Каталог курсів

Miscellaneous
Шкільний курс

Систематизовано знання щодо сучасних тенденцій розвитку інформаційного простору та технологій його використання в навчально-виховному процесі; ресурсного забезпечення розвитку освітнього середовища при вивченні хімії; можливостей ІКТ щодо реалізації діяльнісного та особистісно орієнтованого підходів до організації вивчення хімії.

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Зміст передбачає формування професійних компетенцій для ефективної реалізації завдань хімічної освіти у сучасній школі. Відповідно, ставить завдання: систематизувати знання щодо: дидактики та методики сучасного уроку, специфіки уроків різних типів; психолого-педагогічних аспектів сучасного уроку; сутності діяльнісного підходу та шляхів його реалізації в умовах класно-урочної системи навчання. Формувати уміння: здійснювати аналіз уроку як психодидактичної системи і враховувати у власній професійній діяльності; здійснювати конструювання уроку та його аналіз на основі системного підходу; здійснювати вибір психолого-дидактичних засобів забезпечення ефективності уроку.

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Розглядається сутність та принципи профільного навчання; структура та нормативне забезпечення профільного навчання; особливості викладання хімії в профільній школі.

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Систематизація знань та формування уявлень вчителів про світове господарство, основні етапи та закономірності його розвитку, форми глобалізації, проблеми та наслідки світових глобалізаційних процесів.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Систематизація знань та формування уявлень вчителів про світове господарство, основні етапи та закономірності його розвитку, форми глобалізації, проблеми та наслідки світових глобалізаційних процесів.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

В даному циклі лекцій розглядаються деякі аспекти геологічного середовища як основної складової частини навколишнього середовища і зміни, які в ній відбуваються під впливом в тому числі і господарчої діяльності людини.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

У курсі представлені матеріали щодо визначення компетентностей відповідно до нового Стандарту освіти, коротко висвітлені методичні та дидактичні аспекти її формування.

Lection number Лекцій (7)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Мета тематичного блоку: Формування професійних компетентностей вчителя для здійснення індівідуалізації роботи та розробки власної освітньої траекторії учня в умовах докоріних змін в глобальному освітньому просторі.Завдання тематичного блоку : Систематизувати знання щодо:o формування освітньої траекторії учня;o використання сучасних освітніх технологій технологий;o особливостей роботи із Web технологіями;o основних прийомів роботи з новими освітніми технологіями; Сформувати та розвинути вміння (навички):o вміти знаходити необхідні для роботи сайти;o працювати з класом та окремими учнями з використанням Web-класів та завдань;o визначати прийоми та методи роботи в Мережі;o визначати місто та мету використання Інтернет-технологій у структурі навчання.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (2)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Формування ІКТ - компетенцій для забезпечення реалізації завдань освітньої галузі “Мови і літератури”.Завдання модуля.Систематизувати знання щодо:• сучасних технічних засобів навчання ;• державного урегулювання оновлення змісту освіти; • компетентнісно орієнтованого підходу.Формувати уміння:• аналізувати сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій;• використовувати діяльнісний підхід до організації навчально-виховного процесу на уроках російської мови та літератури;• здійснювати вибір засобів ІКТ відповідно до актуальних завдань освітньої галузі “Мови і літератури”. Розвинути установки щодо:• саморозвитку та самоосвіти;• трансформації перспективного педагогічного досвіду колег для застосування у власній діяльності;• забезпечення інтегративного підходу до розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності як ключової .

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс
Частин: 2

(продовження)

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (1)