Календарно-тематичне планування уроків в 4 класі на ІІ семестр.

Календарно-тематичне планування

Українська мова

4 клас

ІІ семестр - 51 година (3 години на тиждень)

№ з/п

Тема уроку

№ вправи

Словникові слова

Дата

Примітки

ЧИСЛІВНИК (5 годин)

Учень/учениця:

- впізнає серед слів числівники, ставить до них питання скільки? котрúй? котрá? котрé? котрі́?;

- правильно вимовляє і пише числівники, передбачені програмою для 1-4 класів, форми родового відмінка числівників 50-80 (п’ятдесяти, шістдесяти, сімдесяти, вісімдесяти) та на позначення дат ( восьме лютого);

- ставить питання до кількісних і порядкóвих (без уживання термінів) числівників;

- уживає правильні форми (за зразком у підручнику, поданим учителем) на означення часу протягом доби; будує словосполучення з числівниками за зразком, підстановочною таблицею.

63.

Числівник як частина мови.

216-219

 

 

 

64.

Спостереження за функ-ціональною роллю числівників у мовленні. Написання оголошення.

220-223

Шістсот, шістнадцять

 

 

65.

Практичне ознайомлення з формами родового від-мінка числівникків 50, 60, 70, 80. Складання речень із числівниками.

224-226

П’ятсот, п’ятдесяти, шістдесяти, сімдесяти, вісімдесяти, океан

 

 

66.

Контрольнa робота (комбінована): дик-тант із тестовими завданнями з мовної теми, не пов’язаними зі змістом тексту.

 

 

 

 

67.

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань і вмінь учнів із розділу «Числівник».

227-230

Температура

 

 

ЗАЙМЕННИК (9 годин)

Учень/учениця:

- упізнає серед слів займенники, які вказують на предмети, їх ознаки, кількість, але не називають їх; ставить питання до займенників;

- упізнає на слух і в текстах особові займенники;

- пояснює їх лексичне значення, роль у реченні;

- відмінює особові займенники за зразком;

- користується навчальною таблицею для визначення відмінків займенників у реченні;

- дотримується правила вживання займенників із прийменниками;

- будує словосполучення і речення з особовими займенниками;

- використовує займенники для зв’язку речень у тексті, з метою уникнення лексичних повторів.

68.

Займенник як частина мови. Складання тексту-розповіді про займенник.

231-234

 

 

 

69.

Розв. мовл.  Творчий переказ тексту «Хто дужче любить маму?».

Харченко «Навчаємо писати перекази»

ст. 150-153

 

 

 

70.

Особові займенники. Складання речень за малюнками.

235-239

 

 

 

71.

Вживання особових займенників у текстах. Складання продовження твору.

240-243

 

 

 

72.

Відмінювання особових займенників. Складання речень зі словами ввічливості.

244-250

Гардероб.

 

 

73.

Написання займенників із прийменниками. Фор-ми займенників у 3-ій особі однини і множини в орудному відмінку. Роль займенників у текстах.

251-255

 

 

 

74.

Розв. мовл.  Твір-опис улюбленої тварини.

 

 

 

 

75.

Контрольна робота: з перевірки мовних знань і вмінь за темами «Числівник»,  «Зай­менник».

 

 

 

 

76.

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань і вмінь учнів із розділу «Займенник»

256-260

 

 

 

ДІЄСЛОВО (17 годин)

Учень/учениця:

- відносить до дієслів слова, що означають різні дії;

- пояснює лексичні значення дієслів; добирає дієслова до груп з різними лексичними значеннями (руху, праці, спілкування, сприймання, явищ природи тощо);

- добирає до поданого дієслова 2-3 синоніми, антонім;

- пояснює пряме і переносне значення дієслів, 2-3 значення багатозначного дієслова, вводячи їх у словосполучення, речення, зв’язні висловлювання;

- використовує дієслова в навчальних вправах, у текстах розповідного та описового типу;

- добирає з-поміж поданих дієслів те, що найбільш відповідає мовленнєвій ситуації; уникає одноманітності у використанні дієслів із значенням руху, мовлення та ін.;

- впізнає на слух та в письмових текстах неозначену форму дієслова;

- добирає неозначену форму до дієслів, поданих в інших формах;

- використовує неозначену форму у побудові навчальних текстів-інструкцій, порад;

- визначає час дієслова у реченнях, тексті; змінює дієслова за часами і числами, вживає ці дієслівні форми у своєму мовленні;

- дотримується літературної вимови і правопису дієслів на -ся;

- утворює і пояснює (за зразком) значення дієслів на -ся;

- вживає їх у побудові речень, у зв’язному мовленні.

77.

 

Повторення вивченого про дієслово. Роль дієслів у реченні Дієслова-синоніми і дієслова-антоніми. Пря-ме і переносне значення дієслів.

261-269

Дисципліна.

 

 

78

Побудова речень з однорідними присуд-ками. Доповнення
казки дієсловами Вживання дієслів у текстах-розповідях і текстах-описах.

270-278

Ліворуч, праворуч.

 

 

79.

Розв. мовл.  Власна оцінка поведінки героїв прочитаного тексту В.Сухомлинського  «Роз-ділена радість».

 

 

 

 

80.

Неозначена форма дієслова. Робота з прислів'ями і прика-
зками.

279-281

 

 

 

81.

Складання речень із різними часовими формами дієслів.

282-285

 

 

 

82.

Контрольна робота (комбінована): списува-ння із тестовими завданнями з мовної теми,         не пов’язани-ми зі змістом тексту.

 

 

 

 

83.

Змінювання дієслів за числами.

286-289

 

 

 

84.

Дієслова теперішнього часу. Змінювання дієслів теперішнього часу за особами й числами.

290-294

 

 

 

85.

Дієслова майбутнього часу. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами.

295-298

 

 

 

86.

Розв. мовл.  Докладний переказ тексту «Білочка».

Харченко «Навчаємо писати перекази» ст. 158-161

 

 

 

87.

Правопис особових закінчень дієслів. Правопис особових
закінчень дієслів 1-ої особи теперішнього і майбутнього часу. Правопис особових закінчень дієслів 2-ої особи теперішнього і майбутнього часу.

299-305

 

 

 

88.

Правопис особових закінчень дієслів 3-ої особи теперішнього і майбутнього часу. Складання письмової розповіді.

306-309

 

 

 

89.

Дієслова минулого часу. Змінювання дієслів минулого часу за числами та родами в однині.

310-314

Держава.

 

 

90.

Дієслова на –ся (-сь). Вимова і правопис дієслів на -ся.
Розбір дієслова як частини мови.

315-318

 

 

 

91.

Розв. мовл.  Докладний переказ тексту «Як здивувався Мурко».

Харченко «Навчаємо писати перекази» ст. 170-173

 

 

 

92.

Контрольна робота з мовної  теми «Дієслово».

 

 

 

 

93.

Аналіз контрольної роботи.  Узагальнення і систематизація знань і вмінь із розділу «Дієслово».

319-322

 

 

 

 

 

 

 

ПРИСЛІВНИК (10 годин)

Учень/учениця:

- розрізнює серед поданих слів прислівники;

- знає їх основну граматичну ознаку – незмінюваність;

- ставить до них питання; зв’язує їх із дієсловами в словосполучення, вводить у речення;

- поширює речення найуживанішими прислівниками;

- добирає до поданого прислівника синоніми й антонім;

- будує речення з однорідними членами, вираженими прислівниками;

- пояснює значення прислівників у тексті;

- вибирає з-поміж поданих прислівник, який найбільше відповідає змісту речення, тексту.

94.

Прислівник як частина мови. Навчальний діалог Складання усної розповіді про свої справи Роль прислівників-синонімів у мовленні. Складання письмової розповіді про веселку.

323-328

Оптимізм, трамвай, тролейбус.

 

 

95.

Роль прислівників-антонімів у мовленні.

329-331

Напам’ять, вперед, назад, ззаду.

 

 

96.

Розв. мовл. Текст-міркування «Чому важливо бути доброю людиною».

 

 

 

 

97.

Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками. Склада-ння усного висловлював-ння за поданим почат-ком.

332-335

 

 

 

98.

Роль однорідних членів речення, виражених прислівниками. Усне продовження казки.

336-338

 

 

 

99.

Роль прислівників у художніх та науково-популярних текстах. Складання письмового опису ранньоквітучої рослини (на вибір).

339-341

Взимку, влітку, восени.

 

 

100

Правопис най уживані-ших прислівників. Робота з афоризмами і

народними прикметами .  Порівняльна характери-стика прислівників з

іншими частинами мови.

342-345

Ввечері, вдень, вранці.

 

 

101

 Контрольна робота: диктант із тестовими завданнями з мовної  теми «Прислівник», пов’язаними зі змістом тексту.

 

 

 

 

102

Розв. мовл.  Твір-міркування «Чому я люблю свою Батьківщину?»

 

 

 

 

103

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань і вмінь учнів із розділу «Дієслово».

