Професійна етика та культура спілкування / Пам'ять, її характеристика та закономірності.

Пам'ять, її характеристика та закономірності.

Пам'ять, її характеристика та закономірності.

Пам'ять є основою психічного життя особистості. Без збереження слідів воздействовавших подразників кожне відчуття і сприйняття переживалося б як вперше виникло.
Пам'ять - запам'ятовування, збереження та відтворення обставин життя та діяльності особистості.
Види пам'яті
Найбільш широка класифікація пам'яті - на генетичну (спадкову у вигляді кодів ДНК, які визначають формування організму, його структур) і прижиттєву (сховище інформації, отриманої з моменту народження до смерті).
Прижиттєва пам'ять у свою чергу підрозділяється на наступні види:
1) за характером психологічної активності, що переважає в діяльності, пам'ять поділяють на рухову, емоційну, образну і словесно, 2) за характером цілей діяльності - на мимовільну і довільну; 3) за тривалістю закріплення і збереження матеріалу (у зв'язку з його роллю і місцем у діяльності) - на короткочасну, довготривалу та оперативну.
Матеріальні основи пам'яті.
- Найперша гіпотеза розглядала пам'ять як механічний відбиток.
- Асоціативна теорія пам'яті говорить, що основою пам'яті є взаємозв'язки між різними предметами і явищами і особистим людським досвідом. Психологами було виділено кілька типів асоціацій: - за суміжністю в часі, в просторі, за схожістю і контрастом.
В останні десятиліття виникло вчення про сліди пам'яті на біохімічні та біофізичні рівні. Висловлено гіпотезу, що утримання матеріалу в короткочасній пам'яті існує завдяки циркуляції електричних потенціалів, які виникли в "результаті порушення групи нейронів. Довготривала пов'язана зі зміною структур рибонуклеїнових кислот. Для перекладу сліду з короткочасної пам'яті в довготривалу необхідний період до 30 хв.
Характеристика процесів пам'яті і їх закономірностей
Запам'ятовування.
Процес запам'ятовування відбувається у трьох формах: мимовільне запам'ятовування, довільне запам'ятовування.
Мимовільне запам'ятовування - збереження в пам'яті подій у результаті їхнього багаторазового повторення. Мимовільне запам'ятовування відображає постійно діючі, події, що повторюються.
Провідною формою запам'ятовування у людини є - довільне. Воно пов'язане з необхідністю зберегти знання, навички, необхідні для трудової діяльності.
Заучування - запам'ятовування з метою зберегти в пам'яті той чи інший матеріал.
Види і закономірності заучування.
По відношенню до вихідного тексту розрізняють заучування дослівне, близьке до тексту і смислове.
За характером зв'язків у запам'ятовуємо матеріалі виділяють запам'ятовування механічне і смислове.
Ці види запам'ятовування нерозривно між собою пов'язані в кожному акті заучування.
Смислове запам'ятовування передбачає глибоке розуміння матеріалу, широкий запас знань з предмета, а на більш високих щаблях навчання й орієнтування в методології.
Заучування створює основу для розуміння, розуміння полегшує заучування.
Закономірності запам'ятовування.
1. Залежність запам'ятовування від мети, яку поставив чоловік. Значна емоційно або практично мета сприяє більш міцному запам'ятовуванню.
2. Залежність запам'ятовування від засобу пред'явлення матеріалу.
(Основним засобом передачі знань є мова: мова вчителя, письмовий текст підручника. В даний час у школі все більше поширення знаходить не тільки традиційна наочність (дидактичні картинки), але і сучасні засоби масової комунікації, які використовуються з метою навчання (кіно, телебачення, радіо ). У зв'язку з цим різко зросла частка образів у передачі знань).
3. Залежність запам'ятовування від логічної структури матеріалу. Логічна організація матеріалу є неодмінною запорукою успіху при заучуванні.
4. Залежність запам'ятовування від організації процесу заучування (продумана послідовність заучування і pacпpeдeлeнія зayчівaeмoгo мaтeріала в часі.
(При роботі студенту та школяреві доводиться вчити одночасно ряд різних навчальних дисциплін. Слід організувати заучування так, щоб два схожих, предмета не вчити один за іншим.
Важче диференціювати і утримати в пам'яті подібний матеріал. Заучування слід розподіляти в часі. Продуктивніше повернеться до матеріалу через два - три години, ніж читати підряд два-три рази.
При запам'ятовуванні, близькому до тексту, великий за обсягом матеріал слід розбити на логічні частини і заучувати по частинах, повертаючись через деякий час до повторення його в цілому).
5. У запам'ятовування слід включати всі види пам'яті.
(У вченні завжди слід спиратися на зір, слух і рухову пам'ять. Тому запам'ятовуючи матеріал, його слід записувати, конспектувати, читати, повторювати вголос або про себе).
6. Запам'ятовуючи складний матеріал, його слід відтворювати вголос. Завдання розповісти, висловити думку в повних розгорнутих пропозиціях більш складна, ніж завдання відтворити про себе.
7. При запам'ятовуванні матеріалу, в якому переважають механічні зв'язки, слід застосовувати мнемотехніческіе прийоми. Ці прийоми полегшують утримання матеріалу в пам'яті.
Збереження.
Збереження - більш-менш тривале утримання в пам'яті відомостей, отриманих в досвіді. Збереження має дві сторони - збереження і забування.
Дослідження ходу забування показало, що найбільший відсоток забування припадає на перші 48 годин після сприйняття або заучування матеріалу. Звідси випливають деякі рекомендації по боротьбі з забуванням.
Повторювати матеріал слід через невеликий час після його сприйняття. Наприклад, корисно ввечері прочитати записану вранці лекцію, згадати те, що не ввійшло в конспект. Це попередить забування.
Сприяє міцному збереженню активне включення набутих знань у діяльність.
Сохраняемое в довготривалій пам'яті не стирається, а стає неусвідомлюваним.
Пам'ять - процес динамічний. Раніше запомненние знання взаємодіють із знов засвоюваними: вони вступають у нові зв'язки (асоціюються), уточнюються і диференціюються, перекодовуються.
Відтворення.
Відтворення - відтворення в діяльності і спілкуванні збереженого в пам'яті матеріалу. Розрізняють декілька рівнів відтворення.
Впізнавання - відтворення при опорі на сприйняття об'єкта.
(Можна спостерігати такі факти. Учень не пам'ятає уроку, але стверджує, що вчив. Дійсно, досить йому подивитися на вивчений матеріал одну-дві хвилини, і він може його правильно відтворити. Це і є перший рівень відтворення).
Власне відтворення - відтворення матеріалу, що не викликає труднощів і не потребує опори на сприйняття. Його ознакою є відсутність вольових зусиль при пригадування. (Матеріал як би сам спливає в пам'яті. Однак для відтворення великих за обсягом текстів бажано мати опору у вигляді плану).
З позицій кібернетики відтворення описується як висновок матеріалу з довгострокової пам'яті в оперативну. Оперативна пам'ять спрямована на обслуговування протікає в даний момент діяльності.
Пригадування - відтворення, при якому в даний момент немає можливості згадати потрібне, але є впевненість, що воно запомнено. Пригадування вимагає вольового зусилля, а іноді і відволікання від пригадуємо думки.