6 клас. Духовний та предметний світ людини. Розділ ІІ. Взаємозв'язок форми й змісту в образотворчому мистецтві.


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.6 клас. Духовний і предметний світ людини.Розвиток формально-логічного мислення, вміння спрощувати, узагальнювати, виявляти конструкцію та об’єм форми. Зосередження уваги учнів на формі з метою подальшого вивчення впливу і взаємозв’язку цієї форми із сутністю образу. Вивчення кольору через виявлення зв’язків його зі світлом (природним, штучним) доповнює попередній досвід учнів у виявленні образності форми.Навчання формоутворенню в образотворчому мистецтві базується на художній практиці учнів, яка передбачає їх орієнтування в специфіці образотворчого мистецтва та оволодінні певними художньо-технічними навичками. Контрастні форми, пропорції, фактурне, тональне виявлення форм та вивчення світлотіні як засобу визначення форми, її контурів, пластики і фактури поверхні, засвоєння трансформації форм використовується учнями під час конструювання й проектування предметів.Розділ ІІ.Взаємозв'язок форми й змісту в образотворчому мистецтві. 17 годин. Узагальнення тем 2 години.Учень розпізнає:- національний одяг, побут людей різних країн;спостерігає:- красу форми, її пропорції, силует, пластику, об'єм (єдність зовнішньої форми та внутрішнього змісту);порівнює:- особливості характеру людей, їх професій, захоплень, одягу, предметного світу тощо;характеризує:- відмінності декоративно-прикладного мистецтва різних культур (одяг, предмети побуту, прикраси тощо);уміє:- стилізувати реальні форми у декоративні, умовно-графічні;- створювати орнаменти різних видів;- створювати образ людини, з урахуванням власного бачення, одягу та предметного оточення;- створювати творчий натюрморт (передавати образ епохи, специфіку предметів національних культур);- створювати сюжетну композицію;- використовувати художньо-виразні засоби прикладної графіки (шрифт, орнамент);- трансформувати та моделювати форми предметів на основі природних форм;- використовувати конструктивні зв’язки форми та матеріалів;висловлює судження про:- національні та культурні особливості мистецтва, праці та побуту;- етнографічні особливості в декоративно-прикладному мистецтві та дизайні (національний та індивідуальний стиль);- види орнаментів, символіку кольору;- основні пропорції постаті людини (залежно від віку, зросту, образу);- особливості портретного жанру (засоби виявлення характеру, емоційного стану людини);- особливості побутового та історичного жанрів;- види прикладної графіки;- види шрифтів (єдність форми та змісту);наводить приклади:- творів побутового, історичного та портретного жанрів;аналізує:- результати власної роботи, досягнення та недоліки, визначає шляхи вдосконалення;дотримується правил:- техніки безпеки при користуванні інструментами, матеріалами;виявляє готовність:- до використання набутих предметних компетенцій у процесі творчої самореалізації.Навчальні завданняЗасоби виразності виявлення характеру, суті форми: символіка форми, кольору, символіка орнаменту. Умовність у відображенні реального об'єкта (природної форми): узагальнення (виявлення головної ознаки), стилізація (декоративна трансформація природних форм за допомогою різних прийомів).Композиційні засоби і прийомиПортрет як жанр (види). Виявлення пропорцій постаті людини (залежно від віку, зросту, образу), особливості пропорцій елементів голови людини. Колір як засіб виявлення образу (літературний герой), характеру, настрою людини; костюм (історичний, національний).Сюжетно-тематичний натюрморт (з предметів, що визначають епоху); сюжетна композиція (побутовий, історичний жанри); прикладна графіка (плакат).Дизайн (проектування предметів побуту). Трансформація природної форми, моделювання одягу та виявлення функціональних і конструктивних зв’язків. Матеріали і техніка виконанняОлівець, графіт, туш, перо, вугіль, гуаш, акварель, (глина), пластик, тканина. Аплікація, колаж, розпис, імітація вишивки, змішані техніки, паперопластика.

Лекція Лекцій (8)
Завдання Завдань (0)Склад курсу

Частина 1. Тема 1. Форма і зміст (8 год.)


Виявлення змісту форми. Символіка та стилізація форм. Композиційні закономірності та прийоми в різних видах та жанрах образотворчого мистецтва.

Лекція Лекцій (8)
Завдання Завдань (0)