Каталог курсів

InformationTechnology
Безкоштовний

В даному курсі розглядаються такі питання: 1. Складові комп’ютера їх призначення. 2. Види сучасних персональних комп’ютерів. 3. Підготовка комп’ютера до роботи. Коректне завершення роботи з комп’ютером. 4. Робочий стіл. Меню, їх призначення. Види меню. 5. Поняття про програму. Запуск програми на виконання. Вікно програми, основні об‘єкти вікна. Завершення роботи з програмою. Операції над вікнами.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Вода. Хімія. 7 клас
Кушерец Анна Романовна
Безкоштовний

Учні отримають знання з теми "Вода" та цікаві факти з хімії.

Lection number Лекцій (5)
Tasks number Завдань (1)

 

InformationTechnology
КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ
Тройно Сергей Александрович
Безкоштовний

КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ

Lection number Лекцій (7)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Безкоштовний

Курс предназначен для усвоения знаний по теме "Системы линейных уравнений с двумя переменными". Учебный материал состоит из пяти лекций и тестового задания с выбором правильного ответа из четырёх предложенных. В начале каждой лекции приведены вопросы для повторения изученного. Ответы на них облегчает понимание и усвоение новой темы. Для изучения нового материала вводятся новые понятия, алгоритм решения системы уравнений с двумя переменными, приводятся примеры. В конце первых трёх лекций предлагаются видеолекции. Курс для учеников 7 классов общеобразовательных учебных заведений.

Lection number Лекцій (10)

 

Physics
Фізика 8 клас
Федорченко Юрий Николаевич
Безкоштовний

Лекції з теми: Тиск твердих тіл, рідин і газів

Lection number Лекцій (8)

 

InformationTechnology
КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ
Тройно Сергей Александрович
Безкоштовний

КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ

Lection number Лекцій (7)

 

Miscellaneous
Тема: " Гриби", 6 клас
Кучеренко Тетяна Миколаївна
Безкоштовний

Матеріали курсу містять стислу теретичну інформацію про різноманітний світ царства Гриби, запропоновані практичні роботи з даної теми, а також контроль знань в вигляді тестових завдань.Рекомендовано учням 6 класу під час вивчення теми " Гриби".

Lection number Лекцій (5)
Tasks number Завдань (1)

 

