Звіт


Звіт
директора Межівського аграрного ліцею-інтернату 
Межівської  районної  ради   Дніпропетровської  області

Зарудняк Олени Олексіївни

про свою діяльність на посаді протягом 2014-2015 навчального року.

смт.Межова                              17.06.2015 р.

      Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити  діяльність  директора  на  посаді протягом 2014-2015 навчального року.
  На цих загальних зборах  ми  керуємося  Положенням  про   порядок  звітування  директора Межівського   АЛІ   перед   трудовим   колективом,   представниками  громадського самоврядування школи  щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року.
  Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом ліцею, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора ліцею, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.
Я здійснюю керівництво ліцеєм-інтернатом згідно з його Статутом і Законодавством України 3 роки.

            Разом з радою ліцею-інтернату і громадськими організаціями здійснюю розробку, затвердження і впровадження Програми його розвитку.

            Несу відповідальність за реалізацію освітніх програм у відповідності з навчальним планом і розкладом навчального процесу, за якістю навчання учнів.

З метою наукової та раціональної організації праці, здійснення управління навчально-виховним процесом та фінансово-господарською діяльністю ліцею-інтернату й контролю за ними, а також підвищення відповідальності керівних працівників протягом року, я здійснювала загальне управління діяльністю ліцею-інтернату в усіх напрямках.

Я постійно намагаюся внести щось нове в свою роботу. Цікавлюся всім тим, що може сприяти розвитку вчителя й учня. Іду в ногу з часом. Маю можливість самій розкритися і даю зрости вчителю.

 

                                                                                                                                                1. Загальна інформація про ліцей.


  Межівський АЛІ є колективною власністю Межівської районної ради  Дніпропетровької  області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Межівської  РДА, якому делеговані відповідні повноваження. У 2014-2015 навчальному році в ліцеї працювало 24 працівників,  із  них -  3 сумісники) та 16 працівників з числа обслуговуючого персоналу. На кінець року залишилося 23 вчителя (одна вчителька вибула на пенсію за вислугою років).

Навчання завершили 153 учні, середня наповнюваність класів становить 14 учнів.


                                                                                                                                                2. Кадрове забезпечення.

            У 2014-2015 навчальному році штатними працівниками заклад був забезпечений на 100%. Розстановка педагогів здійснювалася  відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховувалася фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою.  Усі  педагоги школи пройшли навчання інформаційним технологіям  по  програмі Microsoft «Партнерство  в  навчанні». Сьогодення  показало,  що  вчитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з учнями. Адміністрація школи, усі  вчителі-предметники,  класоводи добре володіють навичками роботи з оргтехнікою, яка розміщена у їх кабінеті  і  кабінеті  інформатики та використовується для адміністративної роботи.             Увесь  навчальний  рік педагогами школи  велися  електронні  журнали  й  щоденники, до  яких  заносилися  бали  навчальних  досягнень  учнів  школи,  і  батьки,  зайшовши  до  Інтернету  і  використовуючи   пароль,  могли  проконтролювати  успішність  своїх  дітей,  не  відвідуючи  школу  і  не  спілкуючись  із  класними керівниками.   , 
           По якісному складу педагогічних працівників ліцей є однією з кращих у  районі. Більша частина педколективу, а це 12 учителів мають вищу кваліфікаційну категорію та звання (5  - «учитель-методист»,  6- «старший  учитель»),  4  учителі  мають  І  категорію, що говорить про значний досвід колективу. Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить 18 год.

 

3. Методична робота.


