Особливості використання ІКТ на уроках фізики

       Особливості використання інформаційно – комунікативних   

                     технологій  на уроках фізики.

   Стрімкий розвиток комп'ютерної техніки та її різноманітного програмного забезпечення — це одна з характерних прикмет розвитку сучасного суспільства. Технології, основним компонентом яких є комп'ютер, проникають практично в усі сфери людської діяльності.

    Широке впровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій включає розробку та практичне використання науково-практичного забезпечення, ефективне застосування програмних засобів та систем комп'ютерного навчання і контролю знань, системну інтеграцію цих технологій в існуючі навчальні процеси, організаційні структури. Посилення загальноосвітніх функцій комп'ютерно орієнтованих дидактичних систем пов'язане з оволодінням учнями комплексом знань і навичок, необхідних для повсякденного життя та майбутньої професійної діяльності, для вивчення на рівні сучасних вимог предметів природничо - математичних та гуманітарних циклів, продовження навчання будь-якою із форм безперервної освіти.

        Як показує досвід, орієнтація на використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) вносить певні зміни в процес організації діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу. Ці зміни стосуються пізнавальних, комунікативних й особистісних сфер, трансформують виконавську ланку діяльності та її мотиваційну регуляцію.

      Дидактичні і методичні питання навчальної діяльності в умовах широкого використання ІКТ зараз перебувають у стадії дослідження та пошуку належного психолого-педагогічного обґрунтування. Внаслідок цього найважливішими на-прямками пошуку треба назвати такі:

• вивчення всього комплексу умов, необхідних для реалізації навчального процесу з використанням за­собів ІКТ;

•    створення психолого-педагогічної моделі ефективного навчання з використанням ІКТ;

•    розробка методів психолого-педагогічної діагностики учасників навчального процесу, які протягом певного часу використовують ІКТ;

•    розробка принципово нових засобів навчання, які можуть здобути поширення у комп'ютерно орієнтованому навчальному середовищі.

     Можливості використання комп'ютера у навчально - виховному процесі значні: від довідкової системи до засобів моделювання певних ситуацій. Забезпечення функцій навчання — найбільш суттєва характеристика застосування комп'ютера у навчанні.

      Задачі застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики:

1.  Забезпечення зворотного зв 'язку в навчальному процесі.

2.  Створення умов для індивідуалізації навчання.

3.  Підвищення наочності навчального процесу.

4.  Проведення лабораторних і практичних робіт.

5.  Пошук інформації з широкого кола джерел.

6.  Моделювання процесів або явищ, що вивчаються.

7.  Організація колективної і групової роботи на уроці.

8.  Організація моніторингу рівня сформованості компетентностей школярів.

9.  Розвиток творчих здібностей на основі застосування особистісно - орієнтованого підходу.

     Учитель фізики повинен знати, що одні програми при значені для засвоєння нових понять, інші допомагають закріпити навички та вміння учнів. Крім того, є такі про­грами, які дозволяють учням бути безпосередніми учас­никами досліджень та відкриттів.

     Великі можливості мають програми, що реалізують про­блемне навчання. Як добрий засіб соціалізації учнів особ­ливо корисними є програми, що аналізують і моделюють; конкретні ситуації, оскільки вони сприяють формуванню вміння прийняти рішення за будь-яких обставин.

      Програми, що містять ділові ігри, сприяють кращій мо­тивації навчання, стимулюють ініціативу і творче мис­лення, розвивають вміння працювати у малих групах, підкоряти свої інтереси спільним цілям. Гра дозволяє вийти за межі даної навчальної дисципліни, спонукаю­чи учнів до набуття знань із суміжних дисциплін, та фор­мує навички практичної діяльності.

      Способи використання інформаційно-комунікаційних технологій різноманітні: робота всім класом і групами, парами або індивідуально. Вищезазначені способи обумо­влені не тільки наявністю чи відсутністю достатньої кіль­кості апаратних засобів, але й дидактичними цілями.

     У навчальному процесі вибір способу використання комп'ютера вчителю фізики слід здійснювати в прямій залежності від дидактичної мети конкретного уроку.

