5 класс Природоведение


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Підручник О.Г.Ярошенко, В.М.Бойко Природознавство . - Київ : Світоч, 2016

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (53)Состав курса

Часть 1. ВСТУП


Знаннєвий компонент:учень називає:природничі науки (біологію, фізику, хімію, географію, астрономію, екологію) та їх внесок у вивчення природи; методи вивчення природи (спостереження, експеримент, вимірювання); наводить приклади: методів і обладнання для вивчення природи, їх використання.Діяльнісний компонент:розповідає про вчених-натуралістів (2–3) та їхній внесок у вивчення природи;про методи вивчення природи;пояснює прикладне значення досягнень у галузі природничих наук; розрізняє в описі досліду або спостереження мету, умови його проведення та отримані результати; обирає обладнання, необхідне для проведення вимірювання і спостереження, і пояснює свій вибір;знаходить необхідну інформацію в довідкових виданнях із природничих наук; дотримується правил безпечного використання лабораторного обладнання.Ціннісний компонент:оцінює роль природничих наук у створенні технологій, що покращують життя людини;висловлює свою точку зору на проблему «Для чого необхідно вивчати природу?»; усвідомлює роль природничих наук і власні можливості в пізнанні природи

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (1)Часть 2. РОЗДІЛ І. ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС


Знаннєвий компонент: називає:найменші частинки речовин; характеристики тіла (форма, розміри, маса, об’єм); наводить прилади та інструменти для вимірювання розмірів і маси тіл; фізичні властивості речовин (колір, блиск, запах, агрегатний стан); властивості газів (не зберігають форми, займають весь представлений їм простір); властивості рідин (не зберігають форму, зберігають об’єм, текучі); властивості твердих тіл (зберігають форму та об’єм); способи розділення сумішей (відстоювання, фільтрування, випаровування); ознаки хімічних явищ; умови, за яких відбувається горіння;наводить приклади: тіл і речовин, що оточують людину; чистих речовин і сумішей (2–3); неорганічних та органічних речовин (2–3); явищ у природі, техніці, побуті; явищ природи, пов’язаних зі зміною сезонів; явищ природи, що повторюються; використання сумішей.Діяльнісний компонент:розрізняє: тіла живої і неживої природи; фізичні, хімічні та біологічні явища; пояснює: відмінність між твердим, рідким, газуватим станом речовин; чистих речовин – від сумішей; значення органічних речовин для живої природи; значення горіння і гниття; описує за запропонованим планом тіла і речовини; явища природи (2–3); порівнює тіла й речовини за 3–4 ознаками; характеризує: горіння як приклад хімічних явищ; вимірює масу й розміри тіла, використовуючи відповідні прилади; уміє розділяти суміш фільтруванням; встановлює зв’язки між явищами природи (на прикладах вивчених і за аналогією); застосовує знання для безпечного поводження з тілами й речовинами в ситуаціях повсякденного життя; дотримується правил: безпечного використання хімічного посуду.Ціннісний компонент:усвідомлює важливість акуратності, ретельності і точності при фіксуванні даних; робить висновок про різноманітність тіл і явищ природи; обговорює питання безпечного використання речовин; оцінює ризики ситуацій повсякденного життя, пов’язаних із фізичними явищами, використанням тіл і речовин; розуміє значимість потреби в безпеці

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (18)Часть 3. РОЗДІЛ ІІ. ВСЕСВІТ


Знаннєвий компонент:учень називає: сузір’я (2–3); найвідоміших астрономів (Птолемей, М. Коперник, Г. Галілей, Е. Габбл), дослідників космосу (Ю. Гагарін, Н. Армстронг, Л. Каденюк); наводить приклади: впливу космічних чинників на Землю; небесних тіл, що складають наш Всесвіт.Діяльнісний компонент:описує: загальну будову Сонячної системи; відмінності між планетою і зорею;порівнює: за розмірами і температурою Сонце з іншими зорями; характеризує: особливості астрономічних досліджень; місце людини у Всесвіті; пояснює на моделях форму і будову Землі, рух Землі навколо власної осі і навколо Сонця, будову Сонячної системи; причину видимих рухів світил; розрізняє: небесні тіла (планета, зоря, галактика); типи планет, туманностей, зір і галактик; зорі та планети на небесній сфері; показує на карті зоряного неба:Полярну зорю, сузір’я Великої та Малої Ведмедиці.Ціннісний компонент:Учень / учениця усвідомлює необхідність вивчення Всесвіту;виявляє ставлення до розвитку астрономічних і космічних досліджень; оцінює значення: зоряного неба в історії людства; телескопічних спостережень.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (9)Часть 4. РОЗДІЛ ІІІ. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ Тема 1. Земля як планета


