Календарне планування. Математика. 1 клас. І семестр. За новою програмою.

МАТЕМАТИКА

(за підручником М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка)

(4 години на тиждень)

Номер уроку

Тема уроку

Дата

Сторінки підручника

Примітки

І семестр (64 год)

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ, СФОРМОВАНИХ У ПЕРЕДШКІЛЬНИЙ ПЕРІОД

1

Ознаки і властивості предметів. Поняття «усі», «кожний», «крім», «один з». Порівняння кількості предметів спосо­бом складання пар.

 

3

 

2

Лічба предметів. Правила лічби. Поняття «найбільший», «найменший», «найвищий», «найнижчий», «однакові за висотою». Об'єднання предметів у групу за спільною ознакою.

 

4

 

3

Лічба предметів. Порівняння предметів за вказаними озна­ками. Поняття «вгору», «вниз», «над», «під», «у центрі».

 

5

 

4

Лічба предметів. Поняття «крім», «решта», «зліва», «спра­ва». Спільні та відмінні ознаки.

 

6

 

5

Лічба предметів. Поняття «ліворуч», «праворуч», «корот­кий», «довгий», «найдовший», «найкоротший». Розбиття груп об'єктів на підгрупи за спільною ознакою. Поняття «стільки, скільки...».

 

7        

 

6

Лічба предметів. Розміщення об'єктів на площині та у про­сторі. Спільні та відмінні ознаки. Підготовка до письма.

 

8

 

7

Лічба предметів. Об'єднання об'єктів у групу за спільною ознакою. Поняття «цифри». Розміщення об'єктів на пло­щині та у просторі.

 

9

 

8

Лічба предметів. Ознаки, пов'язані з поняттям величини. Спільні та відмінні ознаки предметів. Співвідношення чис­ла і цифри. Підготовка до письма цифр.

 

10

 

НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ ВІД 1 ДО 10

9

Число і цифра 1. Написання цифри 1. Поняття «довгий», «короткий», «вищий», «нижчий», «стільки, скільки...».

 

12

 

10

Число і цифра 2. Написання цифри 2. Монети, вартістю 1 копійка, 2 копійки. Сукупність предметів (множина). Кількість елементів сукупності (множини). Частина сукуп­ності предметів (підмножина).

 

13

 

11

Лічба предметів. Порівняння предметних множин за кіль­кістю елементів. Поняття «найдовший», «найкоротший», «однакової довжини». Написання цифр 1 і 2.

 

14

 

12

Лічба предметів. Порівняння чисел. Знаки «більше», «мен­ше», «дорівнює». Написання знаків «>», «<», «=» і цифр 1 і 2.

 

15

 

13

Число і цифра 3. Написання цифри 3. Порівняння чисел. Поняття «короткий», «довгий», «товщий», «тонший».

 

16

 

14

Склад числа 3. Прямі, криві, ламані лінії. Трикутник.

 

17

 

15

Число і цифра 4. Написання цифри 4. Порівняння чисел у межах 4.

 

18

 

16

Склад числа 4. Чотирикутник. Розпізнавання геометричних фігур. Написання вивчених цифр.

 

19

 

17

Лічба предметів. Повторення складу чисел 3 і 4. Порівнян­ня чисел у межах 4.

 

20

 

18

Число і цифра 5. Написання цифри 5. Порядкова і кількіс­на лічба. Попереднє і наступне числа.

 

21

 

19

Попереднє і наступне числа. Склад числа 5. Монети. Моне­та вартістю 5 копійок. Порівняння чисел у межах 5.

 

22

 

20

Склад числа 5. Співвідношення кількості предметів, чисел і цифр, що їх позначають.

 

23

 

21

Ознайомлення з дією додавання. Знак «+». Складання ви­разів, що містять додавання, за предметними малюнками. Написання вивчених цифр.

 

23

 

22

Складання виразів, що містять додавання, за малюнка­ми. Закріплення понять «на...», «під...», «над...», «зліва», «справа». Порівняння за віком: «старший», «молодший». Порівняння чисел у межах 5.

 

24

 

23

Число і цифра 6. Написання цифри 6. Порівняння чисел у межах 6. Складання і читання виразів, що містять до­давання, за предметними малюнками. Прямий і зворотний порядок лічби.

 

25

 

24

П'ятикутник і шестикутник. Склад числа 6. Запис складу числа 6 за допомогою додавання двох чисел.

 

26

 

25

Повторення складу числа 6. Складання і запис виразів, що містять додавання, за малюнками. Розпізнавання много­кутників.

 

27

 

26

Число і цифра 7. Написання цифри 7. Порівняння чисел у межах 7. Послідовність чисел у межах 7. Прямий і зво­ротний порядок лічби в межах 7.

 

28

 

27

Склад числа 7. Написання вивчених цифр. Дні тижня. По­няття «сьогодні», «учора», «завтра».

 

30

 

28

Перетин прямих. Точка, промінь, відрізок. Порівняння від­різків за довжиною. Обчислення значень виразів, що міс­тять додавання.

 

31

 

29

Число і цифра 8. Написання цифри 8. Послідовність чисел у межах 8. Пряма і зворотна лічба. Додавання трьох до­данків.

 

32

 

30

Склад числа 8. Складання різностей за малюнком. Вправи на знаходження пропущених чисел. Порівняння відрізків за довжиною.

 

33

 

31

Довжина. Лінійка. Сантиметр. Вимірювання довжини від­різків за допомогою лінійки. Повторення складу чисел 7 і 8. Написання вивчених цифр.

 

34

 

32

Число і цифра 9. Написання цифри 9. Порівняння чисел у межах 9. Вправи на знаходження пропущених чисел. Ви­мірювання і порівняння довжини відрізків.

