10 класс Алгебра


Классы: 
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу....

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Склад курсу

Частина 1. Повторення


...

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 2. Тема 1. Функції, многочлени, рівняння і нерівності


Учень (учениця):зображує на діаграмах або числовій прямій об’єднання і переріз множин та ілюструє поняття підмножини;формулює означення підмножини, об’єднання і перерізу множин; знаходить об’єднання і переріз числових множин; користується різними способами задання функцій; формулює означення числової функції, зростаючої та спадної функцій, парної та непарної функцій;знаходить область визначення функцій, значення функцій при заданих значеннях аргументу і значення аргументу, за яких функція набуває даного значення;встановлює за графіком функції її властивості; виконує і пояснює перетворення графіків функцій; досліджує функції і використовує одержані результати при побудові графіків функцій;виконує ділення многочленів з остачею, користується теоремою Безу при розв'язуванні рівнянь та нерівностей;розв’язує найпростіші рівняння з параметрами, нерівності за допомогою методу інтервалів; користується методом математичної індукції для доведення тверджень.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 3. Тема 2.Степенева функція


Учень (учениця):формулює означення кореня п-го степеня, арифметичного кореня п-го степеня, степеня з раціональним показником, властивості коренів та степеня з раціональним показником;обчислює, оцінює та порівнює значення виразів, які містять корені та степені з раціональними показниками; зображує графік степеневої функції;розв’язує ірраціональні рівняння та нерівності, зокрема з параметрами; застосовує властивості функцій до розв’язування ірраціональних рівнянь і нерівностей.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 4. Тема 3.Тригонометричні функції


Учень (учениця):виконує перехід від радіанної міри кута до градусної і навпаки; встановлює відповідність між дійсними числами і точками на одиничному колі;обчислює значення тригонометричних виразів за допомогою тотожних перетворень;формулює означення синуса, косинуса, тангенса і котангенса кута числового аргументу; властивості тригонометричних функцій; властивості періодичних функцій; будує графіки періодичних функцій;ілюструє властивості періодичних функцій за допомогою графіків; перетворює тригонометричні вирази.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 5. Тема 4.Тригонометричні рівняння і нерівності


..

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 6. Тема 5. Границя та неперервність функції. Похідна та її застосування.


...

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 7. Тема 5. Границя та неперервність функції. Похідна та її застосування.


...

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)