химия 7 класс


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу....

Лекція Лекцій (10)
Завдання Завдань (20)Склад курсу

Частина 1. Вступление


Знаннєвий компонентназиває лабораторний посуд і основне обладнання кабінету хімії; знає і розуміє правила поведінки учнів у хімічному кабінеті та правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії;пояснює призначення лабораторного посуду та обладнання кабінету хімії.Діяльнісний компонентвиконує найпростіші лабораторні операції з використанням обладнання кабінету хімії за вказівкою вчителя;дотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії.Ціннісний компонентвисловлює судження про застосування хімічних знань та історію їхнього розвитку; доцільність марковання небезпечних речовин, які входять до складу харчових продуктів і побутових хімікатів; робить висновки щодо безпечного використання речовин, з урахуванням їхнього марковання;усвідомлює право на власний вибір і прийняття рішення.

Лекція Лекцій (4)
Завдання Завдань (1)Частина 2. Первоначальные химические понятия


Эта часть курса содержит первоначальные базовые химические понятия, термины, законы. В состав части входят химические уравнения, типы химических реакций, простейшие задачи по химии и методы их решенияЗнаннєвий компонентназиває хімічні елементи (не менше 20-ти) за сучасною науковою українською номенклатурою, записує їхні символи; найпоширеніші хімічні елементи в природі;наводить приклади простих і складних речовин, хімічних явищ у природі та побуті;пояснює зміст хімічних формул, сутність закону збереження маси речовин, рівнянь хімічних реакцій.Діяльнісний компонентрозрізняє фізичні тіла, речовини, матеріали, фізичні та хімічні явища, фізичні та хімічні властивості речовин, чисті речовини і суміші, прості й складні речовини, металічні та неметалічні елементи, використовуючи періодичну систему; метали й неметали, атоми, молекули; спостерігає хімічні й фізичні явища;описує якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами; явища, які супроводжують хімічні реакції;використовує Періодичну систему як довідкову для визначення відносної атомної маси елементів;складає формули бінарних сполук за валентністю елементів, план розділення сумішей; визначає валентність елементів за формулами бінарних сполук; обчислює відносну молекулярну масу речовини за її формулою; масову частку елемента в складній речовині та масу елемента в складній речовині за його масовою часткою, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;дотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії;виконує найпростіші лабораторні операції з нагрівання речовин, розділення сумішей;Ціннісний компонентусвідомлює необхідність збереження власного здоров’я і довкілля при використанні хімічних речовин;висловлює судження про багатоманітність речовин та значення закону збереження маси речовини;виробляє власні ставлення до природи як найвищої цінності;робить висновки на основі спостережень (за допомогою вчителя).

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (13)Частина 3. Кислород


Наскрізні змістові лініїГромадянська відповідальність: умови виникнення та припинення горіння.Здоров’я і безпека:безпечне поводження з речовинами. Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря.Екологічна безпека і сталий розвиток: склад повітря. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню.Поняття про окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання).Підприємливість і фінансова грамотність: проблема чистого повітря. Поняття про каталізатор.Знаннєвий компонентназиває склад молекули води; наводить приклади водних розчинів; формули кислот і основ. Діяльнісний компонентописує поширеність води у природі, фізичні властивості води; розрізняє розчинник і розчинену речовину;складає рівняння реакцій води з кальцій оксидом, натрій оксидом, фосфор(V) оксидом, карбон(ІV) оксидом;обчислює масову частку і масу розчиненої речовини, масу і об’єм води в розчині, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання; виготовляє розчини з певною масовою часткою розчиненої речовини; розпізнає дослідним шляхом кислоти і луги;використовує здобуті знання та навички в побуті для раціонального використання води та збереження довкілля; володіє елементарними навичками очищення води в домашніх умовах;Ціннісний компонентобґрунтовує значення розчинів у природі та житті людини;оцінює роль води в життєдіяльності організмів; висловлює судження про вплив діяльності людини на чистоту водойм та охорону їх від забруднень;відповідально ставиться до збереження водних ресурсів.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (1)Частина 4. Вода


Нахождение в природе, физические и химические свойства воды, понятие растворимость, раствор, компоненты раствора, количественные расчеты, связанные с растворами, понятия о кислотах и основаниях, экологические проблемы водыЗнаннєвий компонентназиває склад молекул кисню, оксидів, якісний та кількісний склад повітря;наводить приклади оксидів, реакцій розкладу і сполучення; пояснює суть реакцій розкладу і сполучення, процесів окиснення, колообігу Оксигену.Діяльнісний компонентрозрізняє процеси горіння, повільного окиснення, дихання, реакції розкладу і сполучення; описує поширеність Оксигену в природі; його фізичні властивості; характеризує хімічні властивості кисню;аналізує умови процесів горіння та повільного окиснення; складає рівняння реакцій: добування кисню з гідроген пероксиду; кисню з воднем, вуглецем, сіркою, магнієм, залізом, міддю, метаном, гідроген сульфідом; використовує лабораторний посуд для добування (з гідроген пероксиду) і збирання кисню; визначає наявність кисню дослідним шляхом;дотримується запобіжних заходів під час використання процесів горіння; інструкції щодо виконання хімічних дослідів та правил безпеки під час роботи в хімічному кабінеті.Ціннісний компонентобґрунтовує застосування кисню; оцінює значення кисню в життєдіяльності організмів; озону в атмосфері; вплив діяльності людини на стан повітря;усвідомлює наслідки небезпечного поводження з вогнем, відповідальність за збереження повітря від шкідливих викидів.

Лекція Лекцій (4)
Завдання Завдань (5)