Курс підвищення кваліфікації для вчителів початкових класів, які працюють за індив.планом


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.До курсу входять професійні та фахові модулі.

Лекція Лекцій (5)
Завдання Завдань (5)Склад курсу

Частина 1. ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. ( автор ст.викладач Килівник О.В.)


Ключовими ознаками особистісно-орієнтованого навчання є: опора вчителя на суб'єктний досвід учня (на відміну від "суб'єктивний", який передбачає, що десь існує ще й об'єктивний, тобто правильний досвід), не несе в собі негативної оцінки. Поняття вживається на означення обумовленого процесом соціалізації емоційно-ціннісного ставлення особистості до певного факту, явища); суб'єкт-суб'єктні відносини учасників навчального пронесу (учень стає суб'єктом діяльності тільки тоді, коли реально може впливати на неї на всіх етапах: цілевизначення, планування, організації, рефлексії, оцінювання); діяльнісна основа (учні вчаться самостійно здобувати і застосовувати знання).

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 2. Фаховий модуль автор ст. викладач Килівник О.В."Особливості організації навчально-виховного процесу в початковій школі відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти


автор ст. викладач Килівник О.В."Особливості організації навчально-виховного процесу в початковій школі відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти"

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 3. Професійний модуль. "Психологічні аспекти ефективного педагогічного спілкування та взаємодії з учнями молодшого шкільного віку". Старший викладач Лєскова А.А.


Мета: розвиток психолого-педагогічних компетенцій слухачів для підвищення ефективності педагогічного спілкування та взаємодії з учнями молодшого шкільного віку.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 4. Професійний модуль (СТУКАС.Е.А., ст.викладач кафедри) МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ.


Формування психолого-педагогічних і методичних компетенцій слухачів для розвитку комунікативної компетентності учнів початкових класів. Методологічні засади формування комунікативної компетентності в учнів початкових класів.Мета:Формування психолого-педагогічних і методичних компетенцій слухачів для розвитку комунікативної компетентності учнів початкових класів.Завдання:Систематизувати знання щодо: - основ компентнісно зорієнтованого підходу;- змісту провідних концептуальних, базових та варіативних програмових документів з актуальних проблем сучасної початкової загальної освіти;- методологічних, лінгводидактичних і психолого-педагогічних засад формування комунікативної компетентності;- технологій розвитку мовлення дітей молодшого шкільного віку.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 5. Фаховий модуль «Зміст та методика вивчення освітньої галузі «Математика»» (автор ст.викладач Гаєвець Я.С.)


Теоретичний та практичний матеріал з викладання дисципліни "математика" в початкових класах.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)