НА ДОПОМОГУ УЧНЯМ: АЛГОРИТМ АНАЛІЗУ ЛІРИЧНОГО ТВОРУ


Настрій твору

(веселий, сумний, спокійний…)

Тема (мотив); 
ідея (для чого?)

 

Вид лірики

(філософська, пейзажна, інтимна, громадянська, сатирична, релігійна).

Жанр лірики

(вірш, поезія;  жанри архаїчної лірики: ода, гімн, дифірамб, епітафія, панегірик, псалми;  жанри класичної лірики: ідилія, медитація, акровірш, шарада, каламбур, абетковий вірш,  шарж).

Художня лексика (з якою метою використана)

(авторські неологізми, архаїзми, історизми, діалектизми, жаргонізми, арготизми).

Тропи (з якою метою використані)

прості: порівняння, епітети, оксюморон;
 складні: метафора (різновиди: уособлення, алегорія, символ); метонімія (різновиди: синекдоха, гіпербола,  літота, перифраз).

Художній синтаксис (мета  використанння)

(інверсія, антитеза, асиндетон (безсполучниковість),  полісиндетон (багатосполучниковість), анафора (єдинопочаток), епіфора (єдинозакінчення), тавтологія, риторичне (звертання, запитання).

Художня фоніка
( мета  використання)

(евфонія, алітерація, асонанс, звуконаслідування).

 Метрика

(віршовий розмір (двоскладові: ямб, хорей; трискладові: дактиль, амфібрахій, анапест; допоміжні: пірихій, спондей); 
види рим (чоловіча, жіноча, дактилічна);
римування (суміжне, перехресне, кільцеве).

Строфіка

(різновид строфи: моновірш (1 рядок); двовірш(дистих) (2 рядки);  терцет (3 рядки); катрен (4 рядки); восьмивірш (октаверс) (8 р.);  сонет (14 рядків: 2 катрени і 2 тривірші); верлібр(неримований вірш), поезія в прозі).

 

Чоловічою називається така рима, в якій наголос на останньому складі (чужинí — менí); ця рима має сильне звучання.

Жіночою  називається така рима, в якій наголос на передостанньом складі (бýду — забýде).

Дактилі́чною ри́ма — співголосся слів у вірші, в яких наголос падає на третій склад від краю, нагадуючи за побудовою стопу дактиля.

Римування суміжне:  1 рядок римується з  2, 3-4, перехресне: 1-3, 2-4, кільцеве: 1-4, 2-3.

Подобається