Використання ІКТ на уроках фізики та астрономії


 

 

 

   

 

 

Доповідь на тему:

 „Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики та сатрономії”

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

Серебрійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

 

 

Зміст

І. Вступ

ІІ. Застосування інформаційно-комунікаційних  технологій під час навчально-виховного  процесу на уроках фізики та астрономі

    2.1. Засоби організації навчально-виховного процесу

    2.2. Комп’ютер як інформаційна система

    2.3. Мультимедійні презентації

ІІІ. Висновки 

ІV. Список використаних джерел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вступ

Двадцять перше століття кидає виклик усьому, що нас оточує. Людство сьогодні перебуває в технологічній фазі науково-технічної революції, коли стрімко міняється техніка й технології, і щоб встигнути за запаморочливими новинками, щоб не відчувати себе викинутим за борт сучасного життя, треба постійно вчитися. „Навчання” стає категорією, яка супроводжує людину протягом усього життя. Основна мета цього етапу – інформатизація всіх сторін життя. Освіта є інформаційним процесом і тому використання сучасних технологій навчання із застосуванням комп’ютера особливо важливе.

Одним із викликів нашого часу, які гостро стоять перед освітою, є соціалізація учня, тобто завдання навчання полягає в тому, щоб випускник навчального закладу був пристосованим до вимог суспільства, що змінюється, умів зберегти свою індивідуальність та протистояти поганому. Сучасний світ змінюється настільки швидко, що в межах життя одного покоління відбуваються кардинальні зміни, які стосуються  всіх сторін існування людини. Всі ці зміни вимагають від суспільства винахідливості, гнучкості, творчого підходу до розв’язання проблем, уміння застосовувати знання в реальному житті. Однак ці вміння не беруться нізвідки, їх треба формувати і розвивати. Тому освіта, яка розуміє дійсне значення цих процесів соціуму, несе на собі особливу відповідальність за вміння пристосовуватися до змін. Якщо необхідність соціалізації учня усвідомлена і визнається викладачем (що, звичайно, свідчить про його сучасний рівень ерудиції, професіоналізм), то він закладатиме цю ідею перш за все в завдання уроку. І, проектуючи урок, думатиме, шукатиме зміст, методи, форми, засоби, створюватиме умови, щоб мета соціалізації була виконана. У контексті євроінтеграційних освітніх процесів особливої актуальності набуває питання щодо застосування методів навчання, спрямованих на формування соціально-психологічних компетентностей учня, серед яких велику роль, на мою думку, відіграє інформаційно-інтелектуальна компетентність. Адже „людина освічена та, яка знає, де знайте те, чого вона не знає” (Георг Зіммель, німецький соціолог).

Революція у сфері інформаційних технологій змінила суспільство. На перший план вийшли засоби інформаційно-комунікаційних технологій, за допомогою яких  інформація та знання отримуються людиною на якісно вищому рівні.

Інформаційно-комунікаційні технології поступово трансформують усі сфери суспільного життя, формують нові системи потреб, спосіб життя, демократизують процес навчання, роблять процес пізнання творчим, стимулюють заняття самоосвітою. Активне впровадження інформаційних технологій в усі сфери діяльності суспільства торкнулося і системи освіти. Традиційні форми навчання поступово змінюються новітніми технологіями, спрямованими на формування навичок та умінь, що відповідають вимогам суспільства. Сучасні вимоги суспільства до освіти примушують фахівців у багатьох країнах світу переглянути якість і рівень освіти, що зумовило необхідність її реформування. Змінюються цілі та завдання, що постали перед сучасною освітою в інформаційному суспільстві, поступово на зміну традиційній системі навчання приходить особистісно-орієнтована, традиційні методи змінюються інноваційними, що передбачають зміщення акцентів у навчальній діяльності, її спрямування на інтелектуальний розвиток учнів за рахунок зменшення долі репродуктивної діяльності. Навчальний процес сьогодні повинен бути орієнтований на особистість учня і враховувати його індивідуальні особливості та здібності. У зв’язку з цим зрозуміло, що в навчальному закладі назріла гостра необхідність в адаптації викладачів до нових умов роботи, ролей і мети, що швидко змінюються. Адже на уроці в комп’ютерному класі викладач виступає вже не в ролі розповідача, а стає для своїх учнів швидше помічником й інструктором, „… менеджерами з навчання, а учні – їх клієнтами, як сьогодні ми є клієнтами юристів або професійних консультантів” (Дейвід Керр).