 

35

 

33

Склад числа 9. Порівняння чисел у межах 9. Вимірювання і порівняння довжини відрізків. Написання вивчених цифр.

 

36

 

34

Складання і читання рівностей. Послідовність чисел у ме­жах 9. Порівняння чисел у межах 9. Написання вивчених цифр.

 

37

 

35

Число 10. Запис числа 10 двома цифрами. Послідовність чисел у межах 10. Пряма і зворотна лічба в межах 10. По­рівняння чисел у межах 10.

 

38

 

36

Склад числа 10. Послідовність чисел у межах 10. Вправи на знаходження пропущених чисел. Написання вивчених цифр.

 

39

 

37

 

Повторення складу числа 10. Складання, запис і читання рівностей. Розпізнавання геометричних фігур. Написання вивчених цифр.

 

40

 

38

Ознайомлення з термінами «доданок», «сума». Знахо­дження суми за складеними рівностями. Читання рівностей декількома способами. Числовий відрізок. Знаходження суми за допомогою числового відрізка.

 

41

 

39

Повторення складу чисел 5 і 6. Складання рівностей за малюнками. Обчислення значень виразів, що містять до­давання, за допомогою предметних малюнків.

 

42

 

40

Ознайомлення   з  дією  віднімання.  Знак

«―». Складання рівностей за числовим відрізком і предметними малюнка­ми. Написання вивчених цифр.

 

43

 

41

Доповнення рівностей. Розпізнавання геометричних фігур. Написання вивчених цифр.

 

44

 

42

Зв'язок додавання і віднімання. Порівняння рівностей на основі зв'язку додавання і віднімання. Знаходження неві­домого доданка. Складання рівностей за допомогою чис­лового відрізка. Побудова відрізків заданої довжини.

 

45

 

43

Складання і запис рівностей за малюнками та схемами. Складання виразів, що містять віднімання, з виразів, що містять додавання. Вимірювання довжини відрізків. Побу­дова відрізків заданої довжини.

 

46

 

44

Число і цифра 0. Написання цифри 0. Порівняння чисел з 0. Віднімання рівних чисел.

 

47

 

45

Послідовність чисел від 0 до 10. Складання виразів, що містять віднімання, з виразів, що містять додавання. Об­числення значення виразів.

 

48

 

46

Обчислення значення виразів, що містять додавання і від­німання 0 і 1. Порівняння чисел у межах 10. Розпізнавання геометричних фігур.

 

49

 

47

Ознайомлення з поняттям і терміном «задача». Складо­ві частини задачі: «умова», «запитання», «розв'язання», «відповідь». Складання та розв'язування задач на знахо­дження суми та остачі.

 

50

 

48

Послідовність чисел від 0 до 10. Порівняння чисел у ме­жах 10. Складання та розв'язування задач за предметними малюнками.

 

51

 

ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ В МЕЖАХ 10.

СКЛАДАННЯ ТАБЛИЦЬ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ

49

Складання таблиць додавання і віднімання числа 1. Зна­ходження значення виразів виду 4 + 1 + 1, 10 - 1 - 1. Складання та розв'язування задач.

 

53

 

50

Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і відні­мання числа 1. Складання та розв'язування задач на зна­ходження суми та остачі. Вимірювання та порівняння до­вжини відрізків. Закріплення складу чисел 9 і 10.

 

54

 

51

Складання таблиць додавання і віднімання числа 2. Об­числення значень виразів на основі використання таблиць додавання і віднімання числа 2. Обчислення значень ви­разів за допомогою числового відрізка. Складання та розв'язування задач на задані дії.

 

55

 

52

Вправи та задачі на засвоєння таблиць додавання і від­німання числа 2. Порівняння виразу і числа. Знахо­дження значень виразів виду 10 - 2 + 2, 10 - 2 - 1, 4 + 2 + 2.

 

56

 

53

Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Вправи та задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання чис­ла 2. Повторення складових частин задачі.

 

57

 

54

Поняття «стільки ж, скільки...». Складання та розв'язування задач на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Порівняння виразу і числа.

 

58

 

55

Складання таблиць додавання і віднімання числа 3. Скла­дання та розв'язування задач на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Обчислення значень виразів на дві дії.

 

59

 

56

Складання виразів за числовими відрізками і схемами, обчислення значень виразів. Розв'язування задач на зна­ходження суми. Вимірювання довжини відрізків. Побудова відрізка заданої довжини. Вправи на засвоєння таблиць додавання чисел 1, 2, 3.

 

60

 

57

Розв'язування задач на знаходження остачі. Складання та розв'язування задач на збільшення числа на кілька оди­ниць. Вправи на засвоєння вивчених таблиць додавання і віднімання.

 

61

 

58

Ознайомлення з термінами «зменшуване», «від'ємник», «різниця». Складання таблиць додавання і віднімання чис­ла 4. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і від­німання числа 4. Побудова відрізка заданої довжини.

 

62

 

59

Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і відні­мання числа 4. Кругові вирази. Порівняння виразів і чисел.

 

63

 

60

Складання та розв'язування задач на знаходження суми й остачі. Вправи на засвоєння таблиць додавання і відні­мання. Побудова геометричних фігур за зразком.

 

64

 

61

Складання таблиць додавання і віднімання числа 5. Розв'язування задач на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 5.

 

65

 

62

Різницеве порівняння чисел. Кругові вирази. Вправи на за­своєння таблиць додавання і віднімання числа 5.

 

66

 

63

Складання та розв'язування задач різних видів. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Побудова від­різків заданої довжини.

 

67

 

64

Повторення і закріплення вивченого матеріалу. Узагаль­нюючий урок за І семестр.

 

 

 

             

 

 

Нравится