Catalog of courses

Miscellaneous
9 - 11 класс - Словарные материалы
Гостіщева Людмила Василівна
School Course

9 - 11 класс - Словарные материалы

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
Русский язык
Голубнича Ірина Миколаївна
School Course

Русский язык

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
Упражнения по русской орфографии
Гостіщева Людмила Василівна
School Course

Упражнения по русской орфографии

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
School Course
Parts number: 1

5 клас. Художній образ. Розвиток чуттєво-емоційного та естетичного сприймання світу, асоціативно-образного мислення, цілісного бачення, вміння виділяти основне у явищах та формах. Виявлення специфіки художньо-образної мови мистецтва, композиційно-художніх і технічних засобів різних видів пластичних мистецтв. Створення художніх образів на основі чуттєво-емоційного сприймання мистецьких творів (музика, література, хореографія тощо), асоціативно-образних інтерпретацій природних форм і явищ.Залучення учнів до системного пізнання, опанування техніками та прийомами образного виявлення як художньої основи для особистісного самовираження. Вивчення зразків світового та національного мистецтва з творчим переосмисленням і використанням власного досвіду в практичній творчій діяльності учнів.Розділ ІІ. Природні форми та образи у мистецтві. 17 годин. Узагальнення тем 2 години.Учень розпізнає:- природні форми у певному емоційному стані, спокою та русі;спостерігає:- різноманітність природних форм, контрасти форм, їх пропорції, розташування та взаємозв'язок частин; - гармонійне існування природних форм та їх пристосування до середовища;порівнює:- зміни природних явищ, кольорове розмаїття навколишнього середовища;- будову різних природних форм;- реалістичні, казкові, фантастичні образи;характеризує:- природні форми та явища (відмічає характерні особливості);уміє:- виявляти характер, настрій форм;- зображувати природні форми в статиці та динаміці (з натури, з уяви, по пам'яті);- збагачувати силуетну форму декором (природну і предмета);- створювати художні образи на основі природних форм;- створювати різні композиції (сюжетну, декоративну, ілюстрацію);висловлює судження про:- основні пропорції природних форм (птахів, тварин тощо);- зображення природних форм і явищ у різних видах мистецтва;- специфіку образів пейзажного жанру, анімації, книжкової графіки тощо;- прийоми організації декоративної композиції (в колі, квадраті, прямокутнику тощо);наводить приклади:- композицій (декоративна, сюжетна, ілюстрація).- творів художників-пейзажистів;аналізує:- свої почуття і власне бачення художніх образів;дотримується правил:- техніки безпеки при роботі з різними художніми матеріалами та інструментами;виявляє готовність:- до використання набутих предметних компетенцій у процесі творчої самореалізації.Навчальні завданняЗасоби виявлення характеру, будови природних форм: лінія, штрих, силует, тон, колір, кольорова гама, фактура, декор, текстура, пластика форми.Художні прийоми виявлення характеру й образності природних форм: загальні пропорції (єдність та взаємозв'язок частин до цілого), подібність, співрозмірність, контраст, нюанс, особливості форм в стані спокою та русі (характерні виразні рухи, узагальнення та загострення характерних рис в емоційному стані), масштаб тощо. Композиційні засоби і прийомиПейзажний жанр: освоєння глибини (плановості) простору, статика та динаміка; Декоративна композиція: організація елементів композиції (замкнена і відкрита) в колі, квадраті, прямокутнику; розробка об'ємної форми: лаконічність, декор, фактура;Сюжетна композиція, ілюстрація, анімація: образна інтерпретація казкового, літературного героя (виявлення характеру).Матеріали і техніка виконанняОлівець, туш, вугіль, пастель, воскові та акварельні олівці, акварель, гуаш, (глина), пластика. Монотипія, гратографія, розпис, (розпис на склі), колаж, аплікація, орігамі, паперопластика, (рельєф), скульптура з подальшим розфарбуванням.

