4 клас. Українська мова


Вартість (грн.):  Безкоштовний

Курс без підтримки вчителя
Зареєстровано учнів: 5

Курс для учнів 4 класу

Лекція Лекцій (15)
Завдання Завдань (4)Склад курсу

Частина 1. 4 клас. Українська мова. Тема 1. Мова й мовлення

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Дізнається про значення мови в житті народу; познайомиться зі старими й новими словами в наукових і художніх текстах; Буде знати основні ознаки культури усного і писемного мовлення; оволодіє лексичними засобами її вираження з огляду на ситуацію та учасників спілкування

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (2)Частина 2. 4 клас. Українська мова. Тема 2. Текст.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Будемо знаходити у тексті зачин, основну частину, кінцівку (завершення); самостійно формулювати тему і мету (основну думку) тексту, добирати заголовок, який відповідає темі або основній думці тексту; зв’язувати два речення за допомогою особових займенників (він, цей, такий у різних родах і числах), слів тоді, спочатку, потім, по-перше, по-друге, нарешті тощо; ділити текст на частини за поданим планом і самостійно у процесі навчальної роботи; аналізувати в навчальній роботі тексти-міркування; виявляти в текстах-міркуваннях твердження, доказ та висновок; будувати в навчальній роботі тексти-міркування; брати участь у їх удосконаленні;аналізувати в навчальній роботі тексти-описи; виявляти слова, які характеризують істотні ознаки описуваних предметів, явищ; брати участь у порівнянні однотемних текстів-описів художнього і науково-популярного стилів;

Лекція Лекцій (6)
Завдання Завдань (1)Частина 3. 4 клас. Українська мова. Тема 3. Речення.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

дамо визначення реченям за метою висловлювання, будемо розрізняти на письмі розповідні, питальні і спонукальні речення, розрізняти серед них окличні і неокличні,знаходити головні і другорядні члени речення у найпростіших випадках, встановлювати логіко-граматичні зв’язки між членами речення за допомогою питань, поширювати речення словами і словосполученнями;будемо складати речення, відновлювати зміст деформованих речень;виявляти в реченні однорідні члени (головні і другорядні), виконувати навчальні вправи з реченнями з однорідними членами, вживати кому при однорідних членах речення в навчальних вправляннях;поєднувати однорідні члени речення сполучниками і, та, а, але (без повторення); складати речення з однорідними членами, поширювати їх залежними словами (добирати прикметники, що характеризують однорідні слова-іменники тощо)

Лекція Лекцій (6)
Завдання Завдань (1)