Catalog of courses

Miscellaneous
Вспуп до спеціальності
Сочинська Катеріна Олегівна
School Course

Тестування з теми "Гроші"

Lection number Lections of (0)
Tasks number Tasks of (8)

 

Miscellaneous
Пожежна безпека
Гайдаржи Оксана Ярославна
School Course

підсумок теми

Lection number Lections of (0)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
Навчальна практика "Гроші і кредит"
Пархоменко Світлана Григорівна
School Course

Навчальна практика з курсу « Гроші та кредит» проводиться з метою поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами на лекційних і семінарських заняттях і придбання практичних навичок у галузі грошей і кредиту із застосуванням сучасної комп'ютерної техніки.В процесі проходження практики студенти повинні: 1. Ознайомитися з організацією кредитної системи України, її структурою, основними завданнями та функціями банків. 2. Розраховувати величину агрегатів грошової маси, кількість грошей, необхідних для безінфляційного обігу, швидкість обігу грошей, величину грошово- кредитного мультиплікатора, величину загального та вільного резерву банків, розміри депозитів та кредитів банків з використанням простих та складних процентів. 3. Навчитися робити висновки на підставі даних рівня інфляції. зовніщньої та внутрішньої заборгованості, кількості банківських установ, складу грошових агрегатів, стану боргової та бюджетної безпеки держави, стану грошового ринку України на підставі статистичних даних. Метою навчальної практики є прищеплення студентам навичок самостійної практичної роботи, що надасть змогу в подальшому працювати в банківських та небанківських фінансово- кредитних установах.

Lection number Lections of (0)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
Безпека життя
Гайдаржи Оксана Ярославна
School Course

Підсумок розділу

Lection number Lections of (0)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
School Course

Тест складається з 20 запитань, що мають 4 варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.

Lection number Lections of (0)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
School Course

Навчальна дисципліна «Економічна інформатика» є однією з дисциплін, які лежать в основі базової освіти студентів вищих навчальних закладів, належить до дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки фахівців.Програма підготовлена відповідно до структурно-логічної схеми навчального процесу та вимог кваліфікаційних характеристик відповідних фахів та спрямована на набуття студентами теоретичних знань з питань інформатики, сучасних інформаційних технологій і практичних навичок використання програмних продуктів пакету Microsoft Office 2010 для розв’язання професійних задач. Матеріал навчальної дисципліни базується на знаннях загальноосвітніх дисциплін «Інформатика», «Математика».Робоча програма дисципліни складається з наступних розділів:1. Мета, завдання та результати вивчення дисципліни (компетенції), її місце у навчальному процесі.2. Зміст дисципліни;3. Структура дисципліни та розподіл годин за темами (тематичний план).4. Тематика та зміст лекційних, практичних занять, самостійної роботи студентів;Навчальним планом передбачено, що студенти при вивченні дисципліни мають отримати: теоретичні знання на лекціях, практичні навички на практичних заняттях та вивчити частину матеріалу самостійно.Самостійна робота студентів (СРС) є обов’язковою і повинна мати систематичний характер, що повинно постійно перевірятися викладачем.

Lection number Lections of (0)
Tasks number Tasks of (4)

 

Miscellaneous
Інформатика. Модуль "Інформаційна безпека"
Бахчеван Евеліна Владіславівна
School Course

Модуль "Інформаційна безпека" передбачає вивчення розділів- "Основи безпеки інформаційних технологій"- "Забезпечення безпеки інформаційних технологій"- "Забезпечення безпеки комп'ютерних систем і мереж"

Lection number Lections of (7)
Tasks number Tasks of (5)

 

Miscellaneous
Фізика і астрономія
Верхоглядова Надія Олесандрівна
School Course
Parts number: 2

Навчальна дисципліна "Фізика і астрономія" І-го року навчання Закладу фахової передвищої освіти Одеський фінансово-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету

Lection number Lections of (0)
Tasks number Tasks of (4)

 

Miscellaneous
Тема курсу: Веб-технології
Шрамко Олена Олександрівна
School Course
Parts number: 1

Практично у всіх сферах людського життя сталися інноваційні зрушення, під дією інтернет-технологій. Більшість документів із різноманітною інформацією з різних галузей знань мають гіпертекстовий формат. Найбільш поширеними і популярними технологіями в усіх галузях промисловості, сфері послуг, управлінні, освіті являються технології розмітки і програмування web-сторінок, інструменти розробки і управління веб-контенту і додатків для веб. Майбутнім фахівцям фінансової системи необхідні знання з теорії і практики застосування сучасних методів обробки інформації, зокрема Web-технологій, для подальшого застосування у своїй професійній діяльності. Вивчення даної теми надає теоретичні та практичні навички зі створення власного контенту.

Lection number Lections of (0)
Tasks number Tasks of (2)

 

Miscellaneous
Тест за оповіданням Ф.Кафки "Перевтілення"
Ковлакова Марина Василівна
School Course

Тест складається з 20 запитань, що мають 4 варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.

Lection number Lections of (0)
Tasks number Tasks of (1)