СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ


РОЗДІЛ 1

Теоретичне обґрунтування педагогічних засад

інноваційної управлінської діяльності

Вивченню проблеми впровадження сучасних інноваційних технологій управління приділяють увагу вітчизняні та зарубіжні науковці:   
І.М. Богданова, Л.В. Буркова, Л.І. Даниленко, І.М. Дичківська, О.Г. Козлова, Л.М. Машкіна, Л.Л. Момот, В.Ф. Паламарчук, І.П. Підласий, О.В. Попова, Н.Р. Юсуфбекова та інші. Але питання, пов’язані зі створенням ефективної системи управління інноваційною діяльністю, залишаються завжди актуальними.

Нововведення, або інновації - це процес здійснення цілеспрямованих змін, спрямованих на перетворення будь-яких компонентів у структурі або функціонуванні організації.

У власному дослідженні Л.І. Даниленко зазначає, що «…інновація в освіті є не лише кінцевим продуктом застосування новизни у навчально-виховному й управлінському процесах з метою зміни (якісного покращення) суб’єкта та об’єктів управління, а й процедурою їх постійного оновлення» [2, с. 30-31].

З аналізу освітніх інновацій, що діють у сучасних навчальних закладах, визначено, що особистісно-орієнтоване навчання становить 26 %, розвиваюче - 10 %; рання соціалізація учнів - 14 %, національне виховання - 11,3 %, духовне виховання - 12,6 %, управління - 8 %. Як бачимо, найменший відсоток інновацій впроваджується в управлінському процесі.

Новаторство (інноваційність) передбачає наявність у керівника закладу стратегічного мислення, гнучкості та швидкого реагування на зміну ситуації, вміння приймати нестандартні управлінські рішення, йти на ризик, бачити кінцевий результат, підбирати якомога більшу кількість альтернатив.

У зв’язку з цим виникає потреба розвитку управлінської культури керівника школи з урахуванням наукових досягнень педагогіки, психології, філософії, соціального управління, вітчизняного і світового досвіду на засадах демократизації та гуманізації, індивідуального підходу в умовах безперервної освіти. Результатом інноваційної діяльності керівника освітнього закладу можуть бути сучасні управлінські технології, оригінальні ідеї, нові підходи до управління.

Інноваційний менеджмент являє собою самостійну галузь управлінської науки та професіональної діяльності, яка спрямована на формування й забезпечення умов інноваційного розвитку будь-якої організації. Інноваційний менеджмент у загальному вигляді - це складний механізм дії керуючої системи, яка створює для інноваційного процесу та інноваційної діяльності сприятливі умови й можливості для розвитку і досягнення ефективного результату.

Як система управління інноваційний менеджмент складається з двох ланок, або підсистем: керуючої підсистеми (суб’єкта управління) і керованої підсистеми (об’єкта управління), зв’язок суб’єкта управління з об’єктами відбувається за допомогою руху інформації.

Сучасний освітній заклад, що знаходиться в системі розвитку, характеризується інноваційними процесами.

Як зазначає О.І. Мармаза, дослідник проблеми інноваційності в управлінні школою, «зміни можуть бути значними і незначними, запланованими та вимушеними, негативними та позитивними, кількісними та якісними тощо». Далі автор виокремлює характерні ознаки розвитку управління: «По-перше, про розвиток слід говорити за наявності якісних змін у системах управління. Це означає, що розвиток передбачає зміни суттєвих властивостей системи управління та її елементів, структури, в тому числі появу нових якостей.
По-друге, розвиток слід вважати і розуміти як природні органічні зміни, що випливають із внутрішньої логіки системи управління. По-третє, розвиток управління - це завжди процес керований, цілеспрямований, який передбачає на виході позитивні зміни». Узагальнюючи сказане, автор підсумовує: «Таким чином, управління як функціонування передбачає реалізацію уже створеного потенціалу, а управління як розвиток спрямоване на приріст збагачення цього потенціалу» [8, с. 17–18].

Інноваційний процес в управлінні навчальним закладом повинен спиратися на його провідні концептуальні параметри, основою яких можна вважати ті ідеї, на які вказує О.І. Мармаза:

-       нова філософія шкільної освіти;

-       нова кадрова політика;

-       внутрішньошкільна культура;

-       тотальна якість освітніх послуг;

-       нова ідеологія виховання;

-       особистісний розвиток, розвиток позитивної Я - концепції керівника, вчителя, учня [8, с. 20].

Отже, опанування ідеї інноваційного підходу до управлінської діяльності - найперша і найпотужніша передумова прогресивного стратегічного розвитку школи і сучасного рівня управління процесом. Входження в інноваційний простір починається з творення чи сприйняття нових ідей, ідей нововведення.

Інноваційність управління може бути успішною лише за умови створення в школі відповідної загальної культури, зорієнтованої на розвиток шляхом прогресивних нововведень. Це, в свою чергу, вимагає від керівництва школи зосередженості на формуванні в шкільному колективі (педагогічному, учнівському, батьківському) спільності інтересів у вдосконаленні освітнього закладу як цілісної соціально-педагогічної організації; спільності мети щодо забезпечення сучасного рівня організації навчально-виховного процесу і досягнення максимально можливого ступеня якості освіти (навченості, вихованості, розвитку) учнів і на основі такої спільності - вироблення єдності дій на кожному напрямі, етапі всіх учасників навчально-виховного процесу.

Як форма існування діяльності, технологія породжує систему необхідних управлінських дій та їх результатів. Засобами управлінських технологій здійснюється взаємодія керівника з учителями, батьками, громадськістю. До найбільш поширених технологій в управлінні сучасною школою слід віднести:

-       технології проектування;

-       технології планування;

-       технології прийняття управлінського рішення;

-       технології стимулювання інноваційної діяльності;

-       PR-технології;

-       маркетингові технології.