346-350

 

 

 

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 1 – 4 КЛАСАХ (10 годин)

Учень/учениця:

- застосовує здобуті протягом навчання в початкових класах мовні знання і мовленнєві вміння у процесі виконання навчальних і контрольних завдан;

- знає напам’ять українську абетку (алфавіт);

- називає букви на позначення голосних і приголосних звуків, парних дзвінких і глухих приголосних;

- розташовує 10-12 слів у списку за абеткою (алфавітом), орієнтуючись на другу і третю літери у слові;

- знаходить потрібне слово в навчальному словнику;

- користується орфографічним словником для перевірки закінчення іменників чоловічого роду на приголосний у родовому відмінку (будинку, а не будинка, кетяга, а не кетягу);

- відображає на письмі явища чергування приголосних [г], [к], [х] із [з´], [ц´], с´] та голосного [і] з [е], [о] (нога – на нозі, яблуко – в яблуці, рух – у русі) (піч – пéчі, ніч – нóчі, ночéй, кінь – коня);

- вживає у процесі виконання навчальних вправ: у родовому відмінку іменників жіночого роду на -а закінчення -и -і (стіни, пісні, межі, кручі, груші); в орудному відмінку однини в іменниках чоловічого та жіночого роду з основою на м’який приголосний та [ж], [ч], [ш] закінчення -ею (землею, межею, кручею, тишею); -ем (конем, ножем, мечем, споришем); закінчення -єю в іменниках жіночого роду на -ія (лінія – лінією); закінчення -єм в іменниках чоловічого роду на [й] (гай – гаєм);

- перевіряє за словником закінчення в родовому й орудному відмінках іменників на -ар, -яр (вівчарем, слюсарем, школярем, але маляром, столяром);

- дотримується правил написання іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини (сіль-сіллю; честь-честю);

- користується навчальною таблицею відмінювання іменників у множині у процесі виконання вправ на практичне засвоєння відмінкових закінчень іменників;

- вживає закінчення -ах (-ях) в іменниках місцевого відмінка множини (по вікнах, по деревах, на морях, по нóчах, на гóрах);

- уживає букву ь для позначення м’якості кінцевого приголосного основи у відмінкових формах прикметників (синьої, давнього, братньою, літньому, у могутньому);

- дотримується правила написання прикметників у називному відмінку множини (із закінченням -і);

- правильно записує числівники 11, 14, 16, 50, 60, 70, 80, 1000; форми родового відмінка числівників 50-80 (п’ятдесяти, шістдесяти, сімдесяти, вісімдесяти);

- пише займенники окремо від прийменників;

- уживає приставну літеру н після прийменників у займенниках 3-ї особи (біля нього, з нею, при них та ін.);

- знає і дотримується правила окремого написання не з дієсловами;

- дотримується правила правопису дієслів на -ся;

- дотримується правил правопису найуживаніших прислівників, зокрема, передбачених програмою для запам’ятовування;

- використовує орфографічний словник для перевірки правильного написання прислівників у процесі виконання навчальних вправ і творчих робіт;

- правильно вживає розділові знаки в кінці речень;

- списує рукописний і друкований текст; 

- дотримується правил оформлення письмової роботи, правил правопису і каліграфії; зіставляє написане зі зразком,

- виправляє допущені помилки;

- записує під диктування текст,  який складається зі слів, що пишуться за фонетичним принципом та за правилами, вивченими в 2-4 класах і визначеними програмою для самостійного застосування учнями, а також за правилами, які були опрацьовані на уроках з допомогою вчителя; слова, передбачені програмою 1-4 класів для запам’ятовування;

- правильно тлумачить, вимовляє і пише слова, передбачені програмою для 1-3 та для 4 класу.

104

Повторення вивченого про текст, основну думку тексту, заголовок.

351-353

 

 

 

105

Повторення вивченого про звуки мовлення, позначення їх буквами. Звуко-буквений аналіз слів. Усний переказ тексту.

354-358

 

 

 

106

Повторення вивченого про спільнокореневі слова, будову слів. Складання розповіді за поданими словами.

359-362

 

 

 

107

Повторення вивченого про частини мови.

363-366

 

 

 

108

Розв. мовл.  Твір з обґрунтуванням власної думки «Моя улюблена телепередача».

 

 

 

 

109

 

Розбір речень за частинами мови. Повто-рення вивченого про види речень за метою висловлювання та інтонацією. Однорідні члени речення.

367-373

 

 

 

110

Підсумкова контро-льна робота. ДПА.

 

 

 

 

111

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого про функціональне значення у в мовленні різних частин мови.

374-378

 

 

 

112

Повторення вивченого про зв'язок слів у реченні. Складання усної розповіді про літні канікули.

379-381

 

 

 

113

Підсумок за рік.

 

 

 

 

                 

Календарно-тематичне планування

Літературне читання

4 клас

ІІ семестр - 69 годин (4 години на тиждень)

№ з/п

Тема уроку

Ст. підр.

Дата

Домашнє завдання

Розділ четвертий

ЯК НЕ ЛЮБИТЬ ТОЙ КРАЙ…

(15 годин)

Учень/учениця:

- називає після прослуховування чи прочитування твору його жанр, персонажів, факти про їхні дії та вчинки, місце та час подій;

- практично вирізняє народну соціально-побутову казку серед інших казок; пояснює відмінність соціально-побутових казок від казок про тварин та героїко-фантастичних (на конкретних прикладах);

- знає назви, сюжети соціально-побутових народних казок, які вивчались на уроках;

- визначає персонажів, які протиставляються у казці;

- робить висновок про повчальний зміст казок;

- розрізняє фольклорну та літературну казку; пояснює спільне та відмінне в цих казках; правильно називає прізвища найвідоміших письменників-казкарів та їхні твори;

- визначає в оповіданні та повісті позитивні й негативні вчинки героїв (персонажів); моральний і етичний характер вчинків героїв  та висловлює оцінні судження  про них; обґрунтовує свої міркування;

- практично розрізняє історичні оповідання для дітей, пояснює, що в таких творах йдеться про події (людей), які відбувалися (жили) дуже давно.

49.

Володимир Сосюра. Як не любить той край... Ліна Костенко. Усе моє, все зветься Україна...

61 – 62

 

Вивчити  напа-м’ять вірш  «Усе моє, все зветься Украї-на..», (с.61).

50.

Василь Сухомлинський. Восени пахне яблуками.

62 – 63

 

Скласти корот-ку розповідь за одним із прис-лів’їв, поданих у підручнику (с.62-63).

51.

Олександр Олесь. Степ.

63 – 65

 

Виразно читати вірш, відпові-дати на запита-ння (с.63-65).

52.

Марко Вовчок. Літній ранок. Михайло Коцюбинський. Літній день.

65 – 66

 

Вивчити напа-м’ять рядки опису «Літній ранок» («Боже, як гарно… позолотою й блиском») (с.65)

53.

Надія Кир'ян. Євшан.

66 – 67

 

Прочитати ле-генду «Євшан» (с.66-67), що її переповіла ук-раїнська пись-менниця Зірка Мензатюк.

54.

Григір Тютюнник. Ласочка.

67 – 69

 

Переказувати оповідання (с.67-69).

55.

Григір Тютюнник. Ласочка.

69 – 70

 

Переказувати оповідання (с.69-70).

56.

Урок позакласного читання № 9. Краса природи у віршах українських поетів.

П/ч, 4 кл. Ст. 49 – 50

 

Підготуватися до уроку за темою Славний син України Т.Шевченко.

57.

Тетяна Кара-Васильєва. Співуча глина (Скорочено).

71 – 72

 

Скласти опис одного з куманців, вико-ристовуючи слова тексту (с.71-72).

58.

Володимир Лучук. Скільки річок в Україні? Сте­пан Жупанин. Загадка-добавлянка.

73 – 74

 

Підготувати розповідь про свою улюблену річку.

59.

Світязь — найглибше в Україні озеро (З енцикло­педії для дітей Гідросфера. Вода і водойми). Ліна Костенко. Я хочу на озеро Світязь...

74

 

Виразно читати вірш Ліни Костенко (с.74)

 

60.

Василь Сухомлинський. Не забувай про джерело.

75 – 76

 

Переказувати оповідання (с.75-76).

61.

Анатолій Качан. Летючий корабель.

77

 

Виразно читати вірш (с.77).

62.

Контрольна робота №5.  Аудіювання (письмово).

 

 

 

63.

Аналіз контрольної роботи. Перевір свої досягнення.

78

 

Підготувати відповіді на запитання (с.78).

Розділ п’ятий

ВИДАТНІ УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ

(19 годин)

Учень/учениця:

- читає мовчки (усвідомлено) в оптимальному для розуміння темпі;

- називає після прослуховування чи прочитування твору його жанр, персонажів, факти про їхні дії та вчинки, місце та час подій;

- готується до виразного читання: обирає та застосовує тон, темп, гучність читання, логічний наголос з урахуванням змісту та жанрової специфіки твору;

- передає з їхньою допомогою під час читання, декламації, читання в особах, інсценізації різножанрових творів своє та авторське ставлення до змісту твору;

- називає з кола опрацьованих творів основні теми читання; твори різних жанрів; прізвища, імена 5-6 найвідоміших українських письменників, та їхні твори, з якими ознайомились під час навчання;

- визначає жанр прочитаного твору: казка, легенда, вірш, оповідання, повість, повість-казка, байка, п’єса; пояснює свій вибір;

- розрізняє казку народну і літературну; пояснює спільне та відмінне у цих творах;

- розрізняє прозові, поетичні, драматичні твори;

- висловлює міркування про читання як важливе джерело знань; читання як цікаве дозвілля;

- називає, які теми книжок цікавлять; назви улюблених творів та імена улюблених авторів.

 

64.

Вступ до розділу. Тарас Шевченко. Про себе.

79 – 80

 

Виразно читати оповідання (с.79-80).

65.

Вступ до розділу. Тарас Шевченко. Про себе.

81 – 84

 

Виразно читати оповідання (с.81-84).

66.

Урок позакласного читання № 10. Славний син України (Т. Шевченко) «Шевченкове слово в віках не старіє…».

П/ч, 4 кл. Ст. 90.

 

Підготуватися до уроку за те-мою «Дитячі оповідання Івана Франка».

67.

Тарас Шевченко. Вітер віє-повіває... Вітер з гаєм розмовляє…

84 – 85

 

Вивчити напа-м’ять вірш (с.84). Виразно читати  вірш (с.85).

68.

Тарас Шевченко. Реве та стогне Дніпр широ­кий...

85 – 86

 

Вивчити напа-м’ять вірш (с.85-86).

69.

Музей Заповіту Тараса Григоровича Шевченка в Переяславі (за матеріалами музею).

86 – 87

 

Відповідати на запитання «Чи уважно ти чи-тав?» (с.87).

70.

Роман Завадович. Поет-Каменяр (Скорочено).

88 – 90

 

Виразно читати вірш (с.88-90).

71.

Іван Франко. Дивувалась зима... Дрімають села... .

91 – 92

 

Вивчити напа-м’ять вірш (с.91-92).

72.

Іван Франко. Лисичка-кума.

92 – 93

 

Відповідати на запитання «Чи уважно ти чи-тав?» (с.96).

73.

Іван Франко. Лисичка-кума.

94 – 96

 

Відповідати на запитання «Чи уважно ти чи-тав?» (с.96).

74.

Урок позакласного читання № 11. Дитячі оповідання Івана Франка.

П/ч, 4 кл.

Ст. 91 – 92.

 

Підготуватися до уроку за те-мою «Вірші ук-раїнських пое-тів для дітей».

75.

Микола Олійник. Леся (Уривок з повісті).

97 – 100

 

Підготувати розповідь про Лесю Українку.

76.

Леся Українка. Конвалія (Уривок).

101

 

Виразно читати вірш «Конвалія» (с.101), проілюс-трувати його.

77.

Леся Українка. Давня весна

102 – 103

 

Навчитися ви-разно читати вірш (с.102-103).

78.

