Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики

 

Опис власного педагогічного досвіду вчителя фізики

Охотник Галини Григорівни  

«Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики»

 

 

Об’єкт дослідження: інформаційно-комунікаційні технології на уроках фізики.

Мета дослідження: з’ясувати місце і роль інформаційно-комунікаційних технологій в процесі викладання фізики в школі; дослідити використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики.

Актуальність та  ідея досвіду:

Стрімкий перехід сучасного суспільства до ери глобальної комп’ютеризації не може не викликати змін у викладанні навчальних предметів, в тому числі фізики. Сучасний світ вимагає від сучасної молоді вміння користуватись комп’ютерною технікою,  володіти певними знаннями новітніх інформаційних технологій і застосовувати їх у різних сферах життєдіяльності. Досить актуальне упровадження нових технологій у навчальний процес сприяє всебічному розвитку особистості, активізує навчальну діяльність учнів, сприяє творчому зросту дитини.

Основні напрями реалізації ідеї:

 • залучення учнів до самостійного пошуку інформації, синтез матеріалу з виходом на самостійні узагальнення  й висновки;
 • розвиток  критичного мислення;
 • розвиток особистості учня та його адаптація у світовому   інформаційному   просторі;
 • формування  інформаційної  культури  учнів, забезпечення   їх   інформаційних потреб;
 • інтенсифікація  навчання і виховання за рахунок використання  ІКТ;
 • удосконалення   науково - методичного забезпечення  навчально - виховного  процесу;
 • оптимізація  освіти   на  основі   використання інформаційно – комунікаційних   технологій.

Загальновідомо, що основною формою організації навчальних занять у школі є урок. Саме ця форма організації навчальних занять дозволяє поєднувати роботу класу в цілому й окремих груп учнів з індивідуальною роботою кожного учня. Урок ― вирішальна ланка у навчальному процесі, і якість знань учнів залежить перш за все від науково – методичного рівня кожного  уроку і системи уроків в цілому [1].

Від чого відштовхуюсь у системі роботи з вдосконалення уроку?

Для забезпечення виконання дидактичних завдань уроків відповідно до їх мети використовую різні форми роботи, надаючи перевагу активним методам навчання, здійснюю діалог із учнями, пропоную різні форми самостійної і творчої роботи.

Значну увагу приділяю визначенню форм взаємодії вчителя й учнів, добору таких методів роботи, які роблять процес навчання осмисленим, сприяють формуванню й розвитку в учнів логічного мислення, бажання вчитися, самоосвіті й самореалізації  учнів.

Головним недоліком на уроці вважаю подання учням готових знань.

Природничі предмети повинні забезпечувати необхідний компонент людської культури ― сучасне світорозуміння, тому що кожен мусить уявляти, хоча в загальних рисах, як побудований світ, в якому він живе, вірно орієнтуватися в глобальних проблемах, які стають перед людством.  Особливо це стосується фізики, котра була і залишається лідером природознавства. Американський учений І. Рабі казав, що «фізика складає серцевину гуманітарної освіти нашого часу». І це справедливо, бо навчаючи фундаментальним законам, учитель фізики має прекрасну можливість виховувати учнів засобами предмета. Сприяє йому в цьому значний арсенал методів і прийомів. 

Прийоми, характерні природничникам, специфічні:

 • Показ різноманітностей світу, його краси, гармонії;
 • Використання експерименту, який не тільки навчає, а й полегшує навчання;
 • Розв’язання задач з історичним матеріалом;
 • Постановка дослідів із застосуванням старовинних пристроїв, побутової техніки;
 • Доведення справедливості теорії дослідницьким наочним шляхом;
 • Вивчення екологічних проблем, пошук шляхів їх вирішення.

На мою думку, у школі особливе місце повинно відводитися таким формам занять, що забезпечують участь кожного учня у проведенні уроку, підвищують авторитет знань та індивідуальну відповідальність школярів за результати навчальної діяльності. Ці завдання учнів можна успішно розв’язувати завдяки інформаційним технологіям [6].

Інформаційні технології – це сукупність методів, засобів і прийомів, що використовуються з метою збирання, зберігання, опрацювання, розповсюдження, відображення і використання різноманітних даних задля інтересів і потреб користувачів.

Інформаційно-комунікаційні технології – це поєднання інформаційних технологій з комунікаційними для вирішення різноманітних задач сучасного освітньо-інформаційного процесу.

