Психолого-педагогічний семінар "Розвиток комунікативних умінь і навичок педагогів"

 

План психолого-педагогічного семінару

 

Тема: Розвиток комунікативних умінь і навичок  педагогів

1.    Умови для формування комунікативних умінь і навичок  педагогів.

2.    Мозковий штурм «Спілкування».

3.    Мозковий штурм «Чинники ефективного спілкування».

4.    Основні канали комунікації.

5.    Методика визначення ступеня виразності уміння слухати іншу людину.

6.    Методика виявлення рівня комунікабельності.

7.    Вправа «Заборона говорити «ні» (робота в парах).

8.    Особливості спілкування педагога

9.Психологічний портрет учителя, налаштованого на особистісно-орієнтоване спілкування

 

 Тренінг  “Розвиток комунікативних умінь і навичок  педагогів”.

Мета тренінгу: ознайомлення та оволодіння педагогами прийомами ефективного спілкування через ігрові методи навчання та техніку активного слухання

Задачі тренінгу:

- розширення можливостей установлення контакту в різних ситуаціях спілкування;

- відпрацювання навичок розуміння себе, інших людей, а також взаємин між    людьми;

- оволодіння навичками активного слухання;

- активізація процесу самопізнання і самоактуалізації;

- розширення діапазону творчих здібностей;

 

? на чому ґрунтуються будь-які уміння та навички? ЗНАННЯ

То ж які знання, з яких галузей, при які поняття має мати  людина, щоб мати розвинені комунікативні уміння та навички?

 

Ведучий. “Спілкування людей один з одним - надзвичайно складний і тонкий процес. Неефективність у спілкуванні може бути пов'язана з повною чи частковою відсутністю того чи іншого комунікативного уміння. Труднощі, які виникають при спілкуванні у конкретній ситуації, можуть бути викликані недостатнім самоконтролем, наприклад, через невміння справитися з перевантаженням, імпульсивністю, агресією і т.д. Кожний з нас вчиться володіти собою у ході всього свого життя, здобуваючи досвід, який часто будується на помилках і розчаруваннях.

 

2.Мозковий штурм «Спілкування»

Мета: Визначити рівень знань педагогів щодо феномену спілкування.

Ведучий звертається до групи з запитанням “З якими поняттями, емоціями пов’язане для вас поняття спілкування ?”. Всі варіанти відповідей фіксуються на дошці або на аркуші А-1. Після цього пропонує поділити названі риси на конструктивні і деструктивні.  В ході мозкового штурму учасники можуть висловитися щодо різних класифікацій рис.

 Час - 10хвилин, обладнання-А-1, дошка

 

3.Мозковий штурм «Чинники ефективного спілкування»

Мета: Визначити чинники ефективного спілкування.

Ведучий звертається до групи з запитанням “Які на вашу думку є чинники ефективного спілкування ?”. Всі варіанти відповідей фіксуються на дошці або на аркуші А-1. Після цього пропонує поділити названі риси на суб’єктивні та об’єктивні. В ході мозкового штурму учасники можуть висловитися щодо різних класифікацій рис.

Час - 10хвилин, обладнання-А-1, дошка                    

 

Ведучий. Численні дослідження показують, що успіх людини, яка працює в сфері постійного спілкування, на 80 відсотків залежить від його комунікативної компетентності.

Непродуктивність у спілкуванні може бути пов'язана з відсутністю комунікативних навичок спілкування, з труднощами практичної їх реалізації (стомлення, неуважність, умови діяльності, особливості ситуації й ін.). На підтвердження сказаного ведучий аргументовано апелює по тих випадках, коли учасники дискусії "пропускали" висловлювання інших чи спотворювали предметні позиції при відтворенні розмови по пам'яті. Можна також послатися на приклади, узяті в Д. Карнегі, И. Атватера, про те, як важливо бути уважним слухачем.

Можна виділити такі невербальні канали комунікації:

• очі і контакт з допомогою погляду;

• обличчя і лицьова експресія;

• жести;

• пози;

• тактильні відчуття (торкання);

• дистанція під час спілкування.

