Українська мова за професійним спрямуванням / Лексичні одиниці СУЛМ.

Лексичні одиниці СУЛМ.

Лексичні одиниці СУЛМ,

 

Синоніми. Пароніми. Омоніми. Багатозначність слова.

  

Знати: особливості використання багатозначних слів, паронімів, омонімів у професійному мовленні; правила написання скорочень (складноскорочень, абревіатур, графічних скорочень).

Уміти: доречно використовувати синоніми, пароніми, омоніми; користуватися словниками; редагувати текст.

 

Питання, що розглядаються:

1.     Однозначність і багатозначність.

2.     Омоніми.

3.     Синоніми.

4.     Пароніми

 

Термінологічні словники різняться за:

1. охопленням сфер наук (загальнонаукові, багатогалузеві (універ-сальні), галузеві, вузькогалузеві словники);

2.за кількістю залучених мов (одно-, дво-, три- і багатомовні словники);

3. за призначенням (навчальні, інформативні, довідкові словники, енциклопедичні словники та енциклопедії відповідних галузей тощо). Помітною є відмінність між термінологічними словниками за обсягами матеріалу. У низці праць відчутним є прагнення авто-рів до повноти, вичерпності термінології відповідної галузі (напр.: Українсько-російський словник наукової термінології / За ред. Л.О.Симоненко. – К., 2004 (близько 100 тисяч основних термі-нів і термінів-словосполучень); Тлумачний словник з енергети-ки. Основні терміни: понад 3 500 термінів / За ред. А.А. Рудника. – Х., 1999; Тлумачний російсько-українсько-англійський слов-ник з екології. Основні терміни: близько 3 500 термінів / За ред. А.А. Рудника. – Х., 2000 та ін.).
 

1. Однозначність  і  багатозначність

    У  мові є слова, зміст  яких зводиться до називання якогось одного поняття, ознаки, явища дійсності. Наприклад, с т е п – великий, безлісий, вкритий  трав’янистою рослинністю рівнинний  простір у зоні сухого клімату; п р и б у д о в у в а т и – будувати щось, приєднуючи  вже  до наявної споруди.  Отже, слова, що  мають  лише одне  лексичне значення, називаються однозначними.

    Здатність  мати  кілька значень називається багатозначністю, або полісемією (  від  гр. poly-багато,  sema –знак). Слово, первісно  однозначне, поступово  може набувати  нових  значень. Основне, вихідне номінативне  значення  називається  прямим, рещта  значень  того  самого слова –переносні. Явище  полісемії відбувається тому, що два і більше  предмети чи явища можуть мати спільні ознаки й отримати однакову назву. Так,спадщиною називають «майно, і т.ін., що переходить  після смерті його власника до іншої особи». При перенесенні назви в інтелектуальну, культурну, матеріально-побутову сфери людської діяльності слово набуває значення «явища культури, науки, побуту, що залишилися від попередніх часів, попередніх діячів». Між наведеними значеннями відчувається тісний смисловий зв’язок. Їх об’єднує уявлення про реалію, яка перейшла у користування до наступників. Отже, всі значення багатозначного слова пов’язані між собою спільною семантикою, тобто мають спільний значеннєвий елемент. Суть полісемії полягає в перенесенні назви одного  предмета на інший предмет. Залежно від того, на якій підставі відбувається перенесення назви, розрізняють такі типи багатозначності: метафора ( в її основі лежить подібність за формою: дзвоник – прилад для подання звукових сигналів і ботанічна назва рослини); метонімія ( відбувається перенесення на підставі суміжності, тобто тісного зв’язку понять: випив кухоль – посудина та вміст; читаю Павличка – автор та його твори; захист добре грав – люди і дія); синекдоха ( передбачає заміну частиною цілого, вживання однини замість множини: риба (а не риби) не може жити без води).

 

  2.  Омоніми                   

   Омоніми – це слова, які  мають однакове звучання та написання (переважно), але мають різні значення. Значення  слів-омонімів не пов’язані між собою. Лексичні омоніми – це слова однієї частини мови, які збігають в написанні та звучанні (лисичка – гриб і зменшувальне від лисиця; початок – антонім до кінець і початок кукурудзи; корінь як ботанічне, лінгвістичне, стоматологічне, математичне поняття) . Повні омоніми збігаються в усіх своїх формах. У неповних омонімах збігається лише частина форм. Розрізняють морфологічні омоніми (омоформи): мати (ім) – мати (дієсл.); три (числ.) – три (дієсл.), фонетичні (омофони): мене – мине; надія – Надія; гріфічні (омографи): брати – брати.

    Існують  також міжмовні омоніми: брак, місяць, час, луна.

 

 3. Синоніми

   Синонім – слово грецького походження і дослівно означає «однойменний».  Це слова, різні за написанням  та звучанням, але близькі за своїм основним значенням. Вони виражають переважно те саме поняття. Але відрізняються чи сферою вживання, чи відтінками значень, чи стилістичним забарвленням. Явище синонімії тісно пов’язане з багатством словникового складу мови, з питаннями культури мови та стилістики. Знання значень синонімів сприяєнайточнішому вибору слова.