            У ліцеї діє певна система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній основі. Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яка працює на базі ліцейського методичного кабінету. 
            До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних, районних методичних об’єднань, творчих груп. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання  тощо. У організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету (кабінет заступника з НВР), де сконцентровані нормативні документи про освіту, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань та творчої групи, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси.
            Результативною була робота всіх методичних об’єднань та груп. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи з проблем, зросла їх педагогічна майстерність. Внаслідок чого рівень навчальних досягнень учнів школи оцінюється добрими показниками. 
            У 2014-2015 навчальному році атестувалося 4 учителя. За результатами атестації 1 вчителю  підтверджено  вищу кваліфікаційну  категорію та звання «Вчитель-методист» ( Макаренко Л.Г.),  1   вчителю  підтверджено  І  кваліфікаційну  категорію (Луганський В.В.),   1 вчителю підтверджено   звання «Старший вчитель»  (Горбань С. Г).

       Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних і обласних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо. Так,  ліцей у березні взяв участь у міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2015», яка пройшла  м. Києві,   і  отримав  диплом учасника виставки за презентацію досягнень в інноваційній модернізації національної освіти.


4. Навчальна діяльність учнів.


            Система роботи педагогічного колективу ліцею-інтернату спрямована на розвиток розумових здібностей учнів, яка підпорядкована певним функціям та принципам.

            Ми прагнемо допомогти дитині визначитися у житті, знайти свій індивідуальний шлях. Важливою умовою цієї роботи є створення умов для самореалізації та розвитку особистості.

На сучасному етапі розвитку освіти актуальними є питання удосконалення системи управління навчальним закладом і переводу школи в новий стан, який забезпечить надання населенню широкого спектру якісних освітніх послуг залежно від потреб людини, суспільства та ринку праці. В цій парадигмі науковцями відводиться важливе місце вихованню людини інтелектуально розвинутої, з високими моральними якостями. Особлива роль належить школі, яка готує майбутнє для Батьківщини. За останні роки змінилися погляди батьків на школу та їх вимоги щодо здобуття дітьми освіти. Батьки мають можливість вибирати ту школу, яка, на їх погляд, надає не тільки глибокі знання, а і виявляє здібності їх дітей, працює на перспективу. Тому у школі повинні працювати справжні інтелектуали, які здатні закласти основу для майбутнього професійного вибору учнів. Задача номер один – створити привабливий імідж навчального закладу, щоб у дітей було бажання відвідувати школу з радістю і надією.

Виходячи з цього, адміністрацією та педагогічним колективом Межівського аграрного ліцею-інтернату була визначена стратегічна мета – формування і розвиток соціально зрілої та творчої особистості.

Аналіз ситуації в мікрорайоні школи та психолого-педагогічного мікроклімату в школі, переміщення акцентів з жорстоко дозованої суми знань, що вкладалась в дитину, на уміння мислити, самостійно здобувати знання, самореалізовуватися примусили педагогічний колектив шукати нові шляхи для формування іміджу школи через здійснення соціально-орієнтованого підходу до процесу навчання і виховання. В основі всіх перетворень в закладі – позитивна мотивація на успіх. 

Здібності та задатки розвиваються та реалізуються при умові сприятливого зовнішнього середовища і сукупності внутрішніх потенцій. Ми визначаємо обдаровану дитину як таку дитину, що відрізняється від однолітків яркими видатними здібностями, або вона має внутрішні передумови для високих досягнень, в тому або іншому виді діяльності. А під здібностями ми розуміємо індивідуальні особливості, які дозволяють при сприятливих умовах успішно оволодівати діяльністю.

Межівський аграрний ліцей-інтернат - заклад нового типу,  опорний навчальний заклад з допрофільної підготовки та профільного навчання, базовий заклад Межівського районного освітнього округу.

Головною метою ліцею-інтернату є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, забезпечення здобуття освіти понад державний освітній мінімум, здійснення науково-практичної підготовки талановитої учнівської молоді та підготовка учнів з сільської місцевості з метою їх подальшої освіти у вищих навчальних закладах. Досягнення цієї мети сприятиме вирішенню  кадрової проблеми у Межівському районі, підвищенню якості освіти громадян України незалежно від місця їх проживання, незворотності економічного та суспільно-політичного прогресивного розвитку незалежної України.