Леся Українка. Біда навчить

103 – 108

 

Підготуватися до читання тво-ру за особами та переказу (с. 103-109).

79.

Леся Українка. Біда навчить

108 – 109

 

Відповідати на запитання «Чи уважно ти чи-тав?» (с.109).

80.

Урок позакласного читання № 12. Вірші українських поетів для дітей.

П/ч, 4 кл. Ст. 92 – 98.

 

Підготуватися до уроку за те-мою «Байки Павла Глазово-го та Евгена Гребінка».

81.

Контрольна робота №6. Навичка читання мовчки (письмово).

 

 

 

82.

Аналіз контрольної роботи. Перевір свої досягнення.

115

 

Підготувати ві-дповіді на запитання (с.115).

Розділ шостий

РОЗПОВІДІ ПРО НАС САМИХ

(9 годин)

Учень/учениця:

- називає після прослуховування чи прочитування твору його жанр, персонажів, факти про їхні дії та вчинки, місце та час подій;

- готується до виразного читання: обирає та застосовує тон, темп, гучність читання, логічний наголос з урахуванням змісту та жанрової специфіки твору;

- передає з їхньою допомогою під час читання, декламації, читання в особах, інсценізації різножанрових творів своє та авторське ставлення до змісту твору;

- визначає жанр прочитаного твору: казка, легенда, вірш, оповідання, повість, повість-казка, байка, п’єса; пояснює свій вибір.

83.

Вступ до розділу «Розповіді про нас самих». Езоп. Двоє приятелів і ведмідь.

116 – 118

 

Прочитати і продовжити байку (с.116-118).

84.

Леонід Глібов. Зозуля і Півень.

119 – 121

 

Виразно читати байку  (с.119-121).

85.

Олена Пчілка. Котова наука.

121 – 123

 

Виразно читати байку (с.121-123).

86.

Неля Шейко-Медведєва. Лисиця, що впала з неба (П'єса-казка на 2 дії).

123 – 133

 

Підготувати ін-сценізацію  ури-вка із п’єси (с.123-133).

87.

Урок позакласного читання № 13. Байки Павла Глазового та Евгена Гребінка.

П/ч, 4 кл. Ст. 100 – 104.

 

Підготуватися до уроку за темою «Казки Ганса Крістіана Андерсена».

88.

Андрій Усачов. Вірші для дітей. Як їжачок знайшов дорогу додому. Головне.

Додат. л-ра.

 

Скласти продо-вження вірша «Головне».

89.

Борис Грінченко. Казка «Могутній комар». (Джерело:http://abetka.ukrlife.org/grinchenko5.htm).

Додат. л-ра.

 

Перечитати ка-зку за посилан-ням. Скласти  до неї запитан-ня.

90.

Ірина Жиленко «З добрим ранком». (Джерело: http:// deti.e-papa.com.ua/virshi-dlya-ditei/6894.html).

Додат. л-ра.

 

Виразно читати вірш. Визначи-ти у вірші слова, які пере-дають почуття автора.

91.

Перевір свої досягнення.

134

 

Відповідати на запитання (с. 134).

Розділ сьомий

ЛІТЕРАТУРНІ КАЗКИ ЗАРУБІЖНИХ ПИСЬМЕННИКІВ

(8 годин)

Учень/учениця:

- називає після прослуховування чи прочитування твору його жанр, персонажів, факти про їхні дії та вчинки, місце та час подій;

- називає в казках героїв, пояснює їхні вчинки, мотиви поведінки;

- визначає персонажів, які протиставляються у казці;

- робить висновок про повчальний зміст казок;

- розрізняє фольклорну та літературну казку; пояснює спільне та відмінне в цих казках; правильно називає прізвища найвідоміших письменників-казкарів та їхні твори.

92.

Вступ до розділу «Літературні казки зарубіжних письменників». Чаріна скарбничка казок  Ред’ярда Кіплінга. «Як і чому?» (Джерело: http:// skarbnu4ka.com/categoca/literaturni-kazki/ zarubizhni/ redyard-kipling/).

Додат. л-ра.

 

Стисло перека-зати казку Ре-д’ярда Кіплінга за вибором.

93.

Льюїс Керолл «Аліса в країні чудес» (Джерело: http://dovidka.biz.ua/alisa-v-krayini-chudes-korotkiy zmist/).

Додат. л-ра.

 

Намалювати малюнок до твору.

94.

Алан Мілн «Вінні-Пух і всі-всі-всі» (скрочено) (Джере-ло: http://referatu.net. ua/-referats/7526/143130).

Додат. л-ра.

 

Перечитати скорочений переказ за посиланням. Підготувати запитання до однокласників за змістом прочитаного.

95.

Урок позакласного читання № 14. Казки Ганса Крістіана Андерсена.

П/ч, 4 кл. Ст. 106-115.

 

Підготуватися до уроку за темою «Школа добрих учинків» (за творами Василя Сухом-линського).

96.

Пауль Маар «Що не день то субота». Учнівська презентація “Мій друг Суботик» (Джерело: http:// ru.calameo.com/books/002144636de68a7913a6d).

Додат. л-ра.

 

Опрацювати презентацію за посиланням.

97.

Роальд Дал.  Казкова повість «Чарлі і шоколадна фабрика» (скорочено). (Джерело:http://dovidka.biz.ua/charli-i-shokoladna-fabrika- skorocheno/ Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua).

Додат. л-ра.

 

Перечитати ско-рочений переказ за посиланням, розповісти чо-му вчить ця казкова повість.

98.

Контрольна робота №7. Робота з літературним твором (письмово).

 

 

 

99.

Аналіз контрольної роботи. Перевір свої досягнення.

154

 

 

Розділ восьмий

СВІТ ДИТИНСТВА В ЛІТЕРАТУРІ

(18 годин)

Учень/учениця:

- читає вголос свідомо, правильно, виразно із дотриманням основних норм літературної вимови в оптимальному для розуміння темпі;

- називає після прослуховування чи прочитування твору його жанр, персонажів, факти про їхні дії та вчинки, місце та час подій;

- готується до виразного читання: обирає та застосовує тон, темп, гучність читання, логічний наголос з урахуванням змісту та жанрової специфіки твору;

- передає з їхньою допомогою під час читання, декламації, читання в особах, інсценізації різножанрових творів своє та авторське ставлення до змісту твору.

 

Тема перша

ЛЮДИНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ДОБРА

(10 годин)

100.

Вступ до розділу «Світ дитинства в літературі». Любов Забашта. Сказав мудрець... Анатолій Костецький. Мрія. Спішу додому.

155 – 157

 

Виразно читати вірш (с.156-157) «Мрія», проілюстрував-ти його.

101.

Марія Парр. Повість «Вафельне серце».

(Довідка:http://dovidka.biz.ua/vafelne-serdtse-skorocheno/

Джерело: http://litakcent. com/ 2012/01/27/marija-parr-vafelne-serce/).

Додат. л-ра

 

Намалювати малюнок до повісті.

102.

Василь Сухомлинський. Не загубив, а знайшов.

159 – 160

 

Виразно читати оповідання (с.159-160).

103.

Урок позакласного читання № 15. Школа добрих учинків (за творами Василя Сухомлинського).

П/ч, 4 кл.

Ст. 116 – 124

 

Підготуватися до уроку за темою «Опові-дання Миколи Носова».

104.

Всеволод Нестайко. Шура і ІІІурко.

161 – 166

 

Переказувати оповідання (с. 160-166). Скла-сти його про-довження.

105.

Марія Чумарна. Казка про друга.

166 – 170

 

Підготуватися переказувати казку (с. 166-170), так, ніби ти став учасни-ком подій. Вивчити 4 прислів’я про дружбу.

106.

Всеволод Нестайко. Із сміхом треба бути обережним... Галина Малик. Мавпині іменини Грицько Бойко. Консультант. Микола Сингаївський. Сміх для всіх.

171 – 173

 

Виразно читати вірш обраний за бажанням (с.171-173).

107.

Михайло Чабанівський. Вірний (скорочено). (Джерело: http://www. ukrlib. com.ua/kratko/ printout.php?id=116&bookid=0).

Додат. л-ра

 

Підготувати розповідь, чо-му собаку мож-ливо назвати  вірним другом. 

108.

Оксана Іваненко . Із збірки «Лісові казки» .На добраніч. (Джерело:http:// lib.misto.kiev.ua/UKR/BOOK/IVANENKO/izzbirkilisovikazkiII.dhtml).

Додат. л-ра

 

Стисло перека-зати казку.

109.

Контрольна робота №8. Навичка читання вголос.

 

 

 

Тема друга

У КОЖНОГО Є СПІВУЧА ПІР’ЇНКА

(8 годин)

110.

Урок позакласного читання №16. Оповідання Миколи Носова. (Джерело:http://www.planeta.co.ua/ua/tales/nosov.php).

Додат. л-ра.

 

Підготуватися до уроку за темою «Світ дитинства у творах Всево-лода Нестайка»

111.

Ганна Чубач. Найрідніші голоси . Степан Жупанин. Намалюю вітер. Ліна Костенко. Якщо не можеш вітер змалювати...

175 – 176

 

Виразно читати вірш «Найрід-ніші голоси» (с.175), нама-лювати портрет своєї бабусі.

112.

Контрольна робота №9. Державна підсумкова атестація.

 

 

 

113.

Аналіз контрольної роботи. Остап Вишня. «У новому році – все нове, хороше!» (Джерело: http://chytanka. com.ua/static/578.ukr.html).

Додат. л-ра.

 

Розповісти про своє враження від прочитано-го.

114.

Олександр Єфімов. Тут усе є... Емілія Саталкіна. Кожний знає своє діло.

177 – 178

 

Переказувати оповідання (с. 177-178).

115.

Володимир Рутківський. Як складають вірші.

179 – 183

 

Придумати свій варіант віршів до рядків, що склали Костя з Ганнусею.

116.

Перевір свої досягнення.

185

 

Відповідати на запитання руб-рики «Перевір свої досягне-ння» (с.185).

117.

Підсумковий урок за семестр та за рік.

 

 

 

                                                                                                                  

Календарно-тематичне планування

Математика

4 клас

ІІ семестр – 69 годин (4 години на тиждень)

№ з/п

Тема  уроку

№ вправи

Дата

Приміт-ки

ПЛОЩА ФІГУРИ. ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ПЛОЩІ.