    Основними аспектами, якими слід керуватися під час аналізу навчальної комп'ютерної програми, є такі:

•    психологічний — як вплине ця програма на мотивацію навчання, на ставлення до предмета (підвищить або знизить інтерес до нього), чи не виникне в учнів не­ довіра до своїх сил через складні, незрозуміле сфор­мульовані або нетрадиційні вимоги, які пред'являє комп'ютер;

•    педагогічний — наскільки програма відповідає загаль­ній спрямованості шкільного курсу й сприяє форму­ванню в учнів правильного уявлення про навколиш­ній світ;

•    методичний — чи сприяє програма кращому засвоєн­ню матеріалу, чи доцільним є підбір завдань, що про­понуються учням, чи методично правильно викладе­но матеріал;

організаційний — чи раціонально сплановані уроки з використанням комп'ютера та нових інформаційних технологій, чи достатньо учням виділяється часу | для самостійної роботи на комп'ютері.

       Комп'ютери в навчанні слід використовувати лише в тих випадках, коли вони забезпечують одержання знань, які неможливо або досить складно одержати без комп'ютерних технологій. Дуже важливо навчання побудувати таким чином, щоб учень розумів, що задачу розв'язує він, а не машина, що тільки він відповідає за наслідки прийня­того ним рішення.

      Учні втрачають інтерес до роботи, якщо в кінці уро­ку знищуються плоди їхньої праці, тому при створенні програмних продуктів або розробці методичних чи ди­дактичних матеріалів слід використовувати й результа­ти учнівської діяльності.

     Найбільш цінним у навчальному процесі залишаються програми без визначеної логіки дій та жорстких регла­ментацій, тобто засоби, що надають учневі свободу ви-бору того чи іншого способу вивчення матеріалу, раціо­нального рівня складності, самостійного визначення форми допомоги у разі виникнення ускладнень.

      Тільки використання інформаційно-комунікаційних тех­нологій дозволяє розв'язати такі проблеми, як:

а) адаптативність навчального матеріалу (залежно від індивідуальних особливостей учнів);

б) багатотермінальність (одночасна робота групи учнів за комп'ютером);

в) інтерактивність (взаємодія ЕОМ і учня, що імітує певною мірою реальне спілкуван-ня);

г) контроль індивідуальної роботи учнів в позаурочний час.

    ППЗ є специфічним прикладним програмно – методичним забезпеченням, за допомогою якого реалізуються основні дидактичні функції управління навчально – пізнавальною діяльністю учнів під час навчання фізики.

     Побудова ППЗ дає можливість досягти таких педагогічних цілей:

•    підтримка групових та індивідуальних форм навчан­ня при вивченні фізики в умовах класно-урочної сис­теми;

•    створення комфортних умов комп'ютерної підтрим­ки традиційних і новаторських технологій навчання фізики;

•    створення дидактичних основ технології дистанцій­ного навчання фізики як комп'ютерної монотехнології навчання;

•    підвищення пізнавального інтересу учнів до вивчен­ня фізики шляхом створення умов самодослідження природних явищ (середовище — дослідницька лабо­раторія);

•    забезпечення диференційованого підходу до вивчен­ня фізики;

•    формування навичок розв'язування задач практич­ного та дослідницького характеру;

•    структуризація змісту навчання фізики та активіза­ція опорних знань;

•    формування політехнічних знань (на прикладі вив­чення будови й принципу дії машин і механізмів).

      Треба зазначити, що впровадження інформаційних технологій не змен­шує ролі вчителя на уроці, він залишається провідником в навчальному процесі, а учні перетворюються на реаль­них суб'єктів педагогічного процесу. Учитель вирішує, виходячи з індивідуальних особливостей учнів, які саме програми найбільш доцільно використовувати на тому чи іншому етапі уроку — репродуктивні чи проблемні, навчальні чи програми-тренажери тощо.

     Комп'ютер, вивільнюючи час учителя, дозволяє йому приділити більше уваги конкретному учню, творчо під­ходити до організації навчального процесу.

    Здійснюючи особистісно орієнтований підхід при вивченні фізики з використанням комп'ютера і нових інформацій­них технологій, треба пам'ятати про те, що учневі необхідно забезпечити можливість реалізації особистісних намагань, розвитку індивідуальності, ініціативи, самостійності.

      Особливе значення набуває формування в учнів здатності критично ставитися до результатів, інтерпретувати  їх, роби­ти узагальнюючі висновки і приймати самостійне рішення. У такий спосіб буде забезпечено соціалізацію школярів.

 

Подобається