            Наш заклад реалізує свої освітні завдання в тісній співпраці з різноманітними освітніми інститутами: Дніпропетровським державним аграрно-економічним університетом, Українським хіміко-технологічним університетом, Дніпропетровським обласним еколого-натуралістичним центром, Межівським районним освітнім округом. Особливо продуктивною є співпраця з Дніпропетровським державним аграрно-економічним університетом, в рамках якої викладачами університету здійснюється наукова підтримка, викладання спецкурсів природничо-математичного напрямку, а також реалізуються спільні проекти.

Таке співробітництво дає успішний результат на конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт обласного і Всеукраїнського рівнів.

             Результат своєї роботи по формуванню компетентностей учнів ми бачимо в активній участі ліцеїстів в олімпіадах, науково-практичних конференціях, конкурсах різного рівня і різної направленості.

Заклад працює за хіміко-біологічним напрямком, визначеним з урахуванням результатів анкетування учнів, їх освітніх потреб, аналізу педагогічних кадрів, матеріальної та навчальної бази ліцею-інтернату, соціокультурного і виробничого середовища, перспектив здобуття подальшої освіти.

Метою профільного навчання є створення умов для диференціації та індивідуалізації навчання, врахування та забезпечення подальшого розвитку інтересів, нахилів та здібностей учнів у тій сфері діяльності, з якою у них пов’язаний вибір майбутньої професії.

Профільне навчання в ліцеї-інтернаті відповідно до Державних стандартів освіти, забезпечує загальноосвітню підготовку ліцеїстів, їх глибоку допрофесійну підготовку – це заняття міжшкільного освітнього округу з математики, історії, біології, української мови. Рівень навчальної діяльності у 2014-2015 н. р. підвищився на 5% порівняно з минулим навчальним роком.    За результатами навчальних досягнень маємо 25 відмінників.

            Про високий рівень підготовки ліцеїстів свідчать їхні неодноразові перемоги на районних та обласних олімпіадах: маємо 19 переможців і призерів ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Слід відмітити, що ліцеїсти є постійними переможцями районних і призерами обласних олімпіад з біології та хімії, що свідчить про ефективність впровадження у закладі профільного навчання.  За підсумками ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін  у 2014-2015 н.р. Межівський АЛІ посів ІІІ загальне місце. Маємо три загальні перші місця у районних олімпіадах з української мови та літератури (учитель Животова С.А.), правознавства (учитель Велика Т.П.), хімії (учитель Марчук С.Ю.). Друге місце ліцеїсти посіли в олімпіадах з російської та англійської мов, економіки, фізики та інформатики. Третє місце з біології. 

2015 р. – Свистун Анастасія , призер ІІІ ступеню ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури (вчитель Животова С.А.).

Аналізуючи якісний показник участі ліцеїстів в районних та обласних предметних олімпіадах та конкурсах, випливає висновок про правильність підбору форм та методів роботи вчителів-предметників та адміністрації ліцею-інтернату з обдарованими та здібними дітьми.

Для реалізації програми з питань роботи зі здібною та обдарованою молоддю в створена певна система роботи: щорічно оновлюється банк даних про обдарованих дітей і педагогів, створена мережа  шкільних факультативів, гуртків, секцій, клубів за інтересами.

Починаючи з 2002 року наші ліцеїсти є активними слухачами Малої академії наук України. Досить високою є результативність участі ліцеїстів у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу- захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України.  У 2015 р. Дубина Вікторія – призер ІІІ ступеню (відділення екології і аграрних наук, секція «Агрономія»), Стратийчук Юлія призер ІІІ ступеню (відділення екології і аграрних наук, секція «Ветеринарія і зоотехнологія» , керівник Макаренко Л.Г.),  Загребельна Тетяна – призер ІІІ ступеню (відділення історії, керівник Велика Т.П.)

            Видно, що з кожним роком інтерес учнів до здобуття додаткової освіти зростає і при чому з високим результатом. Ця спрямованість кожного року допомагає  всім нашим учням стати студентами вищих навчальних закладів, бо під час навчання в ліцеї-інтернаті формуються здібності, творче мислення учнів відповідно до вибраного природничого профілю навчання.

