9 клас. Українська мова.


Классы: 
9а, 9б
Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Курс призначений для учнів 9 класу.

Лекция Лекций (19)
Задание Заданий (38)Состав курса

Часть 1. 9 клас. Українська мова. Тема 1. Повторення вивченого. Пряма й непряма мова.


Граматична основа речення. Односкладне й двоскладне речення.Розділові знаки у простому ускладненому реченні.Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови ( повторення, поглиблення). Розділові знаки в реченнях з прямою мовою.Заміна прямої мови непрямою.Цитата як спосіб передачі чужої мови. Розділові знаки при цитатах.Діалог. Розділові знаки при діалозі.

Лекция Лекций (5)
Задание Заданий (10)Часть 2. 9 клас. Українська мова. Тема 2.Складне речення. Складносурядне речення.


Складне речення і його ознаки. Складні речення без сполучників, з сурядним і підрядним зв’язком.Складносурядне речення; його будова і засоби зв’язку в ньому. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення.Розділові знаки між частинами складносурядного речення.Синтаксичний розбір ССР.

Лекция Лекций (4)
Задание Заданий (8)Часть 3. 9 клас. Українська мова. Тема 3. Складнопідрядне речення.


Складнопідрядне речення; його будова і засоби зв’язку в ньому. Розділові знаки в складнопідрядному реченні.Підрядні сполучники й сполучні слова в складнопідрядних реченнях.Основні види складнопідрядних речень. Означальні, з’ясувальні, обставинні.Складнопідрядне речення з підрядними означальними.Складнопідрядне речення з підрядними з’ясувальними.Основні типи складнопідрядних речень з підрядними обставинними. Складнопідрядні речення з підрядними часу і місця.Складнопідрядні речення з підрядними ступеня і способу дії, порівняльними.Складнопідрядні речення з підрядними обставинними мети і причини, умови і допустовими, наслідкуСкладнопідрядні речення з кількома підрядними.Розділові знаки в складнопідрядному реченні з кількома підрядними.

Лекция Лекций (4)
Задание Заданий (8)Часть 4. 9 клас. Українська мова. Тема 4. Безсполучникове складне речення.


Безсполучникове складне речення: смислові відношення між його частинами. Особливості інтонації безсполучникових складних речень.Кома та крапка з комою між частинами безсполучникового складного речення.Двокрапка між частинами безсполучникового складного речення.Тире між частинами безсполучникового складного речення.Розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення(Синоніміка складних речень із сполучниками, без сполучників і простих речень.

Лекция Лекций (2)
Задание Заданий (4)Часть 5. 9 клас. Українська мова. Тема 5. Складне речення з різними видами зв’язку.


Складне речення з різними видами зв’язку (сполучникового і безсполучникового).Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком. Розділові знаки в них.Складне речення з різними видами зв’язку (сурядного, підрядного і безсполучникового).

Лекция Лекций (2)
Задание Заданий (4)Часть 6. 9 клас. Українська мова. Тема 6. Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності.


Текст, його основні ознаки. Будова тексту.Мікротема і абзац. Ключові слова в тексті й абзаціВиди і засоби міжфразового зв’язку в тексті (повторення й узагальнення).

Лекция Лекций (2)
Задание Заданий (4)