Фізичне виховання з професійно-прикладною спрямованістю учнів із вадами розумового розвитку в навчально-реабілітаційному центрі

О. А. Балим

КЗО "КБНРЦ "Перлина"ДОР" (м. Кривий Ріг, Україна)

В. І. Марчик

Криворізький державний  педагогічний університет (м. Кривий Ріг, Україна)

ФІЗИЧНЕ  ВИХОВАННЯ  З  ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЮ

СПРЯМОВАНІСТЮ  УЧНІВ  ІЗ  ВАДАМИ  РОЗУМОВОГО  РОЗВИТКУ

В  НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОМУ  ЦЕНТРІ

А. А. Балым

КЗО" КМУРЦ«Перлина»ДОР" (г. Кривой Рог, Украина)

В. И. Марчик

Криворожский государственный педагогический университет

(г. Кривой Рог, Украина)

ФИЗИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ  С  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПРИКЛАДНОЙ  НАПРАВЛЕННОСТЬЮ  УЧАЩИХСЯ С  НЕДОСТАТКАМИ  

УМСТВЕННОГО  РАЗВИТИЯ  В  УЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОМ   

ЦЕНТРЕ

О. A. BALYM

CSR KBNRTS «Pearl» DOR (Krivoy Rog, Ukraina)

V. I. Marchyk

Kryvyi Rih Pedagagical Of State University (Krivoy Rog, Ukraina)

PHYSICAL EDUCATION OF PROFESSIONAL-APPLIED

ORIENTATION OF STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

IN EDUCATIONAL AND REHABILITATION CENTER

Анотація. В статті представлені теоретичні та практичні відомості про

підвищення ефективності навчання учнів з особливими потребами  у       

формуванні рухових якостей, вмінь та навичок, що відіграють значну роль у

професійній підготовці під час навчально-виховного процесу з фізичного

виховання.

Під час проведення уроку фізичної культури на етапі вдосконалення раніше

вивчених вправ рекомендується учнів розподіляти відповідно до профілів       

їхніх професій на відділення, в яких вони будуть виконувати диференційовані

завдання, що спрямовані на формування вмінь і якостей, значущих  для     

конкретних професій.

Ключові слова: фізичне виховання, вади розумового розвитку, професійно-

прикладна спрямованість.

Аннотация. В статье представлены теоретические и практические сведения о

повышении эффективности обучения учащихся с особыми потребностями в

формировании двигательных качеств, умений и навыков, которые играют

значительную роль в профессиональной подготовке во время учебно-

воспитательного процесса по физическому воспитанию. Во время проведения

урока физической культуры на этапе совершенствования ранее изученных

упражнений рекомендуется учеников распределять в соответствии с профилями

их профессий на отделения, в которых они будут выполнять

дифференцированные задания, направленные на формирование умений и

качеств, значимых для конкретных профессий.

Ключевые слова: физическое воспитание, недостатки умственного развития,

профессионально-прикладная направленность.

Summary. The article presents theoretical and practical information on

improving the efficiency of students with disabilities in the formation of motor

skills, abilities and skills that play a significant role in the training during the

educational process of physical education. During the lesson of physical training

during exercises improve studied previously encouraged the students to distribute

profiles according to their professions at the office, where they will perform

differentiated tasks aimed at the development of skills and qualities important for

specific professions.

Keywords: physical education, mental development defects, professional and

applied focus.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасне виробництво

ставить перед закладами, що утримують дітей з особливими потребами,

завдання забезпечувати якомога високий рівень загального розвитку своїх

вихованців, у тому числі розвитку їхнього фізичного потенціалу. Фізичний стан

і  рухові дії дитини з обмеженими можливостями значною мірою визначають її

дієздатність у навчанні та праці. За допомогою спеціально дібраних вправ і

методів фізичного виховання можна коригувати вади фізичного і психічного

розвитку учнів та формувати рухові якості, вміння і навички, що відіграють

значну роль у професійній підготовці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання

даної проблеми. У своїй роботі Г. М. Гончаренко висвітлює роль навчання для

розвитку пізнавальної активності осіб з вадами розумового розвитку і надає

обґрунтування експериментального дослідження особливостей пізнавальної

активності розумово відсталих учнів [1, с. 350]. При систематичних заняттях

діти з обмеженими можливостями досить ефективно освоюють навички, а

також одержують оптимальну функціональну підготовку, тому фізична

культура має великі можливості для корекції і вдосконалення моторики таких

дітей [6, с. 88]. У процесі виконання фізичних вправ в учнів із вадами

розумового розвитку спостерігаються певні відмінності, які визначають

специфіку підходу до організації й проведення занять та методики навчання

руховим діям [9]. Корекційно-реабілітаційна і профілактична робота з дітьми,

підкреслюється в роботі, повинна проводитися протягом року у процесі всієї

навчально-виховної роботи спеціального навчального закладу [2, с. 86].

Чайко Н. А. наводить результати представленої корекційно-розвиваючої

програми для розвитку координаційних здібностей у дітей з інтелектуальною

недостатністю. Програма рекомендована для застосування в спеціальних

установах компенсаторного типу для дітей з порушеннями інтелектуального

розвитку [8,с. 278]. В роботі представлено розроблено програму для

використання у дітей  з розумовою відсталістю з адаптивної фізичної культури

[5, с. 200]. Реабілітаційна робота, зазначає автор, спрямована на всебічну

допомогу дітям з обмеженими фізичними можливостями для досягнення ними

максимально можливої професійної та соціальної повноцінності [3, c. 212].

Систематична і науково обґрунтована діагностика індивідуальних

особливостей, трудових можливостей, нахилів, інтересів учнів з розумовими

вадами є вагомим показником для визначення профілів їх майбутньої

спеціалізації [7]. Наявність відхилень у розумовому розвитку позначається в

тому, що вибір професії для розумово відсталих учнів, як і для інших дітей з

відхиленнями у розвитку, звужується до працевлаштування за обмеженою

кількістю доступних їм спеціальностей. Тому головним напрямком

профорієнтаційної роботи є виховання в учнів інтересів і схильностей до

рекомендованих видів праці при обліку їх потенційних можливостей, реалізація

яких забезпечується  корекційним  характером  навчання [4].

Мета дослідження. Висвітлити роль професійно-прикладної підготовки

на уроках фізичної культури учнів з вадами розумового розвитку в процесі

підготовки до тих професій, яким їх навчають.

Завдання дослідження. Узагальнити відомості, що торкаються питання

професійно-прикладної спрямованості фізичного виховання учнів з вадами

розумового розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для дітей з розумовими вадами

уроки фізичної культури мають свою специфіку, зумовлену особливостями їх

розвитку.

Значній частині учнів з вадами розумового розвитку властива знижена

фізична працездатність. Однією з основних причин низької працездатності і

продуктивності праці є швидке настання втоми. Наявні порушення серцево-

судинної, дихальної, вегетативної систем призводять до аритмії, порушень

частоти, глибини і ритму дихання, неузгодженості дихального акту  з  

руховими діями. У дітей спостерігаються відставання в показниках фізичного

розвитку відносно вікової норми, непропорційна будова тіла, різні відхилення в

поставі тощо [10].

Ефективність методики навчання фізичних вправ залежить від того, як

здійснюється педагогічне керівництво пізнавальною діяльністю учнів,

пов’язаною з усвідомленням рухового завдання, доцільним плануванням

рухового акту, сприйманням і корекцією процесу виконання дії, кінцевою її

оцінкою. Особистий досвід свідчить, що завдяки  стимулюванню активної

пізнавальної діяльності учнів з обмеженими можливостями досягається більш

швидке та якісне оволодіння руховим діями. Учні зосереджують свою увагу

на пізнанні власних рухів, якщо ставити перед ними завдання стежити за своїми

рухами, помічати й виправляти помилки.

