Класна година в 11класі "МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Модель випускника розглядається як стандарт, який з'єднує уявлення педагогів, учнів та батьків про найбільш значущі якості людини. Розглядаючи модель як своєрідний освітній стандарт, ми звертаємося до критеріїв, що дозволяє здійснити аналіз та заміри якості особистості випускника, встановлюємо характеристики, необхідні й достатні для того, щоб явище функціонувало й розвивалося за певним типом, тобто знаходилось на рівні якісної визначеності.

Модель випускника у власне педагогічному вимірі характеризує основні етапи та продукти процесу стандартизації загальної середньої освіти на рівні суб'єкта держави.

Причини, які обумовлюють необхідність створення моделі випускника сучасної школи:

- відбувається невпинне зростання рівня освіти у всьому світі. Випускник сучасної школи, щоб відповідати міжнародним стандартам, повинен бути інтелектуально й духовно розвиненим, готовим до продовження освіти, здатним до самореалізації, самовизначення, самовдосконалення;

-     пріоритетним повинне бути виховання національної самосвідомості;

-     поряд з орієнтацією на державне та соціальне замовлення необхідно враховувати вимоги регіону та навколишнього соціуму;

-     шкільна модель випускника потребує осмислення, що допоможе прогнозувати результати діяльності;

-     системне управління діяльністю педагогічного колективу та колективу учнів, планування, організація, підведення підсумків педагогічної діяльності можливі тільки при наявності єдиної, узгодженої, колективно розробленої моделі;

-     учителі-предметники, класні керівники при виборі форм і методів навчання і виховання, атестації, діагностики розвитку особистості учнів повинні орієнтуватися на визначену модель;

-     орієнтири самоосвіти й самовиховання старшокласників повинні бути визначені спільно з сім’єю;

-     модель забезпечує захист учнів від неякісного навчання, а педагогічних працівників – від необ'єктивної оцінки їхньої праці.

Функції моделі випускника як освітнього стандарту

1)Критеріально-оцінна функція.Модель як норматив, на який орієнтується педколектив при організації НВП

Функція забезпечення права на повноцінну освіту    Забезпечення кожному випускникові рівня освіти (навчання, виховання, розвитку), гарантованого Конституцією, Законом України «Про освіту»

2)Функція збереження єдності освітнього простору

Створення механізму регулювання, покликаного стабілізувати систему освіти в країні. Цю стабілізуючу і регламентуючу роль повинні зіграти стандарти освіти. Одним із таких стандартів є модель випускника школи

3)Функція створення єдиного освітнього простору всередині соціуму          

Участь різних представників освітнього простору

Функція управління      Контроль та оцінювання якості освіти на основі використання основних ціннісних параметрів, визначених моделлю випускника

Соціальне замовлення держави

Викладена в «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених наказом МОНУ від 31.10.2011р. №1243.

Соціальне замовлення батьків

Свідоме ставлення до навчання, розумна організація праці у школі і вдома; свідоме ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя. Учень повинен бути самостійним, працелюбним, допитливим, цілеспрямованим, здатним реалізувати свої здібності, добрим, щирим, милосердним.

Бажання учителя. Учень врівноважений, уважний, працелюбний, відповідальний, самостійний, дисциплінований, акуратний

Бажання керівників закладу.Учень знає свої права та обов’язки, дотримується вимог Статуту школи; ініціативний, самостійний, соціально активний, морально стійкий

Психолого-педагогічний портрет випускника базової школи.

