8 клас. 49 урок. МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ (з використанням матеріалів екологічних екскурсій, власних видеоматеріалів та картографічного тесту Globe)

 

Тема. Моніторинг навколишнього середовища в Україні. Основні захо­ди щодо раціонального використання та охорони навколишнього сере­довища в Україні

Навчальна мета: ознайомити учнів зі змістом та організацією моніто­рингу навколишнього середовища в Україні; сформувати розуміння не­обхідності даного виду комплексних наукових досліджень.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок з використанням матеріалів навчальних екологічних екскурсій

Обладнання: підручник, атлас, карти природно-заповідного фонду Ук­раїни, природоохоронної діяльності.

Опорні та базові поняття: моніторинг, фоновий моніторинг, базовий моніторинг, оперативний моніторинг.

 

ХІД УРОКУ

 

І.    Організаційний момент

 

II.   Мотивація навчальної діяльності та актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

Запитання

 відповідає

Зразок відповіді

У ході учительській презентації про свої власне відчуття ідеалістичної природи

вчитель

VTS_04_4.VOB___01 Ідеалістичне уявлення про природу. аvi 2:50

У ході учительській презентації про реалії хижацької експлуатації природи та теми уроку

вчитель

VTS_04_5.VOB___02 Реалії сьогодення тема уроку. Avi  0:30

У ході учнівських відповідей на питання

 

 

Складіть схему загального поділу природних ресурсів на групи.

учень

 

 

 

 

Що називається природними ресурсами? Наведіть приклади. Продемонструйте їх на карті

учень

учень

 

Природні ресурси - це компоненти природи, які вико­ристовуються чи можуть бути використані для вироб­ництва чи задоволення потреб людини. Природні ресурси поділяють на мінеральні, водні, кліматичні, земельні, рекреаційні та інші.

Наприклад, мінеральні ресурси України представлені кам’яним вугіллям Донбасу та залізними рудами Криворіжжя. Водні ресурси зосередженні у річках України, особливо Дніпрі. Земельні ресурси України характеризуються чорноземами степової природної зони 

Що називається природними умовами? Наведіть приклади. Продемонструйте їх на карті

учень

 

учень

 

Природні умови - це певне поєднання елементів при­роди, в яких розвивається органічний світ, живе і госпо­дарює людина у різних частинах земної кулі. Вони можуть сприяти цій діяльності, бути нейтральними або ускладнювати її. Наприклад, засушливість південних районів України спричиняє потребу зрошення полів. На Поліссі, територія якого надмірно зволожується і за­болочується, слід проводити осушення. В гірських райо­нах Карпат, через які прокладено важливі залізниці, ав­томобільні магістралі й трубопроводи, необхідні додат­кові витрати на обслуговування транспортних шляхів. Інший приклад: велика кількість опадів у поєднанні з гірським рельєфом, малопотужними ґрунтами і вируба­ними лісами можуть призводити до затоплення значних територій, що часто трапляється в Передкарпатті і Закарпатті.

Яке природокористування називається раціональним?

учень

 

учень

 

Сукупність усіх форм впливу людини на природне середовище і заходів, спрямованих на його збереження, називають природокористуванням. Раціональне природокористування передбачає таке використання ресурсів, при якому людина отримує необхідні їй природні багатства, а природному середовищу не завдається шкода. Наприклад, понад 150 років тому на заході Франції люди засадили соснами піщані пасма і болота. Нині уздовж узбережжя Атлантичного океану на місці пустищ на сотні кілометрів простягаються чудові соснові ліси. В Японії і Філіппінах на схилах гір створені високопродуктивні тераси для вирощування рису. В Ізраїлі на безводні та безплідні землі проведені зрошувальні канали, і тепер у пустелі вирощують фрукти та овочі. На жаль, приклади нераціонального природокористування значно чисельніші

Які особливості природокористування проявляються в Україні?

учень

 

учень

 

учень

 

Загалом в Україні переважало нераціональне природокористування, яке не забезпечувало збереження природного середовища. Часто воно зводилося до хижацького вичерпування природних ресурсів, масового неконтрольованого забруднення довкілля та суцільного знищення природних ландшафтів. Унаслідок цього нині багато компонентів природного середовища в Україні перебувають у пригніченому стані, їх здатність до самовідновлення послаблена. Подібна ситуація характерна для багатьох країн світу. Подальший розвиток національних економік за таким зразком призвів би до самознищення людського суспільства.

 ІІІ. Вивчення нового матеріалу

У ході навчальних завдань

 відповідає

Відповідь учня

Користуючись текстом підручники стр. 267, § 49, знайдіть визначення поняття Екологічний моніторинг, або моніторинг навколишнього середовища

 учень

Моніторинг навколишнього середовища - система спостере­жень і контролю за станом природних і антропогенних ланд­шафтів, процесами та явищами, що в них відбуваються, з метою прогнозування їх змін та розробки рекомендацій щодо запобіган­ня негативним наслідкам.

Моніторингові дослідження повинні проводитись регулярно.