Нові управлінські технології насамперед характеризуються новими методами внутрішкільного управління, серед яких моделювання та проектування є пріоритетними.

Моделювання як процес побудови та дослідження моделей дозволяє менеджеру освіти виділяти стратегічні об’єкти управління: проектування нової моделі навчального закладу, нових управлінських технологій, нових механізмів внутрішкільного управління.

Технологія проектування дозволяє реалізувати стратегії розвитку навчального закладу та робить управління програмно-цільовим.

Зміст управління інноваційними процесами в в сучасній школі охоплює усі складові управлінської діяльності від функцій та методів управління до технологій менеджменту інновацій. Проте необхідно враховувати основні фактори, які впливають на розвиток інноваційної потенціалу школи, що становить основу управління інноваційними процесами і характеризує рівень якості управління. До них можна віднести:

-       наявність стратегії інноваційного розвитку школи;

-       готовність вчителів до інноваційної діяльності;

-       сприятливі соціально-психологічні умови для інноваційних змін;

-       ресурсне забезпечення інноваційних змін;

-       професійна компетентність суб’єктів управління інноваційними процесами.

Важливого значення в управлінні інноваційними процесами набувають механізми управління, а саме: забезпечення умов для інноваційної діяльності (нормативно-правове, організаційно-управлінське, соціально-психологічне); інтенсифікація інноваційних процесів через стимулювання ризику, підтримку ініціатив, створення атмосфери інноваційного середовища; забезпечення системності, організованості (етапність, процедурність) інноваційних процесів; оптимізація інформаційного обміну в інноваційних процесах. Ефективність таких механізмів визначається здатністю суб’єктів управління цілеспрямовано використовувати організаційно-педагогічні, організаційно-розпорядницькі, соціально-психологічні, фінансово-господарчі та економічні методи.

 Пріоритетним серед нових підходів до управління навчальним закладом є впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, що мають забезпечити доступність та ефективність освіти, удосконалення навчально-виховного процесу, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

Управління інноваційним процесом передбачає реалізацію керівником управлінського циклу: аналіз - планування - організація - контроль - регулювання - аналіз.

  Інноваційні підходи утворюють нові моделі управлінської діяльності:

- системний підхід;

- ситуаційний підхід;

- програмне управління;

- цільове управління;

- програмно-цільове управління;

- управління за кінцевим результатом;

- кібернетичне управління;

- діалогічне, колегіальне управління;

- управління розвитком закладу освіти;

- управління якістю освіти;

- адаптивне управління;

- фасилітативне управління;

- рефлексивне управління;

- особистісно-орієнтоване управління;

- оптимізаційне управління;

- демократичне управління;

- управління інноваційними процесами.

Основними напрямами інновації управлінської діяльності керівника-менеджера навчального закладу можна вважати:

1) концептуальність в управлінні закладом;

2) цільовий підхід до управління;

3) психологізація управління;

4) моделювання структури управління, створення швидкодіючих технологій та механізмів управлінської діяльності;

5) побудова рухливої структури горизонтальних зв’язків;

6) приведення функцій управління у відповідність до завдань освітнього закладу;

7) рефлексивність діяльності керівника;

8) управління якістю освіти і вироблення нових підходів до визначення ефективності педагогічного процесу;

9) комп’ютеризація, технологізація управління;

10) адаптація досягнень науки менеджменту до управління закладом освіти.

Важливим завданням для кожного керівника стає набуття навичок використання сучасних інформаційних та комунікативних технологій в своїй діяльності.

Значну роль у менеджменті освітніх інновацій мають методи управління, які ґрунтуються на характері джерела управлінської інформації (вербальні, дослідницькі, ілюстративно-показникові, техніко-технологічні).

До вербальних методів управління належать індивідуальна та групова бесіда, діалог, інструктаж, консультація, які проводить керівник
з підлеглими; до дослідницьких - аналіз та синтез прийнятих управлінських рішень адміністрації школи, моніторинг якості навчально-виховного процесу; до ілюстративно-показникових - застосування стендів, таблиць, графіків; до техніко-технологічних - застосування сучасних технічних засобів в управлінні. Серед названих методів управління інноваційною діяльністю
в закладі освіти особливе місце відводиться методу діалогічного спілкування керівника з об’єктами управління та застосування комп’ютерних технологій, завдяки чому керівник набагато швидше вирішує управлінські задачі і може:

-       створювати різні інформаційно-пошукові системи для школи (нормативно-правову, кадрову, бібліотечну тощо);

-       розробити обов’язкові вказівки і накази для всіх учасників навчально-виховного процесу;

-       розробити каталоги різної шкільної документації;

-       розробити науково-методичну базу даних навчального процесу;

-       розробити індивідуальні навчальні плани для окремих учнів, що навчаються в дистанційному режимі;

-       підготувати звітну документацію з усіх питань життєдіяльності школи;

-       розробити систему стимулювання вчителів і учнів.

                 
 

Застосування персональних комп’ютерів та мережі Інтернет в управлінській діяльності керівника дозволяє забезпечити: своєчасність сприйняття і передачі оперативної інформації до будь-якого адресата; своєчасність передачі й отримання аналітичної інформації; надання оптимального об’єму інформації; надання рекомендацій за вибором рішень та скорочення тривалості процесу вироблення рішення.

Здійснення інноваційної діяльності в управлінському процесі керівником закладу освіти передбачає зменшення часу, затраченого ним та педагогічними працівниками на виконання своїх функціональних обов’язків. Як правило, управлінські інновації пов’язані із застосуванням колегіальних та індивідуально-орієнтованих форм впливу на підлеглих, тому прийняті управлінські рішення є узгодженими і швидше виконуються.

