Економічна інформатика


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Навчальна дисципліна «Економічна інформатика» є однією з дисциплін, які лежать в основі базової освіти студентів вищих навчальних закладів, належить до дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки фахівців.Програма підготовлена відповідно до структурно-логічної схеми навчального процесу та вимог кваліфікаційних характеристик відповідних фахів та спрямована на набуття студентами теоретичних знань з питань інформатики, сучасних інформаційних технологій і практичних навичок використання програмних продуктів пакету Microsoft Office 2010 для розв’язання професійних задач. Матеріал навчальної дисципліни базується на знаннях загальноосвітніх дисциплін «Інформатика», «Математика».Робоча програма дисципліни складається з наступних розділів:1. Мета, завдання та результати вивчення дисципліни (компетенції), її місце у навчальному процесі.2. Зміст дисципліни;3. Структура дисципліни та розподіл годин за темами (тематичний план).4. Тематика та зміст лекційних, практичних занять, самостійної роботи студентів;Навчальним планом передбачено, що студенти при вивченні дисципліни мають отримати: теоретичні знання на лекціях, практичні навички на практичних заняттях та вивчити частину матеріалу самостійно.Самостійна робота студентів (СРС) є обов’язковою і повинна мати систематичний характер, що повинно постійно перевірятися викладачем.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (4)