(9 годин)

Учень/учениця:

- знає,  якими одиницями вимірюється площа та їх скорочене позначення (мм2 , см2 , дм2 , м2 , км2, а,  га);

- знає формули для знаходження площі прямокутника, квадрата та застосовує їх при розв‘язуванні  практично-зорієнтованих задач ;

- знаходить довжину однієї сторони прямокутника за відомими площею та іншою стороною.

64.

Ознайомлення з поняттям «площа фігури». Квадратний сантиметр. Задачі на спільну роботу.

576 - 582

 

 

65.

Правило обчислення площі прямокутника та його застосування. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу.

583 - 592

 

 

66.

Обчислення площі прямокутника. Розв’язування задач, пов’язаних із площею прямокутника.

593 - 601

 

 

67.

Одиниці вимірювання площі. Задачі, які включають дії над величинами, вираженими одиницями площі.

с.№ 602 - 608

 

 

68.

Обчислення площі прямокутної ділянки за планом. Прості і складені задачі на знаходження площі прямокутника.

609 - 616

 

 

69.

Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Дії з іменованими числами.

617 - 624

 

 

70.

Задачі, пов’язані з площею прямокутника. Знаходження значень виразів.

625 - 633

 

 

71.

Контрольна робота №5.

 

 

 

72.

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань за темою.

 

 

 

ДІЛЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО.

(12 годин)

- застосовує алгоритм письмового ділення багатоцифрового числа на одноцифрове;

- виконує письмове ділення з остачею на одноцифрове число, перевіряє правильність його виконання;

- передбачає  кількість цифр у добутку, частці до початку виконання обчислень;

- коментує свої дії під час виконання обчислень;           

- володіє навичками письмового множення і ділення на одноцифрове число;

- виконує ділення з остачею

73.

Дія ділення. Властивості частки. Задачі, що розв’язуються дією ділення.

634 - 644

 

 

74.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок). Ускладнені задачі на зведення до одиниці.

645 - 654

 

 

75.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Дії з іменованими числами. Ускладнені задачі на зведення до одиниці.

655 - 662

 

 

76.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Розв’язування рівнянь. Ускладнені задачі на зведення до одиниці.

663 - 671

 

 

77.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить нулі. Розв’язування задач.

672 - 680

 

 

78.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить нулі. Розв’язування задач.

681 - 687

 

 

79.

 

Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями на одноцифрове число. Ділення складених іменованих чисел на одноцифрові. Складання і обчислення виразів. Розв’язування задач.

688 - 705

 

 

80.

Ділення складеного  іменованого числа на просте  іменоване число. Розв’язування задач на зустрічний рух.

706 – 722

 

 

81.

Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на одноцифрові Задачі на рух.

723 - 731

 

 

82.

Обчислення значень виразів на сумісні дії. Обчислення значень виразів із буквою. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ділення на 10, 100, 1000 з остачею. Задачі на зустрічний рух, на спільну роботу.

732 - 750

 

 

83.

Контрольна робота № 6.

 

 

 

84.

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань за темою.

 

 

 

ДРОБИ.

(6 годин)

- розуміє спосіб одержання дробу;

- розуміє поняття «чисельник дробу» і «знаменник дробу»;

- читає і записує дроби;

- розрізняє дроби, які дорівнюють 1;

- порівнює дроби з однаковими знаменниками;

- застосовує правила знаходження дробу від числа та числа за величиною його дробу при розв’язуванні практично - зорієнтованих задач

85.

Повторення вивченого про частини. Порівняння частин. Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною.

751 - 759

 

 

86.

Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Складені задачі, які містять знаходження частини числа.

760 - 769

 

 

87.

Записування дробів. Знаходження дробу від числа. Задачі на знаходження дробу від числа.

770 - 776

 

 

88.

Дріб, у якого чисельник і знаменник рівні між собою. Побудова відрізків. Задачі на знаходження дробу від числа.

777 - 787

 

 

89.

Знаходження числа за значенням його дробу. Дії з іменованими числами. Задачі на знаходження дробу від числа.

788 - 796

 

 

90.

Складені задачі, що включають знаходження дробу від числа. Обчислення значень виразів на сумісні дії різного ступеня. Самостійна робота.

797 - 805

 

 

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА РОЗРЯДНІ ЧИСЛА.

(13 годин)

- застосовує правила множення і ділення чисел на розрядні одиниці;

- застосовує в обчисленнях алгоритм письмового множення та ділення на кругле число;

- застосовує в обчисленнях алгоритм письмового множення та ділення на двоцифрове число;

- передбачає  кількість цифр у добутку та частці до початку виконання обчислень;

- коментує свої дії під час виконання обчислень;

- перевіряє правильність виконання  арифметичних дій множення та ділення;

- виконує письмове ділення з остачею.

Множення на розрядні числа.

(5 годин)

91.

Повторення переставного та сполучного законів множення. Зображення круглого числа у вигляді добутку двох чисел, одним із множників якого є число 10, 100, 1000. Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Розв’язування задач.

806 - 822

 

 

92.

Письмове множення багатоцифрових чисел на розрядні числа. Розв’язування рівнянь. Підготовка до розв’язування задач на пропорційне ділення.

823 - 830

 

 

93.

Письмове множення багатоцифрових чисел на розрядні. Задачі на пропорційне ділення.

831 - 838

 

 

94.

Множення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення

839 - 848

 

 

95.

Складання і розв’язування задач на пропорційне ділення. Розв’язування рівнянь і нерівностей.

849 - 857

 

 

Ділення на розрядні числа.

(8 годин)

96.

Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Повторення ділення з остачею на одноцифрове число.

858 - 866

 

 

97.

Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Ділення з остачею на двоцифрове число. Розв’язування рівнянь і задач.

867 - 875

 

 

98.

Письмове ділення трицифрових чисел на розрядні числа з остачею. Задачі на пропорційне ділення.

876 - 884

 

 

99.

Письмове ділення трицифрових чисел на розрядні числа. Розв’язування і порівняння задач.

885 - 892

 

 

100.

Ділення виду 45 780 : 60 і 299 600 : 700. Задачі на рух.

893 - 901

 

 

101.

Ділення багатоцифрових чисел на розрядні числа у випадку, коли у частці є нулі всередині і в кінці). Задачі з буквеними даними. Рівняння. Самостійна робота.

902 - 910

 

 

102

Ділення чисел, що закінчуються нулями. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач.

911 - 920

 

 

103.

Контрольна робота № 7 з перевірки сформованості навичок усних обчислень. Розв’язування задач.

 

 

 

МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ І ТРИЦИФРОВЕ ЧИСЛА ТА ДІЛЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО.

(21 година)

- застосовує алгоритм письмового множення багатоцифрового числа на двоцифрове;

- застосовує алгоритм письмового ділення багатоцифрового числа на двоцифрове

- передбачає кількість цифр у добутку, частці до початку виконання обчислень;

- коментує свої дії під час виконання обчислень;

- володіє обчислювальними навичками письмового множення та ділення багатоцифрового числа на двоцифрове;

- застосовує алгоритм письмового множення багатоцифрового числа на двоцифрове;

- застосовує алгоритм письмового ділення багатоцифрового числа на двоцифрове;

- передбачає кількість цифр у добутку, частці до початку виконання обчислень;

- коментує свої дії під час виконання обчислень;

- володіє обчислювальними навичками письмового множення та ділення багатоцифрового числа на двоцифрове.

Множення на двоцифрове та трицифрове числа.

(7 годин)

104.

Аналіз контрольної роботи. Письмове множення двоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями.

921 - 927

 

 

105.

Письмове множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями.

928 - 934

 

 

106.

Письмове множення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями.

935 - 941

 

 

107.

Множення складених іменованих чисел на двоцифрові числа. Розв’язування і порівняння задач.

942 - 949

 

 

108.

Знаходження значень виразів на сумісні дії різного ступеня. Задачі на знаходження числа за двома різницями.

950 - 958

 

 

109.

Складання і розв’язування задач на зустрічний рух.

959 - 967

 

 

110.

Задачі на рух і знаходження площі. Самостійна робота.

968 - 976

 

 

Ділення на двоцифрове число.

(14 годин)

111.

Письмове ділення трицифрових чисел на двоцифрові числа без остачі та з остачею. Середнє арифметичне.

977 - 986

 

 

112.

Письмове ділення з остачею трицифрових чисел на двоцифрові, якщо частка двоцифрова. Задачі на знаходження середнього арифметичного.

987 - 995

 

 

113.

Письмове ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Розв’язування рівнянь. Задачі на знаходження середнього арифметичного.

996 - 1003

 

 

114.

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження середнього арифметичного.

  1004 - 1012

 

 

115.

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Розв’язування задач.

  1013 - 1019

 

 

116.

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Обчислення значень виразів із буквою. Розв’язування задач на знаходження середнього арифметичного.

  1020 - 1027

 

 

117.

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить нулі Розв’язування задач на зведення до одиниці.

  1028 - 1035

 

 

118.

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить нулі одиниць. Задачі з буквеними даними.

  1036 - 1042

 

 

119.

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові з остачею, якщо частка містить нуль одиниць. Розв’язування задач на спільну роботу.

  1043 - 1050

 

 

120.

 

Ділення складених іменованих чисел на двоцифрові числа. Обчислення значень виразів на сумісні дії різного ступеня. Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами.   Розв’язування задач на спільну роботу. Рівняння.

 1051 – 1066

 

 

121.

 

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Ділення іменованих чисел Розширені задачі на зведення до одиниці. Складання і  розв’язування рівнянь.

  1067 - 1084

 

 

122.

Задачі на зустрічний рух.

  1085 - 1100

 

 

123.

Контрольна робота № 8.

 

 

 

124.

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань за темою.

  1101 - 1114

 

 

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

«МАТЕМАТИЧНА СКРИНЬКА».

(8 годин)

125.

Натуральний ряд чисел. Будова натурального числа у десятковій системі числення. Порівняння чисел.

с.172

 

 

126.

Величини. Метрична система мір.

  с. 172 - 174

 

 

127.

Додавання і віднімання. Закони додавання та властивості різниці.

  с. 174 - 175

 

 

128.

Множення. Закони множення.

с. 175

 

 

129.

Підсумкова контрольна робота (ДПА).

 

 

 

130.

Аналіз контрольної роботи.

с. 176

 

 

131.

 

132.

Узагальнення і систематизація знань учнів.

Підсумок за рік.

 

 

 

Календарно-тематичне планування

Природознавство

4 клас

ІІ семестр – 35 годин (2 години на тиждень)

з/п

Тема уроку

Стор.

підр.

Дата

 

Примітки

 

Розділ ІІІ.