Інформаційно-комунікаційні технології містять якісно нові можливості для навчання і розвитку дитини, а тому потребують перегляд змісту й організації форм навчання [3].

Процес організації навчання школярів з використанням ІКТ дозволяє:

 • зробити цей процес цікавим, з одного боку, за рахунок новизни і незвичності такої форми роботи для учнів, а з іншого, зробити його захоплюючим і яскравим, різноманітним за формою за рахунок використання мультимедійних можливостей сучасних комп’ютерів;
 • ефективно вирішувати проблему наочності навчання, розширити можливості візуалізації навчального матеріалу, роблячи його більш зрозумілим і доступним для учнів вільно здійснювати пошук необхідного школярам навчального матеріалу у віддалених базах даних завдяки використанню засобів телекомунікації, що надалі буде сприяти формуванню в учнів потреби в пошукових діях;
 • індивідуалізувати процес навчання за рахунок наявності різнорівневих завдань, самостійно працювати з навчальним матеріалом, використовуючи зручні способи сприйняття інформації, що викликає в учнів позитивні емоції та формує позитивні навчальні мотиви;
 • самостійно аналізувати і виправляти допущені помилки, коригувати свою діяльність завдяки наявності зворотного зв'язку, в результаті чого удосконалюються навички самоконтролю;
 • здійснювати самостійну навчально-дослідну діяльність (моделювання, метод проектів, розробка презентацій, публікацій тощо), розвиваючи тим самим у школярів творчу активність [2].

 

Використання ІКТ розширює інтерпретаційне поле вивчення предмету: отримання інформації з різноманітних джерел, аналіз інформації, культурні зразки; поєднання традиційних джерел інформації та нетрадиційних; новий рівень освоєння навчального матеріалу, що пов'язане з використанням зорової та адитивної наочності.

Сучасний світ неможливо представити без комп'ютерних технологій, вони досить міцно влаштувалися практично в усіх сферах діяльності людини. Освітній процес не є виключенням.

Викладання фізики, в силу особливостей самого предмета, є сприятливою сферою для застосування сучасних інформаційних технологій. Інформаційні технології застосовуються мною як при проведенні уроків, так і в організації позаурочної діяльності учнів.

Я застосовую інформаційні технології на уроках фізики в наступних напрямах:

 • мультимедійні сценарії уроків або фрагментів уроків;
 • підготовка дидактичних матеріалів для уроків;
 • використання готових програмних продуктів з фізики;
 • робота з електронними підручниками на уроці;
 • проведення комп'ютерних лабораторних робіт,
 • пошук необхідної інформації в Інтернеті в процесі підготовки до уроків і позакласних заходів;
 • робота на уроці з матеріалами Web- сайтів та персональних сайтів з фізики http://okhotnik-galina.ucoz.ru/та астрономії http://galinaokhotnik.ucoz.ru/;
 • розробляю тести, використовуючи готові програми - оболонки;
 • застосовую комп'ютерні тренажери для організації контролю знань.

 

Джерелами ілюстративного матеріалу для створення уроків служать: СD-диски мультимедійних курсів фізики «Бібліотека електронних наочностей»,  «Фізична віртуальна лабораторія», «Фізика 7кл.» «Фізика 8кл.», «Фізика 9кл.» «Фізика 10кл.» «Фізика 11кл.», енциклопедій або CD дисків-збірок електронних наочних посібників з фізики (фірми «Кирило і Мефодій», спільний диск «Освіта"» фірм 1С і «Дрофа», фірми «Физикон»); матеріали з Інтернет - джерел; матеріали, створені власними руками або руками учнів школи; електронні підручники.

Уміле поєднання комп'ютерних технологій і традиційних методів викладання фізики дають бажаний результат: високий рівень засвоєння знань з фізики й усвідомлення їх практичного застосування. Використання нових засобів навчання ― це є засіб підтримки зацікавленості предметом. Зокрема, мультимедійні засоби не лише підтримують бажання пізнавальної діяльності, а й осучаснюють предмет, роблять його більш близьким і наочним [3].