Використання новітніх технологій у сучасному суспільстві стає необхідним практично в будь-якій сфері діяльності людини. Оволодіння навичками цих технологій багато в чому визначає успішність майбутньої професійної підготовки нинішніх учнів. Оволодіння цими навичками протікає набагато ефективніше, якщо відбувається не тільки на уроках інформатики, а знаходить своє впровадження й розвиток на уроках інших предметів, що сприяє розвитку вмінь і навичок застосовувати, набуті на уроках інформатики, знання на практиці та в реальному житті. Однак цей підхід висуває нові вимоги до підготовки викладача-предметника, ставить перед ним нові проблеми, змушує освоювати нову техніку й створювати нові методики викладання, засновані на використанні сучасних інформаційних технологій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій під час навчально-виховного процесу на уроках фізики та астрономії

2.1.  Засоби організації навчально-виховного процесу

Світ останнім часом невпізнанно змінився і продовжує змінюватися. Визначальним чинником сучасної цивілізації стала інформація й усе, що пов’язане з її накопиченням, оновленням, передавання та використання. Крім того, швидкий розвиток науки, техніки та технологій дає можливість просуватися сучасній цивілізації до інформаційного суспільства. Тому сьогодення вимагає від освіти посісти більш вагомі позиці, оскільки вона відіграє спонукальну роль у забезпеченні інноваційного розвитку суспільства.

З появою персональних електронно-обчислювальних машин з’явилися нові інформаційні технології навчання, використання яких у навчальному процесі зумовлене такими аспектами:

*    умови розвитку суспільства змусили шукати нових засобів організації навчально-виховного процесу, зокрема застосування персонального комп’ютера;

*    стрімке збільшення потоку наукової інформації у період технічного прогресу людства потребує своєчасного й адекватного відображення її в навчальному процесі;

*    педагоги-практики свідчать, що зараз спостерігається зниження рівня мотивації й пізнавальної активності учнів під час вивчення навчальних предметів, зокрема фізики та астрономії, що вказує на необхідність вдосконалення методики навчання, модернізації форм і прийомів роботи викладача.

Як зазначається в Національній доктрині розвитку освіти України у     ХХІ столітті, одним з пріоритетів розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційних технологій, які розширюють можливості учнів щодо якісного формування системи знань, умінь і навичок, їх застосування у практичній діяльності, сприяють розвитку інтелектуальних здібностей до самонавчання, створюють сприятливі умови для навчальної діяльності учнів і викладача.

Сучасний викладач займається різними видами професійної діяльності: викладацькою, виховною, науковою, методичною, управлінською. Залежно від того або іншого виду діяльності існують різні можливості використовувати комп’ютерні або інформаційні технології, що дають можливість отримувати, передавати, систематизувати, обробляти інформацію, а також здійснювати комунікацію між колегами, учнями, їх батьками і так далі.

Із збільшенням кількості комп’ютерів в навчальних закладах зростає їх роль як ефективного засобу підвищення результативності навчання при застосуванні їх як нового засобу навчання. При цьому комп’ютер може бути використаний і для автоматизації робочого місця викладача (АРМ викладача) і як засіб навчання тих, хто вчиться. Його застосування дозволяє підвищити інтелектуальний рівень учнів і полегшує вирішення практичних задач. Він може бути використаний як:

*     інформаційна система, що допомагає вирішувати різні питання;

*      джерело інформації для розробки творчих проектів;

*     для суттєвого розширення наочності навчання;

*     оперативного контролю за засвоєнням знань і умінь.