Раціональне поєднання цільових і спрямованих на розвиток функцій управління сучасних форм, методів і засобів управління навчальним закладом, застосування принципу інноваційності в управлінні забезпечує ефективну діяльність з формування творчого потенціалу колективу вчителів та учнів, професіоналізму керівника; демократичних, відкритих стосунків між учасниками навчально-виховного й управлінського процесів.

Таким чином, управління інноваційною діяльністю в закладі освіти має свою специфіку і забезпечується:

-       знаннями керівника теоретичних основ менеджменту освітніх інновацій;

-       вміннями керівника забезпечити умови для здійснення системного психолого-педагогічного експерименту змісту освіти та його науково-методичного й організаційного забезпечення; розвивати власні можливості, відтворюючи управлінську діяльність на творчому рівні; професійно володіти управлінськими функціями, формами і методами; раціонально розподіляти управлінські функції між підлеглими на демократичних засадах, створюючи творчі групи вчителів та методичні об’єднання;

-       переконаннями керівника про те, що заклад освіти є відкритою соціально-педагогічною системою, яка не є стабільною і обумовлюється постійними змінами й перетвореннями.

Сьогодні одним з розумних способів підвищення ефективності управління є використання сучасних інформаційних технологій. Під цим слід розуміти набагато більше, ніж просто комп’ютеризація, перехід на електронний документообіг та впровадження бухгалтерських систем.

Застосовуючи сучасні технології в галузі електронної пошти, електронного документообігу та телекомунікації, можна істотно підвищити ефективність роботи за рахунок більшої точності, повноти і достовірності накопичуваної інформації; широких можливостей для контролю за виконанням рішень; прозорості процесів та зниження витрат.

Також інноваційними управлінськими технологіями є:

-       програмно-цільове управління;

-       управління за результатами;

-       адаптивне управління;

-       «Паблік рілейшнз»;

-       рефлексивне управління;

-       партисипативне (колегіальне) управління;

-       діалогічний підхід до управління;

-       мотиваційне управління;

-       управління за результатами;

-       оптимізаційне управління;

-       демократичне управління;

-       гуманістичне управління;

-       суспільно-громадське управління;

-       фасилітативне управління;

-       тайм-менеджмент;

-       коучинг;

-       антикризове управління;

-       кібернетичне управління;

-       експертиза;

-       моніторинг;

-       соціологічні дослідження;

-       технологія «Справедливого оцінювання»;

-       експрес-діагностика;

-       рейтинг-контроль тощо.

Отже, застосування інновацій в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом сприяє зміні мети всієї освітньої діяльності і це дозволяє відійти від  того, що основне завдання школи - це засвоєння обсягу знань учнями. Якщо ми хочемо створити середовище особистісного зростання кожного учасника освітнього процесу, то без сформованого інноваційного середовища в школі нам не обійтися.

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2

Методичне забезпечення використання в закладі

освіти інноваційних управлінських технологій

Важливою умовою для ефективної реалізації освітніх новацій є здатність навчального закладу до створення інноваційного середовища. Середовище
з високим інноваційним потенціалом - це високий культурний рівень батьків школярів, можливості залучення науковців-консультантів з інноваційної роботи, співпраця з ВНЗ, дієва співпраця з позашкільними закладами та установами, підприємствами навколо школи тощо.

У закладі створено умови для продуктивного освоєння нових педагогічних ідей і технологій, підтримка з боку адміністрації школи ініціатив учителів, поширення їх інноваційного досвіду через семінари, презентації, науково-практичні конференції, публікації складає достатній імідж закладу.

Адміністрація закладу здійснює моніторинг якості освітніх процесів
у навчальному закладі й оприлюднює їх кількісні й якісні показники.

Особливого значення набуває процес навчання педагогів, під час якого відбувається освоєння механізмів пошуково-дослідницької роботи та інноваційних технологій. Адміністрація, члени педагогічного колективу КЗШ № 46 - активні учасники семінарів, тренінгів, конференцій різних рівнів. Родзинки перспективного досвіду вивчаються,  рекламуються,  адаптуються до умов школи, знаходять своє застосування, що дає певні результати роботи. Обговорення на засіданнях педрад, методичних об’єднань проблем управління інноваційними процесами та їх розвитком дозволяє зайвий раз проаналізувати роботу та знайти кращі шляхи.

Також постійно вивчається досвід роботи інших навчальних закладів
з питань управління інноваційною діяльністю. З метою відпрацювання первинних навичок командної взаємодії розроблено і апробовано тренінгові курси з формування команди для управління інноваційною діяльністю
в умовах сучасного навчального закладу. Інноваційні технології дозволяють впроваджувати в роботу адміністрації школи закон економії часу й об’єктивізувати процес прийняття управлінських рішень.

Колектив Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 46 Криворізької міської ради Дніпропетровської області працює над розв’язанням проблеми «Розвиток соціальної компетентності особистості
в умовах інноваційних освітніх змін» в рамках реалізації обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (ІІІ етап). Педагогічним колективом школи дана проблема вирішується через впровадження новітніх методик навчання і виховання та формування різнобічно розвиненої гармонійної особистості як вчителя, так і учня з високим рівнем творчого, морального і фізичного розвитку. Формування творчої особистості починається саме зі школи. Вчителі-предметники плідно працюють над реалізацією проблеми відбору та навчання обдарованих дітей, створенням належних умов для формування конкурентноздатної особистості, здатної реалізувати себе в нових соціально-економічних умовах. Усе це сприяє загальному розвитку особистості, рівню її вихованості. Результатом є те, що більшість учнів закладу - активні учасники роботи творчих об’єднань, секцій, гуртків, клубів різного спрямування як у стінах школи, так і за її межами. В олімпіадах, творчих конкурсах, інших змаганнях різних рівнів учні закладу показують гарні результати, стаючи переможцями та призерами.