Емоційний, вольовий, інтелектуальний, працелюбний, ретельний, уважний, з розвинутим чітким мовленням, зі здатністю відчувати, сприймати ознаки, властивості предметів, навколишній світ; з початково сформованою пам’яттю: зоровою, слуховою і мажорною; рефлексивний, який уміє мислити; самостійний           психологічні     якості                               якості   психологічні     Аналітико-синтетичне сприйняття, спостережливість, регулююча пам’ять, абстрактне мислення, планування і розподіл робочого часу, здатність висловлювати свої думки, судження; інтелектуальна пізнавальна активність: креативність і конструктивність; почуття психологічної захищеності і комфортності в колективі

Навчально-пізнавальні інтереси; мотивація досягнення успіху (обов’язок, відповідальність); впевненість в собі; почуття повноцінності, самодостатності; працелюбний, адаптивний, самостійний в діях, комунікативний, доброзичливий, здатний до емпатії   особистісні                       особистісні        Соціальна зрілість, відповідальність за свої дії, мотивація суспільно-корисної праці; пізнавальні інтереси; самосвідомість і адекватна самооцінка; потреба в самопізнанні; усвідомлення власної індивідуальності; особисте самовизначення, прагнення до самоствердження; моральна свідомість; правова свідомість; психосексуальна ідентичність

 Психолого-педагогічний портрет випускника

Теоретична свідомість, інтелектуальна зрілість; самостійність у вирішенні і виборі дій, керування своїми пізнавальними процесами; аргументація і доказовість істинності власних суджень; критичність мислення; науковий світогляд; творча активність, рефлексія, почуття власної гідності       Психічні якості                Особистісні якості                Соціальна зрілість, усвідомлення себе членом суспільства, усвідомлення і критичне відношення до себе; професійні інтереси і орієнтири; відкриття свого внутрішнього світу; усвідомлення своєї неповторності, цілісності, пошук сенсу життя; соціальні і моральні переконання, громадянський світогляд, моральне самовизначе

Випускник загальноосвітнього навчального закладу – це діяльний патріот, який оберігає й охороняє свою Батьківщину, її історію та культуру; духовно багата, творча, вільна особистість, яка володіє кращими рисами характеру, прагне до фізичної і моральної досконалості; освічена людина, яка володіє культурою розуму, готова до самоосвіти, самовизначення та самореалізації в дорослому житті.

Сучасні ринкові відносини, світова глобалізація, швидкий розвиток наукових досліджень,нові інформаційні технології впливають на формування принципово нової системи цінностей. Сучасній людині дедалі більше необхідно:діяти в умовах невизначеності;робити свідомий вибір і нести за нього відповідальність;

бути професіоналом;постійно працювати над своїм розвитком;мати позитивний стиль мислення;

уміти працювати в командіволодіти високим емоційним інтелектом.

Формування особистості не є наслідком лише шкільного навчання і виховання, воно залежить від генетичних передумов і впливу позашкілля, виховання в родині, «тиску» оточуючих, впливу засобів масової інформації, а також самовиховання, що стимулюється появою у людини певного плану на майбутнє, відомого життєвого ідеалу, чому школа повинна всіляко сприяти.

Центром моделі є «Я» випускника. «Я» випускника розглядається як суб'єктивна система уявлень і понять про себе, свою зовнішність, здібності, можливості, риси характеру, про фізичний розвиток здоров'я; уявлення про своє місце в колективі, характер взаємин з іншими людьми в межах соціальної конструкції.

«Я»-образ складається з трьох частин:

«Я» біологічне: знання про свій організм, своє тіло, процеси самозбереження й самодопомоги.

«Я» психічне - це знайомство зі своїм внутрішнім світом, розуміння своїх почуттів, бажань, думок.

«Я» соціальне - усвідомлення себе як члена суспільства, частки зовнішнього середовища, уміння контролювати свою поведінку, здатність суб'єктивно ставитись до зовнішнього середовища, виконуючи різні соціальні ролі.

Таким чином, «Я»-образ = «Я» біологічне + «Я» психологічне + «Я» соціальне.

На підставі такого розуміння «Я»-образу ми пропонуємо логіко-змістовні моделі. У структурі моделі випускника п'ять логіко-змістовних моделей:

«Я» біологічне.

Психологічні особливості особистості випускника.Мотиваційна структура.Соціально-психологічні особливості.

Соціалізація особистості.Логіко-змістовні моделі складають основи моделі випускника й дозволяють простежити траєкторію розвитку особистості. Зміст і спрямованість логіко-змістовних моделей різні.