            У нас створені передумови для продовження навчання випускників ліцею-інтернату у ВНЗ: Дніпропетровському державному аграрно-економічному університеті, Дніпропетровському національному університеті, Дніпропетровському хіміко-технологічному університеті, Дніпропетровській медичній академії та ін. закладах.

            Для пошуку, підтримки і стимулювання обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності в ліцеї-інтернаті створено і щороку працює наукове товариство учнів. Особлива увага приділяється гуртковій роботі, метою якої є цілеспрямована робота направлена на особистість учня, на розвиток його природних задатків та навичок.

            До програми гуртків внесені питання співробітництва  з НЕНЦ та облЕНЦ. Головною особливістю програми є її дослідницько-краєзнавчий принцип, що передбачає вивчення сучасного стану екосистем нашого регіону, біорізноманіття флори та фауни при одночасному зростанні антропогенного тиску на них.

             Результатами роботи  в гуртках є участь у щорічних обласних конкурсах-захистах. Із року в рік ліцеїсти є переможцями та призерами еколого-натуралістичних   акції  на районному і обласному рівнях. У 2014 -2015 н.р. учениця 9 класу Коваленко Сніжана  стала переможцем  на обласному зльоті юннатів «Мій рідний край, моя земля». Вже багато років на базі закладу успішно функціонує гурток «Юні друзі природи» під керівництвом вчителя біології Макаренко Л.Г. У вересні 2014 року вихованці гуртка, виборовши перше місце у обласному зльоті учнівських виробничих бригад, представили свої напрацювання на Всеукраїнському зльоті, який відбувся у м. Рівне.  Команда ліцею показала високий результат – посіла третє призове місце у загальному заліку, а учениця 11 класу Дубина Вікторія зайняла ІІ місце у конкурсі-захисті наукових робіт. У квітні 2015 року Коваленко Сніжана представляла наш заклад на конкурсі «Знаю, вмію, дію» у секції «Рослинництво» у Дніпропетровському еколого-натуралістичному центрі, і знову її участь була результативною – учениця посіла ІІІ призове місце.

Координуючою функцією виховної роботи є взаємодія ліцею з позашкільними закладами. Ліцей-інтернат тісно співпрацює з районною лікарнею, районною та дитячою бібліотеками, школою естетичного виховання, Будинком творчості школярів, районним будинком культури, кримінальними службами, пожежною частиною, центром служб молоді, дитячою юнацько-спортивною школою.

          Обдаровані учні ліцею постійно беруть активну участь в районних і обласних заходах, де стають переможцями та призерами:

-        Конкурс агітбригад «Молодь обирає здоровий спосіб життя» - ІІ місце .

-      Фестиваль дитячої творчості «Моє Придніпров’я»: Слабко Діана, Захарова В. – І місце (вокал), дует у складі Харламової Д. та Кий А. – ІІ місце, Токар М. – ІІІ місце (художнє читання).

-    Літературно-мистецький конкурс «Собори наших душ» - І місце (Гарват М., 8 клас, Григорєва А. , 7 клас) , ІІ місце- Янжула А. , 5 клас, ІІІ місце – Юхименко Анна, 11 клас (поезія)

-     Конкурс з початкового технічного моделювання – І місце (Кохановський Н., Косенко В. 5 клас) у районному етапі, і ІІ місце у обласному.

Вже 5 років поспіль маємо лауреатів та призерів районної премії «Гордість і надія Межівщини» - вихованців та їх наставників, які зайняли призові місця у олімпіадах та конкурсі-захисті наукових робіт на обласному рівні. У 2015 році їх у нас 15.       

            Навчання у ліцеї проводимо за кабінетною системою, використовуючи прилади, матеріали, наочні посібники, роздатковий матеріал, навчальні таблиці та карти.

