Українська мова 8 клас


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.(70 годин)За програмою: Українська мова. 5-12 класи / Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф; за ред. Л.В. Скуратівського. – К. – Ірпінь: Перун, 2005 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804). Програма відображає засадничі ідеї Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392), ідеї концепції «Нова українська школа» (2016 р.).

Лекція Лекцій (32)
Завдання Завдань (3)Склад курсу

Частина 1. Тема 1. Повторення та узагальнення вивченого. Синтаксис. Пунктуація


Мета: Учень повинен знати:- основні відомості про текст, стилі, жанри й типи мовлення;- лексику за ступенем уживання (активна і пасивна); фразеологізми (стійкі сполучення слів);- основні орфограми (велика буква, апостроф, подовження і подвоєння букв, спрощення, правопис м`якого знаку, префіксів, не з різними частинами мови, правопис слів разом, окремо, через дефіс);- різницю між словосполученням та реченням, будову та види словосполучень, види речень за будовою (прості та складні), прямий і зворотний (інверсія) зв’язки слів у реченні.

Лекція Лекцій (7)
Завдання Завдань (0)Частина 2. Тема 2. Просте речення


Мета: Учень повинен знати:- види речень за наявності головних членів речення;- головні члени речення та їх способи вираження;- види присудків, тире між підметом та присудком;- другорядні члени речення (означення, додаток, обставину), їх види, питання та графічне підкреслення.

Лекція Лекцій (8)
Завдання Завдань (0)Частина 3. Тема 3. Односкладне речення. Просте ускладнене речення


Мета:Учень повинен знати:- види односкладних простих речень (особові: означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові), безособові, називні;- повні й неповні речення та розділові знаки в них;- що таке діалог та вміти його складати;- однорідні члени речення, розділові знаки при них.

Лекція Лекцій (8)
Завдання Завдань (2)Частина 4. Тема 4. Речення із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)


Мета:Учень повинен знати:- поширені й непоширені звертання та розділові знаки при них;- вставні слова (словосполучення), їх групи за значенням; вставні речення та розділові знаки при них;- використання звертань і вставних слів для передачі ставлення до адресата.

Лекція Лекцій (5)
Завдання Завдань (1)Частина 5. Тема 5. Речення з відокремленими членами. Повторення в кінці року відомостей про словосполучення й просте речення


Учень повинен знати:- поняття про відокремлені члени речення (додатки, означення, обставини);- правильну будову речень із дієприкметниковим зворотом;- правильну будову речень із дієприслівниковим зворотом;- інтонацію речень із відокремленими й уточнювальними членами;- синонімічність простих речень із відокремленими членами й складних речень; - поняття про інтерв`ю, уміти його складати.

Лекція Лекцій (4)
Завдання Завдань (0)