Конспект уроку інформатики 5 клас "Поняття презентації. Комп’ютерна презентація, її об’єкти"

Урок № 24

Тема: Поняття презентації. Комп’ютерна презентація, її об’єкти

Мета уроку: надати поняття презентації; сформувати поняття комп’ютерних презентацій, ознайомити з об’єктами презентацій.

Очікувані результати: учні повинні знати поняття презентації та комп’ютерної презентації; поняття редактора презентацій; основні складові комп’ютерної презентації; поняття слайда, об’єктів слайда; учні повинні вміти розрізняти види презентацій; виокремлювати комп’ютерні презентації.

Обладнання: ПК, підручники, учительська презентація, аркуш паперу, олівці.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, формування вмінь та навичок.

1. Організаційний етап

1.1. Привітання вчителя й учнів, організація уваги.

1.2. Перевірка наявності робочих зошитів, підручників тощо.

2. Перевірка домашнього завдання

Учні зачитують повідомлення про улюбленого персонажа мульт­фільму, фільму або книги.

3. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування

 1. Як запустити програму на виконання? (Відповідь: меню Пуск  позначка програми або за допомогою ярлика програми на Робочому столі.)
 2. Назвіть основні елементи вікна графічного редактора Paint. (Відповідь: рядок заголовка, кнопки керування вікном, рядок стану, стрічка з вкладками Основне та Переглянути, Робоча область, смуги прокручування.)
 3. Що таке Контекстне меню? (Відповідь: меню об’єкта, що викликається правою клавішею миші.)

4. Мотивація навчальної діяльності

4.1. Бесіда.

Запитання для бесіди

 1. Яке повідомлення вам сподобалося найбільше?
 2. За якими критеріями ви оцінювали виступ?

     (Учні пропонують свої варіанти, учитель записує їх на ­дошці.)

 1. У якому вигляді підготували свої роботи ваші однокласники? (Можливі відповіді: у друкованому вигляді, усно, письмово, за допомогою малюнків або зображень.)
 2. Як ще можна було б подати доповіді? (Можливі відповіді: плакат, газета, бюлетень, хтось запропонує презентацію, зроблену на комп’ютері, оскільки учитель інформатики вже неодноразово презентував матеріал уроку таким чином.)

4.2. Повідомлення теми та мети уроку.

5. Вивчення нового матеріалу

Лекція з демонстрацією дій на комп’ютері .

 1. Поняття «Мультимедіа».
 2. Програми з роботи з мультимедійними даними.
 3. Поняття презентації.
 4. Комп’ютерна презентація.
 5. Види комп’ютерних презентацій:

a)     потокова технологія;

б)     слайдові презентації.

 1. Вміст слайду слайдової презентації.
 2. Вимоги до створення презентації.

Про сучасні комп’ютери говорять як про мультимедійні пристрої. Під словом мультимедіа розуміють здатність зберігати в одній послідовності дані різних видів інформації: числової, текстової, логічної, графічної, звукової та відео.

Пристрої комп’ютера, призначені для роботи зі звуком і відео, називають пристроями мультимедіа. До них також відносять пристрої для запису і відтворення мультимедійних даних — дисководи CD-ROM, DVD тощо.

Спеціальні програми, що дозволяють створювати, редагувати і відтворювати мультимедійні дані, називають мультимедійними програмними засобами.

Останнім часом створено багато мультимедійних програмних продуктів. Це енциклопедії з різних галузей (історія, мистецтво, географія, біологія, музика), навчальні програми (з іноземних мов, фізики, хімії) і так далі.

Мультимедійні програмні продукти можуть бути інтерактивними, тобто користувач може активно взаємодіяти з програмою, керувати нею.

Отож, під мультимедіа розуміють сукупність програмних і апаратних засобів, які забезпечують таке подання інформації, при якому людина сприймає її відразу кількома органами чуття одночасно.

Мультимедіа базується на трьох основних «китах».

1. Нові цифрові технології для зберігання, передавання та управління різними видами інформації.

2. Нові методи стиснення цієї інформації для передавання та зберігання, а також її декомпресії.

3. Нове комп’ютерне устаткування, потужні мікропроцесори, що виконують велику кількість функцій зі збільшеною швидкістю.

У даний час мультимедійні програмні продукти широко увійшли в наше життя.

Комп’ютерні презентації є одним з видів мультимедійних продуктів. Вони часто застосовуються в рекламі, під час виступів на конференціях і нарадах, також можуть використовуватися на уроках в процесі пояснення матеріалу вчителем або доповідей учнів.

Презентація — офіційне представлення особи, підприємства, фірми, продукції, товару тощо.

Сьогодні під час такого представлення використовують комп’ютерні (електронні) презентації.

Комп’ютерна презентація (від англ. presentatіon — подання, представлення) — електронний документ, що являє собою послідовність слайдів (електронних сторінок), що змінюють один одного.

За способом організації розрізняють слайдові і потокові презентації.

Потокова технологія дає можливість створювати презентації, прив’язані до часової шкали. Тривалість таких презентацій, початок та кінець точно вимірюються в секундах. Технологія створення потокових презентацій реалізована в програмах Macromedіa Flash, Movіe Maker та ін.

Слайдова презентація — набір картинок-слайдів з певної теми, які зберігаються у файлі спеціального формату. Найпопулярніша на сьогодні технологія створення слайдових презентацій реалізована в програмі MS PowerPoint.

Слайд може містити:

 • текстову та графічну інформацію;
 • відео- та звукову інформацію;
 • таблиці;
 • діаграми та графіки;
 • математичні формули;
 • гіперпосилання, які дозволяють прив’язати до презентації;
 • інші документи або програми.

Під час створення презентації слід враховувати:

1) мету презентації;

2) приміщення;

3) аудиторію.

6. Закріплення знань

6.1. Бесіда.

Запитання для бесіди

1. Чи доводилось вам коли-небудь бачити комп’ютерні презентації? (Відповідь: так, майже всі користувачі Інтернету хоча б раз бачили презентацію нової програми (soft) або проекту. Можливо, хтось із учнів був на презентації фірми, проекту або товару. Також комп’ютерні презентації використовуються на уроках інформатики, демонструються по телебаченню та в Інтернеті.)

2. Якого типу була ця презентація за способом організації, за напрямом діяльності? (Можливі відповіді: слайдова, торгова, потокова, навчальна.)

3. Назвіть програмний засіб, який було використано для створення презентації. (Відповідь: найчастіше, якщо йдеться про Інтернет, це Macromedia Flash. Можливі й інші відповіді.)

4. За допомогою якого апаратного засобу ви можете переглядати презентації? (Відповідь: комп’ютер, мультимедійний проектор або інтерактивна дошка, планшет.)

6.2. Робота в групах.

Учні об’єднуються в групи з однаковими героями.

I етап. Створення малюнків.

Учитель пропонує учням намалювати макет майбутньої презентації свого персонажа мультфільму, фільму або книги.

II етап. Презентація малюнків.

У кінці вправи учні презентують свої малюнки. Учитель разом з учнями обирають найкращий малюнок.

III етап. Складання інструкції щодо створення презентацій.

Учні пригадають з лекції критерії щодо створення презентацій, доповнюють їх та складають загальну інструкцію щодо створення презентацій.

7. Підбиття підсумків уроку

Оцінювання діяльності учнів та виставлення оцінок.

8. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Підручник__________________________________________________________________

Робочий зошит______________________________________________________________

Додаткове завдання _________________________________________________________

Подобається