            На базі нашого навчального закладу стало традицією проводити районні та обласні семінари, засідання районних предметно-методичних комісій.

            Люди дістають великий творчий заряд, певну методичну допомогу.

                        Слід відзначити вчителів Бондарь В. І., Сидоренко Н. Г., Животову С. А., Дудку А.В., Велику Т. П, Макаренко Л.Г.,Волкову Т. В., Марчук С. Ю.,  Кривонос Н. О., Свистун Л. Л., Горбань С. Г., Головіну Л. О., Луганського В. В,, Конопльову С. С., Білоконь О.М., вихователів інтернату Малигу І.С., Коляду О. С..,  які використовують на своїх уроках програми з комп’ютерною підтримкою, привчають учнів працювати по-новому, по сучасному, виховують кращі риси громадянина.     

У Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах наші учні здобули перемоги різних рівнів: золотий, срібний, бронзовий.

Активну участь прийняли в таких конкурсах:  «Кенгуру» (48 чол.), «Гринвіч» - (22 чол.), «Колосок» - (121 чол.), «Геліантус» (28 чол).

            Слід зауважити, що в ліцеї сформувалося вимогливе ставлення до якості науково-дослідницьких робіт, їх змісту і оформленню.

            В ліцеї продовжується упорядкування збірки кращих науково-дослідницьких робіт учнів  - членів Малої академії наук України.

            Одним із найважливіших завдань, яке зараз стоїть перед школою, є переорієнтація навчально-виховного процесу на нові вимоги, а відповідно й нові завдання.

Виховну роботу педколектив планує відповідно до державної національної програми “Освіта” та Доктрини розвитку освіти України ХХІ ст. а саме, розвиває індивідуальні особливості учнів, їхні самостійність та ініціативу. Головне завдання – створити емоційно-позитивний настрій учнів, визначити самобутність і унікальність кожної дитини.

            Тому вчителі ліцею-інтернату мають єдину провідну мету – знаходити педагогічні засоби, опрацьовувати їх та перетворювати на суцільну педагогічну систему, що допоможе дитині оволодіти процесами самореалізації, саморозвитку, самопізнання, самооцінки та самоконтролю.

            Виховний процес в нашому ліцеї ґрунтується на відкритому діалозі педагога і дитини, що створює оптимальні умови для розвитку позитивної мотивації до навчання, формує якості особистісної самостійності і відповідальності, спрямовує до розкриття творчого потенціалу. Саме це забезпечує умови для саморозвитку, самовиховання особистості дитини. Тобто наш педколектив реалізовує технологію побудови збагаченого освітнього середовища.

Координуючою функцією виховної роботи є взаємодія з позашкільними закладами та сім’єю. Ліцей тісно співпрацює з районною лікарнею, районною та дитячою бібліотеками, школою естетичного виховання, Будинком творчості школярів, районним будинком культури, кримінальними службами, пожежною частиною, центром служб молоді.

Центром культурно-просвітницької діяльності ліцею-інтернату є бібліотека. Вона постійно підтримує інформаційне забезпечення навчального процесу. Бібліотечний фонд багатогалузевий, загальна кількість його 3100 примірників.

Ліцейська бібліотека є школою виховання, сприяє опануванню знань засобами своєї діяльності на основі використання як традиційних технологій, так і сучасних. А це сприяє пізнавальній активності учнів.

Створені комфортні умови для самостійної роботи, підключень комп’ютер до мережі Інтернет.

            Для забезпечення гармонійного розвитку учня як особистості в ліцеї-інтернаті є прекрасні умови для заняття спортом, художньою самодіяльністю, творчістю та для реалізації можливостей учнівського самоврядування.

            В ліцеї створені належні умови для мешкання учнів в інтернаті.

Ліцейське самоврядування стало в ліцеї значним фактором педагогічно-доцільної організації життя колективу, соціальної активності учнів, формування в них почуття власної гідності, можливості виявити себе в соціально значущих справах.