Інструкція: Вашій увазі пропонується методика на визначення ступеня виразності уміння слухати іншу людину.

Перед Вами 16 запитань, на кожне з яких Ви можете відповісти твердженням "так" чи "ні". Варто пам'ятати, що «правильних" чи "неправильних" відповідей не буває. Головне, намагайтеся відповідати чесно, не намагайтеся зробити позитивне враження, відповіді повинні відповідати дійсності. Вільно та щиро висловлюйте свою думку. У цьому випадку Ви зможете краще дізнатись про себе.

Заздалегідь дякуємо Вам!

1. Чи терпляче Ви чекаєте, доки інший закінчить говорити і дасть Вам можливість висловитися?

2. Чи поспішаєте Ви прийняти рішення до того, як зрозумієте сутність проблеми?

3. Чи слухаєте Ви лише те, що Вам подобається?

4. Чи заважають Вам слухати співрозмовника Ваші емоції?

5. Чи відволікаєтеся Ви, коли співрозмовник висловлює свої думки?

6. Чи запам'ятовуєте Ви замість основних моментів бесіди які-небудь несуттєві?

7. Чи заважають Вам сприймати інформацію упередження?

8. Чи припиняєте Ви слухати співрозмовника, коли з'являються труднощі в розумінні його думки?

9. Чи займаєте Ви негативну позицію щодо співрозмовника?

10. Чи завжди Ви слухаєте співрозмовника?

11. Чи ставите Ви себе на місце того, хто говорить, щоб зрозуміти, що змусило співрозмовника  говорити саме так?

12. Чи приймаєте Ви до уваги той факт, що у Вас із співрозмовником можуть бути різні погляди на предмети обговорення?

13. Чи припускаєте, що у Вас і у Вашого співрозмовника може бути різне розуміння змісту уживаних слів?

14. Чи намагаєтеся Ви з'ясувати причини, що викликали суперечку, наприклад, різні точки зору, постановка питання і тому подібне?

15.  Чи уникаєте Ви погляду співрозмовника у бесіді?

16. Чи виникає у Вас бажання перервати співрозмовника і вставити своє слово за нього, чи  випередити його з висновками?

 Обробка результатів. (Підраховується кількість відповідей)

 Інтерпретація

- 6 балів і нижче свідчать про низький ступінь виразності уміння слухати інших, про спрямованість у ході спілкування на себе (тобто задоволення своїх домагань поза залежністю від інтересів партнера). Знижено чутливість в оцінці поточної ситуації - коли мовчати і слухати, а коли говорити. Необхідне навчання навичкам ефективного слухання

-від 7 до 10 балів - середній ступінь виразності уміння слухати співрозмовника. Дане уміння скоріше виявляється ситуативно і залежить від особистісної значимості (зацікавленості) в отримуваній інформації. Є необхідність в удосконаленні навичків та прийомів активного слухання.

-10 балів і більше свідчать про явно виражені уміння слухать інших незалежно від особистої значимості отримуваної інформації. Така людина є ефективним співробітником (якщо в основі діяльності лежить спілкування з людьми).

 

З метою виявлення рівня комунікабельності педагогам пропонується дати відповідь на питання тесту на професійно-педагогічну това­риськість (В. А. Кан-Калік, Н. Д. Нікандров)..

Хід роботи

Інструкція. Відповідно до вашої думки дайте відповідь "так", "ні" чи "іноді" на наведені нижче пи­тання.

1. Вас чекає звичайна чи ділова зустріч. Чи вибиває вас з колії її очікування?

2. Чи ви не відкладаєте візит до лікаря доти, доки вже не зможете терпіти?

3. Чи викликає у вас стурбованість чи незадоволен­ня доручення виступити з доповіддю, повідомленням, інформацією на якійсь нараді, зборах чи інших захо­дах?    

4. Вам пропонують поїхати у відрядження до міста, де ви ніколи не були. Чи ви докладете максимум зу­силь, щоб уникнути відрядження?

5. Чи любите ви ділитися своїми переживаннями з будь-ким?