Physics
Безкоштовний

Найважливішою подією в хімії після розробки атомно-молекулярної теорії було відкриття періодичного закону. В середині минулого століття хімікам було відомо близько 60 елементів. Спроби класифікувати хімічні елементи робились ще А. Л. Лавуазьє та Й. Я. Берцеліусом, які поділили всі елементи на метали та неметали. Ця перша класифікація, незважаючи на обмеженість, не позбавлена логічної основи. Для опису властивостей того чи іншого еле-мента ми й досі користуємось ґрунтовними ознаками, які властиві металам та неметалам. Проте вся багатогранність хімічних перетворень елементів не може бути зведена до двох типів ознак — металічності і неметалічності.У XIX ст. до питання класифікації хімічних елементів приверталась увага багатьох хіміків-дослідників. З відкриттям подібності властивостей багатьох елементів учені почали пошуки взаємозв'язку між хімічними елементами.Так, німецький хімік Й. В. Деберейнер, який звернув увагу на існування ряду потрійних аналогій серед хімічних елементів, у 1829 р. сформулював правило тріад. Між трьома спорідненими елементами в кожному ряду існує залежність: атомна маса середнього елемента є середнім арифметичним атомних мас легшого та важчого елементів. Проте Й. В. Деберейнер не зміг згрупувати всі елементи в тріади (він вия¬вив тільки п'ять тріад), крім того, відкрите ним часткове правило не забезпе¬чувало можливості наукового передбачення.Ідея Й. В. Деберейнера знайшла розвиток у дослідженнях Д. П. Кука, М. Петтенкофера, Ж. Б. Дюма, Е. Ленсена, однак і ці учені не змогли згрупувати в тріади всі елементи, окремі тріади були представлені одним або двома елементами.Другу групу класифікацій елементів становлять спроби об'єднати еле-менти за валентністю або за іншими ознаками. Так, у 1857 р. Ф. В. Гінрікс запропонував радіально-колову таблицю, де на кожному з одинадцяти радіу¬сів були розміщені подібні елементи (галогени, лужні метали тощо).Французький геолог Б. де Шанкуртуа в 1863 р. розмістив всі елементи в порядку зростання їхніх атомних мас по висхідній спіралі і виявив подібність між елементами, що потрапляли на одну й ту саму твірну циліндра.У 1864 р. англійський хімік Дж. Ньюлендс виділив вісім груп подібних елементів, розмістивши їх у порядку зростання атомних мас. Він помітив, що кожний восьмий елемент за властивостями подібний до першого (правило октав). Проте часто дуже подібні елементи не попадали в один ряд, елементи розміщувались не закономірно, а підганялись під емпіричне правило. Заслу¬гою Дж. Ньюлендса є те, що він вперше почав оперувати поняттям «поряд¬ковий номер» (за сучасною термінологією «протонне число»).Німецький хімік Л. Мейєр найближче підійшов до відкриття періодичного закону. У 1864 р. він опублікував схему, в якій елементи було розділено на шість груп за валентністю.Л. Мейєр розмістив елементи в порядку зростання їхніх атомних мас і помітив, що подібні елементи знаходяться в одних і тих самих вертикальних стовпчиках. Проте Л. Мейєр не зміг зробити жодних теоретичних висновків із своїх спостережень. У 1870 р. Л. Мейєр вдруге опублікував цю схему у формі таблиці, в якій елементи були розділені на дев'ять стовпчиків, а в поясню¬вальному тексті говорилось про хімічну періодичність. Однак ця робота була виконана під впливом повідомлення Д. І. Менделєєва про періодичну систе¬му, яке було зроблено на рік раніше, у 1869 р.Попередники Д. І. Менделєєва не змогли відкрити періодичний закон з двох причин: по-перше, всі вони зосереджували увагу не на законі, що пови¬нен визначати природу класифікації елементів, а на правилах цієї класи¬фікації; по-друге, метод їхніх досліджень був метафізичним. У зв'язку з цим Д. І. Менделєєв, характеризуючи попередні спроби класифікації хімічних елементів, підкреслював штучність попередніх систем, оскільки їм не ви-стачало об'єктивної основи. Формальна логіка, застосована попередниками Д. І. Менделєєва як основний метод пізнання, зумовила поділ елементів на групи, різко відділені одна від одної, не давала змоги за подібністю виявити відмінність. Водночас Д. І. Менделєєв завжди наголошував, що всі попередні спроби класифікації хімічних елементів мали велике значення і стали перед-умовою відкриття періодичного закону.Історія відкриття періодичного закону підкреслює, яке величезне значення в творчості вченого мав матеріалістичний світогляд.Д. І. Менделєєв відкрив періодичний закон у 1869 р. і сформулював його так: властивості простих тіл, а також форми і властивості сполук елементів перебувають у періодичній залежності від величини атомних ваг} елементів. Розміщуючи всі елементи в порядку зростання їхніх атомних мас, Д. І. Менделєєв дійшов висновку, що подібні елементи чергуються через пра-вильні інтервали, іноді розміщуються поряд, що для елементів дуже важли-вим є місце, яке вони займають у природному ряду. Талановитий учений розглядав кожний елемент не ізольовано від інших, а в їх органічному взаємо¬зв'язку. Саме це дало йому змогу виявити закономірний характер зміни влас¬тивостей як подібних, так і відмінних за хімічною природою елементів у їх загальному ряду.Періодичний закон не можна звести до короткої формули. Зміст його слід виражати положеннями, наведеними нижче.1. Всі види речовин складаються з хімічних елементів — різних типів атомів.2. Хімічні елементи можна розмістити в ряд, у якому кожний елемент характеризується тільки йому властивим протонним числом, і в якому всі елементи перебувають у тісному взаємозв'язку і взаємозалежності.3. Знаючи місце хімічного елемента у природному ряду, можна описати його властивості, визначити валентність, атомну масу, передбачити синтез нових сполук, до складу яких входитимуть ті чи інші елементи.4. Із збільшенням протонних чисел хімічних елементів їхні властивості змінюються періодично. Через певне число номерів (не завжди одне й те саме) повторюються валентності елементів, загальні формули їхніх хімічних сполук тощо.5. Подібні елементи, крім періодично віддалених, можуть розміщуватись поряд. Знаючи послідовність розподілу елементів і характер подібності між ними, можна передбачати існування нових елементів, прогнозувати їхні влас¬тивості.6. Періодичний закон конкретизовано виражений у вигляді періодичної системи елементів (періодичної таблиці).Кожне з цих положень є важливим для правильного розуміння значення відкриття, зробленого Д. І. Менделєєвим.Періодичний закон — фундаментальний закон природи, який визначає властивості хімічних елементів, простих речовин, а також склад і властивості сполук, які перебувають у періодичній залежності від значень зарядів ядер атомів.Отже вивчивши дану теми Ви матимете поняття про періодичність та періодичний закон,вивчите структуру періодичної системи та познайомитеся з найвидатнішим вченим-хіміком- Дмитром Івановичем Менделєєвим.Даний курс розрахований на 5 лекційних занять та 2 тестових роботи.Після проходження даного курсу уні матимуть поняття про періодичний закон та періодичну систему хімічних елементів Д.І.Менделєєва, будову атома.Зможуть самостійно будувати графічні та електронні формули хімічних елементів.

Lection number Лекцій (5)
Tasks number Завдань (2)

 

BiologicalSciences
Биология 8 кл
Гудошник Максим Миколайович
Безкоштовний

Здравствуйте! Вы зашли на образовательный сайт учителя биологии Гудошника Максима Миколайовича! Рад видить вас Здесь! На сайте вы найдёте информацию обо мне и моей работе. Основное место на сайте отведено учебным материалам для лицеистов, у которых я веду уроки по биологии. Материалы, размещённые на сайте, охватывают содержание курса биологии средней (полной) школы. Учебные материалы доступны для всех пользователей Интернета. Пользователи сайта могут использовать учебные материалы для изучения, повторения, закрепления знаний и умений по необходимым темам, а так же для подготовки к ЕГЭ и олимпиадам по биологии.Глоссарий курсу: Млекопитающие, звери, царство, диафрагма, Однопроходные, проехидни, вибриссы, дентин, раздельнополые, обоеполые, половое размножение, особенности жизнедеятельности, яйцекладущие и сумчатые млекопитающие, экосистема.

Lection number Лекцій (7)

 

Miscellaneous
Физика 8 класс "Тепловые явления"
Ігнатенко Ольга Миколаївна
Безкоштовний

Тепловые явления

Lection number Лекцій (2)