            Слід відзначити, що за останні роки принципово збільшилась кількість учнів, які приймають активну участь в гуртках художньої самодіяльності: танцювальному, вокальному, музичному,   мистецтва слова, в клубі веселих і кмітливих, отримуючи призові місця.

            Дирекція і профспілковий комітет ліцею-інтернату протягом року звертали особливу увагу на охорону праці в закладі, збереження життя і здоров’я учнів і працівників. При цьому проводились систематичні рейди по перевірці внутрішньої системи електропостачання, виявлені недоліки терміново були усунені. В холодну пору року приділялася особлива увага збереженню тепла в навчальних приміщеннях та спальних кімнатах.

            Проблема здоров’я стала центральною у навчально-виховному процесі. Ми прагнемо, щоб кожна дитина ставила собі за мету бути здоровою. Тому педколективом приділяється велика увага формуванню здорового способу життя.

            Учитель фізкультури Луганський В. В. приділяє багато уваги засвоєнню необхідних життєво важливих умінь і навичок.

            Крім 3-х уроків фізкультури на тиждень, наші вихованці мають можливість відвідувати спортивні секції, брати участь в ліцейській спартакіаді.

            Наші учні виборюють призові місця в районних та обласних змаганнях з легкої атлетики та ігрових видів спорту («Козацький гарт» - ІІІ місце, «Сокіл-Джура» - ІІІ місце).

            Дотримуємось норм навантаження учнів, які звільнені за станом здоров’я від занять фізкультурою в основній групі. За результатами обстеження лікарів, на основі довідок із 153 учнів – 17 віднесено до спеціальної, 23 – до підготовчої, решта – до основної.  

Під час літніх канікул 60% учнів буде оздоровлено в при ліцейському таборі з денним перебуванням “Світанок”,  3 % - вже оздоровлено в таборі «Молода гвардія», 5 % - в санаторії «Перлина Придніпров’я», 5 % - в інших морських таборах.

             Адміністрація ліцею-інтернату спільно з ПК, батьками постійно вживають заходів щодо покращення організації харчування, асортименту продуктів, створення умов для якісного приготування їжі в їдальні ліцею-інтернату.

            Протягом року харчувалося  78 % учнів. Це для нас не дуже високий показник. Адже треба, щоб харчуванням були охоплені всі діти 100%.

            Адже від харчування залежить здоров’я підростаючого покоління.

           

            5. Фінансово-господарська діяльність.

Особливу увагу протягом року я приділяла фінансово-господарській роботі:

Здійснено:

поточний ремонт газової котельні ліцею;

поточний ремонт класних кімнат та коридорів І та ІІ поверхів;

ремонт водонагрівача в інтернаті;

ремонт плит для приготування їжі;

ремонт харчоблоку та реставрація електропроводки;

ремонт газових котлів;

реставрація вікон у спортивному залі та заміна захисної сітки;

заміна кранів подачі води в їдальні.

 

Придбано:

електроводонагрівач для медичного кабінету;

пральну машину;

холодильник для зберігання риби;

встановлено камеру відеоспостереження у холі першого поверху.

У зв’язку з жорсткими бюджетними обмеженнями та неможливістю самостійно здійснити придбання та оплату робіт піднято клопотання перед відділом освіти Межівської райдержадміністрації про:

- виготовлення проектно-кошторисної документації на реставрацію приміщення ліцею, в яку включено

- утеплення стін ззовні;

- заміна вікон на металопластикові;

- ремонт даху;

- придбання електроплит для приготування страв.

            Щиро дякую педагогічному колективу, обслуговуючому персоналу, учням та їх батькам, а також особлива подяка нашим постійним спонсорам - приватним підприємцям,  за спільну роботу та взаєморозуміння.

            Важливо, щоб учасники нашого зібрання висловили конкретні пропозиції щодо поліпшення навчально-виховного процесу в ліцеї-інтернаті, забезпечення його розвитку та утвердження на рівні району та області.

 

Подобається