ПРИРОДА МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ (продовження).

(9 годин)

Учень/учениця:

- має уявлення про населення Землі, найбільші країни світу та їхні столиці;

- показує на фізичній карті світу та називає океани й материки;

- позначає на контурній карті материки та океани (або користується електронним ресурсом);

- знає особливості природи океанів і материків;

- порівнює природу материків;

- встановлює взаємозв’язки між географічним розташуванням океанів і материків та особливостями їхньої природи;

- усвідомлює необхідність охорони природних багатств материків та океанів.

 

34.

Особливості природи материків Землі. Північна Америка.

102 - 105

 

 

 

35.

Рослинний і тваринний світ Північної Америки.

106 - 108

 

 

 

36.

Особливості природи материків Землі. Південна Америка.

109 - 111

 

 

 

37.

Рослинний  і тваринний світ Південної Америки.

112 - 115

 

 

 

38.

Особливості природи материків Землі. Австралія.

116 - 118

 

 

 

39.

Рослинний і тваринний світ Австралії.

119 - 121

 

 

 

40.

Особливості природи материків Землі. Антарктида.

122 - 124

 

 

 

41.

Навчальний проект. Який материк ти мрієш відвідати?

125

 

 

 

42.

Перевір свої досягнення: що ти знаєш про природу материків і океанів. Підсумковий урок з теми. Контрольна робота.

126

 

 

 

Розділ ІV.

ПРИРОДА УКРАЇНИ.

(26 годин)

Учень/учениця:

- має уявлення про різноманітність природи України; форми земної поверхні; види водойм;

- знає розташування України на карті; правила збереження природи в рідному краї;

- розуміє значення корисних копалин, водойм, ґрунтів і лісів для природи та господарської діяльності людини;

- показує на карті і називає рівнини, гори, водойми, природні зони;

- називає рослини і тварин різних природних зон України;

- використовує географічну карту України й рідного краю для розв’язання навчальних і життєвих ситуацій.

 

43.

Аналіз контрольної роботи. Україна на карті світу. Карта України. Практична робота. Позначення на контурній карті столиці та міст України.

128 - 129

 

 

 

44.

Форми земної поверхні.  Рівнини і гори в Україні і в рідному краї. Практична робота. Позначення на контурній карті основних форм земної поверхні.

128 - 129

 

 

 

45.

Екскурсія. Ознайомлення з формами рельєфу в рідному краї.

 

 

 

 

46.

Корисні копалини України.

130 - 131

 

 

 

47.

Водойми України, їхнє  використання та значення. Природні та штучні водойми України.  Практична робота. Позначення на контурній карті водойм України.

132 - 133

 

 

 

48.

Природні водойми. Річка. Рівнинна річка, гірська річка. Їх відмінність.

134 - 137

 

 

 

49.

Природні водойми. Чорне та Азовське моря. Використання і охорона природних багатств водойм. 

138 – 142

 

 

 

50.

Екскурсія. Ознайомлення з водоймами рідного краю (ставки).

 

 

 

 

51.

Навчальний проект (дослідницький). «Водойми рідного краю їх стан та охорона».

143

 

 

 

52.

Ґрунти України. Охорона ґрунтів. Контрольна робота .

144 - 146

 

 

 

53.

Аналіз контрольної роботи. Природні зони України. Карта природних зон України.

147 - 148

 

 

 

54.

Природні зони України. Мішані ліси.

149 - 151

 

 

 

55.

Вплив зони мішаних лісів на господарську діяльність людини.

152 -154

 

 

 

56.

Природні зони України. Лісостеп.

155 -157

 

 

 

57.

Як природа лісостепу впливає на господарську діяльність людини?

158 - 159

 

 

 

58.

Природні зони України. Степ.

160 - 162

 

 

 

59.

Галузі господарства степової зони.

163 - 164

 

 

 

60.

Гори. Природа Карпатських гір.

165 - 166

 

 

 

61.

Гори. Природа Кримських гір.

166 - 168

 

 

 

62.

Навчальний проект. Чому ліси називають «легенями» планети?

169

 

 

 

63.

Природні заповідники України.

170 - 171

 

 

 

64.

Навчальний проект. Як охороняти природу рідного краю?

172

 

 

 

65.

Екскурсія. Рослинний і тваринний світ рідного краю.

 

 

 

 

66.

Перевір свої досягнення: що ти знаєш про природу твоєї Батьківщини – України. Контрольна робота.

173

 

 

 

67.

Аналіз контрольної роботи. Як охороняти природу рідного краю. Добра справа для природи.

 

 

 

 

 

68.

Підсумковий урок за семестр, рік. Узагальнення вивченого.

 

 

 

             

Календарно-тематичне планування

Я у світі

4 клас

ІІ семестр – 17 годин (1 година на тиждень)

п/п

Тема уроку

Стор. підручн.

Дата

Примітки

Я – УКРАЇНЕЦЬ.

(10 годин)

Учень/учениця:

- усвідомлює призначення Конституції України та українського законодавства;

- усвідомлює себе громадянином України;

- орієнтується у своїх правах і обов’язках;

- аргументує значення дотримання правил співжиття в суспільстві, невідворотність відповідальності за порушення законів, прав інших людей;

- дбає про пам’ятки природи, історії та культури України.

- знає про можливі правопорушення серед дітей, наводить приклади;

- застосовує знання про свої права у конкретних життєвих ситуаціях.

17.

Україна – незалежна держава.

82 – 88

 

 

18.

Людина живе в суспільстві.

88 – 90

 

 

19.

 

Державні символи України. Українська мова — державна мова України. Практична робота. Створення фотоколажу (проведення конкурсу малюнків) на одну із тем (на вибір):  «Державні символи у моєму житті», «Хліб і сіль - символи української гостинності», «Свята нашої держави».

91 – 97

 

 

20.

Батьки зобов'язані — діти зобов'язані.

98 – 107

 

 

21.

Приклади правопорушень серед дітей і юридична відповідальність за їх скоєння.

108-115

 

 

22.

Передбачай наслідки своїх вчинків. Моделювання різних соціальних ролей (учень – вчитель - директор школи – продавець – екскурсовод –водій - міліціонер і т.д.).

115-118

 

 

23.

За скоєне відповідають перед законом.

118-122

 

 

24.

Культурна спадщина народу.

123-126

 

 

25.

Свята нашої держави.

126-129

 

 

26.

Навчальний проект (груповий, за вибором учнів) «Я пізнаю Україну», «Сім чудес України», «Визначні місця мого краю».

 

 

 

Я – ЄВРОПЕЄЦЬ.

(7 годин)

Учень/учениця:

- має уявлення про різноманітність  країн  світу,  про місце України  на карті світу;

- розпізнає символіку Європейського Союзу;розповідає  про окремі досягнення українців в різних галузях (у науці, культурі, спорті тощо);

- має уявлення про Землю як спільний дім для всіх людей, необхідність толерантного ставлення до різноманітності культур, звичаїв народів;

- бере участь у суспільно корисній  діяльності. 

27.

Україна на карті світу. Найбільші українські спільноти в інших країнах світу.

130-134

 

 

28.

За що шанують українців.

135-139

 

 

29.

Ти і світ людей. Європейський Союз – співтовариство народів Європи.

139-145

 

 

30.

У кожному куточку світу свої традиції і звичаї.

145-153

 

 

31.

Навчальний проект (груповий, за вибором учнів) «Подорожуємо країнами Євросоюзу», «Подорожуємо країнами світу», «Українці, яких знає світ», «Знані в усьому світі українські  вироби».

153-158

 

 

32.

Волонтерство як добровільна суспільно корисна діяльність. Практична робота. «Складання листа до ровесника-іноземця про свою країну».

 

 

 

33.

Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік.

 

 

 

Календарно-тематичне планування

Основи  здоров’я

4 клас

ІІ семестр – 18 годин (1 година на тиждень)

з/п

Тема уроку

Стор. підручн.

Дата

Примітки

СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я (продовження)

(10 годин)

Учень/учениця називають:

- способи допомоги людям з особливими потребами;

- одяг і взуття, які можуть становити небезпеку у натовпі;

- правила користування телевізором, комп’ютером, мобільним телефоном;

- правила дорожнього руху на перехресті, майдані, в місцях ремонту дороги, під час ДТП;

- причини ДТП;

розпізнають: 

- ознаки дружніх стосунків;

- способи тиску (умовляння, лестощі, погрози);

- небезпечні ситуації, які потребують категоричної відмови;

- види перехресть;

Учень/учениця пояснюють:

- чому окремі інфекційні хвороби набули соціального значення;

- необхідність гуманного ставлення до людей з особливими потребами;

аналізують:

- вплив шкідливих звичок (куріння, вживання  алкоголю) на здоров’я;

- поведінку  дитини у місцях великого скупчення людей;

уміють:

- знайомитися з людьми;

- аналізувати позитивний і негативний вплив друзів;

- критично ставитися до реклами алкоголю і тютюну;

- правильно реагувати на обзивання, намовляння, бійки та інші дії своїх однолітків;

- надавати допомогу і моральну підтримку тим, хто цього потребує;

- уникати небезпечних місць в своєму мікрорайоні/населеному пункті;

- дотримуватися правил переходу дороги в місцях перехресть, майданів з урахуванням місцевих умов;

- безпечної поведінки у натовпі, під час масових шкільних заходів;

відтворюють:

- порядок дій у ситуації опосередкованої небезпеки, виклику рятувальних служб.

17.

Інфекційні хвороби, що набули соціального значення.

86-89

 

 

18.

Охорона здоров’я дітей. Гуманне ставлення до людей з особливими потребами.  Практична робота. Моделювання ситуацій допомоги людям з особливими потребами.

90-94

 

 

19.

Наодинці вдома. Дії дитини за умови опосередкованої небезпеки: пожежа в іншій квартирі, іншому будинку тощо.

95-99

 

 

20.

Безпека школяра. Правила поведінки під час масових шкільних заходів.

100-104

 

 

21.

Вихід із непередбачених ситуацій поза межами домівки, школи.

105-109

 

 

22.

Безпека руху пішоходів

110-117

 

 

23.

Сигнали регулювання дорожнього руху.

118-122

 

 

24.

Види перехресть. Рух майданами.

123-125

 

 

25.

Дорожньо-транспортні пригоди (ДТП).

126-128

 

 

26.

Групи дорожніх знаків (6.1–6.4, 6.8–6.15, 7.1.4).