Безумовно, процес учіння та викладання має бути компетентно керованим. Інноваційний потенціал та професійна компетентність - обов’язкові складові сучасного керівника. Поряд з творчо працюючим адміністратором завжди творчо працюючі вчителі.

Адміністрація КЗШ № 46 усвідомлює роль і значення вчителя як рушійної сили освітянських реформ, тому пріоритетним завданням нашого закладу стало визначення необхідності організації процесу підвищення компетентності вчителя, а саме:

1)  виявлення здібностей, можливостей шляхом проведення анкетувань, тестувань, діагностики педагогічного колективу, проектної діяльності та позакласної роботи;

2)  проведення майстер-класів, на яких демонструється впровадження інноваційних технологій, створення школи педагогічної майстерності;

3)  створення комфортних умов для підвищення особистого статусу кожного суб’єкта навчально-виховного процесу шляхом складання зручного розкладу навчальних занять, підбору оптимального навантаження;

4)  створення психологічного мікроклімату у колективі закладу;

5)  інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу.

У школі формується база для створення єдиного інформаційного освітнього простору. Це стосується й удосконалення технічного оснащення, і розвитку інформаційної культури педагогічних кадрів, і відпрацювання методик використання ПК.

Заклад освіти сьогодні - це територія прогресу. Таким чином, перед керівництвом немає іншого вибору, ніж створити умови для його розвитку, процесу засвоєння інновацій. Прямим продуктом творчого пошуку є нові навчальні технології, оригінальні навчально-виховні ідеї, форми та методи навчання і виховання, нестандартний підхід в управлінні.

 

РОЗДІЛ 3

Впровадження сучасних інноваційних технологій управління
в Криворізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 46

Колектив Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 46 ставить перед собою складні завдання, визначені кардинальними напрямками розвитку сучасної освіти. Вміле стратегічне управління навчальним закладом, продуманість майбутніх планів дозволяють навчальному закладу завжди успішно працювати на завтрашній день.

Упровадження інновацій в освітній процес обумовило необхідність створення принципово нової системи управління школою, яка базується на засадах сучасного менеджменту. Ефективність управління інноваційною діяльністю в умовах сучасного навчального закладу залежить від розвитку  та  збагачення всіх характеристик системи; оновлення функцій управління та конкретних управлінських дій; удосконалення організаційної системи управління; оптимізації технологій, механізмів управління; саморозвитку керівника закладу, оновлення його професіоналізму, особистісного розвитку.

Психологічною службою школи вивчено мотивацію педагогічного колективу до використання інновацій у навчально-виховному процесі. Розроблено організаційно-структурну модель управління інноваційною діяльністю в умовах сучасного навчального закладу.

В КЗШ № 46 активно впроваджуються сучасні інноваційні технології управління: коучинг, тайм-менеджмент, паблік рілейшнз, тімбілдінг, рейфреймінг та ін.

Базовий принцип коучинга - це віра в потенціал людини. Головна ідея коучинга в тому, що людина може використовувати свій потенціал краще. Коучинг починається з визначення мети, а потім досліджується потенціал для її досягнення, можливі ресурси і конкретні дії. Коучинг потрібен адміністратору, якщо він готовий до зміни стилю управління від директивного до управління в стилі коучинг; прагне до створення сприятливої і продуктивної атмосфери усередині колективу; бажає максимально використовувати потенціал співробітників; прагне до підвищення ефективності управління.

Оперативний коучинг допомагає швидше вирішити поточні питання і проблеми. Тактичний коучинг - вирішити локальні завдання або завдання тактичного характеру щодо досягнення цілей. Стратегічний коучинг вирішує проблеми стратегічного характеру, включає постановку стратегічної мети, розробку стратегії і завдань для досягнення мети.

Коучинг як засіб управління - це не інструкції і вказівки. Це взаємодія директора школи і підлеглих, спрямована на найбільш ефективне рішення поставленої задачі. Основна мета коучингу як засобу управління - допомога у вирішенні завдань: з’ясовується, наскільки правильно співробітник зрозумів поставлене завдання; які труднощі у нього можуть виникнути при виконанні завдання; що необхідно співробітнику для виконання завдання; з’ясовуються окремі нюанси, пов’язані з цим завданням.

Управління в стилі коучинг спрямоване на організацію пошуку максимально ефективних шляхів досягнення мети закладу і втілення її в життя співробітниками, це розкриття потенціалу працівників з метою максимального підвищення його ефективності. Результат - здатність співробітників самостійно вирішувати багато завдань, проявляти ініціативу, робити вибір, брати на себе відповідальність і приймати рішення.

Що дає використання коучингу в управлінні закладом? Підвищується ефективність управління. Керівник впевнений, що його підлеглі точно засвоїли поставлену задачу і мають все необхідне для її вирішення. Педагогічні працівники точно знають, що від них вимагається, що і як потрібно робити. Налагоджено зворотній зв’язок. Економія часу. Використання коучингу в управлінні закладом суттєво полегшує делегування повноважень і тим самим економить час директора школи.

Основна мета коучингу: взаємодіяти таким чином, щоб сприяти росту і розвитку педагогів, спираючись на їх потенціал, талант, сили.

Варіанти застосування коучингу в нашому закладі: нова перспективна форма роботи шкільного психолога; вчителям зі стажем коучинг допомагає інакше поглянути на звичні ситуації або проблеми, а молодим спеціалістам - виробити свої стратегії поведінки. Головний інструмент керівника-коуча - це питання. Коуч не аналізує минуле педагогів, не акцентує увагу на проблемах і комплексах, а, навпаки, допомагає побачити неповторність, унікальність кожного, знайти ресурси для досягнення мети.

