Синтаксис української мови


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course.Важливе місце у вивченні української мови займає завершальний розділ – «Синтаксис». Під час викладання синтаксису мають органічно поєднуватися три вихідні позиції: грамотність, лінгвістичне мислення і національно-мовна свідомість

Lection Lections of (3)
Task Tasks of (3)Course structure

Part 1. Загальнотеоретичні й методологічні питання синтаксису. Речення і словосполучення як предмет синтаксису. Синтаксис словосполучення, синтаксис речення, синтаксис тексту. Синтаксична словоформа


Термін «синтаксис» використовують у двох значеннях. Він стосується і об'єкта вивчення, і розділу науки про мову. Потрібно чітко розрізняти синтаксис мови і синтаксис як науку. Синтаксис мови — це синтаксична будова мови, сукупність синтаксичних одиниць та правил, які регулюють творення і функціонування синтаксичних одиниць. Синтаксис як наука — це розділ граматики, що вивчає синтаксичну будову мови, форму і зміст синтаксичних одиниць.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)Part 2. Сурядні словосполучення. Словосполучення із сурядними сполучниками. Сурядні словосполучення безсполучникові


Словосполучення із сурядними сполучниками. Сурядні словосполучення, безсполучникові

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)Part 3. Підрядні словосполучення


Слова в підрядному словосполученні об'єднуються між со¬бою як граматично нерівноправні: одне — головне, друге — залежне.Від головного слова ставиться питання, а залежне — відпо¬відає на поставлене питання: холодна зима {зима -яка?-холодна), розмова про наболіле {розмова — про що? — про наболіле), приїхали вчора {приїхали — коли? — вчора).

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (2)