129-134

 

 

ПСИХІЧНА І ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ’Я

(8 годин)

Учень/учениця називають:

- вольові якості людини;

- приклади справ, гідних поваги;

- наводять приклади:          

- активної, упевненої, пасивної і агресивної поведінки;

- ситуацій, в яких гартується характер;

аналізують:

- різницю між упевненістю і самовпевненістю;

- відмінність між «хочу», «можу» і «треба»;

- вплив звичок на здоров’я людини;

пояснюють:

- що таке повага і самоповага;

- вплив самооцінки на поведінку людини;

- значення позитивного ставлення людини до життя;

уміють:

- обирати мету, розробляти і виконувати план дій щодо досягнення мети (наприклад, формування корисної звички);

- працювати в команді, мотивувати і зацікавлювати;

- творчо мислити і продукувати ідеї для пояснення переваг здорового способу життя.

27.

Самооцінка і поведінка людини.

136-140

 

 

28.

Упевненість і самовпевненість. Бажання, можливості, обов’язки. Воля і здоров’я людини.

141-142

 

 

29.

Бажання, можливості, обов’язки. Воля і здоров’я людини.

143-144

 

 

30.

Вибір і досягнення мети. Проект «Відомі параолімпійці».

145-147

 

 

31.

Повага і самоповага.

148-150

 

 

32.

Звички і здоров’я. Формування звичок. Практична робота з формування корисної звички.

151-153

 

 

33.

Розвиток творчих здібностей. Заохочення однолітків до здорового способу життя. Проект «Здоров’я - всьому голова!» (розроблення плану вистави, творчого конкурсу, змагання тощо за тематикою здорового способу життя).

154-157

 

 

34.

 Узагальнюючий урок з теми «Психічна і духовна складова здоров’я».

 

 

 

Календарно-тематичне планування

Образотворче мистецтво

4 клас

ІІ семестр - 17 годин (1 година на тиждень)

№ з/п

Тема уроку

Стор. альб.

Дата

Примітки

ОБРАЗИ ПРИРОДИ, ТВАРИН, ЛЮДЕЙ У МИСТЕЦТВІ

(8 годин)

Учень/учениця спостерігає, милується та виражає (мімікою, мовленнєвими та образотворчими засобами):

- емоційне ставлення до краси навколишнього світу та відображення його в художніх творах;

використовує у спілкуванні:

- мистецтвознавчі терміни і поняття (колірна гама, колорит, плани (передній, дальній);

аналізує й інтерпретує (на елементарному рівні та при підтримці вчителя/вчительки):

- пейзажі (стан і настрій природи, колорит, роль кольору у передачі настрою);     

- тематичний зміст пейзажів, портретів та анімалістичних картин;

має уявлення про:

- передавання плановості відкритого простору за допомогою кольору, тону, деталізації;

- ілюзорне зближення паралельних ліній, спрямованих у глибину відкритого простору (на елементарному рівні);

- залежність колірної гами від освітлення;

- особливості зображення голови (обличчя) людини і засоби створення виразного портретного образу;

знає:

- основні складові фігури людини;

- відмінності у технічних прийомах роботи гуашевими та акварельними фарбами;

уміє:

- передавати стан природи за допомогою графічних і живописних засобів виразності;

- відтворювати характерні особливості будови і пластичну виразність (витонченість або масивність тощо) фігури людини і тварин;

- створювати зображення тварин та людей у русі;

- використовувати прийоми трансформації паперу з метою створення виразного художнього образу;

- раціонально, вправно і безпечно працювати з ножицями та іншим необхідним приладдям;

дотримується правил:

-техніки безпеки при роботі з різними художніми матеріалами та інструментами.

16.

Засоби створення художнього образу в пейзажі. Свідомий вибір формату, положення аркуша, межі зламу простору (вище, нижче на аркуші). Практичне завдання: виконання композиції «Караван у пустелі» (гуаш, тонований папір).

34-35

 

 

17.

Передавання плановості відкритого простору за допомогою кольору та тону. Практичне завдання: створення композиції «Захід сонця на морі» (гуаш або акварельні фарби).

36-37

 

 

18.

Залежність колірної гами від освітлення. Колір як засіб вираження настрою у пейзажі. Практичне завдання: виконання композиції «Зимовий вечір» (гуаш або акварельні фарби).

38-39

 

 

19.

Трансформація форми як засіб створення декоративного образу. Казкові звірі та істоти у творах образотворчого мистецтва. Практичне завдання: створення декоративного образу тварин «Коник-мотанка» (гуаш).

40

 

 

20.

Образи фантастичних істот у творах народних художників. Практичне завдання: виконання композиції «Фантастична істота» (пластилін).

41

 

 

21.

Образи тварин у творах художників-анімалістів. Закріплення понять «пропорції», «динаміка», «статика». Практичне завдання: зображення фігури тварини в композиції «Мій чотирилапий друг» (гуаш або акварельні фарби).

42-43

 

 

22.

Образи людей у портретному жанрі. Засоби створення виразного казкового портретного образу. Практичне завдання: виконання портрету казкового героя(гуаш або акварельні фарби).

44-45

 

 

23.

Зображення людини в статичному та динамічному станах. Засвоєння знань про будову людського обличчя, пропорції фігури. Практичне завдання: виконання композиції «Веселі старти» (гуаш або акварельні фарби).

46-47

 

 

ОБРАЗИ РІДНОГО КРАЮ В МИСТЕЦТВІ

(9 годин)

Учень/учениця спостерігає, милується та виражає (мімікою, мовленнєвими та образотворчими засобами):

- емоційне ставлення до краси рідного міста, села;

розуміє (за допомогою вчителя/вчительки):

- значення образотворчого мистецтва у житті людей;

- важливість збереження пам’яток архітектури, історії, культури;

- характер художніх образів мистецьких творів; інтерпретує їх (мовленнєвими та образотворчими засобами);

- значення колірної гами, композиційних засобів і прийомів у передачі задуму автора;

має уявлення про: 

- види і жанри образотворчого мистецтва, його взаємозв’язок з іншими мистецтвами;

- основні виражальні засоби образотворчого мистецтва,  інструменти, матеріали, художні техніки;

- художні традиції рідного краю;

- роботу художників-дизайнерів;

уміє:

- пояснити  зміст творів образотворчого мистецтва, висловлювати естетичне ставлення до них;

- застосовувати найпростіші поняття і терміни у процесі опису та оцінювання художніх творів;

- втілювати особисті почуття та думки у власній практичні художній діяльності;

- побачити (при спрямуванні вчителя/вчительки) недоліки у своїй роботі; виправити зауваження за допомогою вчителя;

дотримується:

- правил культури роботи, гігієни та техніки безпеки під час виконання завдань на уроці та у самостійній художньо-творчій роботі;

володіє:

- навичками раціональної організації робочого місця;

- елементарними навичками роботи в колективі.

24.

Художні традиції рідного краю. Узагальнення знань про мову образотворчого мистецтва, його види і жанри. Практичне завдання: створення композиції «Український рушничок» (фломастери, ручки).

48-49

 

 

25.

Краса природи рідного краю. Особливості природного середовища рідного міста (села). Практичне завдання: виконання композиції «Пам'ятки архітектури» (гуаш або акварельні фарби).

50-51

 

 

26.

Вибір формату для створення виразної врівноваженої композиції. Практичне завдання: виконання композиції «Садки цвітуть» (гуаш або акварельні фарби).

53-53

 

 

27.

Вибір колірної гами, художньої техніки та манери зображення, визначення композиційного центру під час створення пейзажу. Практичне завдання «Свято Івана Купала» (гуаш або акварельні фарби)

54-55

 

 

28.

Зв'язок архітектури з природним середовищем. Вибір колірної гами, художньої техніки та манери зображення, визначення композиційного центру під час створення пейзажу. Практичне завдання: виконання композиції «Святковий салют» (гуаш або акварельні фарби).

56-57

 

 

29.

Розширення уявлень про роботу художника-дизайнера. Ознайомлення з поняттям малих архітектурних форм (ліхтарі, альтанки, фонтани, лави тощо). Практичне завдання: «Декоративна шпаківня» (папір, картон).

58

 

 

30.

Поняття про ковальське та ливарське мистецтво.  Розвиток навичок створювати ажурні витинанки. Робота з папером в техніці «квілінг».  Практичне завдання: «Диво-дзвіночки». (папір)

59

 

 

31.

Створення святкового настрою за допомогою кольору та декору в багатоплановій тематичній композиції. Практичне завдання: виконання композиції «Україна — моя Батьківщина» (гуаш або акварельні фарби).

62-63

 

 

32.

Узагальнення і систематизація знань учнів. Виставка дитячих робіт. Підсумок за рік.

 

 

 

Календарно-тематичне планування

Трудове навчання

4 клас

ІІ семестр – 17 годин (1 година на тиждень)

№ з/п

Тема уроку

Стор. альб.

Дата

Примітки

РОБОТА З СУЧАСНИМИ ШТУЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

(2 години)

Учень/учениця:

– знає властивості штучних матеріалів (пластику, поролону, синтепону, синтетичної вати, тощо);

- добирає матеріали, інструменти та пристосування для виготовлення виробів з сучасних штучних матеріалів;

– має загальні уявлення про виготовлення виробів з сучасних штучних матеріалів;

– знає послідовність виготовлення простих виробів з пластику, поролону, синтепону та синтетичної вати;

– вміє  виготовляти вироби з сучасних штучних матеріалів.

17.

Робота з сучасними штучними матеріалами. Послідовність виготовлення простих виробів із використанням пластику, поролону, синтепону, вати. Практична робота: «Лев».

26 – 27

 

 

18.

Робота з сучасними штучними матеріалами. Послідовність виготовлення простих виробів із використанням пластику, поролону, синтепону, вати. Практична робота: «Верба над водою».

28 – 29

 

 

ВИШИВАННЯ

(2 години)

Учень/учениця:

– має загальні уявлення про оздоблення виробів технікою вишивки;

– добирає матеріали, інструменти та пристосування для оздоблення виробів вишивкою;

– називає основні прийоми роботи в техніці вишивка;

– знає як витягувати нитки з основи;

– вміє виконувати шов «вперед голка» та шов «назад голка»;

– розкриває послідовність оздоблення виробів  вишивкою.

– володіє початковими навичками оздоблення виробів вишивкою.

19.

Вишивання. Оздоблення виробів технікою вишивки. Основні прийоми роботи. Витягування нитки з основи. Шов
«уперед голкою». Практична робота: оздоблення серветки швом «уперед голкою» «Рудий котик».

30

 

 

20.

