Поради молодому вчителю щодо техніки проведення уроку 

 

                                                                    Комунальний заклад освіти

                                                         “Спеціалізована середня загальноосвітня

                                                   школа № 142  еколого - економічного профілю”

                                                                 Дніпропетровської міської ради

Поради молодому вчителю: техніка проведення уроку                      Фурсова  Антоніна Миколаївна, вчитель англійської мови

       вищої  категорії,  вчитель- методист
       Я вважаю, що кожний молодий вчитель, який прийшов до школи з бажанням віддавати свою працю дітям, обов’язково стане професіоналом у своїй роботі за умов дотримання порад старших вчителів та постійної роботи щодо вдосконалення своїх знань, вмінь та навичок із джерел  своєї самоосвітньої діяльності. В.О. Сухомлинський          у своїх порадах учителям писав: "Починаючи роботу з учнями, досвідчений учитель намічає на весь період вивчення предмета  зміст активної діяльності своїх вихованців. Мета — не тільки вироблення практичних умінь, необхідних у житті й праці, а й активна діяльність учня в системі вивчення предмета, передусім розумове виховання, розвиток думки й мови"

      Всім відомо, що навчання — складний і багатогранний процес взаємодії вчителя й учнів, у результаті чого мають розв'язуватись такі завдання: оволодіння учнями знаннями, уміннями, навичками й методами самостійної пізнавальної діяльності; забезпечення розвитку інтелектуальних можливостей вихованців; формування наукового світогляду.  Оскільки в цьому процесі взаємодіють два суб'єкти — вчитель і учні, слід чітко вирізняти провідні функції кожного з них. Учитель має виконувати  спонукально - організуючу функцію (викладання), а учень — функцію діяльної особистості з оволодіння знаннями, уміннями й навичками (учіння). У процесі навчання провідне місце  займає самостійна пізнавальна діяльність учня. Помилкою є зведення навчального процесу  до "передачі" знань учням, "подачі" нового навчального матеріалу, "прищеплення" умінь і навичок. Учитель має організовувати діяльність учнів, створювати оптимальні умови, щоб вони самостійно оволодівали знаннями і на їх основі мали змогу формувати уміння й навички. В.О. Сухомлинський, розмірковуючи над проблемами навчання, писав: "Навчання стає часткою духовного життя дітей, коли знання невіддільні від активної діяльності"

Основне завдання навчання, — це забезпечення розвитку   інтелекту, який становить головне багатство як окремої людини, так і людської спільноти загалом.  Отже. два провідні аспекти навчально-виховного процесу в  школі — інтелектуальний розвиток особистості й опанування ефективними методами самостійної пізнавальної діяльності — мають займати провідне місце в системі функціональних обов'язків педагога-вихователя будь-якого рівня.Організовуючи навчальний процес, треба виходити з вимог до провідних функції навчання: освітної, розвивальної та виховної, які реалізуються  в тісній взаємодії

Завдання вчителя і школи – створити оптимальні умови для самоорганізації учнів, допомогти їм спроектувати свій власний життєвий шлях на основі доцільно обраного типу соціальної поведінки, ступеня активності та ціннісних орієнтацій, свідомо прийнятих норм людських взаємин.

Стрижнем інноваційних процесів в освіті є упровадження досягнень психолого-педагогічної науки в практику, вивчення, узагальнення і поширення передового вітчизняного та іноземного педагогічного досвіду.

Інноваційний потенціал педагога - сукупність сощокультурних і творчих характеристик особистості педагога, який виявляє готовність вдосконалювати педагогічну діяльність, наявність внутрішніх засобів та методів, здатних забезпечити цю готовність .

Наявність інноваційного потенціалу педагога визначають наступні чинники:

- творча здатність генерувати нові ідеї;

- високий культурно-естетичний рівень, освіченість, інтелектуальна глибина і різнобічність інтересів;

- відкритість особистості педагога новому і сприйняття різних ідей, думок, поглядів, концепцій, що базується на толерантності особистості, гнучкості та широті мислення.

критерії готовності викладача вищої школи до інноваційної педагогічної діяльності:

- усвідомлення необхідності інноваційної діяльності;

- готовність до творчої діяльності щодо нововведень у ВНЗ

- упевненість у тому, що зусилля, спрямовані на нововведення, принесуть позитивний результат;

- узгодженість особистих цілей з інноваційною діяльністю;

- готовність до подолання творчих невдач;

- органічність поєднання інноваційної діяльності, особистої, фахової та педагогічної культури;

- рівень психолого-педагогічної та методичної готовності до інноваційної діяльності;

" позитивне сприйняття, переосмислення свого минулого досвіду і його залучення до розробки інновації;

- здатність до фахової рефлексії.

    Ян-Амос  Коменський,  її  засновник  і  батько педагогіки,  в  свій  час  наголошував  на  необхідності  - своєчасного оновлення  арсеналу  вчителів,  порівнюючи  застій  з  хворобою,  а інновації  з  ліками;

Нагадаймо, що ефективною може бути лише інноваційна технологія, тобто та, яка грунтується на потребах та інтересах учнів. А для цього:
1. Спробуйте дізнатися про своїх учнів якнайбільше: що їм подобається, а що ні у викладанні теорії? Що значить для них бути "цікавим"? Які види діяльності їм більше до вподоби? Чи відчувають вони себе на уроці розкутими? Чи є вних здібності, про які ви ще не знаєте? .
2. Спробуйте змінити стиль викладання. Частіше звертайтеся до учнів з пропозицією і заохоченням: "Добре, що ти це зробиш,"Спробуй, подумай, чи буде тобі цікаво?", "Ти добре вмієш це робити". І відмовтесь від нарікань.
3. Зверніть увагу на те, як викладають ваші колеги, які прийоми і методи застосовують, яким формам навчання надають перевагу.
4. Поділіться з учнями своїми міркуваннями. Зверніть увагу на Їхню інформацію - це підкаже, як вам діяти.
5. Пам'ятайте, що діти дуже чутливі до брехні та несправедливості.
6. Аналізуйте свої дії. Спробуйте систематизувати знахідки. Зіставте їх із досвідом інших. Зважте, може, це - елемент нової технології.
Освіта XXI століття, - це освіта для людини. ЇЇ стрижень - розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості яка здатна до самоосвіти і саморозвитку вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв'язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни.
Технології ігрового навчання(авт. Й. Гензерг).  - це така організація навчального процесу, під час якої навчання здійснюється у процесі включення учня в навчальну гру (ігрове моделювання явищ, "проживання" ситуації). Сьогодні віддають перевагу терміну "імітація" замість "гра" (акцент переноситься на внутрішню сутність дії). Навчальні ігри мають за мету, окрім засвоєння навчального матеріалу, вмінь і навичок, ще й надання учневі можливості самовизначитися, розвивати творчі здібності, сприяють емоційному сприйманню змісту навчання.Існують такі види ігор:
•       навчальні, тренувальні, узагальнюючі;
•       пізнавальні, виховні, розвиваючі;
•       репродуктивні, продуктивні, творчі.

 

 

Бажаю всім молодим вчителям пройти шкільну стежину та залишитися у школі з бажанням навчати дітей та працювати над своїм удосконаленням.

Успіхів й натхнення !

 

Подобається