Розділ І. Національне та світове господарство


Price  Free

Course without the support of teachers
Registered pupils: 6

Тема 1. Національне господарство.Тема 2. Світове господарство.

Lection Lections of (2)
Task Tasks of (0)Course structure

Part 1. Тема 1. Національне господарство.

Price  Free

Національне господарство. Валовий внутрішній продукт (ВВП) та валовий національний продукт (ВНП), індекс людського розвитку (ІЛР). Секторальна модель економіки: первинний (видобуток сировини та одержання напівфабрикатів: сільське, лісове та рибне господарства, видобувна промисловість, мисливство), вторинний (переробна промисловість та будівництво), третинний (послуги), четвертинний (наукові дослідження та розробки для виробництва) сектори. Інституціональна структура національної економіки. Поняття «підприємство», «виробництво», «послуга». Сектори національної економіки України.Форми просторової організації виробництва: концентрація, комбінування, спеціалізація, кооперування, агломерування. Чинники розміщення виробництва: сировинний, паливно-енергетичний, водний, транспортний, науково-технічного прогресу, трудових ресурсів, екологічний, чинник споживача, військово-стратегічний. Поняття «економічний розвиток» та його складові. Оцінка рівня економічного розвитку України.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)Part 2. Тема 2. Світове господарство.

Price  Free

Поняття «спеціалізація міста (району, регіону, країни)», «міжнародний географічний поділ праці», «світове господарство», «світовий ринок». Етапи формування світового господарства. Типи та еволюція економічних систем.Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку. Місце України у світовому господарстві.Сучасні тенденції розвитку світового господарства: інтернаціоналізація виробництва, міжнародна економічна інтеграція, інформатизація, глобалізація. Особливості розвитку сучасного світового господарства під впливом глобалізації.Науково-технічний прогрес (НТП), його основні риси. Світове господарство у період НТП, його вплив на структуру та чинники розміщення виробництва.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)