Lection number Lections of (8)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
School Course
Parts number: 1

6 клас. Духовний і предметний світ людини.Розвиток формально-логічного мислення, вміння спрощувати, узагальнювати, виявляти конструкцію та об’єм форми. Зосередження уваги учнів на формі з метою подальшого вивчення впливу і взаємозв’язку цієї форми із сутністю образу. Вивчення кольору через виявлення зв’язків його зі світлом (природним, штучним) доповнює попередній досвід учнів у виявленні образності форми.Навчання формоутворенню в образотворчому мистецтві базується на художній практиці учнів, яка передбачає їх орієнтування в специфіці образотворчого мистецтва та оволодінні певними художньо-технічними навичками. Контрастні форми, пропорції, фактурне, тональне виявлення форм та вивчення світлотіні як засобу визначення форми, її контурів, пластики і фактури поверхні, засвоєння трансформації форм використовується учнями під час конструювання й проектування предметів.Розділ ІІ.Взаємозв'язок форми й змісту в образотворчому мистецтві. 17 годин. Узагальнення тем 2 години.Учень розпізнає:- національний одяг, побут людей різних країн;спостерігає:- красу форми, її пропорції, силует, пластику, об'єм (єдність зовнішньої форми та внутрішнього змісту);порівнює:- особливості характеру людей, їх професій, захоплень, одягу, предметного світу тощо;характеризує:- відмінності декоративно-прикладного мистецтва різних культур (одяг, предмети побуту, прикраси тощо);уміє:- стилізувати реальні форми у декоративні, умовно-графічні;- створювати орнаменти різних видів;- створювати образ людини, з урахуванням власного бачення, одягу та предметного оточення;- створювати творчий натюрморт (передавати образ епохи, специфіку предметів національних культур);- створювати сюжетну композицію;- використовувати художньо-виразні засоби прикладної графіки (шрифт, орнамент);- трансформувати та моделювати форми предметів на основі природних форм;- використовувати конструктивні зв’язки форми та матеріалів;висловлює судження про:- національні та культурні особливості мистецтва, праці та побуту;- етнографічні особливості в декоративно-прикладному мистецтві та дизайні (національний та індивідуальний стиль);- види орнаментів, символіку кольору;- основні пропорції постаті людини (залежно від віку, зросту, образу);- особливості портретного жанру (засоби виявлення характеру, емоційного стану людини);- особливості побутового та історичного жанрів;- види прикладної графіки;- види шрифтів (єдність форми та змісту);наводить приклади:- творів побутового, історичного та портретного жанрів;аналізує:- результати власної роботи, досягнення та недоліки, визначає шляхи вдосконалення;дотримується правил:- техніки безпеки при користуванні інструментами, матеріалами;виявляє готовність:- до використання набутих предметних компетенцій у процесі творчої самореалізації.Навчальні завданняЗасоби виразності виявлення характеру, суті форми: символіка форми, кольору, символіка орнаменту. Умовність у відображенні реального об'єкта (природної форми): узагальнення (виявлення головної ознаки), стилізація (декоративна трансформація природних форм за допомогою різних прийомів).Композиційні засоби і прийомиПортрет як жанр (види). Виявлення пропорцій постаті людини (залежно від віку, зросту, образу), особливості пропорцій елементів голови людини. Колір як засіб виявлення образу (літературний герой), характеру, настрою людини; костюм (історичний, національний).Сюжетно-тематичний натюрморт (з предметів, що визначають епоху); сюжетна композиція (побутовий, історичний жанри); прикладна графіка (плакат).Дизайн (проектування предметів побуту). Трансформація природної форми, моделювання одягу та виявлення функціональних і конструктивних зв’язків. Матеріали і техніка виконанняОлівець, графіт, туш, перо, вугіль, гуаш, акварель, (глина), пластик, тканина. Аплікація, колаж, розпис, імітація вишивки, змішані техніки, паперопластика.

