5 класс Природоведение


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course.....

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Course structure

Part 1. Вступ


Знаннєвий компонентназиває:природничі науки (біологію, фізику, хімію, географію, астрономію, екологію) та їх внесок у вивчення природи; методи вивчення природи (спостереження, експеримент,вимірювання); наводить приклади: методів і обладнання для вивчення природи, їх використання Діяльнісний компонентрозповідаєпро вчених-натуралістів (2–3) та їхній внесок у вивчення природи;про методи вивчення природи;пояснює прикладне значення досягнень у галузі природничих наук; розрізняє в описі досліду або спостереження мету, умови його проведення та отримані результати; обирає обладнання, необхідне для проведення вимірювання і спостереження, і пояснює свій вибір;знаходить необхідну інформацію в довідкових виданнях із природничих наук;дотримуєтьсяправил безпечного використання лабораторного обладнанняЦіннісний компонентоцінює роль природничих наук у створенні технологій, що покращують життя людини;висловлює свою точку зору на проблему «Для чого необхідно вивчати природу?»;усвідомлює роль природничих наук і власні можливості в пізнанні природи

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 2. РОЗДІЛ І. ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС


Знаннєвий компонентназиває:найменші частинки речовин; характеристики тіла (форма, розміри, маса, об’єм); прилади та інструменти для вимірювання розмірів і маси тіл; фізичні властивості речовин (колір, блиск, запах, агрегатний стан); властивості газів (не зберігають форми, займають весь представлений їм простір); властивості рідин (не зберігають форму, зберігають об’єм, текучі); властивості твердих тіл (зберігають форму та об’єм); способи розділення сумішей (відстоювання, фільтрування, випаровування); ознаки хімічних явищ; умови, за яких відбувається горіння;наводить приклади:тіл і речовин, що оточують людину;чистих речовин і сумішей (2–3); неорганічних та органічних речовин (2–3); явищ у природі, техніці, побуті; явищ природи, пов’язаних зі зміною сезонів; явищ природи, що повторюються; використання сумішейДіяльнісний компонентрозрізняє: тіла живої і неживої природи; фізичні, хімічні та біологічні явища;пояснює:відмінність між твердим, рідким, газуватим станом речовин; чистих речовин – від сумішей;значення органічних речовин для живої природи;значення горіння і гниття; описує за запропонованим планом тіла і речовини; явища природи (2–3);порівнює тіла й речовини за 3–4 ознаками;характеризує:горіння як приклад хімічних явищ;вимірює масу й розміри тіла, використовуючи відповідні прилади; уміє розділяти суміш фільтруванням; установлює зв’язки між явищами природи (на прикладах вивчених і за аналогією);застосовує знання для безпечного поводження з тілами й речовинами в ситуаціях повсякденного життя;дотримується правил:безпечного використання хімічного посудуЦіннісний компонентусвідомлює важливістьакуратності, ретельності і точності при фіксуванні даних;робить висновок про різноманітність тіл іявищ природи;обговорює питання безпечного використання речовин; оцінює ризики ситуацій повсякденного життя, пов’язаних із фізичними явищами, використанням тіл і речовин;розуміє значимість потреби в безпеці

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 3. РОЗДІЛ ІІ. ВСЕСВІТ


називає: сузір’я (2–3); найвідоміших астрономів (Птолемей, М. Коперник, Г. Галілей, Е. Габбл), дослідників космосу (Ю. Гагарін, Н. Армстронг, Л. Каденюк);наводить приклади: впливу космічних чинників на Землю; небесних тіл, що складають наш ВсесвітДіяльнісний компонентописує: загальну будову Сонячної системи; відмінності між планетою і зорею; порівнює: за розмірами і температурою Сонце з іншими зорями;характеризує: особливості астрономічних досліджень; місце людини у Всесвіті;пояснює на моделях форму і будову Землі, рух Землі навколо власної осі і навколо Сонця, будову Сонячної системи; причину видимих рухів світил;розрізняє: небесні тіла (планета, зоря, галактика); типи планет, туманностей, зір і галактик; зорі та планети на небесній сфері;показує на карті зоряного неба:Полярну зорю, сузір’я Великої та Малої ВедмедиціЦіннісний компонентУчень / ученицяусвідомлює необхідність вивчення Всесвіту;виявляє ставлення до розвитку астрономічних і космічних досліджень;оцінюєзначення: зоряного неба в історії людства; телескопічних спостережень

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 4. РОЗДІЛ ІІІ. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ Тема 1. Земля як планета


Діяльнісний компонентописує:внутрішню будову Землі; результати власних спостережень і дослідів;пояснює:зміну дня і ночі;зміну пір року;зміни фаз Місяця; нерівномірність розподілу сонячного світла і тепла на поверхні Землі;причини сонячного і місячного затемнення;колообіг води у природі; значення води, повітря, ґрунту; значення сонячного світла і тепла для живої природи; розрізняє:фази Місяця на зображеннях;способи зображення об’єктів на географічних картах;показує на глобусі та географічній карті: материки і частини світу; найбільші географічні об’єкти, екватор, півкулі, полюси; складає план досліду і проводить його;застосовуєзнання для орієнтування на місцевості, ощадливого використання води у побуті;використовує: додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання; вивчену природничо-наукову лексику в самостійних усних повідомленнях; знання про властивості ґрунту для вирощування рослин;розраховує можливий економічний ефект від використання продукту групового проекту

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 5. Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів


Знаннєвий компонентназиває:властивості організмів; відмінності рослин, тварин, грибів, бактерій; умови життя на планеті Земля; чинники середовища; основні середовища життя; склад екосистеми; наводить приклади:пристосування організмів до періодичних змін умов середовища (листопад, зимова сплячка, зміна забарвлення хутра, перельоти птахів;); співіснування організмів; природних і штучних екосистемДіяльнісний компонентописує:пристосування організмів до чинників неживої природи; пристосування організмів до середовища життя; результати власних спостережень і дослідів;пояснює: як відрізнити живий організм від неживого природного тіла; вплив чинників середовища на живі організми; зв’язок грибів, бактерій, рослин, тварин у природі; роль рослин, тварин, грибів, бактерій в екосистемах; розпізнає: найпоширеніші рослини і тваринсвоєї місцевості; отруйні рослини, гриби, тварин своєї місцевості;уміє визначати назви рослин, тварин, грибів за допомогою атласів-визначників; використовує: додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання, вивчену природничо-наукову лексику в самостійних усних повідомленняхЦіннісний компонентоцінює значення природних і штучних екосистем у природі та житті людини;усвідомлює, що кожний організм та їхня різноманітність є цінними для кожної людини

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 6. Тема 3. Людина на планеті Земля


Знаннєвий компонентназиває:джерела забруднення навколишнього середовища; важливі екологічні проблеми своєї місцевості; природоохоронні об’єкти й території свого регіону;наводить приклади: впливу людини на природу і природи на людину; рослин і тварин своєї місцевості, які занесено до Червоної книги УкраїниДіяльнісний компонентпояснюєзв’язок людини з природою; зміни в природі, що викликані природними чинниками і діяльністю людини; призначення Червоної книги і природоохоронних територій;аналізує позитивні і негативні наслідки взаємодії людини і довкілля;дотримується екологічних норм поведінки у природіЦіннісний компонентусвідомлює власну відповідальність за збереження природи;оцінює значення природничих наук для охорони природи;обговорюєпитання економного використання енергоносіїв;висловлює судження щодо необхідності охорони природи і раціонального використання природних ресурсів;виявляє бережливе ставленнядо природи

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)