    Залежно  від  характеру додаткових значень поділяють синоніми на:

-   абсолютні (дублетні) – вони однакові за значенням  та вживанням (мовознавець – лінгвіст, абетка – алфавіт, майдан – площа, відсоток – процент); лексичні(понятійні, ідеографічні) – значення слів  відрізняються додатковими  відтінками ( просити-благати-молити, відношення – стосунки –взаємини, спільний –загальний, об’єм – обсяг, громадський -суспільний); стилістичні – відрізняються емоційним забарвленням, емоційно-експресивними відтінками ( живіт – пузо – утроба, померти – дати дуба, іти – чвалати, шкандибати, плентатися; говорити – базікати, патякати, бубоніти).

 

4. Пароніми

 Пароніми – однокореневі слова, близькі за звучанням  та написанням, але різні або частково близькі за лексичним значенням.

   Явище паронімії вимагає точного знання значень і адекватного їх вживання. Незначна відмінність між двома словами призводить до помилок:

Декорт – знижка ціни товару за дострокову його оплату. Використовується також у разі, коли товар виявляється нижчої якості або іншого зразка, ніж це передбачено угодою.

Депорт – плата за надання права відстрочки ліквідації укладеної угоди до наступного ліквідаційного терміну. Це також купівля цінних паперів з одночасним продажем їх на певний строк за нижчим курсом.

Управління — 1) те саме, що керівництво: управління виробництвом; 2) адміністративна установа або відділ якоїсь установи, організації, що відає певною галуззю господарської, наукової чи ін. діяльності: житлове управління.

Правління — 1) час (період), протягом якого певна особа здійснює верховну владу над кимось, чимось; форма керівництва: президентське правління; 2) виборний орган, апарат, що керує установою, організацією: правління кооперативу.

Уява — здатність уявляти — змальовувати, створювати, відтворювати щось у думках, свідомості: багата, збуджена, художня уява; плід уяви; спливати в уяві.

Уявлення — знання, розуміння чогось: викривлене, повне, помилкове, правильне уявлення; уявлення про розвиток суспільства; давати уявлення; складати уявлення.

Показник — свідчення, доказ, ознака чогось; переважно у множині — результати про досягнення чогось тощо: показник культури, показники роботи, економічні показники.

Покажчик — знак, що вказує на напрям руху, розташування чогось: довідкова книжка або довідковий список: покажчик температури, алфавітний покажчик.

Вникати — намагатися зрозуміти сутність причини, явища, події тощо: вникати в суть справи (питання в що?).

Уникати — намагатися обминати проблеми, перешкоди, людей

 

Завдання

1.     Пошук у словнику іншомовних слів (чи тлумачному) однозначних та багатозначних слів, встановлення зв’язку  між прямим та переносним значенням. Запис результату роботи зафіксувати в зошиті.

Пропоновані слова: дефініція, загал, збіжжя, логотип, нарада;акцент, банк, бриніти, вірус, ґатунок, грунт, ерозія, імунітет

 

2. Знайти в тлумачному словнику чи словнику іншомовних слів - омоніми. Запис результатів пошуку зафіксувати  в зошиті.

Пропоновані слова: загін, застава, крона, механізм, плата.

 

3.  Виберіть слово, що відповідає даному контексту. Як називаються такі слова? 

1. (Спільна, загальна) праця.

2. (Спільні, загальні) збори.

3. (Основна, головна) робота.

4 (Головний, основний) капітал.

5. (Головна, основна) причина.

6. (Громадське, суспільне) доручення.

7. (Об’єм, обсяг) відра – 10 літрів.

8. Щирі (відношення, стосунки).

 

4. Відредагуйте  речення, дібравши  найточніший  синонім (усно). 

1. Комітет здібний  підготувати цей документ за тиждень.

2. Треба все одно  вирішувати проблему – чи теперішньому,  чи майбутньому  уряду.

3. Об’єм дисертації  не повинен перевищувати 150 сторінок.

 

6.   Перекладіть українською  мовою слово возможность у даному контексті.

-         до последней возможности (до останньої можливості, до останку);

-         получить возможность ( одержати, дістати змогу);

-         при первой возможности ( при першій нагоді);

-         имеющий возможность (спроможний);

 

7. Вибрати слово, що найточніше відповідає даному контексту. Як називаються такі слова?

1. Підготовка інженерів – (інженерна, інженерська).

2. Товариство акціонерів – (акціонерське, акціонерне).

3. Людина, що має певну освіту – (освідчена, освічена).

4. Обов’язок громадянина – (громадянський, громадський).

5. Академія для підготовки інженерів-гірників – (гірнича, гірська, гірницька).

6. Як (зветься, називається) цей  острів?

7. Стіна із цегли – (цегляна, цегельна).

8. Економічні (покажчики, показники).

9. Завести (особову, особисту) справу.

10. Мати стомлений (вид, вигляд).