6. Чи дратуєтесь ви, коли незнайома людина на ву­лиці звернулася до вас з проханням (показати дорогу, назвати час, відповісти ще на якесь питання)?

7. Вірите ви, що існує проблема "батьків і дітей", і що людям різних поколінь важко розуміти один одно­го?

8. Чи посоромитесь ви нагадати знайомому, що той забув повернути вам гроші, які позичив кілька місяців тому?

9.   У ресторані чи в їдальні вам принесли неякісну страву. Чи ви промовчите?

10.Опинившись віч-на-віч з незнайомою людиною, ви не вступите з нею в бесіду і вважатимете обтяжли­вим, якщо першим заведе розмову вона. Чи це правда?

11. Чи боїтеся ви брати участь в якійсь комісії з розгляду конфліктних ситуацій?

12. У вас є власні суто індивідуальні критерії оцінки творів мистецтва, літератури, культури і жод­них "чужих" думок з цього приводу ви не приймаєте. Це так?

13. Почувши десь "в кулуарах" висловлювання яв­но помилкової точки зору з добре відомого вам питан­ня, ви промовчите і не вступатимете в суперечку?

14. Чи викликає у вас досаду чиєсь прохання розібратися в тому чи іншому службовому питанні або навчальній темі?

15.Чи охочіше ви викладаєте свою точку зору (думку, оцінку) в письмовому вигляді, ніж в усній формі?

Обробка результатів

За кожне "так" нараховується 2 бали, "інколи" -1 бал, "ні" - 0 балів. Підраховується загальна кількість балів.

Аналіз результатів

30-28 балів. Ви явно некомунікабельні, і це ваша біда, бо насамперед від цього страждаєте ви самі. Але й близьким вам людям нелегко. На вас складно пок­ластися у справі, яка вимагає від виконавців групових зусиль. Намагайтеся бути більш товариським, контро­люйте себе.

28-24 бали. Ви замкнені, небалакучі, віддаєте пере­вагу самотності, і тому у вас, напевне, мало друзів. Но­ва робота і необхідність нових контактів хоч і не вик­ликають у вас паніку, але надовго виводять з рівнова­ги. Ви знаєте цю особливість свого характеру і буваєте незадоволені собою. Але не обмежуйтесь лише таким незадоволенням, ви здатні змінити ці особливості ха­рактеру. Невже не буває так, що при якомусь сильно­му захопленні ви раптом матимете повну комуніка­бельність? Варто лише розворушитися.

23-19 балів. Ви у певній мірі є товариські і в нез­найомому оточенні почуваєте себе досить впевнено. Нові проблеми вас не лякають. І все ж з новими людь­ми ви сходитеся з осторогою, в суперечках і дискусіях берете участь неохоче. У ваших висловлюваннях ча­сом дуже багато сарказму без будь-якого приводу на те. Ці недоліки можна виправити.

18-14 балів. Ви комунікабельні, допитливі, охоче слухаєте цікавого співрозмовника, досить терплячі в спілкуванні з іншими, відстоюєте власну точку зору без зайвої запальності. Без неприємних переживань ідете на зустріч з новими людьми. Водночас ви не по­любляєте гамірних компаній, екстравагантні вчинки і багатослів'я викликають у вас роздратування.

13-9 балів. Ви досить товариські (часом, напевне, аж занадто). Допитливі, балакучі, полюбляєте вислов­люватися з різних питань, що часом викликає роздра­тування оточуючих. Охоче знайомитеся з новими людьми. Полюбляєте бути в центрі уваги, нікому не відмовляєте в проханнях, хоч і не завжди можете їх виконати. Буває, спалахуєте, але швидко заспокоюєте­ся. Чого вам не вистачає, то це посидючості, терпіння і відваги при зустрічі з серйозними проблемами. Але, при бажанні, ви можете примусити себе не відступати.

8-4 бали. Ви, напевне, "хлопець-друзяка". Това­риськість б'є з вас джерелом, ви завжди в курсі всіх справ. Любите брати участь у всіх дискусіях, хоча серйозні теми можуть викликати у вас мігрень чи навіть хандру. Охоче берете слово з будь-якого питан­ня, навіть якщо маєте про нього поверхове уявлення.

