6 класс География


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Укладено до підручника В.М.Бойко, С. В. МіхеліГеографія, підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Харків: Сицилія, 2014.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (34)Состав курса

Часть 1. ВСТУП


Знаннєвий компонент: називає об’єкти вивчення географії, складові географічної науки, основні джерела географічних знань та методи географічних досліджень. Діяльнісний компонент: добирає географічну інформацію з різних джерел та визначає її корисність для себе; виконує спостереження за змінами у природі; складає перелік джерел географічної інформації, які є вдома. Ціннісний компонент: використовує результати власних спостережень у повсякденній діяльності; обґрунтовує на конкретних прикладах значення географії для життєдіяльності людини.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 2. РОЗДІЛ І. Розвиток географічних знань про Землю


Знаннєвий компонент: називає особливості зображення Землі на картах у давнину; називає відомих мореплавців та мандрівників (Марко Поло, Христофора Колумба, Фернана Магеллана), які здійснили видатні географічні відкриття в різні епохи, називає сучасні географічні дослідження.Діяльнісний компонент: добирає з різних джерел додаткову інформацію про пізнання і дослідження Землі у давнину; зіставляє карти Ератосфена і Птолемея з сучасною картою; простежує за картою маршрути мандрівників і дослідників; добирає з різних джерел додаткову інформацію про пізнання і дослідження Землі на сучасному етапі; аналізує інформацію про географічні дослідження у ХХ та на початку ХХІ ст.; порівнює дослідження Землі у сучасну добу з тими, що мали місце в більш ранні епохи.Ціннісний компонент: робить висновки про значення навколосвітніх подорожей для розширення знань про Землю; визначає роль сучасних досліджень у підвищенні добробуту людства; оцінює внесок античних учених у становлення географії як науки.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 3. РОЗДІЛ ІІ. Земля на плані та карті


Знаннєвий компонент:називає способи зображення Землі, відмінності між планом і топографічним планом та картою ; пояснює відмінності різних видів масштабу; називає відмінності абсолютною і відносною висотою місцевості; називає об’єкти місцевості за планом; вміє читати план та карту, використовуючи умовні знаки та легенду карти; пояснює особливості орієнтування плану місцевості; називає лінії градусної сітки: паралелі, меридіани, екватор, нульовий меридіан, ознаки понять «географічна широта», «географічна довгота»; пояснює відмінності між географічною широтою і географічною довготою.Діяльнісний компонент:порівнює зображення місцевості на глобусі, аерофотознімку та космічному знімку, плані, карті; визначає масштаб плану і карти, вимірює відстані на плані і карті за допомогою масштабу; розв’язує задачі з різними видами масштабу; визначає абсолютну і відносну висоту місцевості за допомогою горизонталей та за шкалою висот; користується градусною сіткою для визначення географічних координат; визначає географічні координати об`єктів населених пунктів; порівнює географічну широту і географічну довготу за градусними вимірами.Ціннісний компонент:оцінює практичне значення плану та географічних карт для себе і своєї родини; користується градусною сіткою для визначення географічних координат; визначає географічні координати об`єктів населених пунктів; порівнює географічну широту і географічну довготу за градусними вимірами; оцінює практичне значення знань про географічні координати.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (9)Часть 4. РОЗДІЛ ІІІ. Оболонки Землі Тема 1. Літосфера


Знаннєвий компонент:називає внутрішні шари Землі, склад материкової та океанічної земної кори, суттєві ознаки понять «літосфера», «земна кора»; наводить приклади і показує на карті літосферні плити; наводить приклади і показує на карті сейсмічні пояси, найбільші вулкани; знає правила поведінки під час землетрусу; називає суттєві ознаки понять «мінерали», «гірські породи», «корисні копалини»; наводить приклади магматичних, осадових і метаморфічних гірських порід; називає суттєві ознаки понять «рельєф», «рівнини», «гори», форми рельєфу своєї місцевості; наводить приклади і показує на карті різні, у тому числі й унікальні форми рельєфу; Ціннісний компонент:пояснює вплив внутрішніх і зовнішніх процесів на формування рельєфу земної поверхні; аналізує причини і наслідки зовнішніх і внутрішніх процесів; оцінює діяльність людини та її вплив на рельєф;висловлює судження щодо необхідності охорони унікальних форм рельєфу;Діяльнісний компонент:позначає на контурній карті: вулкани; пояснює вплив внутрішніх процесів на формування рельєфу земної поверхні; аналізує причини і наслідки внутрішніх процесів; розрізняє магматичні, осадові й метаморфічні гірські породи;визначає абсолютну і відносну висоту рівнин за шкалою висот; позначаєна контурній карті найільші рівнини: Східноєвропейська, Західносибірська, Амазонська низовина, Лаврентійська височина, Середньосибірське, Бразильське плоскогір’я; визначає абсолютну і відносну висоту рівнин і гір за шкалою висот; позначаєна контурній карті: гори: Карпати, Кримські, Альпи, Уральські, Кордильєри, Кавказ, Гімалаї з вершиною Джомолунгма, Анди;порівнює рівнини і гори за висотою, походженням, розміщенням на суходолі або в океанах.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (8)Часть 5. Тема 2. Атмосфера.


