МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА НА ТЕМУ: “Підвищення ефективності уроку іноземної мови”


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА НА ТЕМУ:

 “Підвищення ефективності уроку іноземної мови

Зміст, організація та проведення уроку іноземної мови визначають силу впливу на учнів навчально-виховного процесу.

Для підвищення дієвості уроку іноземної мови в сучасних умовах є багато можливостей.

Відсутність у школярів природної потреби і необхідності користування мовою в комунікативних цілях створює великі труднощі, як для вчителів, так і для самих учнів. Потреба може виникнути тільки за умови такої організації навчальної діяльності учнів, яка здатна викликати високу мотивацію, що забезпечує не тільки їх активність на уроці, але й зберігає свою силу і в позаурочний час. Інтерес до предмета, бажання оволодіти ним залежить більшою мірою від того, яка технологія навчання використовується, як вчить учитель, і як вчаться у нього школярі.

Сьогодні все більша увага приділяється людині як особистості - її свідомості, духовності, культурі, моральності, а також високо розвиненому інтелекту та інтелектуального потенціалу. Відповідно, не викликає сумніву надзвичайна важливість такої підготовки підростаючого покоління, при якій середню школу закінчували б освічені інтелектуальні особистості, що володіють знанням основ наук, загальною культурою, умінням самостійно і гнучко мислити, ініціативно і творчо вирішувати життєві і професійні питання.

Часто нестандартні уроки пов'язані з груповими формами роботи. Ділові, рольові ігри, моделювання, імітація, імпровізація урізноманітнюють процес навчання. Під час розподілу функціональних обов'язків у групі кожен учень сам шукає своє місце відповідно до власних здібностей. Це є своєрідним психологічним стимулом для вибору свого статусу, своєї позиції, перевірка власних поглядів, ствердження у колі однолітків і в очах учителя.

Нетрадиційні форми уроку англійської мови реалізуються, як правило, після вивчення будь якої теми або кількох тем, виконуючи функції навчального контролю. Такі уроки проходять в незвичайній, нетрадиційній обстановці. Подібна зміна звичної обстановки доцільна, оскільки вона створює атмосферу свята при підведенні підсумків виконаної роботи, знімає психічний бар'єр, що виникає в традиційних через страх скоїти помилку. На таких уроках вдається досягти найрізноманітніших цілей методичного, педагогічного і психологічного характеру, які можна підсумувати в такий спосіб:

- здійснюється контроль знань, вмінь і навичок учнів з певної теми;

- забезпечується ділова, робота атмосфера, серйозне ставлення учнів до уроку;

- передбачається мінімальна участь на уроці вчителя.

 

 

 

 

Використання Інтернету на уроках англійської мови

Інтернет створює унікальні можливості для вивчення іноземної мови, він створює природне мовне середовище. Особливість предмета «іноземна мова» полягає в тому, що навчати мовленнєвої діяльності можна лише в живому спілкуванні.

Використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, можна, інтегруючи їх у навчальний процес, більш ефективно вирішувати цілий ряд дидактичних завдань на уроці:

- удосконалювати вміння аудіювання на основі автентичних звукових текстів мережі Інтернет;

- поповнювати словниковий запас, як активної, так і пасивної лексики сучасної мови;

- формувати стійку мотивацію іншомовної діяльності.

Використання відео-уроку

Оволодіти комунікативною компетенцією англійською мовою, не перебуваючи в країні досліджуваної мови, справа дуже важка. Тому важливим завданням вчителя є створення реальних і уявних ситуацій спілкування на уроці іноземної мови з використанням різних прийомів роботи.

Не менш важливим вважається залучення школярів до культурних цінностей народу-носія мови. У цих цілях велике значення мають автентичні матеріали, в тому числі відеофільми. Перевагою відеофільму є його емоційний вплив на учнів. Тому увага повинна бути спрямована на формування у школярів особистісного ставлення до побаченого. Використання відеофільму допомагає також розвитку різних сторін психічної діяльності учнів, перш за все, уваги і пам'яті. Під час перегляду в класі виникає атмосфера спільної пізнавальної діяльності. У цих умовах навіть неуважний учень стає уважним. Для того, щоб зрозуміти зміст фільму, школярам потрібно докласти певних зусиль. Використання різних каналів надходження інформації (слухове, зорове, моторне сприйняття) позитивно впливає на міцність фіксації країнознавчого та мовного матеріалу.

Таким чином, психологічні особливості впливу навчальних відеофільмів на учнів сприяє інтенсифікації навчального процесу. Практика показує, що відео-уроки є ефективною формою навчання.

Застосування уроку-спектаклю

Ефективною та продуктивною формою навчання є урок-спектакль. Використання художніх творів зарубіжної літератури на уроках іноземної мови вдосконалює мовні навички учнів, забезпечує створення комунікативної, пізнавальної та естетичної мотивації. Підготовка вистави - творча робота, яка сприяє виробленню навичок мовного спілкування дітей та розкриття їх індивідуальних творчих здібностей.

Такий вид роботи активізує розумову та мовленнєву діяльність учнів, розвиває їх інтерес до літератури, служить кращому засвоєнню культури країни досліджуваної мови, а також поглиблює знання мови, оскільки при цьому відбувається процес запам'ятовування лексики. Важливо те, що учні отримують задоволення від такого виду роботи.

Використання уроку-свята та уроку-інтерв'ю

Вельми цікавою та плідною формою проведення уроків є урок-свято. Ця форма уроку розширює знання учнів про традиції та звичаї, що існують в англомовних країнах, і розвиває у школярів здатності до іншомовного спілкування, що дозволяють брати участь в різних ситуаціях міжкультурного спілкування.