Тайм-менеджмент - суперечливе поняття. Звичайно, ми не можемо «керувати часом», ми можемо керувати тільки собою. Тайм-менеджмент - це управління собою.

Ключова проблема полягає в тому, що через терміновість, якою наповнена наша робоча повсякденність, ми ризикуємо впасти в діяльну гарячку, а в такому стані неважко залишити поза увагою свої життєві пріоритети. Кожен з тих, хто нас оточує, хоче отримати все негайно, краще - позавчора. Ми збираємося подбати про справді важливі речі, коли у нас нарешті «буде час», але такого «часу для себе» у нас, по суті, не буває ніколи.

Оперативний тайм-менеджмент усуває симптоми, але аж ніяк не саму причину проблеми часу. Спочатку календар, органайзер, щоденник, окреме робоче місце з комп’ютером допомагають керівнику закладу тримати під контролем поточні справи. За допомогою відповідних формулярів розпорядку дня, списків потрібних справ і оглядів проектів йому, безсумнівно, вдається краще управлятися з робочим часом. Керівник закладу регулярно планує свій день, встановлює пріоритети і рішуче обходиться
з перешкодами і викрадачами часу. У такій формі тайм-менеджмент придатний для того, щоб на довгий час підвищити ефективність нашої діяльності, дозволити правильно робити те, що ми робимо.

Цілісне управління часом і життям: модель тимчасового балансу. Завдання цілісного управління часом і своїм життям - не тільки знайти час для всіх важливих сфер життя (робота, сім’я, здоров’я, питання про сенс), але також призвести ці чотири сфери до рівноваги і зберігати її.

Окремі життєві сфери залежать одна від одної. Так, наслідком перевантаження на роботі стає неувага до самопочуття, а також ослаблення особистих контактів і відносин; без опори на конкретні уявлення про цінності і сенс швидко і надовго знижується особиста мотивація і здатність досягати успіху. Ключ до успіху - в рівновазі всіх чотирьох життєвих сфер.

Важливим як організаційним, так і психологічним аспектом організації роботи керівника закладу є самоменеджмент. Самоменеджмент - це саморозвиток директора школи як особистості і самоорганізація його особистої діяльності.

Основні цілі самоменеджменту:

- максимальне використання часу і своїх можливостей;

- свідоме управління плином життя;

- подолання проблем як на роботі, так і в особистому житті.

Завдання ефективного використання робочого часу завжди актуальне для керівника, тому що він управляє не тільки своїм власним часом, але і робочим часом своїх підлеглих.

Для того, щоб організувати себе та успішно розпоряджатися своїм часом, керівник закладу повинен знати три речі:

-       цілі, які хоче досягти в своєму особистому та професійному житті;

-       як витрачається його час;

-       шляхи самого ефективного розподілу часу для досягнення мети.

Після визначення списку конкретних, реальних цілей, потрібно визначити шляхи їх досягнення - визначити пріоритети. Як визначення конкретних цілей - єдиний спосіб забезпечити розумне використання часу, так і розстановка пріоритетів - єдиний шлях, прямуючи яким керівник закладу продуктивно і ефективно працює, наближаючи досягнення цілей.

Якщо керівнику потрібно виконати роботу, яка потребує значних затрат часу, перед тим як приступити до її виконання, він задає собі чотири запитання:

1.  Чи потрібно це робити взагалі?

2.  Чи повинен це робити я?

3.  Чи можна роботу відкласти?

4.  Чи повинен я виконати її терміново?

Відмовитися? Делегувати? Відкласти? Робити? - обдумування цих чотирьох запитань називається чотиристороннім підходом до організації часу, це займає кілька хвилин, однак заощаджує величезну кількість часу, енергії і зусиль, підвищує продуктивність та зменшує напруження.

Уявленням громадськості про навчальний заклад є імідж школи. Він може бути некерованим, самопливним, або ж керованим, формуватися за допомогою науково обґрунтованої системи  ПР (паблік рілейшнз) - акцій, які забезпечують зв’язок школи з громадськістю. Керований позитивний імідж є серйозним управлінським ресурсом, без якого навряд чи обійдеться сучасний навчальний заклад.

Системна управлінська інноваційна технологія «Формування позитивного іміджу школи» в нашому закладі реалізується в 3 етапи:

Етап 1: виділення компонентів позитивного іміджу школи

Позитивний імідж закладу включає в себе 10 компонентів:

1.  Наявність перспективи розвитку школи - це найважливіший компонент іміджу. Чітка і реальна перспектива розвитку закладу формулюється в концепції діяльності навчального закладу.

2.  Сприятливий психологічний клімат в колективі.

3.  Професіоналізм директора школи.

4.  Професіоналізм персоналу.

5.  Висока якість освітянських послуг.

6.  Ефективність функціонування учнівського самоуправління.

7.  Яскрава зовнішня атрибутика і достатня навчальна база закладу.

8.  Наявність власного веб-сайту і друкованої реклами закладу.

9.  Зв’язок школи з іншими навчальними закладами.

10.  Дієва система морального і матеріального стимулювання персоналу і учнів.

Етап 2: розробка план-графіка ПР-акцій по формуванню і підтриманню керованого позитивного іміджу школи.

План-графік містить наступні компоненти:

1.  Термін проведення. План-графік розробляється на основі річного плану з помісячним поділом.