Конструювання логіко-змістовної моделі починається є визначення критеріїв і показників. Критерії дозволяють визначити загальні якості особистості, а конкретні показники характеризують особистість конкретного випускника.

Далі будується система координат, центром якої є «Я»-образ. Кількість координат для даного «Я» визначається кількістю критеріїв. На кожну координату наносяться показники. З'єднавши показники різних координат, можна побудувати циклічну діаграму розвитку особистості.

Розглянемо зміст логіко-змістовних моделей:

„Я" біологічне містить у собі такі критерії та показники. Знання про організм:анатомічні відомості;

розуміння фізіологічних процесів;дотримання правил гігієни.Розвиток холістичних уявлень про себе, про світ:

людина є біолого-соціальною системою;місце людини в біосфері;розуміння закономірностей холістичного розвитку.Відповідальність за своє життя та здоров'я:усвідомлення небезпеки;уміння контролювати свою поведінку у випадку небезпеки;отримання навичок само- та взаємодопомоги.

Психологічні особливості особистостіПсиходинамічні властивості особистості:екстраверсія;ригідність;емоційна збудливість;активність;щирість.Емоційний інтелект:емоційна поінформованість;емпатія;управління своїми емоціями;самомотивація;розпізнання емоцій інших людей.

Особистісна креативність:допитливість;уява;складність;схильність до ризику.

Риси характеру:тактовність;принциповість;чуйність;працьовитість;самокритичність;помірність у потребах;акуратність.

Мотиваційна структураМотивація випускника:життєзабезпечення;комфорт;спілкування.

Характерні риси випускника:спрямованість особистості;інтелектуальні риси характеру;ставлення до людей;

ставлення до себе.

Емоційна спрямованість:альтруїстична;комунікативна;самостверджувальна;на вибір професії;естетична.

Здатність до самоуправління:здатність до рефлексії;здатність до самоаналізу;здатність до самоорганізації;здатність до самоуправління;здатність до самоконтролю.

Особиста самореалізація:наявність потреби в самореалізації;готовність до самореалізації;реалізація життєвих цілей.Рефлексії та саморозвиток:можливість професійної самореалізації;самооцінка своїх якостей;прагнення до саморозвитку.

Мотивація успіху:активність у діяльності;подолання перешкод;наполегливість у досягненні мети;планування на перспективу.

Комунікативна компетентність:відкритість, товариськість;логічне мислення;кмітливість;емоційна стійкість;

життєрадісністьхудожнє мислення;незалежність;самоконтроль.

Самоактуалізація особистості:орієнтація в часі;цінності;потреба в пізнанні;креативність;саморозуміння;контактність.

Самоствердження особистості:відсутність пригніченості;розвиток конструктивних стратегій;схильність до домінування.

Мотиваційна компетентність:неперервна освіта;усвідомлення, допитливість;потреба в самопізнанні;

упевненість у своїх силах.

Гностичний компонент:гнучкість мислення;здатність до синтезу, узагальнення;креативність;пам'ять, її оперативність;уміння систематизувати, класифікувати, узагальнювати.

Випускники, їхні батьки, класні керівники відзначають наявність чи відсутність показника особистості випускника за допомогою балів у анкетах опитування. Показники анкет і логіко-змістовні моделі збігаються. Критерій особистості в балах виводиться згідно з означеними показниками: дуже високий - 4 бали, високий - 3 бали, достатній - 2 бали, середній - 1 бал.

Отримані показники в анкетах наносяться на логічно-змістовні моделі в модель випускника. З'єднавши показники моделі випускника, одержуємо циклічну діаграму розвитку особистості.

Модель дозволяє передбачити розвиток особистості в межах логіко-змістовних моделей. Побудована циклічна діаграма розвитку націлює випускника:на успіх;приймати рішення й нести за них відповідальність;

свідомо вибирати професію;використовувати знання як інструмент рішення життєвих проблем.

Випускник здатний до саморозвитку та самореалізації.\

Цілісний розвиток творчої особистості учня на засадах загальнолюдських, загальнокультурних і національних цінностей.

Нравится