Каталог курсів

Miscellaneous
ЕКОНОМІКА
Родченко Світлана Сергіївна
Шкільний курс
Частин: 2

Курс економіки в 10 класі містить два великі розділи, які розподіляються на 13 тем.Цей дистанційний курс допо­може Вам засвоїти зміст фундаментальних понять, які властиві будь­-якій економіці. Це ресурси, продукт, виробництво, потре­би, споживач, виробник, економічна ефек­тивність, економічна система тощо. Він ознайомить Вас із процесами та явищами, характерними для ринкової економіки, а са­ме: попитом, пропозицією, ціною, ринко­вими доходами, видами грошей і ринко­вою інфраструктурою. Це дасть Вам змогу в подальшому перейти до вивчення підпри­ємництва та різних аспектів діяльності фірм, особливостей національної економіки й сві­тового господарства.

Lection number Лекцій (34)
Tasks number Завдань (34)

 

Miscellaneous
ЕКОНОМІКА
Родченко Світлана Сергіївна
Шкільний курс
Частин: 3

Зміст предмета «Економіка» (профільний рівень) в 11 класі складається із трьох роз­ділів, що розподіляються на 14 тем. Для зручності ці теми в об’єднані в 62 параграфи.Згідно з навчальною програмою, курс еко­номіки спрямований на досягнення низки цілей:1. Засвоєння фундаментальних знань про еко­номічне життя суспільства, а саме: основ­них економічних категорій, законів, зако­номірностей, тенденцій;2. Формування світогляду людини, що визнає такі загальнолюдські цінності, як свобода діяльності та вибору, право приватної влас­ності, дотримання законності тощо;3. Сприяння розвитку навичок раціональної економічної поведінки людини як спожи­вача, найманого працівника, підприємця, платника податків, користувача суспіль­них благ, члена місцевої громади, актив­ного виборця тощо;4. Формування навичок самостійної роботи під час виконання практичних завдань.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
ЕКОНОМІКА
Родченко Світлана Сергіївна
Шкільний курс

Дистанційний курс складений за навчальною програмою "Початки економіки" (автор Ю.В.Бицюра), що розрахованана на вивчення предмета "Економіка" учнями 5-го класу. Курс містить розробки уроків за 17 темами, практичні роботи, тестові завдання, перелік сайтів для перегляду.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
ЕКОНОМІКА
Родченко Світлана Сергіївна
Шкільний курс
Частин: 2

РОЗДІЛ І. ВСТУП ДО ЕКОНОМІКИ. ТЕМА 1. УСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ПОТРЕБ? ТЕМА 2. ЯКІ БЛАГА НЕОБХІДНІ ЛЮДИНІ. ТЕМА 3. ЩО ТАКЕ ВИРОБНИЧІ РЕСУРСИ. ТЕМА 4. ПРОБЛЕМА ВИБОРУ І ЙОГО ЦІНА. АЛЬТЕРНАТИВНА ВАРТІСТЬ. ТЕМА 5. ЩО ВИВЧАЄ ЕКОНОМІКА. ЧОМУ ТРЕБА ВИВЧАТИ ЕКОНОМІКУ. РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. ТЕМА 6. ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ТЕМА 7. ЩО ТАКЕ ВЛАСНІСТЬ. ТЕМА 8. УМОВИ ВИНИКНЕННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. ТЕМА 9. ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНІ ГРОШІ. ТЕМА 10. КРУГООБІГ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
ЕКОНОМІКА
Родченко Світлана Сергіївна
Шкільний курс
Частин: 6

Дистанційний курс для учнів 7 – го класу спрямований на формування базових знань з економіки та фінансів, які будуть корисними у повсякденному житті для будь – якої людини, незалежно від рівня освіти та сфери зайнятості. Курс охоплює 6 базових тем фінансового спрямування. Кожна тема містить доступний виклад теоретичного матеріалу з мінімум професійної термінології; блок цікавих фактів стосовно тематики, що розглядається; список ключових понять за темою та практичні завдання до теми. Курс сформовано з урахуванням необхідності застосування інтерактивних технологій навчання: виклад теоретичного матеріалу доповнено яскравими тематичними ілюстраціями; практичні завдання сформовані з використанням ігрових методів навчання (кросворди, ребуси та інші).

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
ЕКОНОМІКА
Родченко Світлана Сергіївна
Шкільний курс
Частин: 3

РОЗДІЛ І. ОСНОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. ТЕМА 1. Для чого потрібні гроші. ТЕМА 2. Кругообіг еконоічної діяльності. РОЗДІЛ ІІ. РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ. ТЕМА 3. Раціональна поведінка спожиача на ринку. ТЕМА 4. Як діє закон попиту. ТЕМА 5. Як аналізувати ринкову пропозицію. ТЕМА 6. Взаємодія попиту і пропозиції. РОЗДІЛ ІІІ. ЯК ЗАПОБІГТИ БАНКРУТСТВУ. ТЕМА 6. Яку організаційно-правоау форму підприємства обрати. ТЕМА 7. Для чого потрібно вивчати типи конкуренції. ТЕМА. 8. Як отримати найбільший прибуток. ТЕМА 9. Ринкова інфраструктура - необхідна складова ринку.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (2)