Урокам фізкультури належить провідна роль у професійно-прикладній

спрямованості фізичного виховання (ППФВ) учнів 5–9 класів навчально-

реабілітаційного центру. З вирішенням навчально-виховних і корекційно-

розвиваючих завдань на уроках здійснюється цілеспрямована фізична

підготовка учнів до тих професій, яким їх навчають при цьому здійснення

ППФВ не вимагає зміни структури уроків фізкультури, а передбачає лише

диференційоване дозування матеріалу програми і методів навчання.

На наших уроках професійно-прикладні загально розвиваючі вправи без

предметів і з предметами використовуються, як правило, у підготовчій частині

уроку, а вправи на гімнастичних снарядах (лаві, колоді, стінці, канаті),

легкоатлетичні вправи, рухливі та спортивні ігри учні виконують в основній

частині уроку.

За умови, коли всі учні класу навчаються, наприклад, одному профілю

професій або ж професій однієї групи, в підготовчій і основній частинах уроку

використовують вправи і методи, які формують потрібні уміння та якості.

 Наприклад, в учнів, які навчаються професії столяра, вправи професійно-

прикладної спрямованості розвивають силу, силову витривалість, здатність

тривалий час виконувати рухові дії у положенні нахиленого вперед тулуба,

спритність рухів, а також сприяють розвитку функції вестибулярного апарату,

витривалості до статичних навантажень (особливо м’язів спини), взаємодії

обох рук. Якщо ж у класі є учні двох груп професій, наприклад швачки і

столяра, то в підготовчій частині учні виконують комплекси загально

розвиваючих вправ, що включають професійно значущі вправи як для одних,

так і для других. На першому етапі основної частини уроку, коли вивчаються

нові вправи, всі учні під безпосереднім керівництвом учителя опановують нові

дії.

А на етапі вдосконалення раніше вивчених вправ учнів розподіляємо на два

відділення відповідно до профілів їхніх професій. Учні кожного із відділень

виконують диференційовані завдання, що спрямовані на формування вмінь і

якостей, значущих для конкретних професій. Керівництво заняттями в одному

з відділень здійснює вчитель, який бере те відділення, учні якого виконують

технічно складніші вправи або де наявна небезпека травматизму. Організацію

занять вправами у другому відділенні під загальним контролем учителя

здійснюється учнем, призначений вчителем. З метою розвитку таких якостей,

як  швидкість рухів і витривалість організму до фізичних навантажень, можна

використовувати спільні для всіх учнів рухливі або спортивні ігри.  А для розвитку спеціальної спритності і взаємодії рук, наприклад, у швачок і палітурників, з учнями цього відділення окремо проводять ігри і вправи, що сприяють  розвитку саме цих якостей.

У заключній частині уроку, якщо учнів класу ділили на відділення, їх

об’єднують, і вони виконують вправи, спрямовані  на  поступове зниження

фізичних і психічних навантажень і приведення організму у заспокійливий стан.

Слід відзначити, що існує взаємозв’язок корекційно-виховної роботи,

яка проводиться у процесі занять фізкультурою і у процесі професійно-

трудового навчання. Оскільки багато видів праці виконується в одноманітній

позі, то оволодіння руховими діями і розвиток фізичних якостей обмежується

формуванням навичок у межах трудових операцій. За такими обставинами

лише при вмілому поєднанні засобів фізичного виховання з професійно-

прикладним спрямуванням і праці можна домогтися всебічного та гармонійного

фізичного розвитку учнів і, водночас, підвищення рівня їхньої професійно-

трудової підготовки.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Головним принципом

фізичного виховання учнів 5–9 класів з вадами розумового розвитку в

навчально-реабілітаційному центрі визначає зміст та методика викладання

уроків фізичної культури у поєднанні корекційно-розвиваючими вправами та

вправами професійно-прикладної спрямованості з метою розвитку професійно

значущих рухових умінь і фізичних якостей.