Узагальнення 

 учень

Екологічний моніторинг – це система спостережень, збирання, оброблення, збереження, передавання та аналізу інформації про стан довкілля

Види моніторингу за призначенням

 

 

Фоновий моніторинг

 учень

Фоновий моніторинг здійснюється в еталонних ПК

базовий моніторинг

 учень

базовий моніторинг - у зонах небезпечного виробництва

оперативний моніторинг

 учень

оперативний моніторинг - під час виник­нення кризових чи катастрофічних ситуацій

Узагальнення 

 учень

За призначенням виділяють фоновий, базовий і оперативний моніторинг

 

 

 

 

Моніторинг передбачає спостереження за наявністю у довкіллі хімічних сполук і елементів, електромагнітних, шумових та інших чинників, радіонуклідів, хвороботворних бактерій тощо, порівняння їх кількості з природними чи гранично допустимими показниками. Моніторинг здійснюють за спеціальними програмами на різних постах, стаціонарах, станціях, полігонах – гідрометеорологічних, аерологічних, озонометричних, гідрологічних, морських, сейсмічних, сніголавинних, біологічних, лісових, санітарних. Біологічний моніторинг є невід’ємною діяльністю в об’єктах природно-заповідного фонду, а біосферний – у біосферних заповідниках, які входять в систему міжнародного моніторингу за географічною оболонкою планети. Різні види моніторингу проводяться також на господарських об’єктах – промислових, сільськогосподарських, транспортних, рекреаційних.

 

Запитання

Прізвище учня, що відповідає

Зразок відповіді

1) Гідрологічний моніторинг навколишнього середовища

 

учень

 

учень

 

учень

 

VTS_04_6.VOB____ 03 Гідрологічний моніторинг навколишнього середовища.avi 2:39

 

До джерел забруднення навколишнього середовища належать також очисні споруди міст, полігони твердих побутових відходів. Не­досконалі, а часто зношені фізично водопровідно-каналізаційні систе­ми скидають у природні водойми значну кількість забруднювальних речовин: органічних, нафтопродуктів, нітратів, азоту амонійного тощо (мал. 211). Ці викиди завдають великої шкоди екосистемам водойм, псують водопроводи, поширюють мікроби і призводять до значних матеріальних збитків. Унаслідок просочування шкідливих речовин сміттєзвалищ забруднюються ґрунти та підземні води токсичними речо­винами, знищуються осередки поширення рослин і тварин.

Часто накопичувачами забруднювальних речовин є водосховища, з яких під час підтоплення вони поширюються й на прилеглі тери­торії. Забруднення водосховищ призводить до негативних наслідків для рибного господарства, їхнього органічного світу в цілому.

Першого квітня поточного року групою учнів нашого класу була проведена велосипедна гідрологічна екскурсію на очисну станцію Жовтоводського водоканалу. Ми дізналися, що стічні води нашого міста очищуються від різноманітних забруднювачів. Наприклад очищення від механічних домішок та біологічне знезараження відбувається достатньо якісно. Проте станція не може виділити важкі метали, які все-таки потрапляють у навколишнє середовище, а власне у річку Жовта.

У цей же день ми відвідали сховище шахтних вод, що міститься у так званій балці "Р". У шахті накопичуються підземні води. При цьому вони дуже забруднюються.  Воду з шахти відкачують, а потім транспортують за допомогою трубопроводу у балку "Р". Це призводить до накопичення великої кількості спочатку желеподібного а потім твердого шахтного осаду

2) Моніторинг навколишнього середовища у лісах

на прикладі гірсько-лісових масивів Карпатських гір

учень

 

VTS_04_7.VOB___04 Моніторинг навколишнього середовища у лісах. аvi 1:46

Природні особливості України, тобто рельєф, клімат, ґрунти, зумовили різноманітний склад порід дерев у лісах. В укра­їнських лісах на площі у 10 млн. га зростає понад 25 листяних і хвойних порід, найпоширенішими з яких є сосна, дуб, ялина, бук, береза, вільха і граб. Різноманітними є й лісові угруповання. Найбільшу частку рівнинних лісів охоплюють соснові, сосново-дубові, дубові, дубово-грабові та вільхові угруповання. У південних районах України до дуба і сосни додається біла акація та різні чагарники. А у складі лісів, що ростуть на схилах ярів і балок, так званих байраків, поряд з дубом помітні клен, ясен, берест. В Українських Карпатах великі площі охоплені лісами з ялини, бука та ялиці. У лісах Кримських гір поши­рені дуб пухнастий і скельний, бук східний і лісовий, граб і сосна.

А ось з проблемою площинних вирубок карпатських лісів мені довелося зустрітися під час зимового альпіністського сходження на Говерлу восьмого січня 2009 року. Не зважаючи на особливий статус Карпатського національного парку тут вирубуються цілі ділянки велетенської смереки. Вздовж засніженої стежки на Говерлу було видно залишене гілля та навіть окремі стовбури дерев. На вершину ми зійшли, проте радість перемоги засмучував жаль за порубаний ліс.     

