«Розвиток творчого потенціалу учнів через пошуково- дослідницьку роботу в школі»

Дослідницька діяльність - вища форма самоосвітньої діяльності учня. Формування науково-дослідницьких умінь у школярів - процес складний і довготривалий. Він не виникає на порожньому місці і не розвивається сам по собі. Вчитель поступово і методично формує дослідницькі навички, здійснює контроль за виконанням учнями дослідницьких робіт, проводить консультації . Сучасний учитель-професіонал не тільки сам стає дослідником, а й організовує дослідницьку діяльність школярів. Вона допомагає забезпечити активну пізнавальну діяльність учнів, залучає до пошуку вирішення складних, проблемних питань, актуалізуючи знання, виробляючи навички аналізу, уміння абстрагувати, робити висновки, узагальнювати. Готуючи, організовуючи, проводячи дослідницьку діяльність учнів, педагог стимулює творчу активність, емоційне сприйняття, залучає їх у наукову роботу, навчає самостійного пошуку нестандартних рішень.Мета ПДТ – це розвиток творчого потенціалу учня у процесі виконання науково-дослідних робіт у період навчання у школі.Для реалізації поставленої мети в роботі ПДТ «Ерудит» поставлені такі завдання: використання різних форм організації науково-дослідної роботи, як засобу ефективного розвитку творчого потенціалу школяра; створення чіткої структури виконання науково – дослідницької роботи; виявлення провідних мотиваційних факторів науково-дослідної роботи учнів. Об’єктом є творчий потенціал учня.Умови та шляхи, які потрібні для розвитку творчих здібностей учнів: Після створення цих умов керівник переходить до слідуючого етапу:Формування творчої особистості. Мотивами науково – дослідницької діяльності є: самостійний пошук нового матеріалу; інтерес до дослідження; пошук альтернативних засобів і способів розв’язання проблеми; підготовка до майбутньої професії; співпраця з учителем, іншими учнями; відповідальність за результати творчого процесу; практичні результати науково – дослідної діяльності.Мета організації науково – дослідної діяльності учнів: надання можливості для розвитку особистості та творчої індивідуальності; розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності; формування потреби безперервного самостійного поповнення знань; здобуття глибокої системи знань. Пошуково – дослідна діяльність є найбільш ефективною ланкою у переході від навчальної діяльності до науково – дослідної, тому що містить у собі майже всі компоненти наукового пошуку та створення нового продукту з ознаками дослідницької роботи, спираючись на здобуті раніше знання, та розвиває навички й уміння для подальшої наукової діяльності. Застосовуючи дослідницькі технології, можна вирішити низку спеціальних педагогічних завдань:• допомогти учням у засвоєнні комплексу дослідницьких заходів, формувати їхні дослідницькі уміння та навички;• прищеплювати учням інтерес до навчальних і наукових досліджень;• формувати у школярів уявлення про дослідницьку стратегію в пізнавальній діяльності;• збагачувати творчі спроможності учнів на основі формування їхнього дослідницького досвіду;• вивчати та аналізувати індивідуальні особливості формування дослідницького досвіду учнів, його впливів на їх інтелектуальний та творчий розвиток.Форми пошуково – дослідницької роботи Основними формами залучення школярів до пошукової та дослідницької діяльності є : участь у роботі наукових гуртків, товариств, клубів, творчих лабораторій, індивідуальна та групова робота учнів над науково – дослідницькими проектами (МАН України), науково – практичні конференції, семінари, зльоти, конкурси – виставки пошукових та дослідницьких робіт, навчальні екскурсії, експедиції, участь у віртуальних конкурсах, робота сезонних наукових шкіл, оздоровчих науково – практичних таборів у канікулярний час. У процесі систематичної пошукової та дослідницької роботи в учнів формуються дослідницькі вміння: інтелектуальні – аналіз, синтез, порівняння, узагальнення і систематизація, абстрагування, встановлення причинно - наслідкових зв’язків, постановка проблеми та висунення гіпотези, пошук і використання аналогії, дедуктивний висновок та доказ; практичні – використання навчальної .Пошуково –дослідницька робота відбувається за трьома напрямками: математичний, гуманітарний та еколого-гуманістичний. Щодо організації науково – дослідницької діяльності учнів під час написання пошуково - дослідницької роботи поділяється на три етапи, кожен із яких передбачає набір певних дій.- І етап - підготовчий;- ІІ етап - робота над змістом;- ІІІ етап - заключний.Перший етап починається з: - визначення теми, методів, об’єкта і предмета дослідження;- формулювання мети, задач і гіпотези;- ознайомлення з літературними джерелами.Другий етап. На цьому етапі учень складає орієнтовний план, у який згодом можуть бути внесені певні корективи, знайомиться із структурою науково-дослідницької роботи.Третій етап – заключний. Він передбачає написання учнем вступу та висновків до наукової роботи, оформлення списку літератури та додатків, редагування тексту, його доопрацювання з урахуванням зауважень наукового керівника, підготовка роботи до захисту. Отже, пошукові та дослідницькі проекти, в яких беруть участь учні старших класів – надійний шлях пізнання кожним старшокласником своїх творчих можливостей, розвитку інтелектуальних здібностей.. Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок про те, що в умовах рівневої і профільної диференціації навчання перед учителем стоїть низка складних завдань, пов’язаних насамперед із розвитком творчого потенціалу школярів. Учні повинні брати участь у науково-дослідницькій роботі. Учитель має стати організатором і першим науковим керівником учнівської дослідницької роботи.У процесі систематичного залучення школярів до пошукової та дослідницької діяльності відбувається активний розвиток їхніх творчих здібностей.Таким чином, дотримуючись системи роботи з організації дослідницької діяльності учнів, учитель виконує соціальне замовлення суспільства - формує конкурентоспроможного випускника.

Подобається