2.   ПР-акції і заходи, які супроводжуються ПР-акціями: знаменні дати; перший і останній дзвоник, випускний вечір; візити до школи відомих особистостей, прийоми гостей; олімпіади, МАН, змагання, конкурси, дебати; спонсорські подарунки, премії; спеціальні дні, тижні, місячники; семінари, круглі столи, методичні об’єднання; шкільні батьківські збори; вибори і діяльність органів учнівського самоуправління; поїздки, екскурсії тощо.

3.  Зміст ПР-акцій: статті, нариси, інтерв’ю в пресі та Інтернеті; фоторепортажі з місця події; листи, відгуки учнів, випускників, батьків, гостей; буклети, брошури, інформаційні матеріали, календарі; відеофільми; внутрішня шкільна газета, стенди, виставки, експозиції; виступи, лекції, бесіди тощо.

4.  Засоби інформації: газети і журнали; веб-сайт школи; друкована продукція; внутрішні засоби; усні форми.

5.  Виконавці ПР-акцій: директор школи; заступники директора школи; голова ради школи і активні батьки; лідер і актив учнівського самоуправління; активні педагоги.

Етап 3: реалізація план-графіка ПР-акцій, робота з компонентами позитивного іміджу закладу.

Кожна конкретна ПР-акція спрямовується на посилення одного чи кількох компонентів позитивного іміджу школи і реалізується за окремим сценарієм, який розробляється з урахуванням чотирьох критеріїв:

1)  актуальність теми;

2)  оперативність інформування;

3)  популярність (участь відомих особистостей);

4)  новизна.
    Як відомо, для досягнення успіху будь-якою організацією, важливо не тільки грамотне управління і професіоналізм співробітників, але і згуртований колектив. Таке явище, як тімбілдінг (від англ. Team building - «побудова команди») спрямоване саме на це. В нашому закладі працюють педагоги, які можуть нестандартно мислити в звичайних ситуаціях і знаходити креативні рішення простих проблем, ділитися власним досвідом зі своїми колегами, а не просто рутинно виконувати свою роботу.

Тімбілдінг - це спеціально розроблені заходи, спрямовані на згуртування колективу, формування сильної команди, що успішно досягає будь-яких поставлених цілей. Тімбілдінг - це і проведення корпоративів, і спільний активний відпочинок на природі, і психологічні ігри, які моделюють життя всередині колективу і направляють його на спільну ефективну діяльність.

Керівник закладу бажає мати саме такий колектив, тому здійснює тімбілдінг за допомогою спеціальних тренерів, які спрямовують команду на вироблення командного духу, навчають працювати колективно, виявляють лідерів, а також допомагають створити атмосферу неформального спілкування і досягти психологічного розвантаження.

Особливу роль у реалізації тімбілдінг-тренінгів грає місце їх проведення.
У теплу пору року проводимо їх на природі, подалі від звичної обстановки закладу. Тут прихований певний сенс. Коли співробітники, які зустрічаються тільки в стінах закладу, потрапляють в незвичні для них умови, набагато легше виявляються неформальні лідери, взаємні симпатії чи, навпаки, конфлікти. Також свіже повітря сприяє психологічному розвантаженню.

Однією з останніх сучасних технологій управління є рейфреймінг організацій. Більшість сучасних організацій, і навчальні заклади зокрема, є досить складними структурами, де організаційна ієрархія, процеси,  компетенції, цілі, показники ефективності і зв’язку між людьми переплітаються. Згідно з цією технологією, керівник дивиться на організацію з чотирьох базових точок - структурної, політичної, людських ресурсів і символічної.

Рефреймінг вимагає здатності розуміти і використовувати різні точки зору, але думати про одне й те ж. Існує чотири фрейми: структурний, фрейм людських ресурсів, політичний і символічний. Кожен відрізняється від іншого, кожен всеосяжний і сильний сам по собі. Разом вони допомагають керівнику закладу отримати вичерпну картину того, що йде не так, і зрозуміти, що можна зробити.

Як результат здійснення програми науково-теоретичної підготовки адміністрації закладу - широке застосування комп’ютерних технологій, які сприяють активізації діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу. Саме завдяки мультимедійним технологіям відкриваються нові можливості для творчості та розвитку колективу. Створена модель використання комп’ютерних технологій в управлінській діяльності школи має таку структуру:

-       ведення і оформлення внутрішкільної документації;

-       складання розкладу уроків;

-       створення і використання бази даних працівників та учнів закладу;

-       моніторинг діяльності вчителів;

-       пошук і збір інформації за допомогою Internet;

-       використання електронної пошти для зв’язку з органами управління освіти, з іншими навчальними закладами;

-       налагодження творчих зв’язків з іншими навчальними  закладами;

-       психологічне тестування педагогів та учнів тощо.

Якість управлінської діяльності визначається якістю роботи колективу, якістю знань, новими технологіями, висококваліфікованими кадрами, варіативністю програм, курсів, методичним забезпеченням, забезпеченістю підручниками, якісною комп’ютерною базою, доступністю Інтернету, наповнюваністю кабінетів, якістю харчування, медичного обслуговування, розгалуженістю гуртків, охороною дитинства, благоустроєм території, рівнем ремонту, внутрішнім інтер’єром тощо.

У закладі знайшли широке застосування такі управлінські технології: елементи адаптивного управління, інтерактивні, інформаційно- комунікативні технології, ведеться чітка інноваційна політика, політика створення іміджного педагога. Все це вимагає чіткої систематизації, сучасного моделювання всієї управлінської діяльності, тобто розробки певної моделі інноваційного менеджменту. Виходячи з ефективності сучасних управлінських технологій, сформовано тимчасові творчі групи з вивчення та розробки окремих засобів інноваційного менеджменту, а саме:

-       маркетингу інновацій (вивчення ринку споживачів інновацій, їх запитів, інтересів, розробка системи дій з реалізації інновації, забезпечення її рекламою);

-       інжинірингу (забезпечує проектно-консультаційні послуги з розробки проектів, програм і впровадження інновацій) та реінжинірингу інновацій (інженерно-консультаційні послуги);

-       бенчмаркінгу інновацій (засіб вивчення діяльності конкурентів з метою використання позитивного досвіду);

-       бренд-стратегії інновацій (управління реалізацією інновації, просування її на ринку попиту).

У Криворізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 46 ефективно застосовується стратегічне управління, виконується SWOT-аналіз за обраним переліком і оцінками факторів. Існує досить багато визначень окремих елементів SWOT-аналізу. Сильні сторони (strength) - внутрішні можливості (навички, потенціал) чи ресурс, що можуть зумовити формування конкурентної переваги. Слабкі сторони (weaknesses) - види діяльності, які заклад здійснює не досить добре, або ресурси, підсистема потенціалу, що неправильно використовуються. Можливості (opportunities) - альтернативи, що їх може  використати заклад для досягнення стратегічних цілей. Загрози (threats) - будь-які процеси або явища, що перешкоджають руху закладу
в напрямку досягнення своїх місії та цілей.

Застосування та розвиток SWOT-аналізу пояснюються такими причинами: стратегічне управління пов’язане з великим обсягом інформації, яку потрібно збирати, обробляти, аналізувати, використовувати, а відтак виникає потреба пошуку, розробки та застосування методів організації такої роботи.

Результати впровадження інформаційних технологій в КЗШ № 46. Управлінський аспект:

1)  доступ до мережі Інтернет;

2)  створена шкільна база звітності навчального закладу;

3)  створений єдиний методичний простір школи з метою  використання  електронних навчальних матеріалів, методичних посібників тощо;

4)  створена база даних:

-       річне планування компонентів освітньої діяльності;

-       внутрішньошкільний контроль і управління  навчально-виховним процесом;

-       аналіз науково-методичного, матеріально-технічного, кадрового, інформаційного забезпечення;

-       створені портфоліо педагогічних працівників закладу.

 В навчальному закладі постійно проводяться теоретичні, практичні заняття, семінари-практикуми з використанням комп’ютерних технологій.

Кожен з членів педагогічного колективу чітко усвідомлює, що школа повинна працювати в режимі розвитку, вона тяжіє до втілення різних освітніх та управлінських інновацій. Сьогодні наша школа - це заклад освіти, де успішно втілюються  інноваційні управлінські та педагогічні технології.

Запорукою успішного впровадження інноваційних технологій стало матеріально-технічне забезпечення комп’ютерною технікою. Це наявність комп’ютерів у кабінеті інформатики, приймальні директора школи, методичному кабінеті, бібліотеці, кабінеті соціального педагога та підключення їх до Інтернету.

Ефективно працюють програмні комплекси (курси, атестація, тарифікація, кадри), шкільна мережа. Створено сайт навчального закладу, який постійно оновлюється.

Впровадження сучасних інноваційних управлінських технологій надає можливість:

-       зробити управління більш демократичним;

-       навчити учасників навчально-виховного процесу формулювати власну думку, доводити свою точку зору, аргументувати й дискутувати, будувати конструктивні відносини в групі, визначати своє місце в ній, уникати конфліктів, розв’язувати їх, шукати компроміси, прагнути до діалогу;

-       знаходити спільне роз’яснення проблеми;

-       розвивати у членів педагогічного колективу почуття спільності, єдності, відповідальності за процес прийняття рішення та його виконання.

Сучасна загальноосвітня школа потребує компетентного творчого педагога. На розв’язання цих завдань і спрямована управлінська діяльність адміністрації Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 46. Система управління в школі забезпечує результативність науково-методичної роботи, навчально-консультативний характер контролю, використання інноваційних підходів до процесу росту професійного рівня педкадрів.

Інтерактивні методи управління допомагають педагогічним працівникам брати участь в процесі, бути зацікавленими, ініціативними, брати відповідальність на себе за ухвалені рішення. Впровадження в управління навчальним закладом сучасних технологій моніторингу якості освіти дозволяє підвищити результативність діяльності школи. Працюючи над власним професійними вдосконаленням, вчителі вчаться самоменеджменту.

Впровадження інноваційних управлінських технологій є результативним, спонукає вчителя до творчого пошуку, посилює мотиваційну сферу педагога, є результатом спільної взаємодії адміністрації, педколективу, батьків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

 

Використання інноваційних технологій сприяє покращенню ефективності управління навчальним закладом. Сучасні освітні технології повинні гарантувати досягнення певного рівня навчання, бути ефективними за результатами та оптимальними в часі, витратах сил і засобів. Водночас вони мають також сприяти розвитку соціальної і професійної мобільності педагогів, їх конкурентноспроможності на ринку праці та  швидкій адаптації до сучасних освітніх потреб.

Важливим для нашого дослідження є розгляд управління на рівні організації (загальноосвітній навчальний заклад) в умовах реформування суспільства і переходу його на ринкові відносини; теоретичних основ управління закладом освіти в умовах ринку з появою елементів комерційної діяльності, інвестиційної діяльності, самофінансування, інновацій тощо.

Розглянуто фундаментальні поняття нашої роботи «інновація» та «нововведення», а також структуру освітньої інновації. З’ясовано поняття «інноваційний процес», закономірності його перебігу. Узагальнено поняття «інноваційна діяльність», визначено її структуру. Дано визначення управлінської інноваційної технології, а також для більш глибокого розуміння звернуто увагу на розгляд термінів «управління» та «менеджмент».

