«ЄвгенійОнєгін» — соціально-психологічний роман у віршах. Духовнийсвітйогоголовнихгероїв


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.«ЄвгенійОнєгін» — соціально-психологічний роман у віршах. Духовнийсвітйогоголовнихгероїв

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Состав курса

Часть 1. «ЄвгенійОнєгін» — соціально-психологічний роман у віршах. Духовнийсвітйогоголовнихгероїв


Конспект уроку: «ЄвгенійОнєгін» — соціально-психологічний роман у віршах. ДуховнийсвітйогоголовнихгероївМета: датипоняття з теоріїлітератури про особливості жанру роману; формуватиумінняпрацювати з текстом та логічносистематизуватиопрацьованийматеріал; формувативмінняробитикороткі та змістовні записи в зошити, розвиватичитацькінавичкидослідницького характеру; сприятиформуваннюгуманноїособистості.Обладнання: портрет О. Пушкіна; знімкиіззображеннямвиконавцівроліОнєгіна в опері П. Чайковського.Тип уроку: поглибленевивченняхудожньоготвору.Миг вожделенный настал:Окончен мой труд многолетний…Небрежный плод моих забав,Бессонниц, легких вдохновений,Незрелых и увядших лет,Ума холодных наблюденийИ сердца горестных замет.О. ПушкінХід урокуІ. Актуалізаціяопорнихзнань1. Робота над кросвордом1. Улюбленийфранцузький поет Пушкіна. (Вольтер)2. Відомийросійський поет, з якимПушкінпознайомився в ЦарськомуСелі. (Жуковський)3. І м’я супротивника, від руки якого помер Пушкін. (Дантес)4. РодовиймаєтокматеріПушкіна. (Михайлівське)5. ПрізвищедружиниПушкіна. (Гончарова)6. Прізвище головного героя роману у віршах. (Онєгін)7. Прізвищедавньогославетного предка Пушкіна по матері. (Ганнібал)8. Привілейованийнавчальний заклад, уякомунавчавсяПушкін. (Ліцей)9. Ще при життіПушкінздобуввсенародну… (любов).10. Місто на півдніУкраїни, де поет пліднопрацював. (Одеса)11. Місто, в якомународивсяПушкін. (Москва)12. Одна ізнайвідомішихказокпоета — «Сказка о рыбаке…» (рыбке)13. Відома поема Пушкіна про Мазепу. (Полтава)14. Місце, де Пушкінлікувався на водах. (Кавказ)Ключове слово: назваоднієїізнайвідомішихперших поем Пушкіна. («Руслан і Людмила»)2. Робота з таблицямиУчніозвучуютьзапитанняіздругої графи («Хочу дізнатись»), які в них виникли, та поясненнящодо них. Якщовідповідей не знайшли, таківідповідінадаєвчительабовказуєточнеджерелоінформації.3. Робота зі словникамиТеоріялітературиЕпос — зображеннялюдського характеру в дії через участьуподіях і взаєминах з людьми.Роман — епічнийтвір великого обсягу, де життязвичайних людей розкривається на тліісторичноабосоціальновагомихподійчиобставин.Характерніознаки роману:зображеннявсебічноїкартинижиття людей та складного кола життєвихявищ;декількасюжетнихліній;наявністьсистемирівнозначнихперсонажів;значнатривалістьподійучасі.Жанровіформи роману:родинно-побутовий — історіяоднієїабодекількохсімей;соціально-психологічний — зображення й аналіз душевного стану героїв;історичний — зображенняконфліктівепохи;любовний — історіякохання;пригодницький — історіяподорожей.ІІ. МотиваціянавчальноїдіяльностіУ ч и т е л ь. Роман О. Пушкіна «ЄвгенійОнєгін» — перший реалістичний роман не тільки в російській, але й у світовійлітературі. Відомийросійський критик В. Бєлінський назвав роман Пушкіна «енциклопедієюросійськогожиття». І для самого автора цейтвірбувдужезначущим. (Робота ізепіграфами уроку — учитель зачитує та коментує.)Усе вкладено в цю книжку: розум, серце, молодість, мудрість, зрілість, гіркігодинибез сну, розчарування та сподівання — усе життяпрекрасної, геніальноїлюдини. (Учнізаписують тему та епіграф уроку.)ІІІ. Робота над темою уроку1. Особливості роману О. Пушкіна «ЄвгенійОнєгін»У ч и т е л ь. Роботу над романом Пушкінрозпочав 1823 року в Кишиневі. 4 листопада того ж року він писавВ’яземському: «Стосовномоїх занять, я тепер пишу не роман, а роман у віршах — диявольськарізниця…» У чому ж цярізниця? Писативіршами, тімбільше, писативіршами роман — це означало для Пушкінаписатипринциповопо-іншому, ніж прозою, коритисьзовсіміншимхудожнім законам, створюватизовсімінший за своєювнутрішньою структурою художнійсвіт. Вірші у більшіймірі, ніж проза, дозволяютьвідходитивідзвичного та традиційного, тому що поет відчуває себе у світівіршіввільнішим. У своїйрозповідівінможеопускатидеякіобов’язкові для прозовоготворузв’язки та вмотивування, змішуватичасові та просторовіплани, дозволятибільшестильової тахудожньоїгри, уникатидеякихліній сюжету і, за бажаннямабо за внутрішньої потреби, зновуповертатисьдонеї. Увіршахстаєможливим і припустимимвикористання «неточного» слова, яке здатнезберегти те, щоПушкіннайбільшецінував,— «живой, теплый, внезапный отпечаток мыслей, чувств, впечатлений».2. Робота з текстом романуРобота ведеться в 4-х групах.