Завжди почуваєте себе у "своїй тарілці". Беретесь за будь-яку справу, хоча далеко не завжди можете довес­ти її до кінця. Тому керівники і колеги ставляться до вас з певною осторогою і сумнівами. Поміркуйте над цим.

Менше ніж 3 бали. Ваша комунікабельність має хворобливий характер. Ви говірливі, багатослівні, втручаєтесь у справи, які жодним чином вас не стосу­ються. Беретеся робити висновки про проблеми, в яких зовсім некомпетентні. Часто буваєте не­об'єктивні. Серйозна робота не для вас. Людям - і на роботі, і вдома, і взагалі будь-де, - складно з вами. Вам треба попрацювати над собою і своїм характером. На­самперед виховайте у себе терплячість і стриманість, намагайтеся ставитись з повагою до людей і, нарешті, подумайте про своє здоров'я, такий "активний" стиль життя не минає безслідно.

Обговорення

Встановлюється, який рівень є найоптимальнішим у спілкуванні вчителя та учнів, вчителя й інших учас­ників педагогічного процесу.

 

5.  Є одне невеличке слово, використання якого значно обмежує рівень комунікативності

 

Вправа «Заборона говорити «ні»

Коли ми говоримо: «Так», — усе наше тіло теж говорить «так» і розслаблюється. Відповівши кілька разів «так», наш співроз­мовник реально відчуває симпатію до нас, бажання спілкуватися далі.

Один з учасників ставить іншому запитан­ня, на яке той не має позитивної відповіді. Інший учасник повинен виразити свою не­згоду таким чином, щоб не використовувати слів «ні», «не» (наприклад: «Чи не могли б ви покласти ноги на стіл?» — «Боюся, що це шокує інших людей у кімнаті»).

 

Ви представник компанії з розповсюдження  товарів  повсякденного попиту, ваше завдання продати цій людині ваш товар та якщо вдасться  завербувати його  до спільної діяльності.

 

Ви представник певного кандидата у народні депутати. Ваше завдання отримати позитивну відповідь від людини щодо  майбутнього вибору вашого кандидата.

 

Ви директор навчального закладу і вам треба вмовити конкретну цю людину на посаду заступника директора

 

1.      Професійне спілкування педагога є комунікативною взаємодією його з учнями, батьками, колегами, спрямованою на встановлення сприятливого психологічного клімату, психологічну оптимізацію діяльності, стосунків. Воно забезпечує передання через учителя учням людської культури, допомагає у засвоєнні знань, сприяє формуванню ціннісних орієнтацій під час обміну думками.

Спілкування вчителя передбачає високу його культуру, яка засвідчує вміння педагога реалізовувати свої можливості у спілкуванні з іншими людьми, здатність сприймати, розуміти, засвоювати, передавати зміст думок, почуттів, прагнень у процесі навчання і виховання.

Обмін інформацією і ставленням співбесідників один до одного характеризує комунікативний аспект спілкування

 

 

8. Головними ознаками спілкування педагога є:

·       особистісна орієнтація співрозмовників (здатність бачити і розуміти співрозмовника),

·       рівність психологічних позицій співрозмовників (недопустиме домінування педагога у спілкуванні, він повинен визнавати право учня на власну думку, позицію),

·       проникнення у світ почуттів і переживань, готовність прийняти точку зору співрозмовника (спілкування за законами взаємної довіри, коли партнери вслухаються, розділяють почуття одне одного, співпереживають, має особливий педагогічний ефект),

·       нестандартні прийоми спілкування (відхід від суто рольової позиції вчителя).

 

9.Психологічний портрет учителя, налаштованого на особистісно-орієнтоване спілкування:

·       відкритість, доступність, створення для дітей можливостей висловлювати свої думки і почуття;

·       справедливість, довіра до дітей, визнання їх неповторності, гідності;

·       зацікавленість життям учнів, увага до їхніх проблем;

·       емпатійне розуміння (здатність бачити поведінку учня його ж очима, відчувати його внутрішній світ);

·       готовність завжди допомогти учням.

 

 

 

 

Подобається