Обґрунтовано необхідність впровадження сучасних інноваційних технологій в систему управління ЗНЗ на основі провідних тенденцій управління в умовах здійснення інноваційної діяльності: відхід від принципів авторитарної педагогіки, схвалення принципів інноваційної педагогіки; орієнтація на самофінансування, підприємницьку діяльність, одержання інвестицій; прагнення керівника оволодіти сучасними технологіями професійного менеджменту і втілити їх в управлінську діяльність; конкуренція закладів освіти різних типів.

Отже, впровадження інновацій потрібне для активізації суспільних і державних зусиль, щоб вивести заклад освіти на рівень міжнародних стандартів і досягнень.

На основі здійснення аналізу науково-теоретичної літератури з теорії управління соціально-педагогічними системами, педагогічної інноватики, управління інноваційною діяльністю у ЗНЗ визначено, що інноваційні процеси є рушійною силою їх соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку і забезпечують розвиток. У процесі теоретичного обґрунтування педагогічних засад інноваційної управлінської діяльності керівника ЗНЗ з’ясовано, що інноваційна управлінська діяльність - це сукупність специфічних управлінських принципів, функцій та технологій,
в результаті застосування яких забезпечується постійний розвиток ЗНЗ та підвищується його конкурентоспроможність й інноваційність, застосовується особистісно-орієнтований підхід до управління, який забезпечує розвиток творчого потенціалу, професійного й особистісного зростання учнів і вчителів.

Традиційна управлінська діяльність керівника ЗНЗ характеризується загально визнаними принципами управління, «класичними»  функціями та організаційними структурами; інноваційна управлінська діяльність - оновленими структурою, принципами, функціями і технологіями.

Здійснюючи опис управлінських інновацій, ми ще раз переконалися
в тому, що управління навчальним закладом неможливе без інновацій.

Саме інновації забезпечують розвиток закладу освіти і сприяють професійному й особистісному його зростанню, а також - зростанню показників інноваційності і конкурентноспроможності ЗНЗ.

Управління складною соціальною структурою, якою є сучасна школа, нині не можлива без участі батьків, учнів, різноманітних верств суспільства. Зокрема, значно зросла роль колегіальних органів управління: ради школи, піклувальної та педагогічної ради, загальних зборів трудового колективу, батьківських зборів, учнівського самоврядування.

Впровадження в управління загальноосвітнім навчальним закладом сучасних технологій моніторингу якості освіти дозволяє підвищити результативність діяльності закладу.

Мета навчального закладу - якісна освіта. Залишивши стіни школи, випускник повинен мати такий рівень знань, умінь та навичок (компетентностей), який дозволить йому реалізувати свої плани, мрії, бути успішним, значить, стати щасливим. Досягнення цієї мети залежить від багатьох факторів, але, на нашу думку, передусім від ефективного управління навчальним закладом.

Будь-яка технологія служить для того, щоб підвищити рівень шкільної освіти. На сьогодні існує велика кількість класичних і новітніх теорій, технологій і моделей управління.

Саме тому першочерговим завданням директора закладу освіти є обрання тієї технології управління з урахуванням типу навчального закладу, контингенту учнів, кадрового потенціалу, яка виведе його на новий рівень, надасть можливість бути конкурентноспроможним і втілювати у життя мету стати «Новою українською школою».

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 

1.  Гордон Драйлен. Революція в навчанні/Гордон Драйлен, Дожонетт Вос; пер. з англ. М. Олійник. - Л.: Літопис, 2005. - 542 с.

2.  Даниленко Л.І. Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах: Монографія. - К.: Міленіум, 2004. - 358 с.

3.  Ельбрехт О.М. Адаптивне управління навчальним процесом. - Х.:
Вид. група «Основа», 2005. - 128 с.

4.  Єльнікова Г.В. Основи адаптивного управління. - Х.: Видав. гр. «Основа», 2004.

5.  Инновационный менеджмент: Учебное пособие/Под ред. д.э.н., проф. Л.Н. Оголевой  –  М.: ИНФРА – М., 2002. - 238 с.

6.  Королюк С.В. Модель розвитку управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу в системі післядипломної освіти // Імідж сучасного педагога. - Полтава: АСМІ. - 2004. - № 10. - С. 10.

7.  Лунячек В.Е. Алгоритм управління школою/В.Е. Лунячек. - Х.: Основа, 2005. - 176 с.

8.  Мармаза О.І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом/О. І. Мармаза. - Х.: Основа, 2004. - 240 с.

9.  Освітній менеджмент: навч. посіб./за ред. Л. Даниленко, Л. Карамушки.- К.: Шкільний світ, 2003. - 400 с.

10.  Оцінювання та відбір педагогічних інновацій: теоретико-прикладний аспект. Науково-методичний посібник./За редакцією Л. Даниленко. - К.: Логос, 2001. - 185 с.

11.  Паскевська Ю.А., Криволап О.Ю. Тайм-менеджмент як технологія організації робочого часу // Психологічні перспективи. - Випуск 15, 2010. -
с. 150-157.

12.  Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб. наук. пр./редкол.:
Л.І. Даниленко [та ін.]. - К.: Логос, 2000.

13.  Сиротенко Г.О. Шляхи оновлення освіти: науково-методичний аспект.- Х.: Видав. гр. «Основа», 2003.

14.  Хоменко И. Имидж школы: механизмы формирования и способы построения //Директор школы, № 7, 2006.

15.  Хочу бути успішним керівником/упоряд.: Л. Галіцина, О. Коба. - К.: Шк.світ, 2008. - 128 с.

16.  Чернов Ю.В. «Паблік рілейшнз» сучасної школи. - Х.: Видав. гр. «Основа», 2003.

 

17.  Яцура В.В., Жук О.П. Менеджмент: Навчальний посібник. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. - С. 83-114. 

Подобається