УГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

ВСТУП

 

Портал «Класна Оцінка», будучи розробником ресурсу, що об'єднує в собі інструменти мережевої взаємодії для учнів, вчителів та батьків, електронного журналу і т.п., усвідомлює свою відповідальність перед користувачами за збереження їх персональних даних. Тому найважливішою умовою реалізації цілей діяльності Освітнього порталу «Класна Оцінка» (далі - Портал), є забезпечення необхідного і достатнього рівня інформаційної безпеки персональних даних і технологічних процесів, в рамках яких вони обробляються. Забезпечення безпеки персональних даних є одним із пріоритетних завдань Порталу.

Обробка і забезпечення безпеки інформації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та дозволяє забезпечити захист персональних даних, які обробляються в інформаційних системах персональних даних.

Справжня Політика визначає принципи, порядок та умови обробки персональних даних, з метою забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю, а також встановлює відповідальність посадових осіб Порталу , що мають доступ до персональних даних, за невиконання вимог норм, що регулюють обробку і захист персональних даних.


ПОНЯТТЯ І СКЛАД ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

Перелік персональних даних, що підлягають захисту, формується відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Відомостями, що становлять персональні дані, є будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певного або визначається фізичній особі (суб'єкту персональних даних).

Залежно від суб'єкта персональних даних, Портал обробляє персональні дані наступних категорій суб'єктів персональних даних:

• персональні дані адміністратора установи - інформація, необхідна для зв'язку з конкретним працівником установи.

• персональні дані користувачів, їх законних представників та інших освітян - інформація, необхідна Порталу для досягнення цілей обробки і для виконання вимог законодавства України.


ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

Організація здійснює обробку персональних даних з метою забезпечення ведення освітнього процесу, електронного журналу та інших сервісів Порталу, взаємодії законних представників і учнів з викладачами в електронному вигляді, а також інформування про успішність учня і під час навчального процесу; забезпечення дотримання законів і інших нормативно-правових актів, укладення та виконання зобов'язань за цивільно-правовими договорами; ведення діловодства.

 

ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

Терміни обробки персональних даних визначаються у відповідність з терміном дії облікового запису в освітньому закладі (визначається самим установою).


ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ

 

Портал, як оператор персональних даних, має право:

• відстоювати свої інтереси в суді;

• надавати персональні дані суб'єктів третім особам, якщо це передбачено чинним законодавством (податкові, правоохоронні органи та ін.);

• відмовляти в наданні персональних даних у випадках передбачених законодавством;

• використовувати персональні дані суб'єкта без його згоди, у випадках передбачених законодавством.

Суб'єкт персональних даних має право:

• вимагати уточнення своїх персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, недостовірними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав;

• вимагати перелік своїх персональних даних, які обробляються Порталом і джерело їх отримання;

• отримувати інформацію про терміни обробки своїх персональних даних, в тому числі щодо термінів їх зберігання;

• вимагати сповіщення всіх осіб, яким раніше були повідомлені невірні або неповні його персональні дані, про всі проведені в них винятки, виправлення і доповнення;

• оскаржити в уповноважений орган із захисту прав суб'єктів персональних даних або в судовому порядку неправомірні дії або бездіяльності при обробці його персональних даних;

• на захист своїх прав і законних інтересів, у тому числі на відшкодування збитків та (або) компенсацію моральної шкоди в судовому порядку.


ПРИНЦИПИ І УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

Обробка персональних даних Порталом здійснюється на основі принципів:

• законності і справедливості цілей і способів обробки персональних даних;

• відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних;

• відповідності обсягу і характеру оброблюваних персональних даних, способів обробки персональних даних цілям обробки персональних даних;

• достовірності персональних даних, їх достатності для цілей обробки, неприпустимість обробки персональних даних, надлишкових по відношенню до цілей, заявленим при зборі персональних даних;

• неприпустимість об'єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, що містять персональні дані;

• зберігання персональних даних у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних не довше, ніж цього вимагають цілі їх обробки;

• знищення після досягнення цілей обробки персональних даних або в разі втрати необхідності в їх досягненні.

Обробка персональних даних здійснюється на підставі умов, визначених законодавством України.


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

Портал вживає необхідних організаційних і технічних заходів для забезпечення безпеки персональних даних від випадкового або несанкціонованого доступу, знищення, перекручення, блокування доступу і інших несанкціонованих дій.

З метою координації дій щодо забезпечення безпеки персональних даних на Порталі призначені відповідальні за забезпечення безпеки персональних даних.

 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Ця Політика є документом, розробленим Порталом, є загальнодоступною і підлягає розміщенню на офіційному сайті.

Справжня Політика підлягає зміни, доповнення в разі появи нових законодавчих актів і спеціальних нормативних документів по обробці та захисту персональних даних, але не рідше одного разу на три роки.

Контроль виконання вимог цієї Політики здійснюється відповідальними за забезпечення безпеки персональних даних Порталу.

Відповідальність посадових осіб Порталу, що мають доступ до персональних даних, за невиконання вимог норм, що регулюють обробку і захист персональних даних, визначається відповідно до законодавства України та внутрішніми документами Порталу.