Тема:«Втілення в образі Бермана найкращихлюдських рис: готовності до непоказноїсамопожертви та любові до ближнього. Гуманізмтвору»


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Тема:«Втілення в образі Бермана найкращихлюдських рис: готовності до непоказноїсамопожертви та любові до ближнього. Гуманізмтвору»

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Состав курса

Часть 1. Тема:«Втілення в образі Бермана найкращихлюдських рис: готовності до непоказноїсамопожертви та любові до ближнього. Гуманізмтвору»


Тема:«Втілення в образі Бермана найкращихлюдських рис: готовності до непоказноїсамопожертви та любові до ближнього. Гуманізмтвору»Мета: поглибитирозумінняучнямиідейногозмістутвору; удосконалюватинавичкихарактеристики літературного героя; розвивативміння аналізувати і тлумачити образ, порівнюючи з образами іншихтворів, направлених на розуміннялюдяності великого мистецтва; формуватиготовність до непоказноїсамопожертви та любов до ближнього.Обладнання: комп ютер, мультимедійний проектор, презентація.Тип уроку: комбінований.Людина відображається в своїхвчинках.Ф.ШиллерХід урокуІ. Організаційний момент.ІІ. Актуалізаціяопорнихзнань.1. « Гронування». ( За біографієюО.Генрі).1862, Грінсборо, ВільямСідні Портер, фармацевт, Техас, касир банку, новела, лікар, карикатури, ковбой, Атол, Маргарет, « Чотиримільйони», « Королі і капуста», « Останній листок», 1910, Нью –Йорк.2. ВправаВірно/Невірно.• Студія Сью і Джонсімістилася на горищіприсадкуватоготриповерховогобудинку.• Джонсізахворіла втравні.• Джонсізахворіла напневмонію.• ДжонсіхотіланамалюватиЕйфелеву вежу.• Дівчинадивиласяувікно і рахувалалистки плюща.• Сью булапокоївкоюДжонсі.• Берман був художником.• Сью врятувалаДжонсівідсмерті.• Берман заробляв на життя ,позуючи молодим художникам.• Перше, що попросила Сью Джонсіпісляодужання – це принести їй мольберт та фарби.• Старий Берман помер відзапаленнялегенів.3. Дослідницька робота.• Доведіть,що твір « Останній листок» є новелою.IІІ. Мотиваціянавчальноїдіяльності.Учитель. У життіобовязковонастаємить, коли ми починаєморозумітисутністьлюдськогоіснування. Тодівідкривається душа особистості, боїйвідкриваються колись незбагненніпросторисутностілюдської. Тоді вона починаєрозумітисвоєпризначення в цьомусвіті, стаєдобрішою, милосерднішою. Цюмитьназиваютьпросвітленнямдуші. Самецюмить ми спробуємовловити на сьогоднішньомууроці.ІV. Повідомлення теми, мети й епіграфа до уроку.1. Слово вчителя.Учитель. Тема сьогоднішнього уроку - втілення в образі Бермана найкращихлюдських рис: готовності до непоказноїсамопожертви та любові до ближнього. Гуманізмтвору. Саме тому основнимизавданняминашого уроку є поглибленнярозуміння ідейногозмістутвору; удосконаленнянавичок характеристики літературного героя; розвитоквміння аналізувати і тлумачити образ, порівнюючи з образами іншихтворів, направлених на розуміннялюдяності великого мистецтва; формуванняготовності до непоказноїсамопожертви та любов до ближнього. V. Робота над темою уроку.1. Словеснемалювання.- Якимувашійуявіпостає образ Бермана? ( Відповідіучнів).1. Заповненняанкетнихданихдообразу Бермана.1) Ім я.2) Вік.3) Національність.4) Соціальний стан.5) Рід занять.2. Занурення в текст.- Як з являється у творі образ Бермана?- Знайдіть і зачитайте описзовнішності Бермана.- Якоюлюдиноюбув Берман?- Чипривабливий Берман зовні?- Чому автор називає Бермана невдахою?- Чизгодніви зцієюдумкою?- Як поставився Берман до розповіді Сью про хворобуДжонсі?- Чому Сью не намалювалаостанній листок плюща? ( Тому, що вона булаіншоюлюдиною, вона не розуміла стан душіДжонсі, а Берман розумівїївнутрішній стан.Він, як і Джонсі, перебувавустанівідчаю. Крімцього, Берман, як і Джонсі, мав свою мрію).- Зякою скульптурою Мікеланджело порівнює автор цього героя?- ХтотакийМойсей? Що вам відомо про нього?(Цю скульптуру, а саме з Мойсеєм, зображеним Мікеланджело ,порівнює Бермана автор, Мікеланджеловиконав у 1515-1516 р. для гробниціпапиЮлія ІІ. Тут вінзображений в останнійперіоджиття. Мойсейпостаєсправжнім вождем народу – мудрим, мужнім, вольовим, маєвиразнітрагічніриси. Теперможнауявити Бермана. МитцірізнихепохМікеланджело та О. Генрі створили своїшедеврилюдяності і віри в людину – в цьому велика сила мистецтва. Адже й досі ми захоплюємосятворами О. Генрі, а прекрасна статуя Мойсея і зараз знаходиться в центрі Мавзолею Юлія ІІ в церкві Петра у Римі).