Українська мова 7 клас


Классы: 
7-а
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.За програмою: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання / Г.Т. Шелехова, М.І. Пентилюк, В.І. Новосьолова, Т.Д. Гнаткович, Н.Б. Коржова, К.В. Таранік-Ткачук. – К: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585). 88 годин.

Лекція Лекцій (32)
Завдання Завдань (7)Склад курсу

Частина 1. Тема 1. Повторення, узагальнення вивченого. Морфологія. Орфографія. Дієслово


Мета:учень повинен знати:- основні відомості про текст, його структурні особливості, поняття про мікротеми;- вивчені синтаксичні конструкції та розділові знаки в них;- вивчені частини мови та основні орфограми (велика буква, апостроф, подовження і подвоєння букв, спрощення, правопис м`якого знаку, префіксів, не з різними частинами мови, правопис слів разом, окремо, через дефіс);- вивчені стилі, поняття про публіцистичний стиль;- дієслово як самостійну частину мови, його рід, число, дієвідміни, час, вид, творення, правопис;- типи мовлення, різницю між ними.

Лекція Лекцій (9)
Завдання Завдань (3)Частина 2. Тема 2. Дієприкметник


Мета:учень повинен знати:- дієприкметник як особлива форма дієслова, його значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль;- творення й відмінювання активних дієприкметників;- творення й відмінювання пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу;- правопис суфіксів і відмінкових закінчень дієприкметників;- правильне використання активних дієприкметників у мовленні;- розділові знаки в реченнях із дієприкметниковими зворотами;- будову речень із дієприкметниковими зворотами;- синоніміку складних і простих речень із дієприкметниковими зворотами;- безособові дієслівні форми на -но, -то.

Лекція Лекцій (5)
Завдання Завдань (0)Частина 3. Тема 3. Дієприслівник


Мета:учень повинен знати:- основні відомості про дієприслівник: його значення, морфологічні ознаки та чим виступає в реченні;- вид і час дієприслівника;- творення доконаного та недоконаного виду;- дієприслівниковий зворот та розділові знаки при ньому;- правопис не з дієприслівниками;

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (1)Частина 4. Тема 4. Прислівник


Мета:учень повинен знати:- прислівник як частину мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль;- розряди прислівників за лексичним значенням, а також їх роль у мові;- ступені порівняння, творення їхніх форм, різницю від однозвучних слів інших частин мови;- правопис прислівників із буквами -н- та -нн-, роль у цьому прикметників та дієприкметників;- написання прислівників із не та ні, разом, окремо, через дефіс;- різницю між складними прислівниками та однозвучними сполученнями, які пишуться окремо;- наголошення прислівників.

Лекція Лекцій (8)
Завдання Завдань (1)Частина 5. Тема 5. Прийменник. Сполучник. Частка. Вигук. Узагальнення й систематизація


Мета:учень повинен знати:- прийменник як засіб зв`язку слів у словосполученні й реченні, написання похідних прийменників;- прийменники-синоніми як засіб милозвучності мови;- види сполучників за будовою та походженням, написання сполучників, розрізнення їх і однозвучних слів;- частки та їх написання;- дефіс у вигуках, розділові знаки при вигуках.

Лекція Лекцій (7)
Завдання Завдань (2)