Вишивання. Оздоблення виробів технікою вишивки. Послідовність виготовлення виробів технікою вишивки. Шов «назад голкою». Практична робота: оздоблення серветки швом «назад голкою» «Червона квітка».

31

 

 

ОБЄМНА АПЛІКАЦІЯ ІЗ ТКАНИНИ ТА ҐУДЗИКІВ

(5 годин)

Учень/учениця:

– має загальні уявлення про об’ємну аплікацію з тканини та ґудзиків;

- добирає матеріали, інструменти та пристосування для виготовлення об’ємної аплікації з тканини та ґудзиків;

– пояснює послідовність виготовлення об’ємної аплікації на тканині з використанням ґудзиків;

– вміє  пришивати ґудзики на ніжці;

– вміє виготовляти об’ємні аплікації на тканині з використанням ґудзиків;

– володіє навичками виготовлення найпростішої м’якої іграшки.

21.

Об'ємна аплікація із тканини та ґудзиків. Послідовність виготовлення об'ємної аплікації на тканині з використанням ґудзиків. Пришивання ґудзиків. Практична робота: виготовлення об'ємної аплікації з тканини з використанням ґудзиків. «Панно з квітів».

32

 

 

22.

Об'ємні вироби з тканини і ґудзиків. Послідовність виготовлення об'ємної аплікації на тканині з використанням ґудзиків. Практична робота: «Котик на килимку», «Веселий зайчик».

33 – 34

 

 

23.

Об'ємні фігури паперу в техніці «Квілінг». Закручування паперу
на циліндричну основу. Послідовність виготовлення
об'ємних виробів із паперу. Практична робота: виготовлення об'ємних виробів із паперу. «Червона калина».

35

 

 

24.

Об'ємні фігури із паперу. Послідовність виготовлення
об'ємних виробів із паперу. Практична робота: виготовлення об'ємних виробів із паперу. «Зірка».

36 – 37

 

 

25.

Декоративне панно. Послідовність виготовлення декоративних панно. Способи з'єднання деталей (пластилін, клей). Практична робота: виготовлення декоративного панно за власним задумом. «Бременські музиканти».

38

 

 

ПЛЕТІННЯ

(1 година)

Учень/учениця:

– має загальні уявлення про плетіння виробів;

– називає способи плетіння зі стрічок, товстих ниток, шнурів;

– знає основні прийоми роботи та послідовність виготовлення виробів технікою плетіння;

– вміє виготовляти вироби технікою плетіння.

26.

Плетіння. Способи плетіння зі стрічок, товстих ниток, шнурів. Основні прийоми роботи та послідовність виготовлення виробів технікою плетіння. Практична робота: виготовлення ляльки з тканини технікою плетіння.

39 – 40

 

 

ДИЗАЙН. ОФОРМЛЕННЯ ТА ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ.

(3 години)

Учень/учениця:

– розуміє значення дизайну, оформлення та оздоблення виробів;

– має загальні уявлення про дизайн, оформлення та оздоблення виробів;

– називає техніки, матеріали, інструменти та пристосування  для оформлення та оздоблення виробів;

– вміє оздоблювати вироби.

27.

Художнє оздоблення та дизайн. Декорування створених виробів раніше засвоєними техніками та відомими матеріалами. Практична робота: виготовлення національного костюма для ляльки.

41

 

 

28.

Художнє оздоблення та дизайн. Декорування створених виробів раніше засвоєними техніками та відомими матеріалами. Практична робота: «Великодній кошик».

42 – 43

 

 

29.

Художнє оздоблення та дизайн. Декорування створених виробів раніше засвоєними техніками та відомими матеріалами. Практична робота: декорування стаканчика для олівців.

44

 

 

САМООБСЛУГОВУВАННЯ. ОДЯГ І ВЗУТТЯ.

(1 година)

Учень/учениця:

– має загальні уявлення про оздоблення  одяг і взуття;

– пояснює послідовність оздоблення одягу та взуття;

– володіє початковими навичками оздоблення макетів (шаблонів) моделей одягу та взуття з картону раніше освоєними техніками.

30.

Самообслуговування. Одяг і взуття. Моделювання одягу. Послідовність створення і декорування одягу та взуття. Практична робота:  «Костюм для Кота в чоботях».

45

 

 

ПАП’Є-МАШЕ.

(2 години)

Учень/учениця:

– має загальні уявлення про техніку пап’є-маше;

– добирає матеріали, інструменти та пристосування необхідні для виготовлення виробу технікою пап’є-маше;

– знає послідовність виготовлення виробів технікою пап’є-маше;

– вміє працювати в парі та групі під час виготовлення виробів технікою пап’є-маше;

– володіє початковими навичками виготовлення декоративних вироби технікою пап’є-маше

31.

Пап'є-маше. Ознайомлення з технікою пап'є-маше. Послідовність виготовлення виробів технікою пап'є-маше. Практична робота: виготовлення декоративної тарілки.

46

 

 

32.

Пап'є-маше. Послідовність виготовлення виробів технікою пап'є-маше. Практична робота: виготовлення декоративної маски.

47

 

 

ЕКСКУРСІЇ.

(1 година)

Учень/учениця:

– має загальні уявлення про організацією праці;

– характеризує види діяльності та результати праці;

– аналізує й узагальнює побачене під час екскурсії.

33.

Екскурсія. Знайомство з представниками різних професій. Підсумок за рік.

48

 

 

           

Календарно-тематичне планування

Фізична культура

4 клас

ІІ семестр – 52 години (3 години на тиждень)

№ з/п

Зміст навчального матеріалу

Стор. зошита

Дата

Примітки

ГАНДБОЛ

(6 годин)

Учень/учениця:

- знають елементи гандболу – ловіння м’яча двома руками; передачі м’яча однією рукою на місці (в парах, трійках, колі); кидок м’яча зігнутою рукою зверху; ведення м’яча правою і лівою рукою;

- застосовує вивчені прийоми в іграх міні-баскетбол та міні-футбол;

- дотримується правил безпеки на заняттях із застосуванням м’ячів та правил міні-футболу та міні баскетболу.

48.

Елементи гандболу. Бесіда «Правила поведінки та техніки безпеки на заняттях з гандболу. Основні правила гри у гандбол». Підготов­чі та загальнорозвивальні вправи. Ведення м’яча. Передача м’яча однією рукою з місця і ловіння двома руками. Рухливі ігри.

 

 

 

49.

П.Б. Елементи гандболу. Бесіда «Ви-датні українські гандболісти». Ве­де-ння м’яча. Передача м’яча однією рукою з місця і ловіння двома руками. Кидок м’яча зігнутою рукою зверху. Рухливі ігри.

 

 

 

50.

Інтерактивний урок з використанням зошита з фізичної культури «Спортивний клуб Фізкультуркіна». Спортивне свято «Славні запорозькі козаки».

22

 

 

51.

П.Б. Елементи гандболу. Бесіда «Ви-датні українські гандболісти». Ве­дення м’яча. Передача м’яча однією рукою з місця і ловіння двома руками. Кидок м’яча зігнутою рукою зверху. Рухливі ігри.

 

 

 

52.

П.Б. Елементи гандболу. Підготовчі та загальнорозвивальні вправи. Ве­дення м’яча. Передача м’яча однією рукою з місця і ловіння дво­ма руками в русі. Кидок м’яча у ворота з місця та з 2—3-х кроків. Рухливі ігри.

 

 

 

53.

Інтерактивний урок з використанням зошита з фізичної культури «Спортивний клуб Фізкультуркіна». Вплив фізичних вправ на розвиток дихальної системи.

23 – 25

 

 

ФУТБОЛ.

(24 години)

Учень/учениця:

- знають елементи футболу – зупинки м’яча стегном; ведення м’яча вивченими способами з обведенням стійок, “вісімкою”, по колу;

- виконують удари вивченими способами на точність; фінти “відходом”, “ударом”, “зупинкою”;

- виконують віднімання м’яча вибиванням у суперника, коли той рухається назустріч.

54.

П.Б. Елементи футболу. Бесіда «Пра-вила безпеки під час занять з фут­болу». Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи. Ведення м’яча вивченими способами з обведенням стійок «вісімкою», по колу. Вкидання м’яча в ноги партнеру. Тактична підготовка.

 

 

 

55.

П.Б. Бесіда «Видатні футболісти Ук-раїни». Підготовчі та загальнороз­вивальні вправи. Ведення м’яча «вісімкою». Жонглювання м’ячем. Віднімання м’яча вибиванням у суперника, коли той рухається назустріч.

 

 

 

56.

Інтерактивний урок з використанням зошита з фізичної культури «Спортивний клуб Фізкультуркіна». Поради Фізкультуркіна для профілактики захворювання.

26 – 27

 

 

57.

П.Б. Основні правила гри у футбол. Підготовчі та загальнорозвиваль­ні вправи. Фінти «відходом», «ударом», «зупинкою». Віднімання м’яча вибиванням у суперника. Рухлива гра.

 

 

 

58.

П.Б. Підготовчі та загально-розвивальні вправи. Ведення м’яча. Фінти «відходом», «ударом», «зупинкою». Зупинки м’яча стегном. Від­німання м’яча вибиванням у суперника. Рухлива гра.

 

 

 

59.

Інтерактивний урок з використанням зошита з фізичної культури «Спортивний клуб Фізкультуркіна». Вплив фізичних вправ на розвиток кістково-м’язової системи.

28 – 29

 

 

60.

П.Б. Підготовчі та загально-розвивальні вправи. Ведення м’яча. Фінти «відходом», «ударом», «зупинкою». Зупинки м’яча стегном. Від­німання м’яча вибиванням у суперника. Рухлива гра.

 

 

 

61.

П.Б. Підготовчі та загальнороз-вивальні вправи. Фінти. Зупинка м’яча стегном. Удари по м’ячу вивченими способами на точність. Рух­лива гра.

 

 

 

62.

Інтерактивний урок з використанням зошита з фізичної культури «Спортивний клуб Фізкультуркіна». Харчування.

30 – 32

 

 

63.

П.Б. Підготовчі та загальнороз-вивальні вправи. Ведення м’яча вивче­ними способами. Зупинки м’яча стегном. Удари вивченими спо­собами на точність. Фінти. Рухлива гра.

 

 

 

64.

П.Б. Підготовчі та загальнороз-вивальні вправи. Ведення м’яча. Відні­мання м’яча вибиванням у суперника. Удари вивченими спосо­бами на точність. Рухливі ігри.

 

 

 

65.