3) Моніторинг навколишнього середовища на метеорологічних станціях

учень

 

VTS_04_8.VOB____05 Моніторинг навколишнього середовища на метеорологічних ста. аvi 1:38

Метеорологічна служба в Україні. Спостереження за погодно-кліматичними умовами є важливою складовою національної геоінформаційної системи. Аналіз результатів метеорологічних спостере­жень дає змогу накопичувати дані про погодні та кліматичні показники, давати оцінку і прогноз небезпечній ситуації загалом в Україні, а також в її окремих регіонах.

В Україні діє мережа метеорологічних станцій і постів, основне призначення яких - проведення систематичних спостережень за станом атмосфери, а також за іншими компонентами природи та за рівнем забруднення довкілля. Спостереження на метеостанціях і постах відбуваються регулярно. Дані про всі метеорологічні елементи збирають кожні три години і передають у бюро погоди. За цими даними складають синоптичні телеграми та синоптичні карти

Наприклад 29 січня 2010 у рамках лижного туристсько-краєзнавчого походу троє учнів нашого класу  Ткаченко Головаха та  Єрмоленко були на Комісарівській  метеорологічній станції. Ми спостерігали як працівники станції визначають величину снігового покриву, температуру повітря, напрямок і силу вітру, хмарність, опади та атмосферний тиск. 

4) Радіаційний моніторинг навколишнього середовища

учень

 

VTS_04_9.VOB____06 Радіаційний моніторинг навколишнього середовища. Avi 2:51

Аварія на Чорнобильській АЕС є яскравим прикладом катастрофічних наслідків техногенної аварії, що фактично безповоротно відбилася на навколишньому при­родному середовищі і здоров'ї населення. Результатом екологічної ка­тастрофи стало фактичне вилучення із системи розселення ряду міст, селищ та сіл, які увійшли в «зону відчуження». Загальна площа цієї небезпечної зони складає 54,6 тис. км2. До неї повністю або частково віднесено територію 74 районів 12 областей України: Київської, Житомирської, Чернігівської, Рівненської, Вінниць­кої, Черкаської, Хмельницької, Івано-Франківської, Волинської, Чернівецької, Сумської, Тернопільської.

Постраждалими від аварії на Чорно­бильській атомній електростанції визнано понад три мільйони осіб, з яких один мільйон – діти. Джерелами опромінення людей вважають радіоактивну хмару (дже­рело нетривалої дії) та радіоактивний слід (джерело тривалої дії). У першому випадку опромінення населення формувалося на 70-90 % за рахунок радіоактивного йоду, а в другому – унаслідок дії радіоізотопів цезію, стронцію, плутонію. Більша части­на постраждалих – люди, які проживали або й дотепер проживають на забруднених територіях. Стан здоров'я людей, які отри­мали опромінення, є незадовільним. Зростає частота захворювання їх на рак щитоподібної залози.

У нашому місті теж є джерела радіаційного забруднення. Вони пов’язані з місцями колишнього видобутку уранових руд. Наприклад у районі шахти "Капітальна" та "Глибока" ми знайшли шматки гірських порід, що випромінювали до 200 мікро рентген за годину. Вимірювання були здійснені двома радіометрами "Белла" та автомобільним. Доречи радіоактивний моніторинг був здійснений і в межах центральної частини міста та нашої школи. Рівень радіації не перевищував природного фонового значення 15-20 мікро рентген за годину. Разом з тим сіро кольорові граніти пам’ятника загиблим воїнам випромінює природну радіацію до 50 мікро рентген за годину.   

Ви вже знаєте що за призначенням моніторинг поділяють на фоновий, базовий і оперативний. А яким є наш шкільний моніторинг

 учень

Учні нашого класу проводили оперативний бо його проводили у зонах небезпечного виробництва

Де проводять фоновий моніторинг?

 учень

Здійснюється в еталонних ПК природно-заповідних територіях

Практична робота №7 Нанесення на контурну карту основних природоохоронних об`єктів України.

 учень

VTS_05_0.VOB____ 07 Практична робота № 7.avi

 

 

Перевірка практичної роботи №7 на площинно-об'єктному тесті Globe

 

 

 учень

Контурна карта та комп'ютер. Площинно-об'єктний тест Globe

8 клас. 49 урок. Моніторинг навколишнього середовища в Україні. 7п

завантажити тест на власний комп'ютер   >

 

 

ІV.  Закріплення вивченого матеріалу

·         Що таке «моніторинг навколишнього середовища»?

·         Які види моніторингу знаєте?

·         Які екологічно небезпечні підприємства є у нашому місті?

·         Назвіть основні природоохоронні території України.  

 

V. Підсумки уроку

 

VI. Домашнє завдання

1.   Опрацювати §49. Практична робота №7

2.   Підготуватися до тематичного оцінювання за темами «Геоекологічна ситуація в Україні», «Використання та охорона природних умов і природних ресурсів».

Подобається