Музика для інтелекту


 

Успішність освітнього процесу великою мірою залежить від ступеня реалізації вимоги Базової програми щодо його інтегрованого характеру. Йдеться про таку інте­грацію пізнавального матеріалу, видів дитячої діяльності, педагогічних впливів, яка гармонізує розвиток дитини, полегшує їй освоєння нового. Одним із сильних засо­бів впливу є музика, що має величезний потенціал у розвиткові психічних функцій та інтелектуальних здібностей.


Вплив музики на мозок дитини

Будь-який сучасний педагог розповість про вели­чезний вплив музики на розвиток дитини. Але всі його висловлювання, зазвичай, будуть обмежені сферою музично-естетичного виховання, і про роль музики у психічному й інтелектуальному розвитку дитини на­вряд чи почуєш. А коли й пощастить — то без чітких уявлень про механізми цього впливу і можливість його використання у повсякденній практиці роботи з дити­ною. Тож розглянемо хоча б у загальних рисах приро­ду впливу музики на психіку дитини.

Музика — феноменальне явище, яке надає нам великі можливості ще й для того, щоб навчати дітей основ наук. Встановлено: ритм і висота музичного звука впливають на роботу лівої півкулі, а тембр і мелодія — на роботу правої. Це означає, що музика сприймається нами завдяки інтеграції процесів в обох півкулях, посиленню міжцентральної і міжпівкульної взаємодії. Причому сприйняття музики може відбува­тися на свідомому і на підсвідомому рівнях.

У дитини права півкуля мозку розвивається швид­ше, ніж ліва, тому більше впливає на розвиток психіч­них процесів. Для дошкільнят характерні мимовільність поведінки, підвищена емоційність, їхня пізнавальна діяльність більш безпосередня, цілісна, образна. Сис­тема навчання дошкільнят, що склалася за функціону­вання попередніх програм, не враховує цих особли­востей і орієнтована на сприйняття лівою півкулею, що призводить до надмірного стимулювання її функцій, які малятам ще не властиві, й водночас гальмуються функції правої півкулі. Відомо також, що "лівопівкульний акцент» в освітній роботі спричиняє порушення міжпівкульної взаємодії та виникнення неврозів.

Цю проблему можна розв'язати, використовуючи на заняттях та в  організованій діяльності дошкільнят музику, оскільки музичний фон, музичні ігри та вправи стимулюють роботу обох півкуль водночас, адже процес переробки поданої музичної інформації відбувається і в лівій, і в правій півкулях.

Крім того, велике значення має соціалізуюча сила ритму, яка виявляється у групових діях дітей, допома­гаючи їм розпочинати і завершувати діяльність одно­часно.

Музика в життєдіяльності дітей

Логіко-математичний розвиток

Завдяки музичним вправам, які супроводжують опа­нування елементарних логіко-математичних уявлень, дитина може не лише побачити, а й почути, "відчути на дотик" кількість, встановити взаємозв'язок між тим, як від збільшення кількості виконавців зростає насиче­ність звучання і, навпаки, повправлятися в орієнтуванні у часовому ряді — "після", "перед", "між".

Мовленнєвий розвиток

      На заняттях з розвитку мовлення музичні вправи та ігри допомагають краще зрозуміти різницю між голос­ними та приголосними звуками, твердими і м'якими приголосними, ритміку вірша, а також полегшити й урізноманітнити процес навчання читання. Проспівую­чи склади, діти краще засвоюють і вже не плутають поняття "звук" і "літера", практично з перших занять починають правильно складати й читати слова.

Музичний матеріал можна використовувати і в про­цесі заучування віршів. Спосіб запам'ятовування, коли віршовані тексти промовляються на тлі спеціально діб­раного музичного супроводу, мобілізує увагу дитини, створювати асоціації за суміжністю або схожістю, й  завдяки цьому вона запам'ятовує швидше, а пам’ять отримує додаткове тренування. Створити в уяві яскравіші образи природи або об'єктів предметного світу допоможе накладання на музичне тло звуків цих об’єктів, записаних  у реальних умовах (наприклад, шелест листя, голоси птахів, стукіт коліс потяга і т.д.).

Малювання і письмо

Музичні фрагменти, супроводжуючи процес обра­зотворчої діяльності дітей, стануть відправною точкою для фантазії, для пробудження переживань і думки, пожвавлять візуальні образи. Правильно дібрана му­зика допоможе також сконцентрувати увагу дітей, на­лаштувати на роботу над малюнком.

Музика, як і мовлення, може стати інструкцією до дії, вона здатна бути регулятором рухової діяльності руки. Ритмічна періодичність лежить в основі функціонуван­ня організму і багатьох видів діяльності людини. Тож ритмічні музичні твори допомагають дитині наносити однакові зображення через рівні відстані. Так малята вправляються у малюванні орнаментів, орієнтуванні на площині аркуша, написанні елементів літер у ряд­ку. Слід зазначити, що у старших дошкільнят проявля­ються індивідуальні відмінності у формуванні графічних навичок. Одні діти виконують рухи швидко, енергійно, і деяка неточність руху їх не бентежить, цікавить лише його загальна спрямованість. Інші прагнуть виконати якомога точніший рух, щоб одержати правильну лінію. Супровідне використання музичних творів з різним ритмічним малюнком дає змогу уповільнити рух руки у квапливої дитини і, навпаки, пришвидшити його у по­вільної.

Зауважимо: дібраний музичний матеріал обов'язково має логічно вписуватись у структуру навчання. Музич­ні ігри та вправи слід упроваджувати послідовно, спи­раючись на вже набуті навички дітей. Музичні методи треба використовувати протягом заняття своєчасно, враховуючи періоди найбільшої уваги у дітей і періо­ди її спаду. Кількість супровідного музичного матері­алу на занятті має бути оптимальною: занадто велика його кількість ламає структуру заняття, знижує робо­чий настрій і. зрештою, перестає викликати інтерес. У той же час недостатнє або незавершене використання музичного супроводу, ігор та вправ, не дасть бажаної користі.

Нравится