Надійним свідченням освоєння мови є здатність учнів вести бесіду по конкретній темі. Урок-інтерв'ю - це своєрідний діалог. В залежності від поставлених завдань тема уроку може включати окремі підтеми. Підготовка і проведення уроків такого типу стимулює учнів до подальшого вивчення іноземної мови, сприяє поглибленню знань в результаті роботи з різними джерелами, а також розширює кругозір.

Урок-мюзикл

Урок-мюзикл сприяє розвитку соціокультурної компетенції та ознайомленню з культурами англомовних країн. Методичні переваги пісенної творчості в навчанні іноземної мови очевидні. Відомо, що в Древній Греції багато текстів розучувалися співом, а в багатьох школах Франції це практикується зараз. Теж можна сказати і про Індію, де в даний час у початковій школі абетку й арифметику вивчають співом.

Урок-мюзикл сприяє естетичному та моральному вихованню школярів, більш повно розкриває творчі здібності кожного учня. Завдяки співу мюзиклу на уроці створюється сприятливий психологічний клімат, знижується втома, активізується мовна діяльність. У багатьох випадках він служить і розрядкою, що знижує напругу і відновлює працездатність учнів.

Урок-проект

Метод проектів здобуває останнім часом усе більше прихильників. Він спрямований на те, що б розвити активне самостійне мислення дитини й навчити його не просто запам'ятовувати й відтворювати знання, які дає йому школа, а вміти застосовувати їх на практиці.

Проектна методика відрізняється кооперативним характером виконання завдань при роботі над проектом, діяльність, яка при цьому здійснюється, є по своїй суті креативною й орієнтованою на особистість учня. Вона припускає високий рівень індивідуальної й колективної відповідальності за виконання кожного завдання по розробці проекту. Спільна робота групи учнів над проектом невіддільна від активної комунікативної взаємодії учнів. Проектна методика є однієї з форм організації дослідницької пізнавальної діяльності, у якій учні займають активну суб'єктивну позицію. При доборі теми проекту вчитель повинен орієнтуватися на інтереси й потреби учнів, їхні можливості й особисту значимість майбутньої роботи, практичну значимість результату роботи над проектом. Виконаний проект може бути представлений у самих різних формах: стаття, рекомендації, альбом, колаж і багато інші. Різноманітні й форми презентації проекту: доповідь, конференція, конкурс, свято, спектакль. Головним результатом роботи над проектом будуть актуалізація наявних і придбання нових знань, навичок і вмінь і їх творче застосування в нових умовах.

Робота над проектом здійснюється в кілька етапів і звичайно виходить за рамки навчальної діяльності на уроках: вибір теми або проблеми проекту; формування групи виконавців; розробка плану роботи над проектом, визначення строків; розподіл завдань серед учнів; виконання завдань, обговорення в групі результатів виконання кожного завдання; оформлення спільного результату; звіт по проекту; оцінка виконання проекту.

Проектна методика вимагає від учнів високого ступеня самостійності пошукової діяльності, координації своїх дій, активної дослідницької, виконавської й комунікативної взаємодії. Роль учителя полягає в підготовці учнів до роботи над проектом, виборі теми, у наданні допомоги учням при плануванні роботи, у поточному контролі й консультуванні учнів по ходу виконання проекту на правах співучасника.

Отже, основна ідея методу проектів полягає в тому, щоб перенести акцент із різного виду вправ на активну розумову діяльність учнів у ході спільної творчої роботи. Урок-проект формує вміння самостійної роботи. Головною особливістю уроку-проекту є доступність теми й можливість її варіювання.

Висновки

Таким чином нестандартні уроки дозволяють урізноманітнювати форми й методи роботи, позбавлятися шаблонів, створюють умови для виховання творчих здібностей школяра, розширюють функції педагога, дають змогу враховувати специфіку певного матеріалу та індивідуальні особливості кожного учня.

Використання нестандартних форм уроків сприяє формуванню пізнавальних інтересів учня, вони безпосередньо беруть участь у процесі навчання. Пізнавальна діяльність учнів переважно має колективний характер, що створює передумови для взаємодії суб'єктів навчання, дає можливість для обміну інтелектуальними цінностями, порівняння й узгодження різних точок зору про об'єкти, які вивчаються на уроці.

Ефективність нестандартних уроків забезпечується за умови володіння викладачем методикою їх проведення та умілого використання таких уроків у певній системі в поєднанні з традиційними формами роботи.

Як вже було зазначено, метою навчання іноземної мови в школі є формування міжкультурної компетенції учнів, яка реалізується в здатності до мовного спілкування. Нетрадиційні види уроків іноземної мови є запорукою успішної мовної активності учнів, з їх допомогою вони долучаються до культури країн, мови яких вивчаються, а також розширюють знання про культурну спадщину рідної країни, що дозволяє їм брати активну участь у діалозі культур.

Такі уроки дають можливість не тільки підняти інтерес учнів до предмету, що вивчається, але і розвивати їх творчу самостійність, навчати роботі з різними джерелами знань, формувати і удосконалювати комунікативні навички.

Отже, ефективність навчального процесу багато в чому залежить від уміння вчителя правильно організувати урок і грамотно вибрати ту чи іншу форму проведення заняття.

Розвиваючий і виховує потенціал нетрадиційних видів уроку розкривається в цілях, переслідуваних ними:

- Формування в учнів інтересу і поваги до культури країни досліджуваної мови;

- Виховання культури спілкування і потреби в практичному використанні мови в різних сферах діяльності;

- Розвиток мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей, розвиток ціннісних орієнтацій, почуттів та емоцій учня.

 

Нравится