ПРИСВІЙНИЙ ВІДМІНОК


1. ПРИСВІЙНИЙ ВІДМІНОК

Для того, щоб сказати, що щось комусь належить або хтось є чиїмось другом, батьком, мамою та інше, слід після власного імені або іменника оставити «`s». Tim`s father – тато Тіма, Elly`s mother – мама Елі My friend`s dog – собака мого друга A boy`s bike - велосипед хлопчика A girl`s doll – дівчинкіна лялька

2. Відмінок (The Case)

1. В англійській мові іменник має два відмінки: загальний (the Common Case) і присвійний (the Possessive Case).

2. Загальний відмінок не має спеціальних відмінкових закінчень. Зв'язок іменника у загальному відмінку з іншими словами виражається прийменниками і місцем у реченні. Так, іменник, що стоїть перед присудком, є підметом: The boy asks the girl. - Хлопчик запитує дівчинку. А після присудка — прямим додатком: The girl asks the boy. - Дівчинка запитує хлопчика.

3. У формі присвійного відмінка вживаються головним чи¬ном іменники, що означають людей і тварин.

4. Присвійний відмінок іменників в однині утворюється до¬даванням закінчення -'s (тобто апострофа і букви s). Присвійний відмінок іменників у множині утворюється додаванням апострофа. Якщо іменник у множині не закінчується на -s, то його присвійний відмінок утворюється так само, як в однині, тобто додаванням -'s. her student's book — students' books — her the children's room - книжка її студента книжки її студентів — дитяча кімната his son's flat — his sons' flats - those men's cars — квар¬тира його сина квартири його синів машини тих чо¬ловіків

5. Якщо іменник у однині закінчується на -s або -х, то у присвійному відмінку однини до нього додається лише апостроф або апостроф і закінчення -s, але читається, ніби -s також дода¬но до слова: Bess' book ['besizbuk] книга Бесс Bess's book ['besizbuk] книга Бесс.

6. Інколи форму присвійного відмінка можуть набувати імен¬ники, що означають: а) назви країн, міст, суден: Kyiv's streets вулиці Киева the «Neva's» crew команда корабля «Нева» б) час і відстань: a kilometre's distance відстань в один кілометр three months' work тримісячна праця tomorrow's newspaper завтрашня газета в) збірні поняття типу government, party, army, family, society. the family's traditions сімейні традиції the government's decision постанова уряду

7. Значення присвійного відмінка в англійській мові пере¬дається також сполученням прийменника of з іменником у за¬гальному відмінку (of-phrase). Найчастіше такі сполучення ви¬користовуються, коли іменник означає речі. the leg of the table ≠the table's leg (так сказати не можна)

8. Коли дві або більше людини є власниками одного пред¬мета, закінчення присвійного відмінка додається до останнього іменника. Порівняйте: Peter and Helen's flat — кварти¬ра Пітера і Хелен (вони живуть разом) Peter's and Helen's flats — квар¬тири Пітера і Хелен (вони живуть окремо)

Like it