Професійна етика та культура спілкування / Психологічна структура особистості

Психологічна структура особистості

поняття про особистість

Психологічна структура особистості. Поняття людина, індивід, особистість, індивідуальність суб'єкт і об'єкт діяльності та їх співвідношення.
Як у суспільних науках, так і в життєвій практиці широко використовуються поняття "людина", індивід, суб'єкт, "особистість", "індивідуальність".
Докорінно або родовим, вихідним поняттям є поняття людина. Людина - це перш за все біологічна істота, що належить до класу ссавців виду Homo sapiens.
Поняття індивід характеризує людину як носія певних властивостей (дати схему).
(Схема св-в індивіда)
Суб'єкт - це категорія, яка характеризує активне, перетворює начало в людині (найчастіше використовуються по відношенню до будь-якої діяльності);
Поняття "особистість" кілька вже, ніж поняття "людина". Особистість - це конкретна людина, узятий в системі його ус-
ке соціально обумовлених психологічних характеристик,
які проявляються в суспільних зв'язках і відносинах
Особистість займає певне становище у суспільстві та виконує певну громадську роль. Роль - це соціальна
функція особистості; наприклад, ролі матері і батька-виховання дітей, роль директора школи - управління колективом учителів та організація процесу навчання учнів.
Індивідуальність-це особистість у її своєрідності. Коли говорять про індивідуальність, то мають на увазі оригінальність особистості. Зазвичай словом "індивідуальність" визначають якусь гла-
венства особливість особистості, що робить її несхожою на оточуючих.
Індивідуальність може проявлятися в інтелектуальній, емоційній, вольовій сфері або відразу в усіх сферах психічної діяльності. Оригінальність інтелекту полягає у здатності бачити те, що не помічають інші, в особливості переробки інформації, тобто в умінні ставити проблеми і вирішувати їх. Своєрідність почуттів може полягати в надмірному розвитку одного з них (інтелектуального чи морального), у великій рухливості емоцій. Особливість волі виявляється в силі волі, дивовижному мужність або самовладання. Оригінальність може полягати в своєрідному поєднанні властивостей конкретної людини, що додає особливий колорит його поведінки чи дій.
Необхідно відзначити одне з висловів: "Індивідом народжуються, особистістю стають, індивідуальність відстоюють".
Соціальна сутність особистості
Особистість є в один і той же час об'єктом і суб'єктом суспільних відносин. Багатство особистості залежить від різноманіття її зв'язків з іншими людьми, від активного ставлення до життя.
Особистість як об'єкт суспільних відносин. Особистість людини як члена суспільства перебуває в сфері впливу різних відносин, і насамперед економічних, трудових відносин, що складаються в процесі виробництва і споживання матеріальних благ.
На психологію особистості разом з тим впливає і психологія соціальної групи, в яку особистість входить. У процесі спілкуваннялюди взаємно впливають один на одного, внаслідок чого формується спільність у поглядах, соціальних установках та інших видах відносин до суспільства, праці, людям, власним якостям.
Особистість як суб'єкт суспільних відносин. Особистість не тільки об'єкт суспільних відносин, але і суб'єкт, тобто є діячем суспільного розвитку. Вступаючи у відносини з людьми, особистості творять історію, але творять її не по свавіллю, а за необхідності, під впливом об'єктивних суспільних закономірностей.
Особистість-істота свідоме, вона може вибирати той чи інший спосіб життя.
Психологічна структура особистості
В даний час психологічна наука вивчає цілий спектр психічних явищ, які можуть бути поділені на такі категорії:
- Психічні процеси (пізнавальні, вольові, емоційні) (характеризує процесуальність досліджуваного властивості);
- Психічні стани (характеризує статичний момент, відносну постійність досліджуваного явища)
- Психічні властивості (темперамент, характер, здібності, спрямованість) відображає стійкість досліджуваного явища, його повторюваність і закріпленість у структурі особистості.
неусвідомлювані психічні процеси.
(Дати малюнок структура особистості (псих. процесів, сост. І св-в і неусвідомлюваних псих. Процесів)
При вивченні особистості акцент виробляється на властивостях як усточивее компонентах особистості.
Перший компонент структури характеризує спрямованість особистості, або вибіркове ставлення людей до деіствітельності.
Другий компонент визначає можливості особистості і включає ту систему здібностей, яка забезпечує успіх діяльності.
Третім компонентом у структурі особистості є характер, або стиль поведінки людини в соціальному середовищі.
Четвертий компонент - темперамент, динамічна характеристика психічних явищ людини