Діяльнісний компонент:описує:внутрішню будову Землі; результати власних спостережень і дослідів;пояснює:зміну дня і ночі;зміну пір року;зміни фаз Місяця; нерівномірність розподілу сонячного світла і тепла на поверхні Землі;причини сонячного і місячного затемнення; колообіг води у природі; значення води, повітря, ґрунту; значення сонячного світла і тепла для живої природи; розрізняє:фази Місяця на зображеннях;способи зображення об’єктів на географічних картах;показує на глобусі та географічній карті: материки і частини світу; найбільші географічні об’єкти, екватор, півкулі, полюси; складає план досліду і проводить його; застосовуєзнання для орієнтування на місцевості, ощадливого використання води у побуті; використовує: додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання; вивчену природничо-наукову лексику в самостійних усних повідомленнях; знання про властивості ґрунту для вирощування рослин;розраховує можливий економічний ефект від використання продукту групового проекту .Ціннісний компонент:усвідомлює, що планета Земля, її ресурси є цінністю для кожної людини; висловлює судження щодо бережливого ставлення до навколишнього середовища;оцінює значення природничих наук для охорони природи;розуміє обмеженість ресурсів для задоволення потреб людини.Знаннєвий компонент:називає:форму й розміри Землі;рухи Землі;фази Місяця;способи зображення Землі;материки та частини світу;склад ґрунту, повітря;властивості ґрунту, повітря, води; наводить приклади:розчинних і нерозчинних речовин;розчинів у природі; використання води і розчинів людиною.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (11)Часть 5. Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів


Знаннєвий компонент:називає:властивості організмів; відмінності рослин, тварин, грибів, бактерій; умови життя на планеті Земля; чинники середовища; основні середовища життя; склад екосистеми; наводить приклади:пристосування організмів до періодичних змін умов середовища (листопад, зимова сплячка, зміна забарвлення хутра, перельоти птахів;); співіснування організмів; природних і штучних екосистем. Діяльнісний компонент:описує:пристосування організмів до чинників неживої природи; пристосування організмів до середовища життя; результати власних спостережень і дослідів; пояснює: як відрізнити живий організм від неживого природного тіла; вплив чинників середовища на живі організми; зв’язок грибів, бактерій, рослин, тварин у природі; роль рослин, тварин, грибів, бактерій в екосистемах; розпізнає: найпоширеніші рослини і тваринсвоєї місцевості; отруйні рослини, гриби, тварин своєї місцевості; уміє визначати назви рослин, тварин, грибів за допомогою атласів-визначників; використовує: додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання, вивчену природничо-наукову лексику в самостійних усних повідомленнях.Ціннісний компонент:оцінює значення природних і штучних екосистем у природі та житті людини; усвідомлює, що кожний організм та їхня різноманітність є цінними для кожної людини.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (10)Часть 6. Тема 3. Людина на планеті Земля


Знаннєвий компонент:називає:джерела забруднення навколишнього середовища; важливі екологічні проблеми своєї місцевості; природоохоронні об’єкти й території свого регіону;наводить приклади: впливу людини на природу і природи на людину; рослин і тварин своєї місцевості, які занесено до Червоної книги України. Діяльнісний компонент:пояснюєзв’язок людини з природою; зміни в природі, що викликані природними чинниками і діяльністю людини; призначення Червоної книги і природоохоронних територій; аналізує позитивні і негативні наслідки взаємодії людини і довкілля; дотримується екологічних норм поведінки у природі. Ціннісний компонент:усвідомлює власну відповідальність за збереження природи; оцінює значення природничих наук для охорони природи; обговорює питання економного використання енергоносіїв; висловлює судження щодо необхідності охорони природи і раціонального використання природних ресурсів; виявляє бережливе ставлення до природи.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (4)