Знаннєвий компонент:називає теплові пояси Землі; наводить приклади хмар, різних за формою; називає суттєві ознаки понять «погода», «синоптична карта», елементи погоди, світові центри спостереження за погодою;наводить приклади прогнозів погоди; пояснює причини і наслідки зміни погоди; називає суттєві ознаки понять «клімат»; наводить приклади основних типів клімату; пояснює причини і наслідки зміни погоди і клімату.Діяльнісний компонент:спостерігає і фіксує зміни елементів погоди; визначає показники температури повітря та їх зміни з висотою, зміни атмосферного тиску, зміни вітру, вологості повітря, хмарності, кількості опадів; добирає відповідні джерела географічної інформації для ознайомлення з атмосферними процесами; користується термометром, барометром, гігрометром; аналізує зміни кліматотворних чинників протягом року та їх розподіл на Землі за картою; розв’язує задачі на зміну температури повітря, атмосферного тиску з висотою; порівнює погоду різних типів у своїй місцевості в різні пори року та її вплив на здоров’я людей; визначає типи погоди, що переважають у своїй місцевості; будує графіки ходу температури, діаграми розподілу опадів за певний період, розу вітрів.Ціннісний компонент:оцінює вплив стану повітря на здоров’я людини; робить висновки про значення прогнозу погоди для життя і діяльності людини.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (8)Часть 6. Тема 3. Гідросфера


Знаннєвий компонент:називає суттєві ознаки понять «океан», «море», «затока», «протока» «острів», «океанічна течія», «річка», «озеро», «болото», «льодовик», «багаторічна мерзлота», «підземні води»; наводить приклади морів, заток, проток, островів, річок, озер, штучних водойм; пояснює причини і наслідки рухів води в Світовому океані; особливості живлення і режиму вод суходолу; особливості живлення і режиму вод суходолу; особливості живлення і режиму вод суходолу; знає і розуміє негативні наслідки паводків, повеней і цунамі.Діяльнісний компонент:визначає особливості розподілу води між Світовим океаном і водами суходолу за відповідною діаграмою; позначає на контурній карті назви: морів:Чорне,Середземне, Червоне, Балтійське, Баренцове; проток: Гібралтарська, Магелланова, Дрейка, Берінгова; заток: Біскайська, Бенгальська, Мексиканська, Гвінейська; западини: Маріанська; островів:Велика Британія, Гренландія, Мадагаскар, Нова Гвінея; півостровів: Скандинавський, Кримський, Аравійський, Індостан, Сомалі, Лабрадор; річок: Дніпро, Дунай, Янцзи, Ніл, Амазонка, Міссісіпі; озер: Каспійське, Великі озера, Байкал, Вікторія. Розрізняє способи зображення вод суходолу на плані та карті; визначає залежність напрямку і характеру течії річок від рельєфу, видів живлення та режиму вод суходолу від клімату; визначає види живлення та режиму вод суходолу від клімату;Ціннісний компонент:оцінює роль води для життєдіяльності людини та використання мінеральних і термальних вод у господарській діяльності, вплив людини на різні частини гідросфери;

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (5)Часть 7. Тема 4. Біосфера та ґрунти


Знаннєвий компонент:Називає компоненти біосфери, суттєві ознаки понять «біосфера», «рослинність», «тваринний світ», «ґрунти», види рослин і тварин, які поширені у своїй місцевості; пояснює особливості поширення ґрунтів на земній кулі за допомогою карт; вплив людини на компоненти біосфери. Діяльнісний компонент:порівнює види рослин і тварин, що поширені на різних широтах земної кулі, види рослин і тварин, що поширені на різних широтах земної кулі.Ціннісний компонент:оцінює значення ґрунтів, рослинності і тваринного світу для життєдіяльності людини;пропонує власні заходи зі збереження тваринного та рослинного світу своєї місцевості.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (1)Часть 8. Тема 5. Природні комплекси


Знаннєвий компонент:називає суттєві ознаки понять «природний комплекс», компоненти природного комплексу, «географічна оболонка», «природна зона»;наводить приклади природних комплексів та комплексів, змінених людиною, у своїй місцевості; природних комплексів та комплексів, змінених людиною, у своїй місцевості; пояснює на конкретних прикладах наслідки взаємодії літосфери, атмосфери, гідросфери, біосфери.Діяльнісний компонент:порівнює особливості основних природних зон Землі; Ціннісний компонент:оцінює вплив людини на природні комплекси у своїй місцевості та значення знань про природні комплекси для її життєдіяльності;

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (2)Часть 9. РОЗДІЛ ІV. Планета людей Тема 1. Кількість і розміщення населення на Землі


Знаннєвий компонент:називає кількість населення на Землі та в Україні; людські раси; вміє читати політичну карту.Діяльнісний компонент:аналізує карти густоти населення; карти людських рас;порівнює густоту населення в різних регіонах земної кулі; людські раси за зовнішніми ознаками; показує на карті найбільші за площею та кількістю населення держави світу і держави-сусіди України; характеризує види господарської діяльності та її наслідки у своєму населеному пункті; Ціннісний компонент:усвідомлює толерантне ставлення до представників людських рас і народів світу; оцінює вплив людини на природу, рівень забруднення навколишнього середовища в результаті різних видів господарської діяльності;висловлює судження про заходи щодо усунення негативних наслідків господарської діяльності у своєму населеному пункті;розробляє за допомогою членів родини міні-проект з утилізації побутових відходів.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (1)