Завдання для групГрупа 1. Підготуватиповідомлення про географічнерозташуваннямісць, де відбуваютьсяподії роману, пори року, описані в романі, загальнутривалість й історичний час роману.ОчікуванавідповідьДіявідбувається в Петербурзі (1, 8 глави роману), у Москві (7 глава), у провінції — у селі (2, 7 глави). Епоха, зображена у творі,— періодцарюванняОлександра І (міжвійною 1812 року і грудневимповстанням). Діявідбуваєтьсяпротягом 10 років. При цьомуперші 16 роківжиттяОнєгінаописанілише в 3 строфі 1 глави, а наступним 8 рокам присвячено увесь роман, крімліричнихвідступів. Двом рокам життя в селіприсвячені 5 глав роману (2–7); діярозпочинаєтьсявлітку, у селі герой живетакожосінь, зиму, дія 7 главирозгортаєтьсяранньою весною. ВісімроківжиттяОнєгіна в Петербурзіописані як один день героя.Група 2. Підготуватиповідомлення про соціальніпрошаркисуспільства, описані у романі, їхстосунки, побут, погляди, культуру.ОчікуванавідповідьАвтор показав основнісоціальніпрошаркисуспільстваРосії: аристократичнесвітськетовариство Петербурга, міськубідноту, помісне дворянство, московськесвітськетовариство. Цісоціальніпрошаркиживутьзакритим і зовсімрізнимжиттям. Єдності нема навітьусерединіоднієїсоціальноїгрупи: дворянистоличні, московські та провінційнімаютьрізнідуховніпріоритети, живутьрізнимдуховнимжиттям. У творіпоказанізаняття та дозвілля дворян у столиці, місті, селі, узимку та влітку; описаніінтер’єриміськоїквартири та поміщицькоїсадиби, мода, гастрономія; є описи народних свят, прикмет та обрядів.Група 3. Підготуватиповідомлення про економічний та культурний стан російського народу на початку ХІХ ст.ОчікуванавідповідьРеформиОнєгіна в селісвідчать про те, що почала розпадатиськріпосницька система. Освічені люди захоплювалисьновимифілософськимитечіями (згадуєтьсяім’я Канта, прихильникомякого є Ленський). Онєгінслідкує за розвиткомєвропейської науки. У зв’язку з цимзгадуютьсяіменаГібона, Гердера, Біша, Тіссо, Беля та Фонтенеля. На залишив автор осторонь і літературу: згадуютьсяімена Руссо, Ричардсона, Сталь, Крюднера, Коттеня. Велику роль відігрававтакож театр (автор залишив нам характеристику авторів репертуару, постановниківбалету та відвідувачів театру).Група 4. Визначити систему образівроману, визначитиосновнийконфлікт роману.ОчікуванавідповідьУ творіприсутня низка рівнозначнихобразів, яківтілюють два зразкисвіторозуміння: «ті, щоберутьвіджиття усе» — Онєгін, батькоОнєгіна, йогодядько, батьки Тетяни, Ольга та ін.; «ті, щопрагнутьзмінитисвіт» — поет, Тетяна, Ленський. Таким чином, крім головного героя, іменемякого названо твір, є щеіншийголовний герой, очимаякого ми дивимось на події, зображені в романі,— сам автор. Основнийконфлікт роману: конфліктдвохжиттєвихфілософій, конфліктлюдини і суспільства, конфліктлюдини й оточення.ІV. РефлексіяПідбиттяпідсумківБесідаЧому роман «ЄвгенійОнєгін» називаютьсоціально-психологічним романом? (Ознакисоціального роману: є описи життярізнихверствсуспільства, соціуму; психологічного: зображенопсихологію, внутрішнійсвітгероїв.)У чому, на вашу думку, полягаєосновнавідмінністьміж романом увіршахвідпрозового роману? (На відмінувідепічнихтворівсередніхвіків таВідродження, є наявність автора як персонажа.)Яку роль відіграютьавторськівідступи у творі? (За допомогоювідступів автор знайомитьчитачазісмаками, культурнимсвітоглядом та інтересамипредставниківросійськогосуспільства, ми відчуваємойогоставлення до суспільства, в якомувінживе, автор розкриваєпотаємнийдуховнийсвітсвоїхгероїв.)V. ДомашнєзавданняХарактеризувати образ Онєгіна; для бажаючих: підготувативиразнечитаннянапам’ять листа Онєгіна до Тетяни.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)