Застосування комп’ютерів як засобу навчання підвищує мотивацію навчання за рахунок інтересу учнів до діяльності, пов’язаної з комп’ютером.

Щоб іти в ногу з часом, викладач повинен володіти основами інформаційних технологій, мати уявлення про найбільш поширену в даний час операційну систему Windows, уміти працювати в поширених комп’ютерних програмах, зокрема, Microsoft Word, Ехсеl, РоwerPoint і низкою інших спеціалізованих програм, пов’язаних з предметною діяльністю викладача, користуватися Інтернетом, а також уміти використовувати знання учнів про комп’ютер, котрі останні отримують на уроках інформатики.

На допомогу викладачу фізики та астрономії для організації занять за допомогою комп’ютера сьогодні випускається безліч навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки, Інтернет.

Виділимо основні напрями застосування комп’ютерної техніки на уроках фізики і астрономії:

*                підготовка друкованих роздаткових матеріалів (контрольні, самостійні роботи, дидактичні картки для індивідуальної роботи);

*                 мультимедійний супровід пояснення нового матеріалу (презентації, аудіо-, відеозаписи реальних лекцій, навчальні відеоролики, комп’ютерні моделі фізичних експериментів);

*                 інтерактивне навчання в індивідуальному режимі;

*                 проведення комп’ютерних лабораторних робіт;

*                 обробка учнями експериментальних даних (побудова таблиць, графіків, створення звітів);

*                 контроль рівня знань з використанням тестових завдань;

*                 використання на уроках і при підготовці до них інтернет-ресурсів.

Причин комп’ютеризації  навчання фізиці та астрономії можна назвати багато. У мережі є багато програмних продуктів, які вчителі-предметники можуть використати під час проведення уроків із застосуванням  нових інформаційних технологій. Подібні уроки дозволяють підвищити інтерес до вивчення предметів природничо-математичного циклу, активізувати їх пізнавальну діяльність, сприяють формуванню наукового світогляду.

У нашому навчальному закладі комп’ютер використовується досить часто на уроках фізики та астрономії:

*     при поясненні нового матеріалу (комп’ютерні демонстрації досліджуваних фізичних явищ);

*      при розв’язуванні завдань (електронні розв’язники);

*      при проведенні лабораторних робіт (віртуальних фізичних лабораторій);

*      під час перевірки знань учнів.

Крім готових програмних засобів часто використовуються й власні методичні розробки, наприклад, презентації, які сприяють розвитку інтересу до предмету і розширюють знання учнів з даної теми.

2.1. Комп’ютер як інформаційна система

Людина, що освоїла персональний комп’ютер (ПК), швидко переконується, що з його допомогою писати, малювати, креслити і робити безліч інших справ можна більш продуктивно, ніж без нього. Набрати на комп’ютері і роздрукувати на принтері завдання для контрольної роботи значно швидше і зручніше, ніж писати їх вручну. Один раз уведені в пам'ять комп’ютера, вони можуть бути роздруковані, причому у разі потреби зміст завдань легко відкоригувати. Комп’ютер, що має доступ до Інтернету, може допомогти вчителю, учню в отриманні різноманітної і корисної додаткової інформації.

За допомогою текстових та графічних редакторатів викладачі можуть значно розширити базу різноманітних диференційованих навчальних матеріалів, а учні, маючи навички роботи з комп’ютером, можуть гарно оформити результати своїх навчально-дослідницьких чи реферативних робіт, що допомагає виховує в них естетичну культуру та ще більш ширше використовувати комп’ютер в своїх цілях. Адже чим більше працюєте з певною технікою, тим швидше певні дїї доходять до автоматизму і ви вже починаєте працювати, не задумуючись над кожною своєю дією.

