Риторика


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Поява цього курсу зумовлена кількома чинниками. По-перше, необхідністю цілеспрямовано готувати вчителів, які досконало володіють живим впливовим словом (досі ця проблема системно, на жаль, не розв'язувалася). По-друге, потребою випускати учнів, які були б здатні інтенсивно розвивати мовленнєві вміння й навички (недаремно нині посилено комунікативний аспект у вивченні української мови). Ефективно ж керувати мовленнєвим розвитком учня спроможний лише той, хто досконало володіє секретами риторики.Зрозуміло, що підготовка випускника як риторичної особистості здійснюється одночасно з вивченням усіх дисциплін, які викладаються. Проте лише курс риторики активізує становлення майбутнього фахівця як високорозвинутої риторичної особистості, надає цьому процесу усвідомленості й цілеспрямованості.Теоретична частина пропонованої програми передбачає ознайомлення учнів з основними законами риторики, з її головними класичними поняттями, а також із засадами лекторської майстерності. Пропонується вивчення і правил мовленнєвого етикету, які необхідні як учителеві, так і учням. Певна частина навчального часу відводиться для засвоєння основ виразного читання й розказування.Курс риторики передбачає лекції та практичні заняття. На лекціях подається теоретичний та інструктивний матеріал. На практичних заняттях учні вчаться використовувати набуті риторичні вміння й навички.Для продуктивного викладання курсу пропонується використовувати проектну технологію навчання. Саме різноманітні результати такої технології навчання дозволять учням завжди вірно оцінювати власні можливості, поглиблювати навчальну, здоров’язберігаючу, соціальну, загальнокультурну, інформаційну, комунікаційну, самоосвітню компетентності.

Лекция Лекций (7)
Задание Заданий (2)Состав курса

Часть 1. Заняття 1


Тема: Мовленнєвий етикет: стандартні ситуації.Мета: ознайомити учнів з мовленнєвим етикетом у найбільш поширених стандартних ситуаціях людського спілкування; розвинути самостійне "етикетне" мислення.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (0)Часть 2. Заняття 2-3


Тема: Підготовка до виступу перед аудиторією: звертання, взаємодія зі слухачами, риторичні запитання, темп і гучність мовлення.Мета: навчити учнів працювати над диханням, над голосом; поінформувати про прийоми налагодження контакту з аудиторією; розвивати логічне мислення, прищеплювати етичні прави¬ла, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів. Познайомити учнів з виражальними засобами риторики.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (0)Часть 3. Заняття 4


Тема: Розказування.Мета: допомогти вихованцям засвоїти основні "секрети" розказування, звернувши при цьому основну увагу на аналітичний (інтерпретаційний) переказ художнього твору чи його фрагмента; викликати в них усвідомлений інтерес до мистецтва розказування як до одного з необхідних і часто вживаних складових усномовної діяльності.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (0)Часть 4. Заняття 5


Тема: Процес спілкування. Мета: навчити учнів планувати процес спілкування. Познайомити учнів з поняттями інтонація і жести.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (1)Часть 5. Заняття 6-7


Тема: Мистецтво бесіди.Мета: навчити учнів складати систему завдань і запитань для аналізу літературного твору (його проблематики, образів персонажів, поетики) та проводити урок методом бесіди.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (0)Часть 6. Завдання 8-9


Тема: Виразне читання. Публічний виступ: основне в змісті виступу (об'єктивність, ясність, образність, цілеспрямованість, повторення основних думок, гумор, дотепи, іронія).Мета: пояснити, у чому виявляється об'єктивність, цілеспрямованість та лаконізм оратора, ясність і образність його мовлення, пояснити роль гумору, іронії, дотепів; розвивати логічне й образне мислення, уяву, пам'ять, уточнювати, збагачувати й активізувати словниковий запас учнів.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (0)Часть 7. Завдання 10


Тема: Виступ перед аудиторією. Мета: пояснити особливості структури виступу, роль і завдання вступу та закінчення промови, звернувши увагу на їхню варіативність; формувати комунікативні вміння; розвивати увагу, логічне мислення, пам'ять, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (1)