Основний напрямок роботи стосується комплексних фізкультурно-оздоровчих

заходів фізичного виховання з професійно-прикладною спрямованістю та

трудового навчання у навчально-виховному процесі навчально-реабілітаційних центрів.

Література :

1. Гончаренко, Г. М. Обґрунтування експериментального дослідження

особливостей пізнавальної активності розумово відсталих учнів на уроках фі-

зики / Г. М. Гончаренко // Педагогіка і сучасні аспекти фізичного виховання :

ІI Міжнар. наук.-практ. конф., (21–22 квітня 2016 року) : зб. наук. праць /

за заг. ред. Ю. О. Долинного. – Краматорськ : ДДМА, 2016. – С. 350–259.

2. Гуменюк, В. О. Здоров’язбережувальні технології як умова формування  культури  здоров’я  школярів  спеціальної  школи-інтернату  /

В. О. Гуменюк // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології:

реалії і перспективи : ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції, (Полтава, 24 листопада 2016 р.) : матеріали конференції. –

Полтава: ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка, 2016. – С. 86–88.

3. Долинний, Ю. О. Сутність реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими

фізичними можливостями / Ю. О. Долинний // Педагогіка і сучасні аспекти

фізичного виховання : збірник наукових праць I Міжнародної науково-

практичної  конференції  (16–17  квітня  2015року)  /  за  заг.  ред.

Ю. О. Долинного. – Краматорськ : ДДМА, 2015. – Т. 1. С. – 208–213.

4. Озимок, Е. В. Социализация и профориентация учащихся с интеллектуальной недостаточностью [Електронний ресурс] / Е. В. Озимок. – Режим доступу:

http://урок.рф/library/«sotcializatciya_i_proforientatciya_uchashihsya_s_intellek_0

63244.html

5. Поконова, Т. Л. Программа адаптивного физического воспитания мелкой моторики у школьников с умственной отсталостью / Т. Л. Поконова /

Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно

розвиненої особистості : IIІ міжн. науково-практичної онлайн-конференції

(Слов’янськ, Україна, 24–25 березня 2016 р.) : збірник статей в 2 т. / за ред.

В. М. Пристинського, О. І. Федорова. – Слов’янськ : ДВНЗ «Донбаський

державний педагогічний університет», 2016. – Т. 2. – С. 196–200.

6. Потапова, А. Є. Особливості фізичного виховання дітей з обмеженими

можливостями / А. Є. Потапова, О. В. Донець / Фізична реабілітація та

здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи : ІІ Всеукраїнської

науково-практичної  інтернет-конференції, (Полтава, 24 листопада 2016 р.) :

матеріали конференції. – Полтава : ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка, 2016. –

С. 182–184.

7. Розумово відсталі діти [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.studfiles.ru/preview/5187565/page:6/

8. Чайко, Н. А. Адаптивная физическая культура в воспитании коорди-

нации движений у детей с легкой степенью умственной отсталости /

Н. А. Чайко / Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні

гармонійно розвиненої особистості : IIІ міжн. науково-практичної онлайн-

конференції (Слов’янськ, Україна, 24–25 березня 2016 р.) : збірник статей

в 2 т. / за ред. В. М. Пристинського, О. І. Федорова. – Слов’янськ : ДВНЗ

«Донбаський державний педагогічний університет», 2016. – Т. 2. – С. 275–278.

9. Чернявська, О. Особливості фізичного розвитку і рухових здібностей

дітей з розумовими вадами [Електронний ресурс] / Олена Чернявська. – Ре-

жим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/fvs/2008_3/1/Cherniavska.pdf

10. Фізична культура для дітей з розумовими вадами (програма) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://da.coolreferat.com.ua/nuda/fizichne-vihovannya-ye-skladovoyu-chastinoyu-

vsiyeyi-sistemi-n/main.html

References

1. Honcharenko, H. M. Justification pilot study of cognitive activity

characteristics  of  mentally  retarded  students  in  physics  lessons  /

H. M. Honcharenko / Pedagogy and modern aspects of physical education : II

Mizhnar. nauk.-prakt. konf., (21–22 kvitnya 2016 roku) : zb. nauk. prats' / za zah.

red. Yu. O. Dolynnoho. – Kramators'k : DDMA, 2016. – Р. 350–259.