Програмне забезпечення, яке встановлено в комп’ютерах  у вигляді продуктів MS Offise, дозволяє викладачам значно швидше підготуватися до уроку і провести його на більш високому рівні. Продукт MS Offise – це пакет продуктів, серед яких:

* Word – текстовий редактор;

*  Exсel – табличний процесор;

*  Eccess – бази даних;

*  Power Point – створення мультимедійних презентацій.

Текстовий редактор Word дозволяє створювати широку базу роздаткового матеріалу, що дозволяє швидко і ефективно провести оцінювання якості знань учнів на різних етапах та виявити прогалини в їхніх знаннях.

Програма Microsoft Excel дуже ефективна в плані економії навчального часу, коли учням треба показати, як залежить той чи інший процес від зміни певної фізичної величини. Це прекрасний засіб для автоматичного обчислення різних даних, записаних у табличній формі. Також ця програма зручна для графічного представлення фізичних процесів, для аналізу та порівняння отриманих графіків.

Access дозволяє створювати, переглядати й редагувати бази даних, які є в наявності вчителя. Стосовно фізики та астрономії можна створити базу даних знаменитих фізиків та астрономів, навчальних відеофільмів, наявність устаткування та унаочнень у кабінеті фізики та астрономії. Така інформація дозволяє викладачеві оперативно знаходити й використовувати потрібні дані на уроці й позаурочний час.

Power Point  призначена для створення й демонстрації презентацій ділового характеру. Ніхто, я думаю, не буде заперечувати, що від якості представлення того чи іншого продукту залежить його популярність. Так само і у фізиці та астрономії. Від представлення того чи іншого явища, поняття, приладу залежить його розуміння, запам’ятовування.

Комп’ютер універсальний, він – набагато краща „контролююча машина”, ніж ті, що розроблялися раніше; при роботі з ним можна використовувати всі корисні напрацювання програмованого навчання, їм можна замінити телевізор і кінопроектор, таблиці, плакати, кодограми, калькулятори і багато іншого.

2.3. Мультимедійні презентації

Реформування освіти має на меті зробити її більш якісною шляхом забезпечення широких можливостей для розвитку, навчання та виховання творчої особистості, в результаті яких вона буде підготовлена до активного, самостійного життя в суспільстві. Таке складне завдання можна вирішити шляхом використання інноваційних технологій навчання, серед яких чільне місце займають мультимедійні технології. Вони відкривають нові, ще недостатньо досліджені можливості вдосконалення навчальної діяльності.

Найсучаснішим комп’ютерним засобом навчання є мультимедіа, що ґрунтується на спеціальних апаратних і програмних засобах. Мультимедіа (у перекладі – багатоваріантне середовище) є новою інформаційною технологією, тобто сукупністю прийомів, методів, способів продукування, обробки, зберігання й передавання аудіовізуальної інформації, заснованої на використанні компакт-дисків. Це дає змогу поєднати в одному програмному продукті текст, графіку, аудіо- та відеоінформацію, анімацію. А комп’ютери, оснащені мультимедіа, можуть відтворювати одночасно кілька видів інформації самого різноманітного характеру, що впливає на перспективи розвитку та форми сучасного процесу навчання. Важливою властивістю мультимедіа також є інтерактивність, що дає змогу користувачеві отримати зворотний зв’язок.

Однією з беззаперечних переваг засобів мультимедіа є можливість розроблення на їх основі інтерактивних комп’ютерних презентацій з фізики та астрономії. Презентація – це набір послідовно змінюючих одна одну сторінок – слайдів, на кожній з яких можна розмістити будь-який текст, малюнки, схеми, відео-, аудіо- фрагменти, анімацію, використовуючи при цьому різні елементи оформлення. Вони не вимагають особливої підготовки викладачів й учнів та активно залучають останніх до співпраці.