Lection number Lections of (8)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
School Course
Parts number: 1

7 клас. Культурне і просторове середовище людини Попередній досвід образного й асоціативного мислення доповнюється формуванням і розвитком абстрактного мислення та оволодінням певними художньо-технічними навичками моделювання простору та об’ємно-просторових форм. Перехід від вивчення окремих форм та формоутворення до виявлення зв’язку форми і простору. Вивчаються образні й пластичні зв’язки форми і середовища. У теоретичному та практичному планах осягаються закони перспективи простору в ілюзорно-просторовому зображенні та рівнобіжно вивчаються умовні художні засоби створення зображень простору й середовища (природного, штучного, архітектурного).Продовжується вивчення природних форм та середовища у гармонійному поєднанні окремих форм і довкілля. Акцентується увага на взаємозв’язку людини з навколишнім світом та впливом культурної спадщини на урбаністичне (створене) середовище людини, їх гармонійне або дисгармонійне поєднання. У практичній творчій діяльності учнів ініціюється виявлення індивідуального погляду на предметний світ і довкілля, експериментування та моделювання свого неповторного дитячого світу.Розділ ІІКультурно-просторове середовище 17 годин. Узагальнення тем 2 години.Учень розпізнає:- специфіку природно-ландшафтного середовища людини (місто, село тощо);спостерігає:- просторову будову природних форм як аналогів архітектурних споруд та дизайн-форм;порівнює і характеризує:- національний побут, особливості архітектурного середовища різних країн;уміє:- зображувати та робити ескізи середовища (природного, архітектурного, фантастичного);- проектувати та моделювати предметне середовище (ескіз власного будинку, інтер'єр з елементами природних форм, екстер'єр);- створювати сувеніри, іграшки, конструктори (з простих форм);- робити ескізи та створювати тематичний плакат (екологія, культурна спадщина, афіша, рекламний плакат тощо);- створювати ескізи продукції прикладної графіки (листівка, марки, запрошення, емблема, піктограми, оголошення, привітання до свята тощо);висловлює судження про:- своєрідність краси природи різних країн світу, рідного краю, зв'язок природного і культурного середовища;- гармонію природних форм у середовищі та взаємозв'язок людини з природою (екологія);- специфіку духовного і матеріального світу дитини;наводить приклади:- різних поселень людини (гірські, в пустелі, на острові, міста-фортеці, мегаполіси, села тощо);- створеного людиною середовища (дизайн-середовище);- різних видів графіки (станкова, прикладна, дизайн-графіка тощо);аналізує:- свої почуття, власне бачення художніх творів і власної роботи з оцінками інших учнів;- результати власної роботи, досягнення та недоліки, визначає шляхи вдосконалення;дотримується правил:- техніки безпеки при роботі з різними матеріалами та інструментами;- поведінки під час ескізної роботи в різному середовищі (в музеях, парках, у дворі, на вулицях тощо);виявляє готовність:- до використання набутих предметних компетенцій у процесі творчої самореалізації.Навчальні завданняХудожньо-виразні засоби виявлення гармонійного середовищаПриродне середовище (гармонія природних форм у середовищі). Дизайн-середовище (проектування в ескізній формі предметного середовища). Взаємозв'язок урбаністичного (створеного) і природного середовища (екологія). Культурні, національні традиції в дизайн-середовищі. Композиційні засоби і прийоми:Передача тривимірності об'єктів у просторі (різна лінія горизонту, вигляд знизу, вигляд зверху, перспектива пташиного польоту).Дизайн-графіка, прикладна графіка (плакат, листівки-привітання, запрошення, марки (серія), піктограми, афіша, рекламне оголошення тощо). Художні прийоми зображення шрифтів, умовність графічного зображення і кольору, використання закономірностей зорового сприйняття, змістових акцентів, символіки, метафор, візуальної комунікації.Матеріали і техніка виконанняОлівець, графіт, соус, туш, перо, вугіль, гуаш, акварель, пластика. Гратографія, колаж, аплікація, розпис на склі, змішані техніки, паперопластика.

Lection number Lections of (8)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
Части речи. Правописание 24 часа (с 02.02.-13.04.)
Долгішева Вікторія Валентинівна
School Course
Parts number: 2

Материалы позволят ученику самостоятельно подготовиться по данной теме

Lection number Lections of (2)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
School Course

Матеріали дають змогу познайомитися з основними вимогами навчальної програми до знань учнів 3 класу

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
School Course

Тема №4: Утверждение индустриального общества в ведущих странах мира 04/02 - 20/02/2014

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
School Course

алфавит, лексика

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (0)