Інтерактивний урок з використанням зошита з фізичної культури «Спортивний клуб Фізкультуркіна». Фізична активність та харчування.

33 – 34

 

 

66.

П.Б. Підготовчі та загальнороз-вивальні вправи. Вправи для координа­ції рухів. Удари на точність. Відволікальні дії. Рухливі ігри.

 

 

 

67.

П.Б. Підготовчі та загальнороз-вивальні вправи. Вправи для координа­ції рухів. Удари на точність. Відволікальні дії. Рухливі ігри.

 

 

 

68.

Інтерактивний урок з використанням зошита з фізичної культури «Спортивний клуб Фізкультуркіна». Школа лікаря Плоскостопа.

35

 

 

69.

П.Б. Підготовчі та загальнороз-вивальні вправи. Вправи для м’язів сто­пи. Удари на точність. Віднімання м’яча вибиванням у суперника. Використання вивчених прийомів у грі. Стрибок у довжину з міс­ця (орієнтовний навчальний норматив).

 

 

 

70.

П.Б. Підготовчі вправи. Загальнороз-вивальні вправи біля гімнастичної стінки. Вправи для зміцнення м’язів стопи. Стрибки через скакал­ку на двох ногах за 1 хв (орієнтовний навчальний норматив). Уда­ри по м’ячу на точність. Ігри для навчання техніки гри у футбол.

 

 

 

71.

Інтерактивний урок з використанням зошита з фізичної культури «Спортивний клуб Фізкультуркіна». Сучасні Олімпійські ігри.

36 – 37

 

 

72.

П.Б. Підготовчі вправи. Загальнороз-вивальні вправи біля гімнастичної стінки. Вправи для зміцнення м’язів стопи. Стрибки через скакал­ку на двох ногах за 1 хв (орієнтовний навчальний норматив). Уда­ри по м’ячу на точність. Ігри для навчання техніки гри у футбол.

 

 

 

73.

П.Б. Підготовчі вправи. Загальнороз-вивальні вправи на гімнастичній лаві. Елементи футболу. Удари по нерухомому м’ячу одним із ви­вчених способів (орієнтовний навчальний норматив і вимога). Рухлива гра.

 

 

 

74.

Інтерактивний урок з використанням зошита з фізичної культури «Спортивний клуб Фізкультуркіна». Олімпійська символіка.

38 – 39

 

 

75.

П.Б. Підготовчі вправи. Загальнороз-вивальні вправи. Рухлива гра «Не давай м’яча ведучому». Ігри для навчання техніки гри у футбол.

 

 

 

76.

П.Б. Міні-футбол у школі.

 

 

 

77.

Інтерактивний урок з використанням зошита з фізичної культури «Спортивний клуб Фізкультуркіна». Спортивний коментатор.

40

 

 

ТУРИЗМ.

(6 годин)

Учень/учениця:

- здійснює рух у похідному строю, зміну темпу руху; подолання природних перешкод;

- застосовує найпростіші прийоми самоконтролю під час туристської подорожі;

- обґрунтовує визначення місця для відпочинку та туристського бівуаку;

- дотримується правил рухливих і спортивних  ігор (за спрощеними правилами) та  правил безпеки під час їх проведення; правил техніки безпеки під час туристичної подорожі; вимог  гігієни туриста.

78.

П.Б. Туризм. Правила техніки безпеки під час занять туризмом. Гігієна туриста. Загальні гігієнічні вимоги. Підготовка групового та осо­бистого спорядження до туристичного походу. Упакування спо­рядження та укладання рюкзака. Рух у похідному строю зі зміною темпу руху.

 

 

 

79.

П.Б. Туризм. Комплектація похідної аптечки. Ходьба й біг по пересіч­ній місцевості. Подолання умовного болота «по купинах». Підлаз, перелаз через повалене дерево. Рух у похідному строю, зі зміною темпу руху.

 

 

 

80.

Інтерактивний урок з використанням зошита з фізичної культури «Спортивний клуб Фізкультуркіна». Олімпійці-земляки.

41

 

 

81.

П.Б. Туризм. Рух у похідному строю зі зміною темпу руху. Укладання рюкзака. Подолання «умовного болота» по купинах. Підлізання та перелізання через повалене дерево (орієнтовний навчальний норматив).

 

 

 

82.

Інтерактивний урок з використанням зошита з фізичної культури «Спортивний клуб Фізкультуркіна». Контроль за навантаженням.

42 – 43

 

 

83.

П.Б. Марш «Стежками здоров’я». Одноденна туристська подорож.

 

 

 

ВПРАВИ ДЛЯ ОВОЛОДІННЯ НАВИЧКАМИ ПЕРЕСУВАНЬ.

(5 годин)

Учень/ учениця:

- виконує:  ходьбу по спіралі; шеренговим кроком; ходьбу зі зміною напрямку за зоровим сигналом;

- біг   із різних вихідних положень (сидячи спиною до напрямку бігу, лежачи на спині тощо), біг по слабопересіченій місцевості до 1000 м; біг з подоланням перешкод вертикальних (висотою до 60 см) та горизонтальних (шириною до 1 м); біг із зміною швидкості та напрямку за зоровим сигналом; біг 30 м з низького старту; біг по прямій; фінішування; біг зі зміною лідера;

- танцювальні кроки: «галоп», «полька на місці»; ;основні кроки з носка та на повну стопу танцю – модерн; ритмічні завдання (поєднання кроків і рухів під музичний супровід);

- лазіння та перелізання: лазіння по вертикальному канату у три прийоми; лазіння по горизонтальному канату; подолання лазінням, перелізанням та підповзанням смуги із 5-7 перешкод;

- дотримується правил безпеки під час занять, пов’язаних з пересуваннями.

84.

П.Б. Підготовчі та загальнороз- вивальні вправи. Біг ЗО м із низького старту. Біг по прямій, фінішування. Спеціальні вправи бігуна. Вправи з малим м’ячем: метання малого м’яча «із-за голови через плече» на дальність.

 

 

 

85.

Інтерактивний урок з використанням зошита з фізичної культури «Спортивний клуб Фізкультуркіна». Спорт і юмор.

44

 

 

86.

П.Б. Підготовчі та загально роз-вивальні вправи. Бесіда «Символіка Олімпійських ігор». Метання малого м’яча «із-за голови через плече» на дальність (орієнтовний навчальний норматив і вимога). Стрибок у довжину з розбігу.

 

 

 

87.

П.Б. Підготовчі та загальнороз-вивальні вправи. Біг по прямій, фінішу­вання. Стрибок у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги». Стрибок у висоту способом «переступання» (орієнтовний на­вчальний норматив). Рухливі ігри.

 

 

 

88.

Інтерактивний урок з використанням зошита з фізичної культури «Спортивний клуб Фізкультуркіна». Ми туристи.

45

 

 

ВПРАВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ.

(11 годин)

Учень/учениця:

- застосовує вправи для розвитку:

— швидкості – біг з високим підніманням стегна через предмети (кубики, набивні м’ячі тощо); біг з різних вихідних положень на дистанцію 10-15 м;

прискорення до 15 м; біг з гори у максимальному темпі; прискорення за сигналом; багатократні кидки м’яча у стіну в максимальному темпі;

— гнучкості – у положенні лежачи на спині одночасне відведення рук і ніг назад; вправи на розтягування в парах; пружинчасті похитування у положенні “шпагат” (у різних площинах); нахили тулуба назад у різних вихідних положеннях (із допомогою); пружинчасті нахили тулуба із різних вихідних положень;

— сили – загальнорозвивальні вправи з набивними м’ячами (вага – 1 кг), з гантелями (вага – 500 г); намотування на горизонтально розташовану палицю мотузки з вантажем на кінці; сидячи згинання та розгинання рук в упорі ззаду (руки на гімнастичній лаві); утримування ніг під кутом 45 градусів у положенні лежачи на спині; вистрибування із положення присіду; лазіння по гімнастичній стінці або  підтягування на гімнастичній лаві  з додатковим обтяженням; передачі набивного м’яча із різних вихідних положень; стрибки по розмітках у присіді; застрибування на складені купою мати з наступним зіскоком;

— витривалості – повторний біг 3-5 х 30м (із збереженням або зменшенням інтервалу відпочинку); стрибки зі скакалкою до 2 хв. (у темпі 110-120 стрибків на хвилину);

— координації – довільне подолання поодиноких перешкод; подолання смуги перешкод (разом з  акробатичними елементами, висами перелізаннями, підлізанннями); вправи з асиметричними рухами руками і ногами; підкидання і ловіння м’яча після виконання різноманітних рухових дій (присідань, поворотів, перекидів, перекатів тощо);

- демонструє безпечний рівень фізичної підготовленості;

- дотримується умов виконання тестових вправ.

89.

П.Б. Підготовчі та загально роз-вивальні вправи. Визначення резерв­них можливостей та динаміки змін показників розвитку фізичних якостей учнів: швидкості. Рухливі ігри.

 

 

 

90.

П.Б. Загальнорозвивальні вправи. Визначення резервних можливостей та динаміки змін показників розвитку фізичних якостей учнів: гнучкості. Рухливі ігри.

 

 

 

91.

Інтерактивний урок з використанням зошита з фізичної культури «Спортивний клуб Фізкультуркіна». Туристичний похід.

46

 

 

92.

П.Б. Загальнорозвивальні вправи. Визначення резервних можливостей та динаміки змін показників розвитку фізичних якостей учнів: сили. Рухливі ігри.

 

 

 

93.

Інтерактивний урок з використанням зошита з фізичної культури «Спортивний клуб Фізкультуркіна». Підсумки роботи спортивного клубу.

47

 

 

94.

П.Б. Загальнорозвивальні вправи. Визначення резервних можливостей та динаміки змін показників розвитку фізичних якостей учнів: спритності. Рухливі ігри.

 

 

 

95.

П.Б. Загальнорозвивальні вправи. Визначення резервних можливостей та динаміки змін показників розвитку фізичних якостей учнів: швидкісно-силових якостей. Рухливі ігри.

 

 

 

96.

Інтерактивний урок з використанням зошита з фізичної культури «Спортивний клуб Фізкультуркіна».

48

 

 

97.

П.Б. Фізкультурно-спортивне свято «Веселий стадіон».

 

 

 

08.

П.Б. Підсумковий урок. Узагаль-нення знань і вмінь.

 

 

 

99.

Інтерактивний урок з використанням зошита з фізичної культури «Спортивний клуб Фізкультуркіна». Підсумковий урок.

 

 

 

 

Подобається