- Чивипадковим є порівняння Бермана з Мойсеєм? (Автор натякає,що у художника є якісьприхованіриси і вони маютьнеодміннорозкритися).- Якоюбула погода, коли Берман позував Сью?- Чизмінилася погода наступного дня?- Яку роль відіграютьпейзажнізамальовки?- Наякідеталівизвернулиувагу?- ЩоДжонсі попросила зробити, коли розвиднілося?3. Виразнечитанняуривка тексту відслів « Листок плюща був на своємумісці» до слів « Уденьприйшовлікар…»4. Евристичнабесіда.- Як вплинув на стан здоров’яДжонсі вид опалого листка?- Кому повинназавдячуватидівчинасвоїмодужанням?- А щосталося з Берманом?- Чому автор називаєвчинок Бермана шедевром? Щотаке шедевр?5. Словникова робота.Шедевр – твірмистецтва, якийможе бути зразком.Гуманізм – ставлення до людини як найвищоїцінності.6. Дослідницька робота.- Якогозначеннянабуваєутексті слово «шедевр»? ( Не тількивитвірмистецтва, а й взірцевийвчинок).7. Міні-дискусія.- Чивартобуло Берману ризикуватисвоїмжиттям?8.Побудова діаграми Венна. ( Робота в парах)Ми з вами визначили, що Сью тежпіклувалася про Джонсі, проте вона не намалювалацейостанній листок плюща. Давайте за допомогоюкіл Венна визначимоособливостіобразів Сью та Бермана і з ясуємо, що спонукало Бермана врятуватиДжонсі. Намалюйте в зошитах два кола, щоперетинаються. В ліве та праве кола впишітьвідмінніриси героїв, а на перетинікілвпишітьїхспільніриси. Сью Берман 9.Слово вчителя.- Я зачитаю вірш О. Олеся, а вивизначте, яким чином вінспіввідноситься з образом Бермана.В далині тихий сон летитьІ срібнусутіньрозливає.На горах жертвенних курить,На горах жертвеннихпалає,Щехтосьвартує,хтось не спить.Так, ми спимоневільним сном,Душа зневіренадрімає,А хтось над нами б’єкрильми,За нас змагається орлом,За нас живе і умирає.VІ. Закріпленнязнань, умінь і навичок.1. « Ланцюжокмудрості». Середподанихафоризмівоберітьлише ті, яківідображаютьголовну думку новели і поясніть, чомувиобралисамеїх. « Людина славна людяністю». Перськамудрість« Сила людини в їїдрузях». Індійськеприслів я« Плати добром за добро. Злом за зло не віддячуй» Народнамудрість« Треба бути дужетерплячим» А. де СентЕкзюпері« Людиною стати - цемистецтво» Новаліс« Людина живе на землі не тількизарадисвоговласногощастя. Вона повинна зрозуміти великий закон людяності».В. Гладстон2. Проблемнізапитання.- ЧиможнаО.Генріназватиписьменником-гуманістом?- Чому автор, створюючирозповідь, не залишив Бермана живим? ( Автор показав готовністьлюдини до самопожертви).- Як вигадаєте, чиможнавважатикінець новели щасливим? 3. Робота з епіграфом. - Як вирозумієтевислівФрідріха Шиллера? - Чому, на вашу думку, самеці слова стали епіграфом до уроку?4. Творчезавдання.Дітиотримуютьосінні листочки, виготовлені з паперу, і на них записуютьтіморальніпоняття, з якимивонизустрілися на сторінкахтвору.VІІ. Підсумок уроку1. Слово вчителя.Ми знаємобагатогероїчнихвчинків людей, про якізнає вся країна. Чиможемо ми до таких героїчнихподвигіввіднести подвиг Бермана?Звичайно, ні. Цебув подвиг буденний, невидимий, подвиг душі, коли людинажертвує собою зарадиіншоїлюдини і не чекає на подяку, на те, щобїїдопомогупомітили.Урок хочу завершитичитаннямпоезіїЛіни Костенко, яка сказала, щожити треба всуперечобставинам і за будь – якихситуацій. Ці рядки стосуються і нашогописьменника.І все на світі треба пережити.І коженфініш – це, по суті, старт.І наперед не треба ворожити,І за минулимплакати не варт…Хай буде все небаченепобачено,Хай буде все пробаченепробачено.Хай буде вік прожито як належить.На жаль, від нас нічого не залежить.А треба жити. Якось треба жити.Цезветьсядосвід, витримка і гарт.І наперед не треба ворожити,І за минулимплакати не варт…Хай буде все небаченепобаченоХай буде все пробаченепробачено.Єдине, щовід нас іщезалежить,Принаймівікпрожити як належить.2. Інтерактивнийприйом « Градусник».(Дітиотримуютьшаблониградусників і позначають на них свійрівеньзацікавленості на уроці).VІІІ. Домашнєзавдання1. Напишіть листа товаришу, в якомуподілітьсясвоїмивраженнямивід новели О.Генрі « Останній листок».

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)