2. Humenyuk, V. O. School health technology as a condition for creating a

culture of health of students of special boarding school / V. O. Humenyuk / Physical

rehabilitation and School health Technology: Realities and Prospects :

II Vseukrayins'koyi  naukovo-praktychnoyi  internet-konferentsiyi,  (Poltava,

24 lystopada 2016 r.) : materialy konferentsiyi. – Poltava : PoltNTU im. Yuriya

Kondratyuka, 2016. – Р. 86–88.

3. Dolynnyy, Yu. O. Essence rehabilitation of children with disabilities / Yu.

O. Dolynnyy / Pedagogy and modern aspects of physical education: zbirnyk

naukovykh pratsʹ I Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (16–17

kvitnya 2015roku) / za zah. red. Yu. O. Dolynnoho. – Kramatorsʹk : DDMA,

2015. – T. 1. – S. 208–213.

4. Ozymok, E. V. The Socialization and proforyentatsyya uchaschyhsya with

intellectual insufficiency [Elektronnyy resurs] / E. V. Ozymok. – Rezhym dostupu:

http://урок.рф/library/«sotcializatciya_i_proforientatciya_uchashihsya_s_intellek_0

63244.html

5. Pokonova, T. L. The program adaptive of physical education the shallow

motility in students with mental backward / T. L. Pokonova / The interaction of

spiritual and physical education in the formation of harmoniously developed

personality : III mizhn. naukovo-praktychnoyi onlayn-konferentsiyi (Slov«yans'k,

Ukrayina, 24-25 bereznya 2016 r.) : zbirnyk statey v 2 t. / za red.

V.M. Prystyns'koho, O.I. Fedorova. – Slov«yans'k : DVNZ «Donbas'kyy

derzhavnyy pedahohichnyy universytet», 2016. – T. 2. – Р. 196–200.

6. Potapova, A. Ye. Features of physical education of children with

disabilities / A. Ye. Potapova, O. V. Donets' / Physical rehabilitation and School

health Technology: Realities and Prospects : II Vseukrayins'koyi naukovo-

praktychnoyi internet-konferentsiyi, (Poltava, 24 lystopada 2016 r.) : materialy

konferentsiyi. – Poltava : PoltNTU im. Yuriya Kondratyuka, 2016. – Р. 182–184.

7. Mentally retarded children [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu

http://www.studfiles.ru/preview/5187565/page:6/

8. Chayko, N. A. Adaptive physical training in the education of motor

coordination in children with mild mental retardation / N. A. Chayko / The

interaction of spiritual and physical education in the formation of harmoniously

developed personality : III mizhn. naukovo-praktychnoyi onlayn-konferentsiyi

(Slov«yans'k, Ukrayina, 24-25 bereznya 2016 r.) : zbirnyk statey v 2 t. / za red.

V. M. Prystyns'koho, O. I. Fedorova. – Slov«yans'k : DVNZ «Donbas'kyy

derzhavnyy pedahohichnyy universytet», 2016. – T. 2. – Р. 275–278.

9. Chernyavs ʹ ka, O. Features of physical development and motor skills of

children with mental disabilities [Elektronnyy resurs] / Olena Chernyavsʹka. –

Rezhym dostupu:

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/fvs/2008_3/1/Cherniavska.pdf

10. Physical education for children with mental disabilities (program)

[Elektronnyy resurs] / Olena Chernyavsʹka. – Rezhym dostupu :

http://da.coolreferat.com.ua/nuda/fizichne-vihovannya-ye-skladovoyu-chastinoyu-

Подобається