Мною створено ряд комп’ютерних презентації за допомогою MS Power Point з використанням різноманітних ППЗ, рекомендованих Міністерством освіти і науки, та інтернет-ресурсів. Вони являють собою мультимедійні презентації, які складені відповідно до чинної програми з фізики та астрономії. На мій погляд, презентація – це зручна конструкція, в якій легко орієнтуватися. Аналіз науково-методичної літератури та періодичних видань показав, що мультимедійні презентації здатні реалізувати багато проблем у процесі навчання, а саме:

*                 використовувати передові інформаційні технології;

*                 змінювати форми навчання та види діяльності в межах одного уроку;

*                 полегшувати підготовку викладача до уроку та залучати до цього процесу  учнів;

*                 розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку, подавати історичні відомості про видатних вчених, тощо;

*                 реалізувати ігрові методи на уроках;

*                 здійснювати роботу в малих групах або індивідуальну роботу;

*                 дають можливість роздруківки плану уроку та внесення в нього заміток та коментарів;

*                 проводити інтегровані уроки, забезпечуючи посилення міжпредметних зв’язків;

*                 організовувати інтерактивні форми контролю знань, вмінь та навичок;

*                 організовувати самостійні, дослідницькі, творчі роботи, проекти, реферати на якісно новому рівні з можливістю виходу в глобальний інформаційний простір.

Отже, на сучасному етапі розвитку освіти проблема застосування комп’ютерних технологій на уроках фізики та астрономії набуває дуже великого значення. Комп’ютер з мультимедіа в руках педагога стає дуже ефективним технічним засобом навчання. Одночасно впливаючи на зоровий та слуховий аналізатори він оперативно відповідає на дії користувача, підтримуючи справжній зворотний зв'язок, тобто працює в інтерактивному режимі. Все це дозволяє:

*                    вивести сучасний урок на якісно новий рівень;

*                 підвищувати статус викладача;

*                 впроваджувати в навчальний процес інформаційні технології;

*                 розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку;

*                 використовувати різні форми навчання та види діяльності в межах одного уроку;

*                 ефективно організовувати контроль знань, вмінь та навичок учнів;

*                 полегшувати та вдосконалювати розробку творчих робіт, проектів, рефератів.

Проведення уроків при комплексному застосуванні традиційних та мультимедійних технологій забезпечує набуття учнями не тільки глибоких та міцних знань, а й вміння розвивати інтелектуальні, творчі здібності, самостійно набувати нових знань та працювати з різними джерелами інформації.

 

 

 

 

 

 

Висновки

Нам, вчителям, часто здається, що ми володіємо ключами від знань і що саме ми маємо передати їх дітям, вдало і старанно пояснивши, розтлумачивши. Але життя змінилось так, що школа більше не є монополістом знань і тому необхідно використовуючи сучасні інформаційні технології, йти в ногу з життям, щоб не бути викинутими не узбіччя.

Актуальність проблеми використання інформаційних засобів на уроках фізики та астрономії полягає в тому, що сучасні досягнення науки та техніки вимагають сучасних уроків, які враховують ці досягнення. Інформаційні засоби потрібно використовува­ти як комп’ютерну підтримку уроку в поєднанні з класичними методами навчання основам фізики та астрономії.

Особливим аргументом використання комп’ютерної підтримки на уроці став великий ін­терес учнів до інформатики та їхнє бажання оволо­діти навичками роботи з комп’ютером.

Використання інформаційних технологій дає можливість:

*    здійснювати експериментально-дослідницьку діяльність (комп’ютерне  моделювання);

*    формувати інформаційну культуру, уміння об­робляти інформацію;

*    розвивати мислення;

*    готувати учнів до майбутньої професійної ді­яльності.

Важлива можливість використання інформа­ційних технологій для інтесифікації викладання фізики та астрономії:

*                 підвищення ефективності, якості, результатив­ності процесу навчання;

*                 забезпечення спонукальних стимулів, що зу­мовлюють активізацію пізнавальної діяльнос­ті (комп’ютерна візуалізація навчальної ін­формації);

*                 поглиблення міжпредметних зв'язків.

