КУРС ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ


Classes: 
9-ДОШК
Only pupils of the school and these classes have access to the course.Формування професійних компетенцій сучасного вихователя дошкільного навчального закладу для здійснення ефективного виховання та розвитку дошкільників на основі компетентнісно-орієнтованого підходу.Систематизування знань слухачів щодо необхідних умов для здійснення ефективної роботи з дітьми дошкільного віку у ЗДО. Організація життєдіяльності дошкільників.Організація навчально-пізнавальної діяльності у дошкільному навчальному закладі та планування освітньої роботи з дітьми. Підготовка вихователів до реалізації логіко-математичного розвитку дітей в сучасних умовах ЗДО. Ознайомлення слухачів з основними поняттями теорії елементарної математики та логіки, особливостями дитячих уявлень про кількість, простір, час і т.д.; з методами та формами навчання дітей математики в різних вікових групах дитячого садка, спираючись на вимоги дидактики; орієнтуватись в новинках дидактичних ігор.Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дитини дошкільного віку.Наступність, спадкоємність, перспективність у системі безперервної освіти. Спільна робота дошкільного закладу і школи.

Lection Lections of (28)
Task Tasks of (12)Course structure

Part 1. Професійний модуль. Психолого-педагогічні основи навчально-виховного процесу, сучасні педагогічні практики, інновації (Стукас Е.А., канд.пед.наук, кафедри психолого-педагогічної та корекційної освіти)


Формування професійних компетенцій сучасного вихователя дошкільного навчального закладу для здійснення ефективного виховання та розвитку дошкільників на основі компетентнісно-орієнтованого підходу.

Lection Lections of (6)
Task Tasks of (1)Part 2. ІКТ-модуль (Старший викладач Шапірова Н.П.) Інформаційно - комунікаційні засоби навчання як інструмент розвитку ключових компетентностей особистості


Мета модуля: Формування ІКТ - компетенцій для забезпечення реалізації завдань дошкільної освіти. Завдання модуля : Систематизувати знання щодо: сучасних технічних засобів навчання; державного урегулювання оновлення змісту дошкільної освіти; компетентнісно орієнтованого підходу. Формувати уміння: аналізувати сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій; використовувати діяльнісний підхід до організації навчально - виховного процесу у дошкільному закладі; здійснювати вибір засобів ІКТ відповідно до актуальних завдань дошкільної освіти. Розвинути установки щодо: саморозвитку та самоосвіти; трансформації перспективного педагогічного досвіду колег для застосування у власній діяльності; забезпечення інтегративного підходу до розвитку ІКТ- компетентності як ключової.

Lection Lections of (3)
Task Tasks of (1)Part 3. Нормативно-правовий модуль.(Ст.викладач Фурсенко Л.І.) "Правове забезпечення освіти в Україні і технологія атестації педагогічних працівників".


Зміст основних законодавчих актів про освіту та їх значення в справі реформування системи освіти в Україні; технологія атестації педагогічних кадрів.

Lection Lections of (2)
Task Tasks of (1)Part 4. Суспільно-гуманітарний модуль. " Стратегічні тенденції розвитку українського суспільства через призму освіти". Левчишен Д.І., старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти ОАНО


Освітня діяльність сьогодні перебуває під глибоким впливом соціокультурних, економічних, політичних змін у суспільстві. Учитель знаходиться у центрі цих перетворень, і є учасником як освітянського, так і суспільного (локального, загальнодержавного) життя. Тому постає необхідність сприяти підвищенню рівня не лише професійної складової вчителя, а й загальнокультурної, що передбачає оновлення знань з правових, історичних, економічних, політологічних, управлінських питань тощо. Опрацювання слухачами суспільно-гуманітарного модуля «Перспектива розвитку України: нові виклики та бачення» надає можливість вибудовувати власні судження та аргументації на основі аналізу різних соціологічних, культурологічних, філософських концепцій та спонукає до конструктивної взаємодії в суспільстві.

Lection Lections of (2)
Task Tasks of (2)Part 5. Модуль «Розвитковий потенціал компетентнісного підходу до організації освітнього процесу» (ст.викладачі: Стукас Е.А., Левчишена О.М., Скрипник В.В. Топор І.М.)


Навчальний модуль передбачає розгляд, розвиток і удосконалення предметних та міжпредметних компетентностей. Даний модуль має навчальні міні-модулі, зміст яких спрямований на підвищення рівня професійної компетентності вчителя, а саме: Спілкування рідною / державною мовою. Уміння вчитися впродовж життя. Соціальна та громадянська компетентності. (А). Соціальна компетентність для здоров’я і добробуту. (Б). Компетентності для демократичного громадянства. Базовий компонент дошкільної освіти: реалізація компетентнісного підходу щодо розвиненості, навченості та вихованості дітей дошкільного віку.

Lection Lections of (3)
Task Tasks of (1)Part 6. Фаховий модуль. Тем.бл.Організація життєдіяльності дітей у розвивально-виховному просторі дошкільного навчального закладу (Скрипник В.В, ст.викл. кафедри психолого-педагогічної та корекційної освіти)


Пріоритетні напрями діяльності дошкільних навчальних закладів - переосмислення розвивальних, виховних і навчальних завдань, використання особистісно-орієнтованого підходу до розвитку кожної дитини, впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду роботи, новітніх технологій виховання та навчання тощо.

Lection Lections of (4)
Task Tasks of (1)Part 7. Фаховий модуль. Тематичний блок. Формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку (Скрипник В.В, старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти)


- забезпечення логіко-математичного розвитку дітей в освітньому середовищі ДНЗ;- зміна позиції педагога та дитини в освітньому процесі з суб’єкт-об’єктних на суб’єкт-суб’єктні;- надання пріоритету заняттям інтегрованого типу.

Lection Lections of (5)
Task Tasks of (2)Part 8. Фаховий модуль. Тематичний блок. Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дитини дошкільного віку(Килівник О.В., ст.викл. кафедри психолого-педагогічної та корекційної освіти)


Формування у вихованців комунікативної компетентності, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Адже мовне збагачення відіграє першочергову роль у засвоєнні дитиною культури, отже, і в її пізнавальному й особистому розвитку.

Lection Lections of (3)
Task Tasks of (2)