КУРС ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ


Классы: 
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Навчальний план дистанційного курсу підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури відтворює концептуальну основу програми дистанційного навчання як індивідуалізованого процесу удосконалення професійних знань, умінь за спеціальністю без відриву слухачів від виконання ними професійних обов’язків, підвищення рівня якості самостійної роботи, розвитку інформаційної компетентності слухачів на базі широкого застосування у навчанні сучасних інформаційних, комп’ютерних та телекомунікаційних технологій. Вдосконалення освітнього рівня та професійної підготовки вчителів української мови та літератури шляхом поглиблення, розширення та оновлення загальнонаукових й спеціальних знань і вмінь.

Лекція Лекцій (20)
Завдання Завдань (9)Склад курсу

Частина 1. ІКТ-модуль. (Ст.викладач Ятвецький В.М.) "Інформаційно - комунікаційні засоби навчання як інструмент розвитку ключових компетнентностей особистості при вивченні української мови та літератури".


Мета модуля: Формування ІКТ - компетенцій для забезпечення реалізації завдань освітньої галузі “Мови і літератури”Завдання модуля. Систематизувати знання щодо:• сучасних технічних засобів навчання ;• державного урегулювання оновлення змісту освіти; • компетентнісно орієнтованого підходу. Формувати уміння:• аналізувати сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій;• використовувати діяльнісний підхід до організації навчально-виховного процесу на уроках української мови та літератури;• здійснювати вибір засобів ІКТ відповідно до актуальних завдань освітньої галузі “Мови і літератури”.  Розвинути установки щодо:• саморозвитку та самоосвіти;• трансформації перспективного педагогічного досвіду колег для застосування у власній діяльності;• забезпечення інтегративного підходу до розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності як ключової .

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (1)Частина 2. Нормативно-правовий модуль"Правове забезпечення освіти в Україні і технологія атестації педагогічних працівників"(Ст.викладач Фурсенко Л.І.).


Зміст основних законодавчих актів про освіту та їх значення в справі реформування системи освіти в Україні; технологія атестації педагогічних кадрів.

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (1)Частина 3. Модуль "Методичні та дидактичні аспекти формування ключових компетенцій засобами фахової діяльності" (Ст. викладачі: Левчишена О.М., Топор І.М., Чабан О.В.).


Компетентність – це те, у чому людина добре обізнана та що формує основу особистості. Тобто:• що людина знає і розуміє; • які навички (уміння) дозволяють людині використовувати її знання;• усвідомлення і сприйняття знань і навичок, які має людина, і як результат – готовність використовувати їх з упевненістю та відповідальністю.

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (1)Частина 4. Професійний модуль. Старший викладач Лєскова А.А. "Психологічні аспекти ефективного педагогічного спілкування та взаємодії з учнями підліткового віку".


Мета: розвиток психолого-педагогічних компетенцій слухачів для підвищення ефективності педагогічного спілкування та взаємодії з учнями підліткового віку.

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (1)Частина 5. Суспільно-гуманітарний модуль. "Перспектива розвитку України: нові виклики та бачення". Левчишен Д.І., старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти ООІУВ


Освітня діяльність сьогодні перебуває під глибоким впливом соціокультурних, економічних, політичних змін у суспільстві. Учитель знаходиться у центрі цих перетворень, і є учасником як освітянського, так і суспільного (локального, загальнодержавного) життя. Тому постає необхідність сприяти підвищенню рівня не лише професійної складової вчителя, а й загальнокультурної, що передбачає оновлення знань з правових, історичних, економічних, політологічних, управлінських питань тощо. Опрацювання слухачами суспільно-гуманітарного модуля «Перспектива розвитку України: нові виклики та бачення» надає можливість вибудовувати власні судження та аргументації на основі аналізу різних соціологічних, культурологічних, філософських концепцій та спонукає до конструктивної взаємодії в суспільстві.

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (1)Частина 6. Фаховий модуль. Тем.бл.1. "Когнітивна методика навчання української мови та лінгвістична гімнастика як напрями реалізації компетентностей" (Ст.викладач Дмитрієв С.В.)


Специфіка практичної реалізації когнітивноїметодики навчання української мовиу сучасній школі

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 7. Фаховий модуль. Тем.бл.2 (Ст.викладач Могильницька Г.А.)«Складні» проблеми шкільного синтаксису. Системний підхід – як ключ до їх розв’язання.


Розкрити суть поняття «системний підхід», з’ясувати основні його аспекти, на конкретному матеріалі продемонструвати використання системного підходу до навчання української мови та його ефективність.

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (0)Частина 8. Фаховий модуль. Тем.бл.3 (Ст.викладач Могильницька Г.А.)"УКРАЇНСЬКА ДРАМА КІНЦЯ ХIХ — ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕРНІСТИЧНОЇ ДРАМАТУРГІЇ"


Кінець ХIХ — початок ХХ століття — один із найцікавіших, та, мабуть, і найплідніших періодів у розвитку української літератури, а разом із тим, і один із найменш відомих широкому читацькому загалу, у тім числі (осмілюсь ствердити) й значній частині вчителів-філологів. Це — не дивно. Адже переважна більшість письменників, що творили у цей період і дожили до “побудови соціалістичного суспільства” - були знищені. Ті, хто встиг “своєчасно” померти, були піддані “посертній екзекуції” у вигляді вилучення із літературного обігу окремих творів, перетрактування їх проблематики, “причісування” під реалістичний метод та революційну ідеологію.

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (1)Частина 9. Фахови модуль. Тем.бл.4 "Розвиток професійної компетентності педагогів" (Ст.викладач Свінтковська С.А.)


• визначити зміст поняття «професійна компетентність педагогів»;• визначити структуру та складові компоненти професійної компетентностіпедагога;• створити модель професійної педагогічної компетентності педагога.

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (1)