Слід відзначити позитивні моменти використання мультиме­дійних засобів:

*                 яскраві образи надовго запам’ятовуються;

*                  відтворення фізичних процесів;

*                  керування відображеними на екрані моделями різних об’єктів, явищ, процесів;

*                  автоматичний контроль (самоконтроль) результатів навчальної діяльності, тестування;

*                  створення позитивної атмосфери.          

Мультимедійні засоби можна використовувати в різних ситуаціях:

*             під час вивчення нового матеріалу;

*             для узагальнення та систематизації знань;

*             для повторення;

*             для контролю засвоєного матеріалу;

*             семінари, вікторини, позаурочні заходи.

Основною перевагою інформаційних технологій є те, що комп’ютерні де­монстрації можуть бути органічною складовою будь-якого уроку та можуть ефективно допомогти викладачеві й учневі. Іншою важливою обставиною є те, що існують такі фізичні процеси або явища, які неможливо спостерігати візуально в лабораторних умовах.

Розробка комп’ютерних уроків вимагає особливої підготовки. Вважаємо, що до таких уроків потрібно писати сценарії, органічно „вплітаючи” в них і справжній експеримент, і віртуальний (реалізований на екрані монітора). Особливо хочеться відзначити, що моделювання різних явищ ні в якому разі не замінює  „живих” дослідів, та в поєднанні з ними дозволяє на більш високому рівні пояснити зміст того чи іншого навчального матеріалу. Такі уроки викликають в учнів справжній інтерес, примушують працювати всіх і якість знань при цьому помітно зростає.

Хочеться зауважити, що інформаційно-комп’ютерні технології – це досить потужні механізми, які мають багато можливостей. Але вони не заміняють викладача, а можуть бути тільки інструментом у руках викладача. Причому таким інструментом, який є  потужним у своїх функціях, і має дуже великий ресурс використання. 

Інструмент „виконує” завдання того, хто ним керує. Таким чином, і ставитися до цих технологій треба лише як до інструменту, зробленого для полегшення праці, а не до генератора команд та ідей.

         Таким чином, настав час озброїти викладача новим інструментом і результат негайно позначиться на наступних поколіннях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаних джерел:

1.                   Андрєєва В.М., Григораш В.В. Настільна книга педагога.// Х.: Основа, 2006, 352ст.

2.                   Використання інформаційних технологій на уроках фізики. //Бібліотека журналу Фізика в школах України. – Основа, 2007, 200ст.

3.                   Використання інформаційних технологій на уроках фізики в основній школі. //Інтернет ресурси.

4.                   Державний стандарт базової і повної середньої освіти.

5.                   Карпова Л.Б. Використання персонального комп’ютера на уроках фізики. //Фізика в школах України. – Основа, 2008, №17, 32ст.

6.                   Мельник Л.С. Формування ключових компетентностей методами інтерактивного навчання. //Фізика в школах України. – Основа, 2008, №5, 32ст.

7.                   Наволокова Н.П., Андрєєва В.М. Практична педагогіка для вчителя. //Основа, Х.:, 2009, 120ст.

8.                   Рябченко Ж.В. Використання комп’ютера під час проведення уроків досліджень. //Фізика в школах України. – Основа, 2010, №11-12, 88ст.

9.                    Савгира С.М. Використання ІКТ на уроках фізики. //Фізика в школах України. – Основа, 2010, №18, 40ст.

10.               Садкіна В.І. 101цікава ідея.//Основа, Х.:, 2009, 88ст.

11.               Сіденко О.М. Застосування сучасних ІКТ під час проведення фізичного практикуму. Використання прикладного програмного забезпечення на уроках фізики з метою підвищення рівня навчання. //Фізика в школах України. – Основа, 2008, №4, 32ст.

12.               Соловйова О.Ю. Використання комп’ютерних технологій у курсі фізики. //Фізика в школах України. – Основа, 2009, №3, 20ст.

13.               Цодікова С.О. Використання персонального комп’ютера на уроках фізики. //Інтернет ресурси.

14.               Шарко В.Д. Сучасний урок. //К.: 2006, 224ст.

Нравится