IV.Графічні схеми базових структур алгоритмів / Графічні схеми базових структур алгоритмів

Графічні схеми базових структур алгоритмів

Ознайомлення з принципами роботи в середовищах Delphi та Скретч;сформувати уявлення про основні компоненти середовища програмування; домогтися засвоєння та закріплення навичок роботи з компонентами цих середовищ.

Структурне програмування

Структурне програмування — це процес побудови алгоритмів та програм, що виконується в такій послідовності:

1. Попередній аналіз задачі з метою розбити її на окремі прості частини (модулі). Для цього спочатку складають загальну схему алгоритму, а потім її деталізують.

2. Послідовна (зверху до низу) деталізація частин та складання програм для кожного з модулів. Виділяють основну частину та частини нижнього рівня. Кожну частину розбивають окремо:
спочатку частини верхнього рівня, а потім — нижнього. Напри­кінці частини з'єднують між собою.

Для структурного програмування характерно:

1) використання трьох базових структур алгоритмів (слідування, розгалуження й циклу) під час роботи з кожним модулем. З пе­реліченими структурами ми ознайомилися раніше;

2) коментування текстів програм;

3) мінімальне використання операторів безумовного переходу, що ускладнюють читання програм;

4) передбачається система тестів для перевірки правильності про­грами.

Ознайомлення із середовищами програмування

Інтегроване середовище розробки (ІСР) — від Іntegral Development Environment — це комп'ютерна програма, що допомагає програмістові розробляти нове програмне забезпечення чи модифі­кувати (вдосконалювати) вже створене.

Інтегровані середовища розробки зазвичай складаються з ре­дактора вихідного коду, компілятора чи/або інтерпретатора, за­собів автоматизації збірки та зазвичай дебагера. Іноді сюди також належать системи контролю версій, засоби для профілювання, а також різноманітні засоби та утиліти для спрощення розробки графічного інтерфейсу користувача. Багато сучасних ІСР також містять оглядач класів, інспектор об'єктів та діаграм ієрархії кла­сів для використання об'єктно-орієнтованого підходу до розробки програмного забезпечення. Хоча існують та використовуються ІСР, що підтримують розробку декількома мовами програмування, за­звичай ІСР призначене для розробки однією мовою програмування.

1. Навчальне середовище програмування  Стретч.

 

2. Візуальні середовища програмування

Delphi – має стандартний інтерфейс і широкі можливості програмування, дозволя­є створювати проекти в консольному та візуальному режимах.

Консольний режим

Створення програми в консольному режимі передбачає введен­ня коду програми мовою програмування

Типи даних у Delphi

Тип даних показує, яких значень можуть набувати змінні і які операції з ними можна виконувати.

Цілочисельний тип даних

Тип

Діапазон можливих значень

Integer

-2147483648.. 2147483647

Shortint

-128..127

Smallint

-32768..32767

Longint

-2147483648.. 2147483647

Cardinal

0..4294967295

Byte

0..255

Word

0..65535

Longword

0..4294967295

 

Дійсні типи даних

Тип

Діапазон можливих значень

Real

5,0*10-324..1,7*10308

Single

15,0*10-45..3,4*1038

Double

5,0*10-324..1,7*10308

Extended

3,4*10-4932..1,1*104932

Comp

-9,2*10-12..9,2*1018

Currency

-9,2*10-10..9,2*1018

Візуальний режим

У візуальному режимі процес розробки додатка (програми умовно можна поділити на два етани:

1) Внесення необхідних об'єктів у форму (вікно додатка).

2) Запис коду обробників подій для необхідних об’єктів

 

 

 

 

 

 

 

Задання та програмування об’єктів у Delphi

Вкладка палітри компонентів Standart :

·  Label – мітка, використовується для розміщення у вікні не дуже довгих надписів;

·  Button  - кнопка;

·  Edit – однорядкове поле введення, призначений для введення, відображення та редагування одного текстового рядка

·  RadioButton – перемикач або радіо кнопка

·  Memo - багаторядкове поле редагування, сторінка.

·  CheckBox –прапорець, використовують для створення незалежного дво- чи три позиційного прапорця: увімкнено/вимкнено/недоступний).. 

 Вкладка палітри компонентів Additional :

·  BitBtn ­– кнопка із зображенням.

·  Image для відображення малюнка, зображення. Середовище Delphi підтримує три типи графічних файлів - бітові матриці, піктограми та метафайли. 

 Для організації введення даних через об’єкти, розміщені на формі, обробки числових величин, виведення на форму результатів роботи програми використовується компонент Edit  та функції перетворення рядкових даних на числові і навпаки. Річ у тім, що властивість Text  об’єкта Edit може містити тільки рядкову (текстову) величину. Тому для перетворення введеної текстової величини на ціле число використовують функцію StrToInt, а для перетворення текстової величини в дійсне число використовують функцію StrToFloat. Для виведення у поле компонента Edit числових значень необхідно зробити перетворення цілих і дійсних чисел на рядкові величини, скориставшись функціями IntToStr та FloatToStr.  

Властивість Picture  компонента Image дає змогу завантажити зображення з певного графічного файлу. Завантажити зображення можна, використовуючи Інспектор об’єктів чи під час виконання прикладної програми, застосовуючи метод LoadFromFile.

Властивості об’єкта RadioButton такі:

Властивість

Опис властивості

Приклади значень

Checked

Стан перемикача

True (вибраний),  False(не вибраний)

TabOrder

Порядок вибору об’єкта клавішею  Tab

0(перший), 4(п’ятий)

Властивості поля редагування Memo:

Властивість

Опис властивості

Приклади значень

HideSelection

Збереження виокремлення фрагментта тексту у момент втрати фокусу

True (виокремлення не зберігається), False(зберігається)

Lines

Задання початкового тексту у полі редагування

Комплексна властивість (задається у діалоговому вікні)

MaxLength

Максимальна можлива кількість введених символів

Наприклад, 50 – п’ятдесят символів, 0 ­– без обмежень

ScrollBars

Наявність смуг прокрутки

ssNone(відсутні) , ssHorizontal (горизонтальна), ssBoth(обидві)

Для об’єкта CheckBox  визначені такі дві нові властивості :

Властивість

Опис властивості

Приклади значень

AllowGrayed

Наявність третьої позиції (сірий увімкнений)

True (три позиційний прапорець),  False(двох позиційний прапорець)

State

Стан прапорця

cbGrayed(сірий), cbUnchecked (вимкнений); cbChecked (увімкнений)