Вивчення англійської мови з використанням зорових опор


Важливим аспектом змісту навчання англійської мови є мовні навики і мовні уміння, але їх необхідно поєднувати з матеріалами зорових опор. Наочний аспект змісту, використання зорових опор у навчанні є дуже важливим. Особливу роль грає тематика, що дозволяє визначати в межах певних сфер і ситуацій спілкування характер мовного матеріалу, жанрові та стилістичні особливості текстів.

Велике значення застосування принципу наочності, коли учні одержують перші теоретичні відомості на основі вивчення текстів художніх творів. Справді, не розвиненість абстрактного мислення в учнів середніх класів ускладнює процес сприйняття теоретичного матеріалу. Тож, щоб зробити сприйняття складного теоретичного матеріалу доступнішим для учнів даного віку, необхідно звертатися до засобів зорових опор.

Якщо учням важко виконати завдання, потрібно збільшити кількість опор, забезпечивши тим самим посильне спілкування на уроці кожного учня. На перший час в якості тимчасової зорової опори можна запропонувати картки.

Говоріння, особливо в монологічній формі, викликає труднощі в учня як у рідній, так і в іноземній мові. Воно пов’язано з вибором того, що сказати і як сказати. Бажання взяти участь у бесіді або розповісти про що-небудь пов’язується з тематикою усного мовлення. Учні говорять  з великим інтересом про те, що їм цікаво, чим вони захоплюються. Використання вербально-зорових опор під час навчання монологічного мовлення викликає великий інтерес і активність в учнів, оскільки запропоновані завдання, як правило, посильні їм, вони добре бачать кінцеву мету,дані точні орієнтири, які забезпечуються інструкціями і частково необхідним для реалізації завдання мовленнєвим матеріалом. Ці фактори створюють умови, за яких учні можуть досягти певної міри успіху, що вселяє в них віру у свої сили та підтримує інтерес до роботи.

Правильне використання зорових опор дозволяє доводити мовленнєвий матеріал, необхідний для забезпечення певної ситуації, до автоматизму, тобто в учнів формуються необхідні навички володіння хоча б  мінімальним лексичним та граматичним матеріалом. Це не означає, що учні будуть відповідати абсолютно правильно, однак кількість помилок у мовленні може бути зведена до мінімуму.

Використання опор формує підготовлене усне мовлення – етап для формування вмінь у непідготовленому мовленні, що є метою навчання. Завдання навчання монологічного мовлення учнів полягає у навчанні  вживання у своїх висловлюваннях інформацію, отриману з різних джерел.

Таким чином, цілі використання зорових опор на уроках англійської мови визначаються так: навчити учнів мобілізувати свій життєвий досвід, пов’язаний з темою виступу; переносити й інтегрувати інформацію з прочитаного тексту в самостійні доповіді за темою; виражати особисте ставлення до висловлюваного, свою оцінку явищ, особисті переваги.

Опори дають можливість організувати одночасне тренування всіх учнів у сприйнятті та вживанні мовленнєвих зразків. Оскільки необхідні асоціації можна викликати, по-перше, з допомогою слів, а по-друге – з допомогою зображення реальної дійсності, правомірно розрізняти словесні й образотворчі опори. Розподіл опор на словесні та образотворчі відкриває можливість їхнього рівнобіжного використання в одній вправі, тому що вони взаємодоповнюють одна одну. 

Like it