У використані такої методики можна виділити багато позитивних моментів:

 • яскраві образи без надмірних зусиль надовго запам'ятовуються;
 • завдяки рухливості малюнків, схем, таблиць є не тільки можливість їх змінювати, а й повернутися до попереднього моменту, повторити певний епізод, якщо виникла у цьому потреба;
 • мультимедійні засоби дають можливість відтворити фізичні процеси, про які на уроках можна говорити, звертаючись лише до уяви учнів, спираючись на їхнє абстрактне мислення;
 • використання мультимедійних засобів на уроках сприяє створенню позитивної атмосфери, що має велике значення для сприйняття інформації.
 • Мультимедійні засоби я використовую практично на всіх етапах уроку:
 • під час мотивації як постановка проблеми перед вивченням нового матеріалу;
 • у поясненні нового матеріалу як ілюстративний матеріал;
 • під час закріплення та узагальнення знань;
 • для контролю знань.

Головним є те, що залучення ІКТ в навчальний процес на будь-якому його етапі сприяє урізноманітненню предметної діяльності учнів, надає можливості для різнобічного саморозвитку особистості дитини, підвищує мотивацію при отриманні якісної освіти. ІКТ відкривають нові можливості для створення віртуального простору, в якому стає можливим демонстрування процесів, які в реальності недоступні в умовах класної кімнати.

Серед величезного різноманіття навчальних мультимедійний засобів найбільш ефективними вважаються: моделювання реальних об’єктів, відео демонстрації, навчальні фільми, комп’ютерні тренажери, мультимедійні презентації.

Використання ППЗ дає можливість:

 • індивідуалізувати й диференціювати процес навчання за рахунок вивчення матеріалу з індивідуальною швидкістю;
 • здійснити контроль зі зворотнім зв’язком, діагностикою помилок і оцінюванням результатів навчальної діяльності;
 • здійснити самоконтроль і самокорегування;
 • здійснити самопідготовку учнів;
 • візуалізувати навчальну інформацію щодо процесів, які вивчаються;
 • провести експеримент в умовах імітації реальності;
 • формувати культуру навчальної діяльності [2].

На підставі викладеного можу зробити такі висновки:

 • Застосування ІКТ, конструювання уроків-презентацій надає уроку специфічної новизни, дозволяє за короткий відрізок часу подати великий об’єм матеріалу, але подати його так, щоб учні поглибили, деталізували їх через виникнення нових яскравих образів та асоціацій.
 • Мультимедійні презентації поліпшують наочність подачі матеріалу. До того ж мультимедійні презентації на 10-15% прискорюють темп уроку [5].
 • Вивчення питання щодо використання ППЗ при вивченні фізики показало доцільність їх впровадження у навчально-виховний процес.
 • Використовуючи метод проектів, роботу в групах і парах, можливості Internet, ми розкриваємо творчий потенціал учнів, які отримують мотивацію для особистісного розвитку і творчої самореалізації. 
 • В умовах формування відкритого інформаційно-освітнього простору ІКТ стають невід’ємним атрибутом навчального процесу. Та все одно, не слід забувати, що жодна комп’ютерна програма не замінить «живе» спілкування на уроці, реальний експеримент і вчителя-предметника. 

Отже, так як сучасне інформаційне суспільство ставить перед школою завдання підготовки випускників, здатних гнучко адаптуватися у різних життєвих ситуаціях; самостійно критично мислити; грамотно працювати з інформацією; бути комунікабельними, контактними в різних соціальних групах; самостійно працювати над розвитком власної моральності, інтелекту, культурного рівня, тому кожний сучасний вчитель повинен намагатися урізноманітнити форми роботи так, щоб кожна дитина відчула необхідність своєї присутності на занятті, щоб у кожного учня виховати любов до свого предмета, бажання вчитися та самовиховуватися. А результат залежить від особистості вчителя, рівня його майстерності [7].

Список використаної літератури

 1. Андрєєва В.М., Григораш В.В. Настільна книга педагога.// Х.: Основа, 2006, 352ст.
 2. Бугайов О.І., Коваль B.C. Комп'ютерна підтримка курсу фізики в середній школі: реальність і перспективи / О.І. Бугайов, B.C. Коваль // Фізика та астрономія в школі. -2001. - №3.
 3. Використання інформаційних технологій на уроках фізики в основній школі. //Інтернет ресурси.
 4. Державний стандарт базової і повної середньої освіти.
 5. Петросян О. Р. Метод проектів на уроках фізики. //Фізика в школах України. – Основа, 2010, №6, 36ст.
 6. Садкіна В.І. 101цікава педагогічна ідея.//Основа, Х.:, 2009, 88ст.
 7. Цодікова С.О. Сучасні технології навчання на уроках фізики. //Інтернет ресурси.

 

Подобається