Каталог курсов

Miscellaneous
Природознавство
Бабенко Ніна Іванівна
Школьный курс

Основні завдання навчального предмета «Природознавство»:розвиток допитливості школярів, пізнавального інтересу до вивчення предметів освітньої галузі «Природознавство»;формування ключових і предметних компетентностей;формування цілісної природничо-наукової картини світу, що охоплює систему знань, уявлень про закономірності у природі та місце людини в ній; засвоєння і поглиблення знань про різноманіття об’єктів і явищ природи, зв’язок між явищами живої і неживої природи, зміни природного середовища під упливом людини;оволодіння й удосконалення уміннями проводити спостереження, досліди, вимірювання та описувати їх результати; виховання позитивного емоційно-ціннісного ставлення до природи, прагнення діяти в навколишньому середовищі відповідно до екологічних норм поведінки;застосування знань про природу в повсякденному житті для збереження навколишнього середовища та соціально-відповідальної поведінки в ній, адаптації до умов проживання на певній території, самостійного оцінювання рівня безпеки навколишнього середовища як сфери життєдіяльності.

Lection number Лекций (2)
Tasks number Заданий (0)

 

Miscellaneous
Школьный курс
Частей: 4

Дистанційне навчання з математики 5 клас ЗОШ №15

Lection number Лекций (0)
Tasks number Заданий (7)

 

Miscellaneous
Біологія 6 клас
Бабенко Ніна Іванівна
Школьный курс

Курс біології у 6 класі є логічним продовженням курсу “Навколишній світ”, в якому учні отримують пропедевтичні знання з природничих дисциплін. Його укладено з урахуванням особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів. Важливою складовою вивчення біології є засвоєння елементів соціального досвіду, який містить знання про природу; способи діяльності; досвід творчого мислення; емоційно-вольові відносини. Навчальний матеріал викладений на основі провідних змістових ліній у такій послідовності: клітина, одноклітинні організми, перехід до багатоклітинності, рослини, гриби.

Lection number Лекций (2)
Tasks number Заданий (0)

 

Miscellaneous
Школьный курс

Географія у 6 класі (Загальна географія) – це перший систематичний курс нового шкільного предмета. Під час вивчення загальної географії в учнів формуються уявлення про Землю як природний комплекс, особливості земних оболонок та їх взаємозв'язки. Початковий курс географії також містить відомості про географічні подорожі та дослідження нашої планети, особливості зображення земної кулі на глобусі й карті, кількість і розміщення її населення, людські раси, положення України та окремих держав на політичній карті світу. Таким чином, у 6 класі розпочинається формування загальної географічної культури школярів та поступове навчання картографічній мові. Учні оволодівають основними географічними уявленнями та поняттями, набувають певних умінь у роботі з різними джерелами географічної інформації.

Lection number Лекций (2)
Tasks number Заданий (0)

 

Miscellaneous
Біологія 7 клас
Бабенко Ніна Іванівна
Школьный курс

Курс біологія 7 клас вивчає науку про тварин - зоологію. Матеріали курусу надають можливість ознайомитись з різноманітним і цікавим світом тварин, що мешкають на планеті Земля, і насамперед в Україні. Ви дізнаєтеся про види тварин, від яких людина має чималу користь, а також ті, що завдають шкоди її господарству, переносять збудників небезпечних захворювань, про зв'язки тварин між собою і довкіллям.

Lection number Лекций (2)
Tasks number Заданий (0)

 

Miscellaneous
Географія 7 клас. Материки і океани
Бабенко Ніна Іванівна
Школьный курс

КУРС ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ. Предметом вивчення географії материків і океанів є природа нашої планети в цілому, її материки і океани, народи і країни.Вивчаючи окремі материки і океани, ви дізнаєтеся, хто і коли їх відкрив і досліджував та у чому полягають особливості їх природи: рельєфу, клімату, внутрішніх вод, рослинності і тваринного світу. Ви розширите свої знання про Світовий океан та його роль у формуванні природи материків і господарстві населення Землі.

Lection number Лекций (2)
Tasks number Заданий (0)

 

Miscellaneous
Біологія людини 8 клас
Бабенко Ніна Іванівна
Школьный курс

Курс "Біологія 8 клас" ознайомить вас з особливостями життєдіяльності, будови й поведінки людини. Організм людини - це не лише біологічна система, що складається із клітин, тканин, органів й систем органів. Людина - найдосконаліший витвір природи з дивовижним внутрішнім світом. Курс допоможе сформувати власні способи діяльності, для того щоб ви змоги реалізувати одну з найвищих людських потреб - потребу творити.

Lection number Лекций (2)
Tasks number Заданий (0)

 

Miscellaneous
Школьный курс

Курс Географія для 8 класу "Географія України" ознайомить з фізико-географічними особливостями нашої держави: географічним положенням, геологічною будовою, рельєфом і корисними копалинами, кліматом і внутрішніми водами, грунтово-рослинним покривом і тваринним світом. Ви дізнаєтесь, як поєднуються природні компоненти на різних територіях, у тому числі у своєму регіоні, який вплив чинить на них людина, як вона повинна берегти й відтворювати природу

Lection number Лекций (1)
Tasks number Заданий (0)