Основна мета профорієнтаційної роботи в школі

Професійна орієнтація — система організації та проведення навчально-виховної роботи, спрямованої на засвоєння учнями необхідних знань про соціально-економічні й психофізіологічні умови правильного вибору професії, формування в них уміння аналізувати вимоги різних професій до психологічної структури особистості, а також свої професійно значущі якості, шляхи й засоби їх розвитку.

Правильний вибір професії — це моральне задоволення, висока самооцінка. Водночас це й висока продуктивність праці, висока якість продукції. Вибір професії — точка, в якій сходяться інтереси особистості та суспільства, де можливе й необхідне поєднання особистих і загальних інтересів.

Завданнями профорієнтації є ознайомлення учнів з професіями та правилами їх вибору, рекомендованими Міністерством освіти і науки України; виховання в молоді спрямованості на самопізнання і власну активність як основу професійного самовизначення; формування вміння зіставляти свої здібності з вимогами, необхідними для набуття конкретної професії, складати на цій основі реальний план оволодіння професією; забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості.

При постановці мети профорієнтації важливо врахувати, що мета профорієнтації не визначити, ким бути дитині в майбутньому, а лише підвести до виваженого, самостійного вибору професійної діяльності, сформувати психологічну готовність до професійного самовизначення. Тому метою профорієнтаційної програми є створення умов для успішної профорієнтації підлітків, швидкої та успішної адаптації на ринку праці, а також формування здібностей співвідносити свої індивідуально-психологічні особливості і можливості з вимогами обраної професії.
Завданнями профорієнтаційної роботи є:

- Надання інформації про світ професій та професійної орієнтації;
- Ознайомлення учнів з природними задатками людини та умовами для розвитку їх у здібності;

- Сприяти особистісному розвитку учнів;

- Виявлення природних задатків і трансформації їх в здатності;
- Ознайомлення з актуальністю в потребі професій на ринку праці;
- Спільно з учнями виявити наслідки помилки у виборі професії;
- Сприятиме виробленню навичок самопрезентації як застави початку успішної трудової діяльності.

Серед форм профорієнтаційної роботи найефективнішими є екскурсії, зустрічі з фахівцями, колишніми випускниками, диспути, конференції, класні години, заняття в гуртках, що дає їм змогу спостерігати за розвитком у школярів професійних інтересів.

Для ефективного інформування учнів про певну професію використовують її професіограму, що передбачає розкриття таких питань:

Як називається робота, у чому її суть? (Назва роботи, спеціальності, професії, посади, можливого робочого місця, тобто опис істотних характеристик і особливостей праці.)

Яка ефективність і мета роботи?

Що є предметом праці?

У який спосіб виконується робота?

На основі чого вона здійснюється?

Які критерії оцінки результатів праці?

Яка кваліфікація потрібна для роботи?

За допомогою яких засобів виконується робота?

В яких умовах виконується робота?

Яка організація праці?

Яка кооперація праці? (Хто, що і з ким виготовляє?)

Яка інтенсивність праці?

Які моменти небезпеки та відповідальності трапляються в процесі роботи?

Яку вигоду дає робота працівникові? (Зарплата, премія, пільги, моральне задоволення, суспільне визнання.)

Які вимоги й обмеження характерні для роботи?

Під час орієнтації учнів на конкретну професію можливі такі помилки:

поділ професій на «престижні» й «непрестижні»;

ототожнення навчального предмета з професією;

перенесення ставлення до людини — представника професії — на саму професію;

вибір професії під чиїмсь впливом;

застарілі уявлення про характер праці у сфері матеріального виробництва.

В нашій школі для свідомого вибору подальшого навчання випускниками цікаво пройшли такі заходи: екскурсії до ВНЗ, лекції викладачів ВНЗ для старшокласників у школі про престижність професій, запрошення старшокласників на Дні відкритих дверей до навчальних закладів. Результатом профорієнтаційної роботи в школі за останні роки є 100 % працевлаштування випускників.

Подобається